Obecné nařízení o blokových výjimkách (GBER)

 

Blokovými výjimkami se rozumí takový okruh kategorií a druhů veřejné podpory, u nichž se za dodržení určitých podmínek předpokládá jejich slučitelnost s vnitřním trhem EU a lze je bez nutnosti detailního přezkumu ze strany Evropské komise relativně jednoduše poskytnout. 

S přijetím nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, tzv. obecného nařízení o blokových výjimkách (dále jen „GBER“[1]), které nabylo účinnosti 1. 7. 2014, se blokové výjimky staly jedním z nejvýznamnějších právních titulů pro legální poskytování veřejné podpory, zejména investic. Nařízení bylo naposledy novelizováno 23.června 2023.

Toto nařízení obsahuje podmínky pro poskytování veřejné podpory do následujících oblastí vymezených buď horizontálně, nebo odvětvově (jedná se o tzv. kategorie podpory): 

 • Regionální podpora
 • Podpora určená malým a středním podnikům (MSP)
 • Podpora evropské územní spolupráce
 • Podpora přístupu MSP k financování – rizikové financování
 • Podpora výzkumu, vývoje a inovací
 • Podpora na vzdělávání
 • Podpora pro znevýhodněné pracovníky a pracovníky se zdravotním postižením
 • Podpora na ochranu životního prostředí
 • Podpora na náhradu škod způsobených přírodními pohromami
 • Sociální podpora na dopravu obyvatel odlehlých regionů
 • Podpora na širokopásmovou infrastrukturu
 • Podpora kultury a zachování kulturního dědictví
 • Podpora na sportovní a multifunkční rekreační infrastrukturu
 • Podpora na místní infrastrukturu
 • Podpora na regionální letiště
 • Podpora na přístavy
 • Podpora obsažená ve finančních produktech podporovaných z Fondu InvestEU

 Specifická pravidla blokových výjimek jsou vymezena zvlášť pro odvětví zemědělské prvovýroby a lesnictví v nařízení Komise (EU) č. 702/2014 a také pro odvětví rybolovu a akvakultury v nařízení Komise (EU) č. 1388/2014. I v rámci těchto odvětví nicméně lze určité druhy podpor poskytovat v rámci GBER. Některé druhy podpor, které jsou považovány za relativně více ohrožující vnitřní trh (jako např. podpora exportu nebo podpora podniků v obtížích) jsou nicméně z GBER vyloučeny. 

Základní výhodou použití GBER je možnost vyhnout se notifikaci a souvisejícímu schvalovacímu řízení před Evropskou komisí a dále relativně jednoduchá administrace. Z těchto důvodů by měl být tento právní titul – vedle výjimky pro SOHZ – využíván ze strany poskytovatelů prioritně, kromě jiného také z důvodu existujících omezení pro uplatňování podpory de minimis. Poskytování podpory podle GBER je podmíněno důsledným dodržením předepsaných podmínek, neboť Evropská komise provádí pravidelné kontroly vzorku opatření a v případě identifikace pochybení může uplatnit rozličná opatření nápravy. 

Hlavním principem pravidel blokových výjimek je limitace výše podpory konkrétního podporovaného projektu či činnosti, tzv. maximální intenzita podpory, vyjádřená jako procentní podíl z rozsahu způsobilých nákladů. Maximální intenzita je pro každou kategorii stanovena jinak s ohledem na její specifika a ve většině případů se m. j. liší tím, pokud je příjemcem malý, střední nebo velký podnik. U některých kategorií je pak maximální intenzita dána rozdílem mezi rozsahem způsobilých investičních nákladů a předpokládaným či skutečně dosaženým provozním ziskem z investice. Aplikace GBER na konkrétní podporu je dále omezena absolutní částkou podpory, která je rovněž pro každou kategorii stanovena rozličně. 

Podpora spadající pod určitou kategorii musí naplnit zvláštní podmínky platné pro příslušnou kategorii (stanovené v přílušném článku kapitoly III GBER), ale rovněž společné podmínky pro všechny podpory poskytované v rámci GBER (stanovené v kapitolách I, II a IV GBER). 

Bližší informace o podmínkách GBER a souvisejících postupech naleznete v dokumentech níže.

 

 

PRÁVNÍ PŘEDPISY

 

Konsolidované znění nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (účinné od 1. 7. 2023)

Nařízení Komise (EU) 2023/1315, kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 651/2014 (revize z roku 2023)

Formulář pro oznamování režimů (a ad hoc podpor) dle nařízení č. 651/2014 (příloha II nařízení č. 651/2014)  Formulář pro oznamování režimů (a ad hoc podpor) dle nařízení č. 651/2014 (příloha II nařízení č. 651/2014)  44 KB

 

 

METODICKÉ DOKUMENTY

 

Návod pro administraci veřejné podpory poskytované dle nařízení Komise (EU) č. 651/2014 (obecného nařízení o blokových výjimkách) Návod pro administraci veřejné podpory poskytované dle nařízení Komise (EU) č. 651/2014 (obecného nařízení o blokových výjimkách) 160 KB (září 2023)

GBER - často kladené otázky (pouze anglicky, není aktualizován dle změny GBER z června 2023)

 

Checklisty pro kontrolu plnění podmínek nařízení (checklisty dle změny GBER z června 2023 nejsou k dispozici):

 

Uživatelská příručka k definici malých a středních podniků 

 [1] Z anglického General Block Exemption Regulation, lze se setkat také s českou zkratkou „ONBV“.

[2] Poznámka: Konsolidovaná znění uvádějí text předpisu se zapracováním pozdějších změn. Konsolidované verze tedy nejsou oficiální, právně závazné jsou pouze jednotlivé předpisy zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie.

 

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz