Služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) a aplikace Sběr dat

 

V případě služeb obecného zájmu se nejedná o klasické služby poskytované na trhu, ale o služby, které se vyznačují svým zvláštním charakterem. Tyto služby jsou obvykle zajišťovány státem, kraji či obcemi ve veřejném zájmu (tzn. v zájmu veřejnosti) a specifickým znakem těchto služeb je fakt, že pokud by nebyly finančně podporovány veřejnými subjekty, nebyly by poskytovány na trhu vůbec nebo by byly poskytovány v nižší kvalitě či rozsahu. Opodstatněnost finanční podpory služeb obecného zájmu ze strany veřejných subjektů vychází z tržního selhání v oblasti nabídky těchto služeb.

Služby obecného hospodářského zájmu (dále též „SOHZ“) jsou podskupinou služeb obecného zájmu. Jejich označení vypovídá o faktu, že mají hospodářskou (resp. ekonomickou) povahu.

Je nutné zdůraznit, že ekonomický rys SOHZ se vztahuje na povahu činnosti a nikoli její zájem, resp. cíl. Z toho vyplývá, že i některé služby v sociální oblasti mohou být pojímány jako SOHZ. Na služby, které mají ekonomickou povahu, se vztahují soutěžní pravidla, a tedy i pravidla veřejné podpory.

Příklady oblastí, v nichž lze identifikovat služby obecného zájmu:

  • přeprava cestujících
  • poštovní služby
  • energetika
  • odpadové a vodní hospodářství
  • finanční služby
  • veřejnoprávní vysílání
  • širokopásmová infrastruktura
  • zdravotní péče
  • sociální služby

Členské státy (potažmo municipality) mají širokou pravomoc v uvážení, kterou službu budou považovat jako SOHZ. Jedinými omezujícími faktory této pravomoci jsou pravidla stanovená unijním právem (v případě harmonizovaných sektorů nemůže být tato pravomoc vykonávána v rozporu s pravidly harmonizace) a kontrola zjevných chyb vykonávaná Evropskou komisí a unijními soudy.

Příklady, kdy Evropská komise shledala zjevnou chybu při definování SOHZ I:

  • přístavní činnosti (jako nakládka, vykládka, překládka, skladování a přesun zboží či jiného vybavení) [1]
  • činnosti spočívající v reklamě, elektronickém obchodu (e-commerce), teleshoppingu, volání na čísla se zvýšenou sazbou v hrách o ceny, sponzorování nebo reklamním prodeji v rámci služby veřejnoprávních médií[2]

 

PRÁVNÍ PŘEDPISY

 

Cílem Sdělení SOHZ je vysvětlit základní pojmy při používání pravidel státní podpory na vyrovnávací platbu za závazek veřejné služby. Tento právní předpis lze označit za příručku základních informací pro objednatele a poskytovatele veřejných služeb.

 

VZTAH SOHZ A VEŘEJNÉ PODPORY

 

Služby obecného hospodářského zájmu jsou ze své podstaty odkázány na dotace veřejných subjektů, jež zpravidla financují provoz poskytovatelů těchto služeb. Tyto vyrovnávací platby (kompenzace) mohou zakládat veřejnou podporu.

V zásadě mohou v případě kompenzace vynaložené na poskytnutí služeb obecného hospodářského zájmu nastat 3 možné situace:

1.     Kompenzace nepředstavuje veřejnou podporu

2.     Kompenzace představuje veřejnou podporu slučitelnou s vnitřním trhem

a) veřejná podpora je slučitelná, není nutná notifikace Evropské komisi

b) veřejná podpora je slučitelná po předchozí notifikaci Evropské komisi

3.     Kompenzace představuje veřejnou podporu neslučitelnou s vnitřním trhem – není možné ji legálně poskytnout!

Rozhodující pro určení, zda financování SOHZ z veřejných prostředků představuje veřejnou podporu je rozsudek Evropského soudního dvora (dnes Soudního dvora Evropské unie) ve věci Altmark (C-208/00). V tomto rozhodnutí soud stanovil 4 kumulativní podmínky, za jejichž splnění kompenzace (vyrovnávací platba) nepředstavuje zvýhodnění pro provozovatele SOHZ. Je tedy vyloučen jeden z definičních znaků veřejné podpory, a tudíž i kompenzace (vyrovnávací platba) vynaložená na poskytnutí SOHZ nepředstavuje veřejnou podporu.

Jednotlivé podmínky rozhodnutí Altmark jsou následující:

1.     subjekt, který je příjemcem vyrovnávací platby, musí být výkonem SOHZ pověřen, a to jasně vymezeným způsobem,

2.     ukazatele pro kalkulaci výše vyrovnávací platby musí být stanoveny předem a objektivním způsobem,

3.     výše vyrovnávací platby nesmí překročit náklady vynaložené subjektem při plnění závazku veřejné služby po odečtení příslušných příjmů z tohoto závazku a přičtení přiměřeného zisku (nástroje proti překompenzaci) a

4.     a) subjekt pověřený výkonem veřejné služby byl vybrán v rámci řízení o zadání veřejné zakázky umožňující vybrat zájemce schopného poskytovat tyto služby za nejmenších nákladů pro územně samosprávný nebo b) na základě analýzy nákladů, jež by na výkon veřejné služby vynaložil průměrný, řádně řízený podnik, jež disponuje odpovídajícími technickými prostředky k plnění výkonu dané veřejné služby

I pokud nejsou uvedené podmínky rozsudku Altmark splněny, není vše ztraceno, jelikož kompenzace (vyrovnávací platba) může být shledána veřejnou podporou slučitelnou s vnitřním trhem (tedy legálně poskytnutou). Rozhodujícími právními předpisy jsou Rozhodnutí SOHZ a Rámec SOHZ.

Rozdíl mezi těmito právními akty spočívá v tom, že pokud jsou splněny podmínky Rozhodnutí SOHZ (zejména limity pro jeho aplikaci), je kompenzace považována za veřejnou podporu slučitelnou s vnitřním trhem automaticky, bez nutnosti oznámení Komise. V případě, že vyrovnávací platba nesplňuje mezní hodnoty stanovené v Rozhodnutí SOHZ, je možné využít Rámce SOHZ I. V tomto případě je však nutné notifikovat opatření Evropské komisi, která bude posuzovat slučitelnost s vnitřním trhem s ohledem na podmínky v Rámci SOHZ uvedené.

Další možnou variantou financování SOHZ je i financování prostřednictvím obecné úpravy podpory de minimis nebo podle zvláštního přijala Nařízení Komise (EU) 2023/2832 ze dne 13. prosince 2023 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu (viz výše).

  

DALŠÍ DOKUMENTY VZTAHUJÍCÍ SE K SLUŽBÁM OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

 

 

Aplikace sběr dat a plnění informační povinnosti SOHZ

 

Zprávy o provádění Rozhodnutí předkládané Evropské komisi členskými státy Evropské unie na základě Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby poskytované určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU), konkrétně jeho článku 9, je každý členský stát Evropské unie povinen každé dva roky předložit Evropské komisi zprávu o provádění Rozhodnutí. Tato zpráva má obsahovat podrobný přehled použití Rozhodnutí na různé kategorie služeb, včetně odvětví sociálních služeb a nemocniční péče. Sběr dat a zpracování zprávy za Českou republiku zajišťuje Úřad. Zprávy se předkládají Evropské komisi každé dva roky.

 

Zprávy všech členských států Evropské unie (včetně ČR) jsou k dispozici na stránkách Evropské komise pod odkazem Member States reports on the application of the SGEI decision

 

Úřad za účelem zefektivnění celkového procesu, větší automatizace aktivit a automatické konsolidace dat předávaných od poskytovatelů veřejné podpory vytvořil v roce 2022 pro plnění této informační povinnosti webovou aplikaci Sběr dat. Aplikace Sběr dat slouží ke shromažďování údajů o poskytnutých vyrovnávacích platbách v rozhodném období dvou let, za které se plní informační povinnost. Neslouží k průběžné evidenci záznamů vyrovnávacích plateb. Úřad informuje o sběru dat mimo jiné prostřednictvím aktualit z veřejné podpory na stránkách Úřadu.

 

Aplikace Sběr dat je k dispozici zde.

 

Metodika k plnění informační povinnosti SOHZ Metodika k plnění informační povinnosti SOHZ 1.1 MB (zápis údajů do aplikace Sběr dat)


[1] Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 10. 12. 1991 Merci convenzionali porto di Genova SpA proti Siderurgica Gabrielli SpA., C-179/90

[2] Sdělení Komise o použití pravidel státní podpory na veřejnoprávní vysílání, ÚV C 257, 27. 10. 2009, str. 1

 

 * Poznámka: Konsolidovaná znění uvádějí text předpisu se zapracováním pozdějších změn. Konsolidované verze tedy nejsou oficiální, právně závazné jsou pouze jednotlivé předpisy zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie.

 

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz