Informace o zpracování osobních údajů

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“ nebo „správce“) zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „nařízení GDPR“).

 

Kontaktní adresa správce

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, IČ 65349423, se sídlem třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno, ID datové schránky: fs2aa2t, elektronická podatelna: posta@uohs.cz

 

Úřad na základě povinnosti uložené mu nařízením GDPR jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Olga Přikrylová, e-mail: dpo(at)uohs.cz

 

Účely zpracování Vašich osobních údajů

Úřad zpracovává Vaše osobní údaje zejména pro tyto účely:

a)      splnění právních povinností, které se na Úřad vztahují;

b)      splnění smlouvy, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy;

c)      splnění úkolů ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterou je Úřad pověřen;

d)      oprávněného zájmu Úřadu;

e)      ve výjimečných případech mohou být osobní údaje zpracovávány na základě uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle, a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

 

Úřad zpracovává Vaše osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro daný účel, na řádném právním základě a po dobu, která je pro splnění daného účelu nezbytná. Po naplnění účelu zpracování osobních údajů může Úřad Vaše osobní údaje zpracovávat i pro jiné účely, to se týká zejména zpracování osobních údajů pro účely archivnictví ve veřejném zájmu.

 

Činnosti Úřadu, které se týkají se zpracování Vašich osobních údajů

Ke zpracování Vašich osobních údajů v působnosti Úřadu dochází zejména při: šetření podnětů, vedení správních řízení, vedení personální a mzdové agendy, včetně výběrových řízení, vyřizování stížností, žádostí, dotazů, zadávání veřejných zakázek Úřadem, sektorových šetření, provádění kontrol, uzavírání smluv, činnostech souvisejících s agendou veřejné podpory.

 

Způsob zpracování osobních údajů a jejich zabezpečení

Při zpracování osobních údajů postupuje Úřad vždy tak, aby Vaše osobní údaje byly maximálně zabezpečeny a aby nemohly být zneužity. Úřad zpracovává osobní údaje automatizovaně i manuálně. Na straně Úřadu nedochází k žádnému automatizovanému rozhodování, to znamená k rozhodování založenému výlučně na automatizovaném zpracování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo se Vás jiným obdobným způsobem významně dotýkalo.

 

Příjemci Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou předávány jiným osobám jen v případech, kdy je tato povinnost uložena právním předpisem, nebo je to nezbytné pro ochranu a uplatnění práv Úřadu.

 

Vaše osobní údaje mohou být předány zejména těmto příjemcům: jiné orgány státní správy, účastníci řízení, osoby, které prokázaly právní zájem na nahlížení do spisu, právní zástupce účastníků řízení nebo osob, které prokázaly právní zájem na nahlížení do spisu, členové rozkladové komise, znalci, soud.

 

Lhůta, po kterou jsou Vaše údaje zpracovávány

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování, stanovenou platným spisovým a skartačním plánem Úřadu, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány, pokud se nejedná o dokumenty vybrané v souladu s výše uvedeným zákonem k archivaci.

 

Vaše práva související se zpracováním osobních údajů

V souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů máte právo:

1.      požádat Úřad o přístup k osobním údajům, které se Vás týkají;

2.      požádat Úřad o opravu nepřesných osobních údajů či doplnění neúplných osobních údajů, které se Vás týkají;

3.      požádat Úřad o výmaz poskytnutých osobních údajů, které se Vás týkají, pokud máte za to, že:

a)      Úřad již nemá důvod Vaše osobní údaje zpracovávat, resp. Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,

b)      Vaše osobní údaje jsou Úřadem zpracovány protiprávně;

4.      požádat Úřad, aby omezil zpracování Vašich osobních údajů;

5.      vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou údaje zpracovávány za účelem splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, popř. pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany;

6.      podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

Výše uvedená práva lze uplatnit u Úřadu písemně, a to i prostřednictvím datové schránky nebo služby elektronických komunikací, buď na adresu elektronické podatelny Úřadu nebo e-mailového účtu dpo(at)uohs.cz.

 

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno souhlasem, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz