Podpora de minimis

Podpora de minimis (nebo také podpora malého rozsahu) není považována za „veřejnou podporu“, protože vzhledem k její nízké částce má Evropská komise za to, že nenaplňuje poslední dva znaky definice veřejné podpory – neměla by narušit hospodářskou soutěž a ovlivnit obchod  mezi členskými státy EU. Podpora de minimis může být na rozdíl od jiných výjimek platných v oblasti veřejné podpory poskytnuta jako podpora investičního i provozního charakteru.

 

základní podmínky poskytování podpory de minimis         

Podpora de minimis dle nařízení 1407/2013 je omezena na limit 200 000 EUR pro jeden podnik v  tříletém  období (současné a dvě předchozí účetní období, které příjemce používá pro daňové účely, tj. kalendářní nebo hospodářský rok). Podpora de minimis se považuje za poskytnutou ke dni, kdy právní akt zakládající její poskytnutí nabude právní moci či účinnosti.

Pro přepočet částky podpory de minimis z EUR na Kč se používá kurz Evropské centrální banky platný ke dni poskytnutí podpory de minimis.

Podporu de minimis dle nařízení 1407/2013 nelze poskytnout:

  • v oblasti rybolovu a akvakultury;
  • v oblasti prvovýroby zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o fungování Evropské unie;
  • podnikům činným v odvětví zpracovávání zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, a to za stanovených podmínek;
  • na nabývání vozidel pro silniční nákladní dopravu poskytovanou podnikům provozujícím silniční nákladní dopravu pro cizí potřebu;
  • na podporu exportu a podpory podmiňující použití domácího zboží na úkor dováženého zboží.

Poskytovatelé podpory de minimis mají povinnost zaznamenat předepsané údaje o poskytnuté podpoře de minimis do centrálního registru de minimis. Zákonná lhůta pro záznam je pět pracovních dní ode dne poskytnutí podpory de minimis příjemci.

Kumulace podpory de minimis s jinou podporou ke stejným způsobilým nákladům je možná, avšak nesmí dojít k překročení maximální míry, která je daná pravidly pro jinou podporu (např. pravidla pro regionální investiční podporu).

 

Informativní přehled k podporám de minimis, které se aplikují v oblasti zemědělství a rybolovu jsou k dispozici na stránkách Ministerstva zemědělství http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/verejna-podpora-a-de-minimis/podpora-de-minimis/.

 

Registr DE MINIMIS

Poskytovatel podpory malého rozsahu má povinnost do pěti pracovních dnů od poskytnutí podpory malého rozsahu (tj. od účinnosti právního aktu poskytnutí podpory de minimis) provést o této podpoře záznam do centrálního registru podpory malého (registru de minimis). Ještě před poskytnutím podpory malého rozsahu musí poskytovatel v centrálním registru podpory ověřit volný limit podpory de minimis pro daného příjemce. Poskytovatel podpory de minimis si proto ještě před poskytnutím podpory malého rozsahu musí zažádat o registrovaný přístup do registru de minimis.

Bez nutnosti registrace jsou k disposici souhrnné informace o poskytnutých podporách malého rozsahu (de minimis) na webové stránce Ministerstva zemědělství eAGRI na následující adrese: http://eagri.cz/public/app/RDM/Portal.

 

Podrobnější informace o registru de minimis a registrovaném přístupu jsou dostupné na https://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora/podpora-de-minimis-a-registr-de-minimis/centralni-registr-podpor-maleho-rozsahu.html.

 

PRÁVNÍ PŘEDPISY

Národní předpisy

Předpisy EU

Předpisy EU v gesci Ministerstva zemědělství

Podpora de minimis na služby obecného hospodářského zájmu

* Poznámka: Konsolidovaná znění uvádějí text předpisu se zapracováním pozdějších změn. Konsolidované verze tedy nejsou oficiální, právně závazné jsou pouze jednotlivé předpisy zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie

 

Metodika a další DOKUMENTY

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství vypracoval v oblasti podpory malého rozsahu (de minimis) následující dokumenty:

 

 Předmětné dokumenty byly vypracovány s cílem napomoci poskytovatelům i příjemcům podpory de minimis lépe se orientovat v dané problematice. 

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz