Podpora související se zaváděním širokopásmových sítí (internet)

 

Podpora související se zaváděním širokopásmových sítí (internet)

Podpora určená na zavádění širokopásmové infrastruktury a širokopásmových přístupových sítí nové generace (next generation access, „NGA“) je často spojena s přítomností veřejné podpory. K jejímu poskytnutí nedochází pouze v případě, kdy jsou veřejné prostředky poskytovány podle tzv. zásady investora v tržním hospodářství (jinými slovy, veřejný subjekt se při financování chová jako soukromý investor – jeho cílem je dosáhnout přiměřené návratnosti investic a současně nese úměrná obchodní rizika), nebo pokud veřejné prostředky představují vyrovnávací platbu za závazek veřejné služby splňující kritéria rozsudku v případu Altmark (viz informace ke službám v obecném hospodářském zájmu).

 

Právní předpis:

 

 

Pojmy:

 

Bílá místa zahrnují oblasti, kde není žádná širokopásmová infrastruktura a ani není pravděpodobné, že v blízké budoucnosti by zde byla zavedena (v případě NGA – oblasti, kde tyto sítě v současnosti neexistují a kde není ani pravděpodobné, že by byly v blízké budoucnosti vybudovány a uvedeny do plného provozu soukromými investory).

Šedá místa představují oblasti, kde působí pouze jeden provozovatel širokopásmové sítě (v případě NGA  jsou to oblasti, kde existuje nebo se v nadcházejících třech letech bude budovat pouze jedna síť NGA a žádný provozovatel zde v tomto období neplánuje zavedení další sítě NGA).

Černá místa jsou oblasti, kde působí dva či více poskytovatelů širokopásmových sítí a není prokázáno žádné selhání trhu (v případě NGA jsou to oblasti, ve kterých existuje nebo se v nadcházejících třech letech bude budovat více než jedna síť NGA).

Blízká budoucnost odpovídá období tří let.

 

Základní kritéria poskytnutí podpory dle Pokynů:

 

Pokyny popisují kritéria posuzování výše uvedené podpory. Rozlišují se dvě základní oblasti podpor:

1)  podpora pro projekty základního širokopásmového připojení;

2)  podpora pro sítě NGA.

 

 • Evropská komise může podporu považovat za počáteční investici ve smyslu pokynů k regionální podpoře. V ostatních případech sleduje níže uvedená kritéria.
 • Podpora je zacílená na „bílá“ nebo „šedá“ místa; v případě „černých míst“ je podpora odůvodněna pouze při prokázání tržního selhání (např. není zájem investorů určitou oblast pokrýt širokopásmovým připojením z důvodu vysokých nákladů).
 • Není k dispozici jiný účinný nástroj politiky (např. odstranění překážek a omezení vstupu na trh tam, kde operuje subjekt s velkou tržní silou, opatření stimulující poptávku).
 • Přítomnost motivačního účinku (přezkoumání, zda by dotčená investice nebyla provedena ve stejném časovém rámci i bez státní podpory).
 • Výše podpory je přiměřená (výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky na základě otevřeného zadávacího řízení, zadavatelem není preferována žádná technologie pro zajištění širokopásmových služeb, dochází k maximálnímu zapojení a využití stávající infrastruktury, možnost velkoobchodního přístupu třetím stranám pro zajištění konkurenčních služeb, stanovení cen za služby způsobem vylučujícím nadměrné velkoobchodní ceny/predátorské ceny vítězného předkladatele, případně zavedení mechanismu zpětných plateb, tj. požadavek veřejného orgánu vůči příjemci podpory splácet poskytnuté prostředky – zejména za situace, kdy poptávka vzrostla na předpokládanou úroveň).
 • Vyváženost pozitivních a negativních účinků navrhovaného opatření na hospodářskou soutěž a obchod – celkově by měly převažovat pozitivní účinky.

 

Základní kritéria poskytnutí podpory dle čl. 52 GBER:

 

 • Investice musí být provedeny v oblastech, kde neexistuje infrastruktura stejné kategorie (buď základní širokopásmové sítě nebo sítě NGA) a kde je nepravděpodobné, že tato infrastruktura bude do tří let ode dne zveřejnění plánovaného opatření vybudována za komerčních podmínek, přičemž tento předpoklad je třeba ověřit v otevřené veřejné konzultaci, tedy v bílých místech.
 • Způsobilé jsou tyto náklady:

    o   investiční náklady na vybudování pasivní širokopásmové infrastruktury;

    o   investiční náklady na stavební a inženýrské práce související se širokopásmovou infrastrukturou;

    o   investiční náklady na vybudování základních širokopásmových sítí a

    o   investiční náklady na vybudování přístupových sítí nové generace („sítě NGA“).  

 • Podpora se poskytne na základě otevřeného, transparentního a nediskriminačního výběrového řízení za dodržení zásady technologické neutrality. 
 • Provozovatel sítě musí nabízet co nejširší aktivní a pasivní velkoobchodní přístup za spravedlivých a nediskriminačních podmínek, včetně fyzického zpřístupnění v případě sítí NGA. Tento velkoobchodní přístup se poskytuje na dobu alespoň sedmi let a právo na přístup ke kabelovodům nebo stožárům není časově omezeno. V případě podpory na výstavbu kabelovodů musí být kabelovody dostatečně velké na to, aby umožňovaly fungování několika kabelových sítí a různých síťových topologií. 
 • Cena za velkoobchodní přístup musí vycházet ze zásad stanovování cen, které určí vnitrostátní regulační orgán, a z referenčních hodnot, které platí v jiných srovnatelných konkurenčnějších oblastech členského státu nebo Unie, při zohlednění podpory, kterou provozovatel sítě obdržel. V otázce podmínek přístupu (včetně stanovování cen) a v případě sporu mezi zájemci o přístup a dotovaným provozovatelem infrastruktury musí být konzultován vnitrostátní regulační orgán.
 • Pokud výše podpory poskytnuté na projekt přesahuje 10 milionů eur, je nezbytné zavést mechanismy monitorování a zpětného vymáhání.

 

 

 

cs | en