Oznámení ÚOHS o alternativním řešení soutěžních problémů

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal dne 29. 7. 2023 oznámení, v němž vymezuje případy, u kterých hodlá zvažovat přistoupení k některému z alternativních způsobů řešení možných narušení hospodářské soutěže za účelem efektivního výkonu jemu svěřené působnosti. Rozhodnutí, zda Úřad k alternativnímu řešení soutěžního problému v konkrétních případech přistoupí, je však vždy v jeho diskreci.

Oznámení uvádí, jaká jsou možná alternativní řešení soutěžních problémů, jakým způsobem při nich  Úřad hodlá postupovat a v jakých případech považuje za vhodné a účelné některé z těchto řešení využít. Konkrétně se jedná o řešení soutěžních problémů (i) bez zahájení správního řízení prostřednictvím prioritizace nebo soutěžní advokacie nebo (ii) v rámci zahájeného správního řízení o spáchání přestupku vydáním rozhodnutí o přijetí závazků. K takovému řešení lze rovněž přistoupit i u případů, kdy je porušeno unijní soutěžní právo.

Prioritizace a soutěžní advokacie spočívají v tom, že Úřad po předběžném prošetření věci, aniž správní řízení zahájí, může věc usnesením odložit, a to zejména s ohledem na míru škodlivého účinku jednání na hospodářskou soutěž, povahu jednání a způsob jeho provedení, význam dotčeného trhu a počet dotčených spotřebitelů.

prioritizaci je Úřad oprávněn přistoupit v okamžiku, kdy po předběžném prošetření věci shledá, že řešení dané věci není jeho aktuální prioritou, věc tedy bez dalšího důkladnějšího prošetřování či zásahu odloží, resp. nezahájí v ní správní řízení.

soutěžní advokacii poté Úřad může přistoupit v případě, kdy po předběžném prošetření věci shledá, že může docházet k protisoutěžnímu jednání soutěžitelů nebo orgánů veřejné správy a dospěje k závěru, že odstranění jeho obav z potenciálního narušení hospodářské soutěže lze dosáhnout konkrétními rychlými opatřeními, a vyzve soutěžitele nebo orgány veřejné správy k jejich přijetí. V případě jejich splnění Úřad bez dalšího důkladnějšího prošetřování či zásahu věc odloží, resp. nezahájí správní řízení.

Úřad může vydat rozhodnutí o přijetí závazků v případech již zahájených řízení o zakázaných dohodách, zneužití dominantního postavení a narušení hospodářské soutěže orgány veřejné správy. V tomto případě konkrétně rozhodne o zastavení řízení za podmínky splnění závazků, které účastníci řízení společně navrhli ve prospěch zachování účinné hospodářské soutěže, jejichž splněním se odstraní obavy z jejího možného narušení. K tomuto postupu však nelze přistoupit v případě jednání, která jsou kvalifikována jako utajovaná horizontální dohoda nebo utajované jednání ve vzájemné shodě, jejichž cílem je narušení hospodářské soutěže.

 

Oznámení o alternativním řešení soutěžních problémů (účinné od 29. 7. 2023)

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz