Metodické pokyny, stanoviska a úkony

Níže uvedené metodické dokumenty byly převzaty od někdejšího Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře a může se stát, že u některých z nich dojde v budoucnu z hlediska věcného obsahu k úpravám či přehodnocení. O těchto případných změnách bude informovat tiskovými zprávami. Kontakty na někdejší ÚPDI uvedené v níže zveřejněných dokumentech jsou neplatné, jestliže chcete ohledně této problematiky kontatkovat Úřad, pak použijte elektronickou podatelnu posta@uohs.cz

 

Upozornění pro provozovatele vleček

Dne 15. 1. 2020 nabyla účinnosti některá ustanovení novely zákona o drahách č. 367/2019 Sb., na jejichž základě došlo mimo jiné i k novelizaci § 22a zákona 266/1994 Sb., o drahách (dále jen „zákon o dráhách"). S tím souvisí také změna způsobu stanovení, zda se jedná o vlečku veřejně přístupnou nebo veřejně nepřístupnou. Provozovatel vlečky má nově od 15. 1. 2020 povinnost sdělit Úřadu, které jím provozované vlečky jsou veřejně přístupné a u kterých veřejně nepřístupných vleček je povinen umožnit dopravci jejich užití způsobem podle § 22a odst. 3 zákona o dráhách. Povinnost umožnit užití se týká vleček, které slouží jako:

 

  • přístup k jiné dráze, slouží-li vlečka nebo její část jako spojení dvou nebo více drah rozdílných vlastníků. Jedná se např. o vlečku, do níž je zaústěna jiná dráha (vlečka), která má jiného majitele než první vlečka,
  • přístup k zařízení služeb, napojuje-li vlečka nebo její část, přímo nebo prostřednictvím jiné vlečky, celostátní nebo regionální dráhu k zařízení služeb (zařízení služeb jsou definována § 2 odst. 9 zákona o dráhách),
  • přístup k jinému zařízení nebo manipulačnímu místu, jehož vlastník nebo provozovatel je odlišný od vlastníka nebo provozovatele vlečky, např. veřejně nepřístupná vlečka s možnými místy nakládky a vykládky pro osoby odlišné od vlastníka nebo provozovatele vlečky.

Celý článek ve formátu PDF. Celý článek ve formátu PDF 236 KB

 

Informace k udělování výjimek z požadavků stanovených prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/2177

I. Úvod

Dne 1. ledna 2019 vstupuje v účinnost článek 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/2177 o přístupu k zařízením služeb a k službám souvisejícím s železniční dopravou. Podle tohoto článku rozhodují regulační subjekty o žádostech provozovatelů zařízení služeb o udělení výjimky z požadavků uvedených v tomto nařízení. Žádosti se v České republice podávají regulačnímu subjektu, kterým je Úřad. Podrobnosti pro postup upravuje tato informace.

Podle článku 2 odst. 5 prováděcího nařízení regulační subjekty vypracují a zveřejní společné zásady rozhodování pro uplatnění kritérií uvedených v čl. 2 odst. 2 prováděcího nařízení. Tyto zásady zpracovalo sdružení nezávislých regulátorů železnic - Independent Regulators' Group – Rail, IRG-Rail pod č. IRG-Rail (18) 7 v dokumentu nazvaném Common Principles on granting exemptions under Article 2 (2) of Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2177. Překlad dokumentu nazvaný Společné zásady pro udělování výjimek podle čl. 2 odst. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/2177 je přílohou této zveřejněné informace.

 

Celý článek ve formátu PDF. Celý článek ve formátu PDF 675 KB

Příloha - Informace k udělování výjimek z požadavků stanovených prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/2177 Příloha - Informace k udělování výjimek z požadavků stanovených prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/2177 579 KB

 

Metodika pro provádění testu hospodářské vyváženosti smlouvy o veřejných službách pro služby od jízdního řádu 2020/2021

Úřad jako regulační subjekt podle čl. 55 směrnice 2012/34 oprávněný na základě § 34d zákona o dráhách rozhodovat ve věci ohrožení hospodářské vyváženosti osobní drážní dopravy provozované na základě smlouvy o veřejných službách, vydává v souladu s čl. 4 odst. 2 a čl. 14 prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1795 ze dne 20. listopadu 2018, kterým se stanoví postup a kritéria pro provedení testu hospodářské vyváženosti podle čl. 11 směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2012/34/EU, tuto metodiku pro provádění testu hospodářské vyváženosti smlouvy o veřejných službách a formulář k oznámení o plánované nové službě v osobní železniční dopravě.

 

Celý článek ve formátu PDF. Celý článek ve formátu PDF 304 KB

Příloha 1 - Oznámení o planované nové službě - formulář od 2020 Příloha 1 - Oznámení o planované nové službě - formulář od 2020 42 KB

Příloha 2 - Žádost o test hospodářské vyváženosti - formulář od 2020 Příloha 2 - Žádost o test hospodářské vyváženosti - formulář od 2020 40 KB

 

Stanovení lhůt podle čl. 9 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 2017/2177

Úřad stanoví v souladu s čl. 9 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 2017/2177 o přístupu k zařízením služeb a k službám souvisejícím s železniční dopravou a čl. 13 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2012/34/EU o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru provozovatelům zařízení služeb tyto lhůty pro odpovědi na žádosti:

 

  1. 60 dnů pro odpovědi na žádosti o přístup k zařízení služeb a poskytování služeb v zařízeních služeb uvedených v příloze II bodu 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2012/34/EU o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru, jde-li o žádosti do nového jízdního řádu
  2. 30 dnů pro odpovědi na žádosti o přístup k zařízení služeb a poskytování služeb v zařízeních služeb uvedených v příloze II bodu 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2012/34/EU o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru, jde-li o žádosti do pravidelné změny jízdního řádu
  3. 3 pracovní dny pro odpovědi na žádosti ad hoc týkající se přístupu k zařízením služeb a službám uvedeným v příloze II bodu 2 písm. a) až d) a f) až i) směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2012/34/EU o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru
  4. 3 pracovní dny pro odpovědi na žádosti ad hoc týkající se přístupu k zařízením služeb a službám uvedeným v příloze II bodu 2 písm. e) směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2012/34/EU o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru.

Celý článek ve formátu PDF Celý článek ve formátu PDF 231 KB

 

Stanoviska orgánů EU

Posouzení stávajících vnitrostátních předpisů ERA

Zveřejňujeme stanovisko Agentury Evropské unie pro železnice ve věci notifikace předpisů provozovatele dráhy:

 

Žádost o výkladové stanovisko (CZ) Žádost o výkladové stanovisko (CZ) 451 KB

Žádost o výkladové stanovisko (EN) Žádost o výkladové stanovisko (EN) 255 KB

Výkladové stanovisko ERA (CZ) Výkladové stanovisko ERA (CZ) 562 KB

Výkladové stanovisko ERA (EN) Výkladové stanovisko ERA (EN) 178 KB

 

Zde naleznete nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/796 o Agentuře Evropské unie pro železnice a o zrušení nařízení (ES) č. 881/2004, na které se stanovisko odkazuje.

 

Úkony vykonávané Úřadem

 

Omezení provozování dráhy Omezení provozování dráhy 399 KB

Prohlášení o dráze Prohlášení o dráze 477 KB

Smlouva o provozování drážní dopravy Smlouva o provozování drážní dopravy 406 KB

 

Nová služba v osobní železniční dopravě - žádost o test hospodářské vyváženosti Nová služba v osobní železniční dopravě - žádost o test hospodářské vyváženosti 411 KB

Nová služba v osobní železniční dopravě - oznámení Nová služba v osobní železniční dopravě - oznámení 411 KB

 

Systém evropského elektronického mýtného (EETS) Systém evropského elektronického mýtného (EETS) 210 KB

Letištní ceník - žádost o posouzení Letištní ceník - žádost o posouzení 397 KB

 

Oznámení vlečky provozovatelem Oznámení vlečky provozovatelem 400 KB

 

Zařízení služeb - žádost o poskytnutí přístupu Zařízení služeb - žádost o poskytnutí přístupu 398 KB

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz