Vedení Úřadu

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

 

doc. JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.

 

* 13. 11. 1978

 

Profesní kariéra:

 

 • od 2. prosince 2020 předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
 • květen 2015 – prosinec 2020 náměstek ministra vnitra pro řízení Sekce legislativy, státní správy a územní samosprávy
 • únor 2014 – květen 2015 náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro legislativu a strategii
 • červenec 2013 – leden 2014 náměstek ministryně spravedlnosti, Sekce legislativní a mezinárodních vztahů; náměstek předsedkyně Legislativní rady vlády, Sekce Legislativní rady vlády (Úřad vlády)
 • prosinec 2012 – červenec 2013 ministr a předseda Legislativní rady vlády
 • červenec 2011 – prosinec 2012 náměstek místopředsedkyně vlády, vrchní ředitel Sekce Legislativní rady vlády
 • srpen 2010 – červenec 2011 náměstek ministra spravedlnosti a předsedy Legislativní rady vlády, ředitel Sekce předsedy Legislativní rady vlády
 • září 2010 – únor 2014 místopředseda Legislativní rady vlády
 • listopad 2007 – srpen 2010 ředitel Odboru vládní legislativy, Úřad vlády ČR
 • říjen 2006 – listopad 2007 vedoucí Sekretariátu Legislativní rady vlády České republiky, Úřad vlády ČR
 • únor 2006 – září 2006 ředitel kabinetu ministra a předsedy Legislativní rady vlády, Úřad vlády ČR
 • říjen 2003 – únor 2006 Úřad vlády ČR, analyticko-konzultační oddělení, Odbor kompatibility s právem ES.

 

Vzdělání:

 

 • Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta – habilitační řízení ukončeno v roce 2021, k 1.8.2021 udělen titul docent v oboru ústavního práva a státovědy; habilitační práce „Vláda v československém a českém ústavním systému“; habilitační přednáška na téma „Ústavní základy územních samosprávných celků a jejich finanční autonomie“

 • Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, postgraduální studium, obor teoretické právní vědy (veřejné právo I – ústavní, mezinárodní veřejné a evropské právo), získaný titul v roce 2006 – Ph.D.
 • Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, obor mezinárodní teritoriální studia, německo-rakouská studia; získaný titul PhDr. v oboru moderní dějiny
 • Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, získaný titul JUDr. v oboru ústavní právo
 • Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, magisterský studijní program (1998-2002), obor právo, získaný titul Mgr.
 • Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, magisterský studijní program (2001-2003), německo-rakouská studia, získaný titul Mgr.

  

Jmenování nového předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Mlsny prezidentem republiky Milošem Zemanem dne 1. 12. 2020

Fotoarchiv KPR, foto Hana Brožková 

Místopředsedové ÚOHS

 

Mgr. Markéta Dlouhá

místopředsedkyně

 

*7. 3. 1984

„Zadávání veřejných zakázek je spojeno s vynakládáním prostředků z veřejných rozpočtů a současně nepředstavuje cestu pouze k naplnění potřeb samotných zadavatelů, ale velmi významně ovlivňuje komfort života v naší zemi. Kvalita a způsob výkonu dozoru nad zadáváním veřejných zakázek mají výrazný dopad na chování jak zadavatelů, tak i dodavatelů. Je proto nezbytné, aby Úřad pro ochranu hospodářské soutěže řádně plnil svou roli, prostřednictvím své činnosti jasně a srozumitelně rozhodoval o tom, zda byla dodržena pravidla fair play při zadávání veřejných zakázek. Smyslem a cílem činnosti Sekce veřejných zakázek při výkonu dozoru nad zadáváním veřejných zakázek vedle samotné rozhodovací praxe je i celkově přispívat ke kultivaci soutěžního prostřední v České republice."

 

Markéta Dlouhá absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Již před ukončením studií získávala řadu pracovních zkušeností, když od roku 2003 spolupracovala s mezinárodní vzdělávací a poradenskou společností, následně však své pracovní zaměření a rozvoj zaměřila výlučně k právu. Od roku 2009 začala působit v advokacii, kde se zaměřovala zejména na občanské, obchodní a trestní právo. Od prosince 2011 svou profesní kariéru spojila s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a dozorem nad zadáváním veřejných zakázek. Na Úřadě pro ochranu hospodářské soutěže vystřídala postupně všechny pozice od referenta, přes vedoucí oddělení až po ředitelku odboru. Ve funkci ředitelky Odboru veřejných zakázek III působila sedm let. V souvislosti s pracovním zařazením na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže rozvíjela i svou přednáškovou a publikační činnost týkající veřejného zadávání. Dne 1. 7. 2021 byla jmenována místopředsedkyní Úřadu pověřenou vedením Sekce veřejných zakázek. V souladu s novelou zákona o působnosti ÚOHS byla od 29. července 2023 jmenována místopředsedkyní Úřadu na šestileté funkční období.

 

Mgr. Ing. Kamil Nejezchleb, Ph.D.

místopředseda

*13. 6. 1983

„Ochrana hospodářské soutěže je klíčovou agendou Úřadu. Její význam pro moderní stát s fungující tržní ekonomikou je nezastupitelný. Díky ní jsou zdroje alokovány efektivně, roste produkce, dochází k inovacím, rozvoji, pokroku. Hospodářská soutěž zvyšuje blahobyt nás všech, a to v podobě nižších cen, kvalitnějších výrobků a služeb, jejich většího výběru a široké dostupnosti. Úřad proto musí odhalovat a přísně postihovat taková jednání, která ji narušují. Zároveň však musí působit preventivně a osvětově, aby se jejich výskyt na trzích minimalizoval.“

 

Kamil Nejezchleb v roce 2007 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a Podnikatelskou fakultu Vysokého učení technického v Brně. V roce 2019 dokončil doktorské studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Ve své disertační práci se zabýval modernizací právních nástrojů na odhalování kartelových dohod a v průběhu doktorského studia úspěšně realizoval několik specifických projektů zaměřených na různé aspekty práva hospodářské soutěže. Od listopadu 2008 celou svoji profesní kariéru působí na Úřadě pro ochranu hospodářské soutěže, kde vystřídal různé pozice. Pět let působil ve funkci vedoucího Oddělení kartelů a zástupce ředitele Odboru kartelů. Dne 1. dubna 2021 byl jmenován místopředsedou pověřeným vedením Sekce hospodářské soutěže. V souladu s novelou zákona o působnosti ÚOHS byl od 29. července 2023 jmenován místopředsedou Úřadu na šestileté funkční období.

Vyučoval obchodní a živnostenské právo na Veřejně správní akademii v Brně. Dlouhodobě spolupracuje s Právnickou fakultou a Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity, kde přednášel v rámci specializovaných předmětů týkajících se práva či ekonomie hospodářské soutěže. Zkušenosti s aplikací soutěžního práva má rovněž ze zahraničí, z půlroční stáže u Evropské komise na DG COMP a především z dlouhodobého působení v rámci sítí soutěžních orgánu ECN a ICN. Spolupracoval na metodikách k programům leniency a narovnání i přípravě posledních novel zákona o ochraně hospodářské soutěže. Rovněž se dlouhodobě podílel na školení veřejných zadavatelů k problematice bid riggingu. Z oblasti hospodářské soutěže publikoval řadu odborných článků. Je spoluautorem publikace Ekonomické metody v soutěžním právu.

  

JUDr. Petr Solský 

místopředseda

 

*2. 8. 1975

Petr Solský

„Účelem činnosti Úřadu je také přispívat k tvorbě srozumitelného a transparentního legislativního prostředí, které podněcuje k férové hospodářské soutěži, a to zejména zajištěním rovných podmínek pro všechny typy soutěžitelů. Důležité je proto zejména dostatečné vyhodnocení dopadů navržených regulatorních a exekutivních opatření na oblast hospodářské soutěže, a to i z pohledu možné veřejné podpory."

 

Petr Solský absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v roce 1998. Na téže fakultě složil rigorózní zkoušku v oboru trestního práva.V minulosti působil na vedoucích pozicích ve státní správě – například na Ministerstvu vnitra či Ministerstvu zahraničních věcí. V letech 2003 až 2010 pracoval na Stálém zastoupení České republiky při Evropské unii v Bruselu, kde byl zodpovědný za vedení sekce justice a vnitra včetně koordinace příprav českého předsednictví v Radě Evropské unie. Po návratu do České republiky působil v soukromém sektoru v advokacii, následně zejména v oblasti informačních a komunikačních technologií, mimo jiné jako náměstek ministra vnitra pro tuto oblast v letech 2013 až 2014. Dlouhodobě se zabývá řadou oblastí trestního a správního práva včetně úpravy veřejných zakázek a oblastí nedovolené veřejné podpory. Je dlouholetým členem Komise pro hodnocení dopadů regulace Legislativní rady vlády (komise RIA).

Petr Solský byl 5. dubna 2016 jmenován místopředsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a pověřen řízením Sekce legislativy a veřejné regulace. V souladu s novelou zákona o působnosti ÚOHS byl od 29. července 2023 jmenován místopředsedou Úřadu na šestileté funkční období.

Ředitelé

 

Mgr. Mojmír Florian

Vysokoškolské vzdělání na Univerzitě Karlově v Praze, udělen titul Mgr.

Po skončení studia pracoval v advokacii a na Úřadu městské části Praha 2. V roce 2012 nastoupil na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, v roce 2014 jmenován na místo ředitele Odboru veřejných zakázek II.

 

JUDr. Eva Kášová, Ph.D.

ředitelka Odboru přístupu k dopravní infrastruktuře

 

Mgr. Michal Kobza

Vysokoškolské vzdělání na Právnické fakultě Masarykovy univerzity Brno, udělen titul Mgr.

Po skončení studia pracoval jako právník na Úřadě městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora. V roce 1999 nastoupil na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, kde od roku 2000 působil v různých vedoucích funkcích, v roce 2011 jmenován ředitelem Odboru kontroly veřejných zakázek a ředitelem Úseku veřejných zakázek I, v roce 2015 jmenován na místo ředitele Odboru veřejných zakázek I.

 

JUDr. Jiří Plachý, Ph.D., LL.M.

Vysokoškolské vzdělání na Právnické fakultě Masarykovy univerzity.

Před nástupem na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pracoval na Krajském soudě v Liberci a Okresním soudě Vsetín. V roce 2012 nastoupil na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, kde od roku 2013 působil v různých vedoucích funkcích, v roce 2015 jmenován ředitelem Odboru legislativně-právního a od 1. 3. 2022 ředitelem Kanceláře předsedy Úřadu.

 

Mgr. Igor Pospíšil

Vysokoškolské vzdělání na Masarykově univerzitě, udělen titul Mgr.

V roce 2001 nastoupil na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, v roce 2006 jmenován na místo ředitele Odboru výroby a maloobchodu, v roce 2007 na místo ředitele Odboru kartelů.

 

Mgr. Iveta Pospíšilíková

Vysokoškolské vzdělání na Právnické fakultě v Olomouci, udělen titul Mgr.

Po skončení studia pracovala jako právník na Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském v Brně, poté na Magistrátu města Brna. Na Úřad nastoupila v roce 2012 jako tajemník rozkladové komise veřejných zakázek. V roce 2014 byla jmenována vedoucí Oddělení druhostupňového rozhodování VZ 1. V roce 2017 byla jmenována ředitelkou Odboru druhostupňového rozhodování VZ, v roce 2021 pak ředitelkou Odboru druhostupňového rozhodování.

 

Ing. Lenka Svobodová

Vysokoškolské vzdělání na Vysokém učení technickém v Brně, udělen titul Ing.

Po absolvování vysokoškolského studia v roce 1995 nastoupila na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. V roce 2018 byla jmenována vedoucí Oddělení dominance a vertikálních dohod – výroba.

V roce 2021 byla jmenována ředitelkou Odboru dominance, fúzí a vertikálních dohod.

 

Mgr. Pavlína Škodová, LL.M.

Vysokoškolské vzdělání na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, udělen titul Mgr.

Po skončení studia pracovala na Policejním prezidiu ČR. V roce 2014 nastoupila na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, kde od roku 2016 působila jako vedoucí Oddělení právního. V roce 2022 byla jmenována ředitelkou Odboru legislativně-právního.

 

Mgr. Jana Šlapáková

Vysokoškolské vzdělání na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, udělen titul Mgr.

Po skončení studia pracovala v advokacii, poté na Nejvyšším soudu ČR, trestním kolegiu. Na Úřad nastoupila v roce 2014 jako tajemnice rozkladové komise pro oblast hospodářské soutěže. V roce 2016 byla jmenována vedoucí Oddělení kontroly tržní síly.

V roce 2018 byla jmenována ředitelkou Odboru metodiky a kontroly tržní síly.

 

Ing. Petr Vévoda

Vysokoškolské vzdělání na Masarykově univerzitě, udělen titul Ing.

Po skončení studia pracoval ve společnosti BP (UK). V roce 2007 nastoupil na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, v roce 2014 byl jmenován na místo ředitele Odboru veřejných zakázek III.

 

 

 

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz