Mezinárodní spolupráce

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v oblasti veřejných zakázek úzce spolupracuje s Evropskou komisí. Představitelé Úřadu se pravidelně účastní setkání expertní skupiny s názvem Commission Government Expert Group on Public Procurement (EXPP), která byla založena jako poradní orgán Evropské komise v souvislosti s politikou zadávání veřejných zakázek. Je složena výhradně z vládních představitelů všech členských států Evropské unie, jako jsou například představitelé ministerstev pro oblast hospodářství a financí nebo úřadů zabývajících se problematikou veřejných zakázek či hospodářské soutěže. Úkolem této expertní skupiny je také poskytnutí asistence Evropské komisi při formulování a rozvoji metodiky pro zadávání veřejných zakázek v rámci vnitřního trhu s mezinárodní dimenzí. Skupina funguje také jako doplněk Poradního výboru pro veřejné zakázky (Advisory Committee for Public Contracts), což je orgán s rozhodovacími pravomocemi v této oblasti.

Úřad je také členem Network of First Instance Public Procurement Review Bodies, jejímž cílem je pomáhat Komisi při provádění stávajících Směrnic o opravných prostředcích (Remedies Directives) a fungování národních systémů aplikace opravných prostředků. Členy této skupiny jsou všechny členské země Evropské unie s tím, že rozhodnutí, kdo bude danou zemi reprezentovat, je na každém jednotlivém státě.

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz