Vzdálený přístup ke spisu

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahajuje od 1. září 2022 pilotní provoz systému pro vzdálený přístup do správního spisu. Nová služba umožňuje osobám, které mají přístup ke správnímu spisu, typicky zejména účastníkům řízení a jejich právním zástupcům, vzdáleně přistoupit do spisu přes internetové připojení, aniž by museli osobně nahlížet do spisu v sídle Úřadu.

Podle odhadů Úřadu budou moci oprávněné osoby prostřednictvím vzdáleného přístupu do správního spisu přistupovat v průměru až k 90 % obsahu správního spisu a mělo by tedy účastníkům řízení výrazně usnadnit průběh správních řízení a správní proces celkově zefektivnit.

Služba je dostupná pouze pro držitele identity občana. Zájemce o vzdálený přístup do správního spisu musí na internetové stránce https://nahlizeni.uohs.cz/ nejprve požádat o zpřístupnění konkrétního správního spisu. Vyplněnou žádost má žadatel možnost odeslat datovou schránkou, e-mailem opatřeným elektronickým podpisem, nebo vygenerovat dokument ve formátu PDF a žádost odeslat např. prostřednictvím držitele poštovní licence. O podání a později i vyřízení žádosti bude žadatel i osoba oprávněná ke vzdálenému přístupu informována e-mailem či datovou zprávou. Po vyřízení žádosti je již možno přes identitu občana „Přistoupit do spisu“ a provést stažení obsahu spisu.

Vzdálený přístup do správního spisu nesupluje nahlížení do spisu podle § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, jde o doplňkovou službu. Prostřednictvím tohoto vzdáleného přístupu tedy nebude poskytnut přístup k částem spisu obsahujícím obchodní, bankovní nebo obdobné zákonem chráněné tajemství, utajované informace nebo skutečnosti, na něž se vztahuje zákonem uložená nebo uznaná povinnost mlčenlivosti a jimiž je prováděn důkaz (srov. § 38 správního řádu). Přístup není poskytnut ani k částem spisu, o nichž další právní předpisy stanoví, že do nich není možné nahlédnout či je zpřístupnit. Tyto části spisu mohou být zpřístupněny k nahlížení pouze v sídle Úřadu a za zákonem stanovených podmínek. Právo nahlížet do spisu ve smyslu § 38 správního řádu v sídle Úřadu není použitím služby vzdáleného přístupu nikterak dotčeno.

Vzdálený přístup do správního spisu je v současné době pouze ve zkušebním provozu. Prosíme všechny uživatele, kteří narazí na případné nedostatky a chyby, aby je reportovali primárně prostřednictvím e-mailu, a to adresu helpdesk.nahlizeni@uohs.cz Uvítáme rovněž připomínky týkající se například přehlednosti uživatelského rozhraní či přístupnosti ovládání pro uživatele.

 

Podrobný návod pro vyplnění žádosti o vzdálený přístup do správního spisu a postup pro stažení obsahu správního spisu je k dispozici zde.

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.gov.cz