Metodické dny

Metodické dny jsou pravidelná setkání pořádaná Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ve spolupráci se společností EVERESTA, která jsou určena pro experty v dané oblasti a odbornou veřejnost. Každý metodický den je zaměřen na specifické téma, jež je vybráno zejména v souvislosti se změnami legislativy nebo na základě zkušeností z rozhodovací praxe.

Od pořátku roku 2024 jsou metodické dny pořádány nejen v oblasti veřejného zadávání, ale i veřejné podpory a hospodářské soutěže. Novou podobu zajišťuje Úřad ve spolupráci s externím dodavatelem, který odpovídá za vyšší kvalitu obrazu i zvuku online přenosu a možnost zpětného přehrání. Oficiální web "nových" metodických dnů najdete zde: https://www.metodickednyuohs.cz/

 

Nový metodický den č. 3 - 20. 3. 2024

Novela zákona o ochraně hospodářské soutěže

 
Metodický den bude zaměřen zejména na novinky, které přinesla poslední novelizace zákona o ochraně hospodářské soutěže účinná od 29. 7. 2023. Změna zákona měla za cíl zejména transponovat do českého právního rámce směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1 ze dne 11. prosince 2018 o posílení postavení orgánů pro hospodářskou soutěž v členských státech, aby mohly účinněji prosazovat pravidla, a o zajištění řádného fungování vnitřního trhu (směrnice ECN+). Novela přinesla řadu změn týkajících se např. možnosti přijetí závazků, pravidel poskytování informací ze spisu ostatním orgánům veřejné moci, ukládání pokut (např. sankce za nesplnění povinnosti strpět místní šetření, pořádkové i donucovací pokuty), ručení za zaplacení pokuty u sdružení soutěžitelů, pravidel leniency programu či narovnání. V neposlední řadě novela zavedla také možnost využití záznamů odposlechů pořízených Policií ČR při vyšetřování trestných činů proti hospodářské soutěži.

V návaznosti na novelu soutěžního zákona a v zájmu vyšší transparentnosti a předvídatelnosti postupu Úřadu při vymáhání soutěžního práva vydal Úřad celkem šest soft law dokumentů. Oznámení o narovnání, Oznámení o alternativním řešení soutěžních problémů, Oznámení o de minimis a Oznámení o leniency začala být účinná současně se zákonem. Oznámení o compliance programech a Oznámení o postupu při uložení trestu a stanovení jeho výše pak od počátku roku 2024. Právě tyto nejnovější metodické dokumenty budou dalším z témat Metodického dne, když zástupci Úřadu podrobně představí jednotlivé změny a vysvětlí, proč k nim Úřad přikročil.

Další podrobnosti a registraci najdete na: https://www.metodickednyuohs.cz/uvod/novinky/novela-zakona-o-ochrane-hospodarske-souteze-br-20-3-2024

Zaregistrovaní účastníci mohou dopředu zaslat svoje dotazy k tématu Metodického dne na e-mail: romana.skacelova(at)uohs.cz  Naši přednášející se budou snažit položené dotazy v rámci svého výkladu reflektovat.

 

Nový metodický den č. 2 - 24. 1. 2024

Pravidla veřejné podpory v roce 2024

 

Problematika veřejné podpory se týká každého subjektu, který nakládá s veřejnými prostředky, ať už v podobě poskytování dotací, zvýhodněných úvěrů, odpuštění povinných plateb, prodeje veřejného majetku za zvýhodněnou cenu či pronájmu např. obecního či krajského majetku za symbolický poplatek. V rámci rozhodování, jakým způsobem budou tyto prostředky využity či použity, musí takový subjekt zohledňovat pravidla veřejné podpory. V prvé řadě si musí vyhodnotit, zda dochází k naplnění definičních znaků veřejné podpory. Pouze pokud jsou všechny čtyři znaky splněny současně, jedná se o veřejnou podporu ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie.  V takovém případě je třeba zvolit vhodnou výjimku ze zákazu veřejné podpory, která umožní podporu poskytnout.  V rámci metodického semináře se budeme věnovat dvěma z takových výjimek, a sice obecnému nařízení o blokových výjimkách, tzv. GBER, a dále podpoře de minimis. Shrneme základní informace o obou výjimkách, a protože v nedávné době došlo také k jejich významnějším změnám, poskytneme v rámci semináře přehled nejdůležitějších změn. Chybět nebudou ani praktické příklady a ukázky, které napomohou lépe porozumět a dostát všem požadavkům pravidel pro veřejnou podporu.

Metodický seminář je tak určen nejen všem poskytovatelům a příjemcům podpory, ale také žadatelům o podporu, zástupcům odborné veřejnosti a vlastně všem, kteří se o problematiku veřejné podpory zajímají či je pro ně novinkou a chtějí se v této oblasti zorientovat.

 

Seminář bude zaměřen na následující témata:

  • Novelizovaná nařízení podpory de minimis a podpory de minimis SOHZ
  • Jak správně poskytovat podpory dle obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER)
  • Přísnější požadavky na povinnost transparentnosti podpor

 Podrobnosti a možnost registrace najdete zde

 

NOVÝ METODICKÝ DEN Č. 1 - 18. 1. 2024

Jak zvládnout uveřejňování smluv a předcházet tak nejčastějšímu porušení zákona o zadávání veřejných zakázek a zákona o registru smluv

 

Newsletter k 1. metodickému dni Newsletter k 1. metodickému dni 103 KB


Nesplnění uveřejňovacích povinností představuje nejčastější porušení zákona o zadávání veřejných zakázek, kterého se zadavatelé z řad měst a obcí v současné době dopouští. Uveřejňovací povinnosti nejsou spjaty pouze s velkými veřejnými zakázkami, ale naopak je nutné je splnit i u zakázek malého rozsahu, jejichž cena přesáhne 500 000 Kč bez DPH. Nesplnění uveřejňovacích povinností nepředstavuje pouhou administrativní formalitu, ale je možné za něj uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč, přičemž ke kontrole řádného plnění uveřejňovacích povinností ze strany měst a obcí dochází pravidelně v rámci přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků.

V návaznosti na dlouhodobě se opakující pochybení zadavatelů zejména z řad měst a obcí při plnění uveřejňovacích povinností připravil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve spolupráci s odborníky z Digitální agentury metodický den, v rámci kterého budou detailně rozebrány jednotlivé typové situace, kdy má subjekt povinnost uveřejnit smlouvu (objednávku), dodatky ke smlouvám, případně přílohy k uvedeným dokumentům, a to podle zákona o zadávaní veřejných zakázek, případně podle zákona o registru smluv.

Více informací a registraci najdete zde

https://www.metodickednyuohs.cz/archiv/jak-zvladnout-uverejnovani-smluv-br-18-1-2024

 

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz