Informace k nahlížení do spisu

K nahlížení do spisu je níže zveřejněn stručný popis postupu při podání žádosti doplněný o výtah z příslušné části vnitřního předpisu upravujícího nahlížení do spisu.

Konkrétní postup při žádosti o nahlížení

  1. Žádost musí být doručena osobně, poštou, do datové schránky ÚOHS, v elektronické formě s uznávaným elektronickým podpisem anebo podána ústně do protokolu.
  2. Za podmínky, že bude žádost do 5 dnů potvrzena, popřípadě doplněna výše uvedenými způsoby, je možno ji učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím veřejné datové sítě bez použití elektronického podpisu.
  3. V žádosti musí být specifikován konkrétní spis, do kterého má být nahlíženo.
  4. Konkrétní termín k nahlížení do spisu je stanoven pověřenou úřední osobou po předchozí domluvě.
  5. O každém nahlížení do spisu je pořízen protokol, do něhož se zaznamená průběh nahlížení a další podstatné skutečnosti.
  6. Ze spisu si lze činit výpisy a pořizovat kopie. K pořizování kopií může nahlížející osoba použít i technické prostředky, např. mobilní telefon, fotoaparát, tiskárnu, flash disk.
  7. Vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu je zpoplatněno správním poplatkem podle sazebníku, který je přílohou zákona o správních poplatcích.

  

Informace k nahlížení do spisu  Informace k nahlížení do spisu  213 KB

Příloha č. 1: Poučení při nahlížení do spisu obsahujícího obchodní tajemství Příloha č. 1: Poučení při nahlížení do spisu obsahujícího obchodní tajemství 175 KB

Příloha č. 2: Poučení při nahlížení do spisu obsashujícího osobní údaje fyzických osob Příloha č. 2: Poučení při nahlížení do spisu obsashujícího osobní údaje fyzických osob 174 KB 

 

Systém pro vzdálený přístup do správního spisu

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.gov.cz