Nařízení o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh

 

Základní souhrn problematiky

 

Subvence poskytované členskými státy Evropské unie podnikům jsou regulovány pravidly veřejné podpory[1], subvence ze třetích států této regulaci ale nepodléhají a jejich aktivity tak mohou mít negativní dopad na vnitřní trh. Příjemci subvencí ze třetích zemí tak mohou například snáze uspět při akvizicích podniků působících v EU případně mít větší úspěšnost při získávání veřejných zakázek na vnitřním trhu než ostatní podniky.

Tyto nerovné podmínky by mělo limitovat nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2560 ze dne 14. prosince 2022 o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh (dále jen „nařízení“). Nařízení dává Komisi k disposici nástroje pro vyhodnocování škodlivosti zahraničních subvencí a nápravu škodlivých účinků, které tyto subvence mohou mít na vnitřní trh EU. Nařízení se zaměřuje na podniky působící na vnitřním trhu. Může tedy jít jak o podnik ze třetího státu, tak o podnik založený v EU. Rozhodující pro aplikaci nařízení je skutečnost, jestli podnik působící na vnitřním trhu obdržel subvenci od třetího státu. Taková subvence může být poskytnuta třetím státem jak přímo, tak nepřímo, například prostřednictvím soukromých subjektů ovládaných třetím státem.
Nařízení v sobě spojuje aspekty pravidel veřejné podpory, veřejných zakázek i problematiky spojování podniků. Jediným subjektem s rozhodovací pravomocí dle nařízení je Evropská komise, členské státy mají pouze limitovanou poradní roli.

 

Pro vyhodnocování škodlivosti zahraničních subvencí Komise využívá především tyto tři nástroje

1.       Povinnost podniků notifikovat Komisi spojení podniků v případě, že alespoň jeden z nich dosahuje v EU obratu nejméně 500 milionů eur a zároveň obdržel ve sledovaném období souhrnnou zahraniční subvenci ve výši přesahující 50 milionů eur.

2.       Povinnost podniků (vč. hlavních poddodavatelů prostřednictvím dodavatele) notifikovat Komisi prostřednictvím zadavatele obdržené subvence v případě účasti v zadávacím řízení a při ucházení se o veřejnou zakázku zadávanou v dynamickém nákupním systému, v němž je odhadovaná hodnota veřejné zakázky nebo rámcové dohody minimálně 250 milionů eur bez DPH a zároveň souhrnná subvence ze třetí země činila ve sledovaném období minimálně čtyři miliony eur.

3.       V ostatních situacích může Komise zahájit šetření z moci úřední i bez předchozí notifikace, případně si může vyžádat notifikaci i u spojování podniků a zadávacích řízení, která jsou pod výše uvedenými prahy (500 mil. EU a 250 mil. eur).

 

Dokud Komise nevyhodnotí notifikovaný případ, nemůže dojít ke spojení podniků, respektive k zadání veřejné zakázky danému podniku. Během vyšetřování může Komise např. vyžadovat od podniků a dalších subjektů dodatečné informace či provádět místní šetření. Šetření celého případu je ukončeno vydáním rozhodnutí Komise, která buď nevznese námitky nebo označí subvenci za škodlivou. Ve druhém případě může Komise např. uložit nápravné opatření nebo zakázat spojení podniků, resp. zadání veřejné zakázky danému podniku.

Cílem nařízení je sledovat především nejzávažnější narušení trhu, a proto stanovuje, že je nepravděpodobné, že by zahraniční subvence nižší než čtyři miliony eur za období tří po sobě následujících let narušovala vnitřní trh. Zároveň stanovuje, že vnitřní trh pravděpodobně nenaruší zahraniční subvence, která nepřesáhne limit podpory de minimis[2] (ve verzi nařízení de minimis č. 1407/2013 platné v roce 2023 je tato částka 200 tisíc eur).

Nařízení vstoupilo v platnost dne 12. 1. 2023 a většina jeho ustanovení je účinná od 12. 7. 2023. Povinnost podniků ve výše popsaných případech notifikovat Evropské komisi informace o případném obdržení zahraniční subvence začne platit od 12. 10. 2023.   

Podrobnější pravidla pro postupy např. při oznamování spojení, finančních příspěvků, šetření prováděná Komisí a jejich průběh, předkládání připomínek, nakládání s důvěrnými informacemi, počítání lhůt, popisuje Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1441 ze dne 10. července 2023 o podrobných pravidlech pro vedení řízení Komisí podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2560 o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh, které je platné od 13. 7. 2023. Prováděcí nařízení v přílohách obsahuje notifikační formuláře pro oznamování zahraničních finančních příspěvků v případě notifikovatelných spojování podniků či účasti na zadávacím řízení. Další informace k notifikacím vztahujícím se ke spojování podniků jsou dostupně na stránkách Evropské komise zde https://competition-policy.ec.europa.eu/foreign-subsidies-regulation/practical-information_en. Informace vztahující se k notifikacím v souvislosti se zadávacímu řízení jsou dostupné na https://single-market-economy.ec.europa.eu/practical-information_en

 

 

Odkazy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2560 ze dne 14. prosince 2022 o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2560 ze dne 14. prosince 2022 o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh 865 KB

 

Stránka Komise věnovaná zahraničním subvencím

Informace Komise k zahraničním subvencím v souvislosti s veřejným zadáváním

Tisková zpráva Komise ke vstupu nařízení v účinnost

Tisková zpráva Evropské komise k přijetí prováděcího nařízení

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1441 ze dne 10. července 2023 o podrobných pravidlech pro vedení řízení Komisí podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2560 o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh - platné od 13. 7. 2023 (v příloze I a II  jsou obsaženy notifikační formuláře pro spojování podniků a zadávací řízení)

 

Praktické informace k podávání notifikací pro spojování podniků, včetně pracovní editovatelné verze notifikačního formuláře jsou v angličtině dostupné na https://competition-policy.ec.europa.eu/foreign-subsidies-regulation/practical-information_en

Praktické informace k podávání notifikací pro zadávací řízení, včetně pracovní editovatelné verze notifikačního formuláře jsou v angličtině dostupné na https://single-market-economy.ec.europa.eu/practical-information_en

   

 


[1] Veřejná podpora je definována v čl. 107(1) Smlouvy o fungování EU. Další informace k definičním znakům veřejné podpory jsou dostupné na https://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora.html

[2] Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis. Pro další informace o podpoře de minimis viz  https://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora/podpora-de-minimis-a-registr-de-minimis.html


 

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz