Mezinárodní spolupráce

Efektivní prosazování soutěžního práva je v současné době komplexním problémem, jehož nedílnou součástí je i mezinárodní spolupráce v oblasti prosazování a harmonizace soutěžního práva a politiky na mezinárodní úrovni. Pro účinné prosazování soutěžních pravidel je proto nutné, aby se Úřad pro ochranu hospodářské soutěže aktivně zapojoval do spolupráce zahrnující aktivity národních soutěžních úřadů, orgánů mezinárodních organizací a dalších iniciativ, které pomáhají řešit případy s mezinárodní dimenzí a především přispívají k výměně informací a zkušeností ohledně konkrétních témat v soutěžní politice. Vzhledem k tomu, že Česká republika je členským státem Evropské unie, plynou největší závazky a povinnosti především ze spolupráce v rámci evropských soutěžních úřadů a Evropské komise, konkrétně Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž (Directorate-General for Competition) v rámci Evropské soutěžní sítě (ECN). Komunitární rámec soutěžního práva je neodmyslitelnou součástí činnosti Úřadu, a proto velká část zahraniční spolupráce spočívá v jednání s Evropskou komisí na jednotlivých výborech a pracovních skupinách.

Druhým významným okruhem jsou jednání a participace na konferencích pořádaných Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD), kde dvakrát ročně zasedá Soutěžní výbor OECD a pracovní skupiny pro spolupráci a prosazování soutěžního práva.  Na těchto fórech jsou projednávána soutěžní témata a probíhá výměna zkušeností mezi členskými státy, mezinárodními organizacemi a přidruženými pozorovateli (Rusko, Indonésie, Tchaj-wan atd.). OECD je unikátní platformou na expertní úrovni, která Úřadu usnadňuje sledování aktuálních trendů v ochraně hospodářské soutěže. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pravidelně poskytuje příspěvky ke všem tématům projednávaným během zasedání a důstojně reprezentuje Českou republiku na mezinárodním poli.

Nedílnou součástí mezinárodní spolupráce, která je v gesci Úřadu, je také zapojení v dalších mezinárodních platformách, jakými jsou například Mezinárodní soutěžní síť (ICN), Evropská soutěžní síť (ECN) či Konference OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD).

Zaměstnanci ÚOHS se také pravidelně účastní mezinárodních konferencí, workshopů a seminářů se zaměřením na soutěžní právo. Jde zejména o události, jejichž obsah přispívá k rozšíření odborných znalostí zaměstnanců Úřadu. V neposlední řadě je nutné uvést, že experti ÚOHS jsou pravidelnými přednášejícími na mezinárodních konferencích a jejich přednášky a příspěvky představují signifikantní přínos pro rozvoj soutěžního práva na mezinárodní úrovni.

Vedle pravidelných setkávání se zástupci soutěžních úřadů a experty na soutěžní právo v rámci mezinárodních platforem a konferencí věnuje Úřad pozornost také rozvoji bilaterálních vztahů s partnerskými soutěžními úřady z celého světa. Na evropské úrovni je Mezinárodní oddělení Úřadu v každodenním kontaktu s Evropskou komisí, ať již v rámci konzultací jednotlivých případů či obecnějších otázek a přístupů k soutěžní politice anebo z důvodu konzultace možností následného vzdělávání zaměstnanců. V rámci programu na podporu a rozvoj zaměstnanců Úřad pravidelně vysílá své zástupce na Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž při Evropské komisi. Tyto stáže pomáhají budovat užší vztah s Evropskou komisí a zároveň představují příležitost k získání mnoha cenných zkušeností, jež pak zaměstnanci Úřadu mohou uplatnit ve své praxi po návratu do České republiky.

Důležitým aspektem mezinárodní spolupráce je rovněž navazování vztahů a sdílení zkušeností s dalšími zahraničními partnery, a to jak v oblasti hospodářské soutěže, tak i dalších pravomocí Úřadu. Nejbližším zahraničním partnerem Úřadu zůstává i nadále Protimonopolný úrad Slovenskej republiky. Příkladem těchto nadstandardních vztahů je rychlá a oboustranně prospěšná spolupráce při výměně informací, vzájemná pomoc při řešení přeshraničních případů nebo účast na pravidelných jednáních zástupců obou úřadů, na nichž se konstruktivně řeší i další možnosti nové spolupráce.

 

 

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz