Pandemie COVID-19 a pravidla veřejné podpory

 

                      

Informační list: Veřejná podpora v době koronavirové pandemie

 

Krizový stav vyvolaný pandemií COVID-19 s sebou přináší poskytování značné pomoci ze strany státu – ministerstev, krajů, obcí a dalších poskytovatelů veřejných prostředků. I v této mimořádné situaci je zapotřebí zohledňovat pravidla veřejné podpory. Při poskytování podpory podnikům, vč. OSVČ, postiženým vládními opatřeními v důsledku COVID-19 doporučujeme provést vyhodnocení kumulativního naplnění definičních znaků veřejné podpory. V případě, že jsou uvedené znaky naplněny, je třeba pro poskytnutí podpory zvolit vhodnou výjimku z jinak obecného zákazu poskytování veřejné podpory. Kumulativní naplnění znaků veřejné podpory zde.

 

Vhodné výjimky pro poskytování veřejné podpory podnikům zasaženým vládními opatřeními v důsledku COVID-19

 

A. DOČASNÝ RÁMEC pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19

výjimka podle čl. 107 odst. 3 písm. b) SFEU; podpory, které mají napomoci uskutečnění některého významného projektu společného evropského zájmu anebo napravit vážnou poruchu v hospodářství některého členského státu; opatření podpory musí poskytovatel podpory notifikovat Evropské komisi; slučitelnost podpory s vnitřním trhem se posuzuje  podle podmínek Dočasného rámce; formulář pro notifikaci zde.

Rozhodnutí EK vydaná pro ČR dle Dočasného rámce

 

B. Podpora určená k náhradě škod způsobených mimořádnými událostmi

výjimka podle čl. 107 odst. 2 písm. b) SFEU; podpory určené k náhradě škod způsobených přírodními pohromami nebo jinými mimořádnými událostmi; opatření podpory musí poskytovatel podpory notifikovat Evropské komisi; není speciální právní předpis; EK zveřejnila souhrn informací, které musí členský stát v rámci notifikace předložit, k dispozici zde.

Rozhodnutí EK vydaná pro ČR dle čl. 107 odst.2 písm. b) SFEU

 

C. Pokyny pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci nefinančních podniků v obtížích

výjimka podle čl. 107 odst. 3 písm. c) SFEU; podpory, které mají usnadnit rozvoj určitých hospodářských činností nebo hospodářských oblastí, pokud nemění podmínky obchodu v takové míře, jež by byla v rozporu se společným zájmem; opatření podpory musí poskytovatel podpory notifikovat Evropské komisi; slučitelnost podpory s vnitřním trhem se posuzuje podle podmínek Pokynů; formulář pro notifikaci zde.

 

D. Podpora de minimis

předpis aplikovatelný i pro podniky v obtížích; není nutná notifikace Evropské komisi; poskytovatel zapisuje podporu de minimis do registru podpor malého rozsahu; bližší informace k podpoře de minimis naleznete zde.

 

E. Obecné nařízení o blokových výjimkách (GBER)

předpis aplikovatelný za určitých podmínek také na podniky v obtížích; není nutná notifikace Evropské komisi, nutno však vyplnit oznamovací formulář;  bližší informace ke GBER naleznete zde

 

Notifikaci Evropské komisi předkládá poskytovatel veřejné podpory na předepsaných formulářích (odkazy výše), ke kterým je třeba vyplnit také obecný formulář zde. Notifikaci provádí poskytovatel za spolupráce a prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

 

Poskytovatelé podpory se mohou kdykoliv obrátit na Oddělení veřejné podpory Úřadu pro konzultaci vhodného postupu při poskytování pomoci podnikům v souvislosti s pandemií COVID-19 – e-mailová adresa: posta@uohs.cz

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz