Mezinárodní spolupráce

S účinností ode dne vstupu České republiky do Evropské unie převzala kompetence související s posuzováním slučitelnosti veřejné podpory s vnitřním trhem Evropská komise a zároveň nabyl účinnosti zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, který upravuje roli koordinačních orgánů v oblasti veřejné podpory, práva a povinnosti poskytovatelů a příjemců veřejné podpory/podpory de minimis k Úřadu a také některé další vztahy v souvislosti s poskytováním veřejné podpory/podpory de minimis. Koordinačními orgány v oblasti veřejné podpory jsou Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), a to ve všech oblastech, s výjimkou oblasti zemědělství, rybolovu a akvakultury, ve kterých je koordinačním orgánem Ministerstvo zemědělství.

 Úřad v oblasti veřejné podpory vykonává centrální koordinační, poradenskou, konzultační a monitorující činnost. Významná role Úřadu v oblasti veřejné podpory spočívá především ve spolupráci s poskytovateli při přípravě oznámení opatření veřejné podpory Evropské komisi, dále Úřad spolupracuje s Evropskou komisí, které předává tato oznámení v rámci elektronického systému Evropské komise. Spolupracuje rovněž s Evropskou komisí i s poskytovateli v rámci řízení ve věcech veřejné podpory, vedených u Evropské komise. Významnou činnost Úřad vykonává také v podobě poskytování poradenských a konzultačních služeb pro poskytovatele podpory. V neposlední řadě je Úřad správcem centrálního registru podpor malého rozsahu (de minimis).

 V rámci mezinárodní spolupráce Úřad v oblasti veřejné podpory spolupracuje především se svými protějšky z členských států Evropské unie, a to v rámci vytvořených pracovních kontaktů. Po rozsáhlé modernizaci pravidel pro veřejnou podporu, která proběhla v letech 2012 – 2014, se zástupci Úřadu účastní jednání pracovní skupiny členských států a Evropské komise pro modernizovaná pravidla veřejné podpory. V rámci těchto jednání jsou prodiskutovány aktuální informace o pravidlech a postupech v oblasti veřejné podpory, společně se zástupci členských států je sdílena dobrá praxe v oblasti veřejné podpory. Zástupci Úřadu se dále účastní poradních výborů Evropské komise a členských států, na kterých se dle příslušných procesních předpisů projednávají legislativní návrhy předpisů pro veřejnou podporu nebo zahraniční subvence; rovněž jednání Pracovní skupiny (Rady EU) pro hospodářskou soutěž. Zástupci Úřadu se účastní také jednání ad hoc pracovních skupin Evropské komise, např. k povinnosti transparentnosti či v minulosti k infrastrukturním projektům.

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz