Stížnost na porušení zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže

Podání podnětu

V případě podezření na možné porušování pravidel stanovených v zákoně o ochraně hospodářské soutěže mohou fyzické i právnické osoby podat podnět Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Takový podnět se pak pro Úřad může stát velice cenným zdrojem informací vedoucích k odhalení protisoutěžního jednání a může na základě něj dojít k zahájení správního řízení a uložení sankce soutěžiteli porušujícímu pravidla hospodářské soutěže. V některých případech se díky podnětu podaří možné protisoutěžní jednání vyřešit i bez zahájení správního řízení či bez uložení sankce prostřednictvím tzv. soutěžní advokacie, která je rovněž důležitým nástrojem pro ochranu hospodářské soutěže.

V následujícím textu se dozvíte, jakými způsoby je možné podnět k Úřadu podat, a jaké informace by měl obsahovat.

Kdo může podnět podat?

Podnět může přijít od kohokoliv z řad veřejnosti (např. od zaměstnance soutěžitele, subjektu poškozeného protisoutěžním jednáním – dodavatel apod.), veřejného zadavatele, který má podezření na možnou existenci zakázané dohody, policie nebo i jiných orgánů veřejné moci.

Obecně se však o zakázané dohodě můžeme dozvědět i od samotných soutěžitelů dopouštějících se protisoutěžního jednání prostřednictvím žádosti o shovívavost, kdy výměnou za přiznání a poskytnutí informací a důkazů žádají o upuštění od uložení pokuty či o její snížení. Bližší informace o této žádosti jsou dostupné zde a také v Oznámení o leniency programu.

Jakým způsobem lze podnět podat?

Elektronicky lze podnět podat následujícími způsoby:

Dalšími formami podání podnětu jsou:

 • písemnou formou dopisem odeslaným poštou či podaným osobně na podatelně Úřadu, a to na adrese třída Kpt. Jaroše 7, 602 00 Brno
 • ústní formou v budově Úřadu na adrese třída Kpt. Jaroše 7, 602 00 Brno: z ústního podání je oprávněnou úřední osobou vyhotoven písemný protokol

Způsoby podání podnětu

Jaké údaje a informace by měl podnět obsahovat?

Pokud zvažujete podání podnětu Úřadu, budou se Vám hodit následující informace. Pro podání podnětu není stanovena žádná závazná forma, Úřad prošetřuje každý podnět, který je k němu podán. Platí však, že Úřadu usnadníte a urychlíte jeho šetření, pokud v podnětu uvedete zejména následující informace:   

 • označení soutěžitele (fyzické či právnické osoby) či orgánu veřejné správy, který se dle Vás dopouští protisoutěžního jednání,
  • případně i konkrétní označení jeho zaměstnanců, kteří v daném případě figurují,
 • popis protisoutěžního jednání – tedy v čem jednání spočívá,
 • popis, jaký má na Vás či na jiné osoby toto protisoutěžní dopad,
 • veškeré podklady dokládající Vámi popisované jednání, pokud jimi disponujete.

I v případě, že nějakou z těchto informací nedisponujete nebo vám není známa, nenechte se od podání podnětu odradit – Úřad má právo od každého vyžadovat podklady a informace, při šetření se zpravidla obrací na dotčeného soutěžitele/orgán veřejné správy či další subjekty za účelem získání doplňujících informací.

Podnět můžete samozřejmě podat i anonymně, a i v tomto případě se jím budeme zabývat. Pomůže nám však, pokud na sebe uvedete kontakt, abychom se Vás případně mohli na některé informace doptat a mohli Vás informovat o výsledku šetření.

Pokud máte podezření, že výběrové řízení na zakázku mohlo být ovlivněno dohodou soutěžitelů (tzv. bid riggingem), je vhodné v podnětu uvést všechny Vám známé informace a důkazy poukazující na existenci zakázané dohody (informace o tom, na jaké indicie a signály je vhodné se zaměřit, jsou shrnuty v tomto článku), v případě potřeby se Vás však můžeme i na některé doplňující informace doptat.

Potřebujete-li se ohledně podání podnětu ve věci možného bid riggingu poradit, můžete kontaktovat naše kolegy, kteří s Vámi problematiku zkonzultují:

 • igor.pospisil(at)uohs.cz, tel. kontakt: + 542 167 216
 • petra.kostalova(at)uohs.cz, tel. kontakt: + 542 167 293

Ochrana identity

Od poslední novely zákona o ochraně hospodářské soutěže má Úřad možnost utajit identitu podavatele podnětu, který mu poskytne podklady a informace, a to za předpokladu, že:

 1.  je dáno důvodné podezření, že by bez utajení identity mohly být ohroženy nebo poškozeny oprávněné zájmy podavatele podnětu, a
 2. ten o utajení identity sám požádá nejpozději současně s poskytnutím těchto podkladů a informací.

Úřad následně postupuje při své činnosti tak, aby nezmařil účel utajení identity podavatele podnětu – jím poskytnuté informace jsou až do vydání sdělení výhrad vyloučeny z nahlížení do spisu, poté je oprávněným osobám umožněno nahlížení pouze v podobě, která nezmaří utajení jeho identity. Možnost utajení identity je zákonem vyloučena pouze v případě orgánů veřejné moci, státu, územních samosprávných celků a právnických osob veřejného práva.

Ochrana oznamovatelů

Zákon o ochraně oznamovatelů

Problematiky ochrany podavatelů podnětu se do jisté míry dotýká též zákon o ochraně oznamovatelů, jehož předmětem je zejména ochrana oznamovatelů protiprávních jednání, kteří se dozvěděli o informacích, které nasvědčují porušení zákona v souvislosti s výkonem práce či jiné obdobné činnosti. Do oblasti věcné působnosti tak spadá i protiprávní jednání spočívající v porušení soutěžních pravidel.

Byť sice externím oznamovacím kanálem bylo v České republice určeno Ministerstvo spravedlnosti, je dle § 17 odst. 3 písm. a) zákona o ochraně oznamovatelů povinno neprodleně informovat Úřad o oznámení týkající se hospodářské soutěže. Dle § 7 odst. 2 ochrana proti odvetným opatřením náleží také v případě, že osoba podala oznámení přímo orgánu veřejné moci příslušnému podle jiného právního předpisu, tj. Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Úřad proto vítá veškerá podání, která upozorňují na možná porušení soutěžních pravidel, ať již přímo (Úřadem preferovaná varianta) nebo nepřímo prostřednictvím oznamovacího kanálu Ministerstva spravedlnosti.

Oznamovatelé podání

 

 

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz