Platební styk

Dne 13. 1. 2017 nabyla účinnosti novela zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže získal tímto zákonem novou působnost v oblasti dozoru nad dodržováním povinností uloženým provozovatelům schémat platebních karet a zpracovatelům platebních transakcí, kteří mají sídlo v České republice. Tyto povinnosti jsou stanoveny Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/751 ze dne 29. dubna 2015, o mezibankovních poplatcích za karetní platební transakce. 

Účelem nařízení je sjednotit vnitřní trh v oblasti karetních platebních transakcí, internetových a mobilních karetních plateb a zajistit volný pohyb těchto služeb. Jednotné uplatňování pravidel hospodářské soutěže na mezibankovní poplatky má za cíl regulací poplatků zlepšit fungování vnitřního trhu, přispět ke snížení transakčních nákladů pro spotřebitele a snížit náklady na platební transakce, podporovat kvalitu soutěžního prostředí a zajistit vyšší transparentnost v oblasti transakcí prováděných prostřednictvím platebních karet. Jelikož náklady na zpracování tvoří podstatnou část celkových nákladů na přijímání karet, je důležité, aby tato část hodnotového řetězce byla otevřena účinné hospodářské soutěži. Pro zajištění účinné hospodářské soutěže mezi platebními značkami je důležité, aby volbu platební aplikace prováděli uživatelé, nikoli aby byla stanovena subjekty na předcházejícím trhu, jako jsou schémata platebních karet, poskytovatelé platebních služeb nebo zpracovatelé.

K uplatnění nové pravomoci Úřadu bylo zřízeno Oddělení platebního styku, kterému je svěřen výkon dozoru nad dodržováním povinností, které schématům platebních karet a zpracovatelům karetních transakcí se sídlem v České republice ukládá výše uvedené nařízení.

Oddělení platebního styku vykonává působnost například v oblasti dohledu nad dodržováním zákazu uplatňovat územní omezení v licencích, na základě kterých banky vydávají platební karty, či diskriminovat banky, které se rozhodnou na platební karty umisťovat větší počet platebních značek, nebo v oblasti dohledu nad oddělením schémat platebních karet od zpracovatelů z hlediska účetnictví, organizace a rozhodovacích procesů. Schémata platebních karet a zpracovatelé se nesmí dopouštět diskriminace například tím, že by si vzájemně poskytovali zvýhodněné podmínky či vyhrazené informace, jež nejsou k dispozici jejich konkurentům v daném segmentu trhu tím, že by na své konkurenty v daném segmentu trhu kladli neúměrné informační požadavky, prováděli křížové subvencování svých činností nebo uzavírali ujednání o sdílené správě a řízení. Tyto diskriminační praktiky by způsobovaly fragmentaci trhu, ztížily novým aktérům vstup na trh a byly ke škodě obchodníků a spotřebitelů.

Oddělení platebního styku pro účely důsledné aplikace zákona a povinností uložených nařízením také zintenzivnilo spolupráci s Českou národní bankou, které je svěřen dohled nad samotnou výší poplatků za karetní platební transakce a dalšími souvisejícími povinnostmi bank, a rovněž spolupráci s Českou obchodní inspekcí, která dohlíží zejména na plnění povinností stanovených obchodníkům přijímajícím platební karty. Oddělení platebního styku rovněž spolupracuje s Ministerstvem financí.

 

Zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/751 ze dne 29. dubna 2015, o mezibankovních poplatcích za karetní platební transakce

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz