Energetická krize a pravidla veřejné podpory

 

Pravidla veřejné podpory v kontextu opatření souvisejících s krizí na Ukrajině 

 

Krizový stav vyvolaný vojenskou agresí Ruska proti Ukrajině, uvalenými sankcemi  a přijatými protiopatřeními s sebou přináší potřebu značné pomoci ze strany státu – ministerstev, krajů, obcí a dalších poskytovatelů veřejných prostředků. Rovněž v této, po pandemii COVID-19, další mimořádné situaci je zapotřebí dodržovat pravidla veřejné podpory. Při poskytování podpory podnikům, vč. OSVČ, jichž se tato mimořádná situace přímo či nepřímo dotkla, doporučujeme poskytovatelům podpory provést vyhodnocení kumulativního naplnění definičních znaků veřejné podpory. V případě, že jsou uvedené znaky naplněny, je třeba pro poskytnutí podpory zvolit vhodnou výjimku z jinak obecného zákazu poskytování veřejné podpory. Kumulativní naplnění znaků veřejné podpory zde.

 

A.         Opatření bez přítomnosti veřejné podpory

 

Opatření, která kumulativně nenaplňují znaky veřejné podpory:

  • opatření obecné povahy, která se týkají všech podniků/odvětví bez výjimky; může to být např. pozastavení či odpuštění plateb daní či povinných příspěvků;
  • opatření ve prospěch nekomerčních spotřebitelů energie, pokud současně nedochází k nepřímému zvýhodnění konkrétního odvětví nebo podniku – např. zvláštní sociální platby pro nejohroženější osoby na úhradu účtů za energii;
  • opatření lokálního charakteru – nedochází k naplnění znaku ovlivnění obchodu mezi členskými státy EU (vyhodnocení provádí poskytovatel podpory).

 

B.      Opatření zakládající veřejnou podporu

 

(ta, která jsou zejména selektivní, protože jsou určena pouze pro určité podniky či odvětví (například energeticky náročná odvětví; podpora určená pouze pro MSP); je nutno aplikovat některou z výjimek:

 

1.       DOČASNÝ KRIZOVÝ A TRANSFORMAČNÍ RÁMEC

 

Jedná se o speciální právní úpravu v oblasti veřejné podpory, aby mohly členské státy využít flexibilitu pravidel veřejné podpory a podpořit hospodářství postižené dopady ruské invaze na Ukrajinu, podpořit vážně zasažené podniky a odvětví a zároveň zajistit ochranu rovných podmínek na jednotném trhu.

Podporu poskytovanou na základě dočasného krizového a transformačního rámce musí poskytovatel notifikovat Evropské komisi prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Notifikační řízení je oproti standardnímu notifikačnímu řízení výrazně kratší. Podporu je možno poskytnout až po vydání pozitivního rozhodnutí Evropské komise.

Slučitelnost podpory posuzuje  EK podle podmínek Dočasného rámce – pro zahájení notifikace je potřeba vyplnit obecný notifikační formulář obecný notifikační formulář a speciální formulář speciální formulář.

 

Aktuální znění dočasného krizového a transformačního rámce (znění z 9. 3. 2023):

Sdělení Komise: Dočasný krizový a transformační rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství po agresi Ruska vůči Ukrajině - česká verze česká verzeanglická verze anglická verze  

 

 

2.       STÁVAJÍCÍ PRAVIDLA VEŘEJNÉ PODPORY

 

Pro poskytnutí podpory v souvislosti se současnou krizí lze využít i stávající předpisy pro veřejnou podporu:

 

bez notifikace EK

  • režim de minimis (aplikovatelný i pro podniky v obtížích) - bližší informace naleznete zde;
  • obecné nařízení o blokových výjimkách (GBER) (aplikovatelné pro podniky v obtížích za stanovených podmínek) – nutno vyplnit oznamovací formulář formulář bližší informace naleznete zde;
  • rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu – bližší informace zde;
  • nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu – bližší informace zde.

 

s notifikací EK

  • výjimka podle čl. 107 odst. 3 písm. c) SFEU; podpory, které mají usnadnit rozvoj určitých hospodářských činností nebo hospodářských oblastí, pokud nemění podmínky obchodu v takové míře, jež by byla v rozporu se společným zájmem;

– pro zahájení notifikace nutno předložit vyplněný obecný formulář + speciální formulář (dle kategorie podpory; poskytovateli zašle Úřad v rámci přípravy (pre)notifikace).

 

Notifikaci Evropské komisi předkládá ve všech výše uvedených případech poskytovatel veřejné podpory, a to za spolupráce a prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

 

Poskytovatelé podpory se mohou kdykoliv obrátit na Oddělení veřejné podpory Úřadu pro konzultaci vhodného postupu při poskytování pomoci z veřejných prostředků e-mailová adresa: posta@uohs.cz

 

 

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz