číslo jednací: S0704/2015/KS-36664/2015/840/DVá

Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů E-commerce Holding, a.s. / pan J. M. / CZC.cz s. r. o.
Účastníci
  1. E-commerce Holding, a. s.
  2. pan J. M.
  3. CZC.cz s. r. o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Výrok povoleno
Rok 2015
Datum nabytí právní moci 11. 11. 2015
Dokumenty file icon S 0704_15 Rozhodnutí ECH_CZC_OT.pdf 322 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S0704/2015/KS-36664/2015/840/DVá

 

29. 10. 2015

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0704/2015/KS, zahájeném dne 12. 10. 2015 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s  § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníků řízení, společnosti E-commerce Holding, a.s., se sídlem Praha 4 – Nusle, Na Hřebenech II 1718/8, IČ: 27575021, a pana J. M., zastoupených JUDr. Robertem Nerudou, Ph.D., advokátem, se sídlem Praha – Nové Město, Na Florenci 2116/15, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

 

rozhodnutí:

 

Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve  znění pozdějších předpisů, na základě „Smlouvy o prodeji a koupi podílů“ uzavřené dne 7. 8. 2015 mezi společností E-commerce Holding, a.s., se sídlem Praha 4 – Nusle, Na Hřebenech II 1718/8, IČ: 27575021, na straně jedné, a panem J. M. a paní I. M., na straně druhé, a „Smlouvy společníků“ uzavřené dne 7. 8. 2015 mezi společností E-commerce Holding, a.s. na straně jedné, a panem J. M., na straně druhé, v jejichž konečném důsledku má společnost E-commerce Holding, a.s., která má nabýt 35% obchodní podíl na společnosti CZC.cz s.r.o., se sídlem Příbram, Příbram V‑Zdaboř, Brodská 570, IČ: 25655701, a pan J. M., jež bude držet zbývající 65% obchodní podíl na společnosti CZC.cz s.r.o., získat možnost společně kontrolovat tuto společnost, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona,

 

povoluje.

 

Odůvodnění

 

1.             K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), na základě ve výroku uvedených dokumentů, v jejichž konečném důsledku má společnost E-commerce Holding, a.s., se sídlem Praha 4 – Nusle, Na Hřebenech II 1718/8, IČ: 27575021 (dále jen „ECH“), nabýt 35% obchodní podíl na společnosti CZC.cz s.r.o., se sídlem Příbram, Příbram V‑Zdaboř, Brodská 570, IČ: 25655701 (dále jen „CZC“), a společně s panem J. M. (dále jen „JM“), který bude držet zbývající 65% obchodní podíl na společnosti CZC, nabýt možnost tuto společnost společně kontrolovat.

2.             Společná kontrola nad společností CZC má být zajištěna tak, že [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ...].  Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).

3.             Společnostech je holdingová společnost, která působí na území České republiky prostřednictvím svých dceřiných společností zejména v oblasti prodeje zboží a služeb prostřednictvím internetu. Společnost ECH, resp. internetové portály provozované jejími dceřinými společnostmi, působí v následujících oblastech: (i) prodej parfémů, hodinek, šperků a módních doplňků (prostřednictvím společnosti VIVANTIS a.s.),[1] (ii) prodej oblečení a doplňků (Rock Fashion s.r.o., Club Shop s.r.o., AR SPORT SNOWBOARDS s.r.o.),[2] (iii) prodej zboží druhé jakosti, vráceného a nadbytečného zboží (LIMAL(CZ) s.r.o.),[3] (iv) poskytování logistických, zákaznických, marketingových a dalších služeb pro internetové obchody (Digital Engines s.r.o.) a (v) prodej potravin, drogerie a produktů pro domácnost (Kolonial.cz s.r.o.).[4]

4.             Společnost ECH je společně kontrolována fyzickými osobami. Jednou z nich je pan J. K., jenž prostřednictvím jím kontrolovaných společností působí v oblasti internetových projektů, které se nepřekrývají s činnostmi nabývané společnosti CZC, když se zabývá především vývojem a provozováním online služeb a zákaznických systémů pro e-shopy, provozováním sociálních sítí, vývojem a prodejem softwaru, aplikací a her pro počítače a mobilní zařízení a internetovým prodejem jízdenek. Dalšími osobami kontrolujícími společnost ECH jsou pan D. K. a pan P. T., kteří společně či samostatně prostřednictvím jimi kontrolovaných společností působí zejména v oblastech energetiky, těžby a obchodu se surovinami, železniční nákladní přepravy, vydávání periodického tisku, výroby a prodeje autobusů, stavebně montážních prací, komunálních služeb a odpadového hospodářství.  

5.             Pan JM je fyzická osoba, která prostřednictvím jí kontrolovaných společností působí zejména v oblasti maloobchodního prodeje elektroniky prostřednictvím internetu (prostřednictvím společnosti CZC), dále v oblasti vývoje e-commerce systémů pro obchodování na internetu (oXy Online s.r.o.), poskytování marketingových služeb (Dance Factory s.r.o.) nebo developmentu, provozování a pronájmu nemovitostí (CZC Reality s.r.o.).

6.             Společnost CZC působí v oblasti maloobchodního prodeje elektroniky prostřednictvím internetu.[5] Své produkty a služby nabízí společnost CZC zejména v následujících oblastech: prodej spotřební elektroniky, informačních technologií, telekomunikační, kancelářské a výpočetní techniky nebo fotopřístrojů.

7.             Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.

 

Poučení

 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

Mgr. Michael Mikulík, LL.M.

místopředseda Úřadu

pro oblast hospodářské soutěže

 

 

 

 

Obdrží:

Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář Nové Sady 996/25 602 00 Brno

DS: 76dgsqr

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy  

 

 

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz