Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Přehled informací podle zákona č. 106/1999 Sb. a Standardu ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě

 

1. Úplný oficiální název povinného subjektu:

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže


2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost:

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) byl zřízen s účinností od 11. října 1996 zákonem č. 273/1996 Sb., kterým byla stanovena jeho působnost jako ústředního orgánu státní správy České republiky. Úřad vytváří podmínky pro podporu a ochranu hospodářské soutěže, vykonává dohled při zadávání veřejných zakázek a vykonává další působnosti stanovené zvláštními zákony.


3. Popis organizační struktury povinného subjektu:

Organizační struktura ÚOHS

 

4. Kontaktní poštovní adresa, telefon, fax, e-podatelna:

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
třída Kpt. Jaroše 7
602 00 Brno
Pokud nevyužíváte Českou poštu, pak PSČ 602 00

Tel. ústředna: 542 167 111
Tel. tiskový mluvčí: 542 167 225
Fax: 542 167 112
E-mail e-podatelna: posta@uohs.cz 
E-podatelna: www-rozhraní pro občany
ID datové schránky: fs2aa2t

 

5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti:

  • ČNB Brno, č. ú.: 24825621/0710 (ze zahraničí IBAN: CZ41 0710 0000 0000 2482 5621).
  • pro platbu pokut: účet Celní správy (číslo uvedeno v příslušném rozhodnutí Úřadu).
  • pro platbu správních poplatků: 19-24825621/0710 (ze zahraničí IBAN: CZ27 0710 0000 1900 2482 5621); konstantní symbol: 1148.
  • pro platbu kaucí VZ: 16010-24825621/0710 (ze zahraničí BIC (SWIFT): CNBACZPP, IBAN: CZ22 0710 0160 1000 2482 5621); variabilní symbol: IČ navrhovatele.
  • pro platbu nákladů řízení: 19-24825621/0710 (ze zahraničí IBAN: CZ27 0710 0000 1900 2482 5621).

 

6. Identifikační číslo organizace:

IČO: 65349423

 

7. Daňové identifikační číslo organizace:

------

 

8. Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu a zveřejnění výkazů:

Ukazatele kapitoly 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 2024  

Ukazatele kapitoly 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 2023    

Ukazatele kapitoly 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 2022   

Ukazatele kapitoly 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 2021  

Ukazatele kapitoly 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 2020  

 

9. Místo a způsob, jak získat příslušné informace:

 • poštou:
  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
  třída Kpt. Jaroše 7
  604 55 Brno
 • telefonicky:
  542 167 111 (spojovatelka)
  542 167 225 (tiskový mluvčí)
 • faxem:
  542 167 112 (fax – sekretariát předsedy)
 • e-mailem:
  posta@uohs.cz 

Poskytování informací se řídí platným sazebníkem - viz bod 15.
Formuláře pro podávání žádostí o informace:

 

10. Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh nebo podnět či jiné dožádání anebo místo pro obdržení rozhodnutí:

Podatelna ÚOHS (Po - Čt 8.00 - 16.00 hod., Pá 8.00 - 15.00  hod.)

Elektronická podatelna (dle zákona o svobodném přístupu k informacím a zákona o elektronickém podpisu)
e-mail: posta@uohs.cz 

Postup pro podání a vyřizování stížností u ÚOHS  Postup pro podání a vyřizování stížností u ÚOHS  106 KB

 

11. Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech:

Opravný prostředek je možno podat u předsedy Úřadu poštou, prostřednictvím podatelny či elektronické podatelny (viz 9, 10).

 

12. Název formuláře pro podání opravného prostředku a způsob a místo, kde lze takový formulář získat:

 

13. Popis postupů (návody pro řešení životní situace):

 

14. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí:

Právní předpisy naleznete v oddíle Legislativa.
(jednotlivé právní předpisy jsou k nahlédnutí po domluvě dle jednotlivých oblastí)

 

15. Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací

 

16. Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Odpovědi na dotazy dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

17. Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací:

Výroční zprávy o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz