Evidenční povinnost poskytovatelů – transparentnost podpor

 

Povinnost poskytovatelů zveřejňovat určité údaje o podporách  

 

V rámci modernizace pravidel veřejné podpory, která proběhla v letech 2012–2014, zakotvila Evropská komise za účelem větší transparentnosti ve vztahu k poskytování podpor povinnost členských států zajistit, aby se na souhrnné internetové stránce věnované veřejné podpoře zveřejňovaly od 1. 7. 2016 údaje o režimech podpory a o jednotlivých podporách přesahujících svou výší limity stanovené v předpisech pro veřejnou podporu a údaje o jejich příjemcích.

V rámci České republiky je k plnění uvedené povinnosti transparentnosti využíván elektronický systém Evropské komise Transparency Award Module (dále rovněž „systém TAM“). Povinnost zapisovat požadované údaje se vztahuje na poskytovatele veřejné podpory. Zápis ze strany poskytovatele veřejných podpor do systému TAM probíhá na základě registrovaného dálkového přístupu. Žádost o zřízení přístupu do systému TAM naleznete níže. Zápis je nutno provést, ve většině případů, do šesti měsíců od poskytnutí podpory (tj. od vydání příslušného právního aktu), u daňových opatření činí lhůta jeden rok od data, k němuž se předkládá daňové přiznání.

Plnit povinnost transparentnosti je nutné v případě, že je opatření podpory (ad hoc podpora nebo režim podpory) oznámeno Evropské komisi podle vybraných předpisů, tj. oznámeno jako bloková výjimka nebo oznámeno v rámci notifikačního řízení Evropské komisi, a v rámci takového opatření je poskytnuta jednotlivá podpora přesahující limit stanovený vybranými předpisy. Mezi vybrané předpisy patří např. nařízení Komise (EU) č. 651/2014, podle kterého je dle posledního znění nařízení nezbytné plnit povinnost transparentnosti v případě, že je poskytnuta jednotlivá podpora přesahující 100 000 EUR.

K plnění povinnosti transparentnosti byla vypracována Metodika, kterou naleznete níže. Metodika bude do budoucna doplňována podle aktuálních potřeb a vývoje této problematiky.

V případě výskytu problému s přihlášením do systému TAM, se zapisováním podpor apod., se obracejte na emailovou adresu posta@uohs.cz

Informace týkající se povinnosti transparentnosti při udělování veřejných podpor, které spadají do gesce Ministerstva zemědělství, naleznete zde: https://eagri.cz/public/portal/mze/dotace/verejna-podpora-a-de-minimis/transparentnost-verejnych-podpor 

Údaje o podporách financovaných z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova jsou v souladu s nařízením (EU) č. 1306/2013, resp. nařízením (EU) 2021/2115 zveřejňovány na stránce https://www.szif.cz/cs/seznam-prijemcu-dotaci.

 

Přístup do systému TAM:

 

 

 

Důležité dokumenty:

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz