Seznam vleček

Podle zákona č. 266/1994 Sb., ve znění zákona 367/2020 Sb., účinném od 15. 1. 2020 vešla v platnost oznamovací povinnost provozovatelů vleček a povinnost ÚPDI zveřejnit jejich seznam.

 

§ 22a odst. 5
Stane-li se vlečka veřejně přístupnou, sdělí její provozovatel tuto skutečnost Úřadu do 10 pracovních dnů ode dne, kdy nastala. Je-li provozovatel veřejně nepřístupné vlečky povinen umožnit její užití způsobem podle odstavce 3, sdělí tuto skutečnost Úřadu do 10 pracovních dnů ode dne, kdy nastala. Provozovatel vlečky sdělí Úřadu změnu skutečnosti podle věty první nebo druhé do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala. (Toto se týká těch provozovatelů, kteří doposud provozovali veřejně nepřístupnou vlečku a neměli povinnost umožnit její užití způsobem podle odst. 3.)

 

Veřejně přístupné vlečky

Veřejně nepřístupné vlečky

cs | en