Úřednická zkouška

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže umožní za poplatek vykonat úřednickou zkoušku osobě, která splňuje předpoklady pro přijetí do služebního poměru (§ 35 odst. 3 zákona č. 234/2014 Sb., v platném znění) a státnímu zaměstnanci pro obor státní služby, k jehož výkonu nebyl na služební místo zařazen nebo jmenován, a to na základě žádosti adresované na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, tř. Kpt. Jaroše 1926/7, 604 55 Brno, který je ústředním správním úřadem s gescí za obor státní služby „Ochrana hospodářské soutěže a dozor nad zadáváním veřejných zakázek“.

Vzor žádosti o vykonání úřednické zkoušky naleznete níže.

 

Žadatel je povinen uhradit paušální částku nákladů na účet Úřadu nejpozději do 22 dnů přede dnem konání úřednické zkoušky, resp. příslušné části úřednické zkoušky. Více informací o částce za úřednickou zkoušku a lhůtách, dokdy musí být zkouška uhrazena, naleznete zde.

Údaje pro platbu: č. ú.: 19-24825621/0710, variabilní symbol: datum narození žadatele o vykonání úřednické zkoušky ve tvaru DDMMRRRR.

 

Kontaktní osoby:

Mgr. Tomáš Sochora (tomas.sochora@uohs.cz)

 

Více informací a znění zkušebních otázek a seznamu odborné literatury naleznete na odkazu: http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/zkusebni-otazky-a-odborna-literatura.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d

 

Vzory

Žádost o vykonání úřednické zkoušky – osoba Žádost o vykonání úřednické zkoušky – osoba    

Žádost o vykonání úřednické zkoušky – státní zaměstnanec a zaměstnanec na služebním místě Žádost o vykonání úřednické zkoušky – státní zaměstnanec a zaměstnanec na služebním místě  

 

Přílohy žádosti:

Čestné prohlášení o svéprávnosti Čestné prohlášení o svéprávnosti  

Čestné prohlášení o bezúhonnosti Čestné prohlášení o bezúhonnosti 

Čestné prohlášení o zdravotní způsobilost Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti  

 

 

 

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz