Poslání a kompetence

Posláním Úřadu je zajistit takové fungování trhů, které bude v souladu s pravidly hospodářské soutěže a bude přinášet prospěch spotřebitelům.

Abychom dosáhli tohoto cíle:

 • vedeme soutěžitele k tomu, aby se chovali v souladu s principy soutěžního práva
 • zasahujeme proti praktikám, jež narušují hospodářskou soutěž, jako jsou např. kartelové dohody, zneužití dominantního postavení aj.
 • současně však dáváme podnikům možnost, aby své nezákonné jednání, které dosud nemělo závažné dopady na trh, mohly samy napravit

Dohlížíme také na zadávání veřejných zakázek a koncesí, čímž zajišťujeme větší transparentnost při vynakládání veřejných prostředků

 • přezkoumáváme úkony zadavatelů veřejných zakázek
 • provádíme kontroly u zadavatelů
 • podílíme se na tvorbě a úpravách legislativy týkající se veřejných zakázek a koncesí

Zajištujeme dozor podle zákona o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, v jehož rámci usilujeme mimo jiné o

 • nastolení korektních vztahů mezi obchodními řetězci a jejich dodavateli;
 • odstranění nekalých obchodních praktik – např. nevyvážených smluvních podmínek či získávání plnění bez (přiměřeného) protiplnění.

Monitorujeme a poskytujeme poradenství v otázkách veřejné podpory v České republice, aby její poskytování bylo v souladu s platnými pravidly Evropských společenství

 • koordinujeme a sledujeme poskytování VP
 • spolupracujeme s poskytovateli na notifikacích národních opatření VP a předkládáme je  Evropské komisi k posouzení
 • poskytujeme poradenství zejména poskytovatelům VP

Dozorujeme přístup k dopravní infrastruktuře, zejména:

 • schvalujeme plán omezení provozování dráhy
 • posuzujeme podmínky k omezení provozování dráhy
 • rozhodujeme o zákonnosti prohlášení o dráze a přidělování kapacity
 • rozhodujeme o přestupcích v této oblasti
 • vedeme seznam veřejných i neveřejných vleček a seznam letišť

 

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz