Mezinárodní spolupráce

Efektivní ochrana před nekalými obchodními praktikami v potravinovém řetězci je v současné době komplexním problémem, jehož nedílnou součástí je i mezinárodní spolupráce v oblasti prosazování a harmonizace pravidel na ochranu slabší smluvní strany v potravinovém řetězci. Pro účinné prosazování těchto pravidel je proto nutné, aby se Úřad pro ochranu hospodářské soutěže aktivně zapojoval do spolupráce zahrnující aktivity národních dozorových orgánů a dalších iniciativ, které pomáhají řešit případy s mezinárodní dimenzí a především přispívají k výměně informací a zkušeností ohledně konkrétních témat týkajících se společné zemědělské politiky. Vzhledem k tomu, že Česká republika je členským státem Evropské unie, plynou největší závazky a povinnosti především ze spolupráce v rámci evropských soutěžních úřadů, jiných dozorových autorit a Evropské komise, konkrétně Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž (Directorate-General for Competition) v rámci Evropské soutěžní sítě (ECN) a Generálního ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova v rámci sítě dozorových orgánů (UTP enforcement network). 

 

 

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz