Sektorová šetření

Sektorové šetření představuje standardní vyšetřovací nástroj, který soutěžní úřady využívají pro plošné šetření soutěžních podmínek ve vybraných odvětvích. ÚOHS šetření zpravidla zahajuje v okamžiku, kdy má za to, že je trh disfunkční a k tomuto stavu by mohla přispívat možná porušení norem soutěžního práva, nemá však jasnou indicii ohledně konkrétního protisoutěžního jednání (viz § 20 odst. 2 zákona o ochraně hospodářské soutěže).

Cílem sektorového šetření je zmapovat podmínky ve vybraném odvětví; jedná se zejména o zjištění stavu hospodářské soutěže na daných trzích, identifikaci tržních subjektů a distribučních kanálů, získání informací o způsobu cenotvorby, specifikaci rolí vybraných subjektů apod. ÚOHS za tímto účelem zasílá soutěžitelům písemnou výzvu, kterou je žádá o poskytnutí informací a podkladů. Oslovení soutěžitelé jsou pak povinni předložit úplné, správné a pravdivé podklady a informace (pod hrozbou sankce do výše 1 % z obratu), a to ve stanovené lhůtě. ÚOHS získané podklady vyhodnocuje a v případě nutnosti si vyžaduje informace doplňující. Je proto vhodné, aby soutěžitelé, kterým byla zaslána žádost o poskytnutí informací a pokladů, věnovali své odpovědi náležitou pozornost.

V případě, že má ÚOHS za to, že by určité jednání soutěžitele mohlo hospodářskou soutěž narušit, může s ním zahájit správní řízení. Pokud ÚOHS nedisponuje dostatečným množstvím důkazů k prokázání protisoutěžního jednání, důvodně se však domnívá, že by mohl důkazy získat v obchodních prostorách tohoto soutěžitele, může i mimo formální správní řízení přistoupit k neohlášenému místnímu šetření (tzv. dawn raid), které je standardním nástrojem ÚOHS. Dále může využít i méně formální diskuse např. s odvětvovým regulátorem či příslušným ministerstvem.

ÚOHS je oprávněn zasáhnout jen v případech, kdy jsou soutěžní problémy způsobeny protisoutěžním jednáním (dohodami soutěžitelů nebo zneužitím dominance). Rovněž může, pokud dospěje k závěru, že efektivnímu fungování soutěže brání zbytečná regulace, předkládat ve svých závěrečných zprávách konkrétní, avšak nezávazné, podněty pro legislativní úpravy nebo jiný postup (zejm. odvětvového regulátora), které by dle něj posílily soutěž na daných trzích.

Pravomoc ÚOHS provádět sektorová šetření je opřeno o čl. 17 odst. 1 Nařízení Komise EU č. 1/2003, který upravuje kompetenci Komise k provádění šetření určitých hospodářských odvětví nebo druhů dohod v různých odvětvích. O výsledcích svých šetření může Komise zveřejnit zprávy, bližší informace k sektorovým šetřením prováděných Komisí lze nalézt zde. V posledních letech provedla Komise šetření např. v oblasti Consumer Internet of Things (spotřebitelský internet věcí), e-commerce či farmacie.

 

Ukončená

Distribuce léčiv (2021–2022) 2.9 MB

Maloobchodní trh s pohonnými hmotami 2013-2015

Mobilní telekomunikace 2017 230 KB

Nealkoholické nápoje 2016-2018 193 KB

 

SEKTOROVÁ ŠETŘENÍ - EU

Zpráva ze šetření Evropské komise ve farmaceutickém sektoru 2009-2017

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz