Přístup k dopravní infrastruktuře

Od 1. 1. 2024 převzal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže působnost a pravomoci někdejšího Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře (podrobnosti viz tisková zpráva).

V této souvislosti byla zrušena e-mailová adresa podatelna@updi.cz. Veškerou komunikaci k této agendě od nynějška zasílejte na elektronickou podatelnu ÚOHS, a to jedním z následujících způsobů:

Bývalé internetové stránky ÚPDI naleznete po přechodnou dobu dostupné na tomto odkazu: https://updiarchiv.uohs.cz/

Obsah těchto internetových stránek bude postupně migrován do webu ÚOHS.

 

Hlavním předmětem činnosti v této oblasti je regulace přístupu na železniční dopravní cestu, regulace přístupu ke službám včetně řešení sporů a cenová kontrola v oblasti železničních drah. Tato oblast je upravena směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU, o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru, a souvisejícími národními předpisy.

V oblasti letecké dopravy plní Úřad funkci nezávislého dozorového orgánu podle článku 11 směrnice 2009/12/ES. V této oblasti je úkolem Úřadu zajištění transparentního a nediskriminačního postupu při vyjednávání leteckých poplatků a kontrola nad nediskriminačním přístupem k poskytování služeb letiště. V České republice se to týká pouze Letiště Václava Havla Praha, které provozuje firma Letiště Praha a.s.

V oblasti pozemních komunikací zastává Úřad roli smírčího orgánu podle článků 11 a 12 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/520 o interoperabilitě elektronických systémů pro výběr mýtného a usnadnění přeshraniční výměny informací týkajících se nezaplacení silničních poplatků v Unii. Vykonává poradní a mediační funkci při sjednávání smluv mezi poskytovatelem evropské služby elektronického mýtného (poskytovatelem evropského mýtného) a subjektem pro výběr mýtného (provozovatelem systému elektronického mýtného). Jde zejména o posuzování smluvních podmínek z pohledu nediskriminace a odměňování (smírčí orgán).

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz