číslo jednací: S0263/2016/KS-21746/2016/840/MWi

Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Veolia Energie ČR, a. s. / Pražská teplárenská LPZ, a. s.
Účastníci
  1. Veolia Energie ČR, a. s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Výrok povoleno
Rok 2016
Datum nabytí právní moci 26. 5. 2016
Dokumenty file icon Rozhodnutí ke zveřejnění_S0263_2016_Veolia Energie ČR_Pražská teplárenská LPZ.pdf 358 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S0263/2016/KS-21746/2016/840/MWi

 

20. 5. 2016

 


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0263/2016/KS, zahájeném dne 21. 4. 2016 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě návrhu účastníka řízení, společnosti Veolia Energie ČR, a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 3337/7, IČO 45193410, zastoupeného Mgr. Robertem Němcem, LL.M., se sídlem Praha 1, Jáchymova 2, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

 

rozhodnutí:

 

Spojení soutěžitelů Veolia Energie ČR, a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 3337/7, IČO 45193410, a Pražská teplárenská LPZ, a.s., se sídlem Praha 7, Holešovice, Partyzánská 1/7, IČO 03669564, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě „Smlouvy o koupi akcií“, uzavřené dne 29. 2. 2016 mezi společností Pražská teplárenská a.s., se sídlem Praha 7, Partyzánská 1/7, IČO 45273600, jako prodávajícím, a společností Veolia Energie ČR, a.s., jako kupujícím, v jejímž důsledku má společnost Veolia Energie ČR, a.s. získat akcie odpovídající 85% podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti Pražská teplárenská LPZ, a.s., a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 téhož zákona

 

POVOLUJE.

 

Odůvodnění

 

1.             Skutečnost, že se Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), v platném znění (dále též „zákon“), zveřejněna v Obchodním věstníku č. OV482300 ze dne 26. 4. 2016. Tato skutečnost byla současně zveřejněna na internetových stránkách Úřadu. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek a ani později Úřad žádnou námitku k uvedené transakci neobdržel.

2.             Při posuzování navrhované transakce vycházel Úřad zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající posuzované spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a spojením dotčených oblastí.

 

I. Notifikační podmínky

 

3.             K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě „Smlouvy o koupi akcií“, která byla uzavřena dne 29. 2. 2016 mezi společností Pražská teplárenská a.s., se sídlem Praha 7, Partyzánská 1/7, IČO 45273600 (dále jen „Pražská teplárenská“), jako prodávajícím, a společností Veolia Energie ČR, a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 3337/7, IČO 45193410 (dále jen „Veolia Energie ČR“), jako kupujícím, v jejímž důsledku má společnost Veolia Energie ČR získat akcie představující 85% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti Pražská teplárenská LPZ, a.s., se sídlem Praha 7, Holešovice, Partyzánská 1/7, IČO 03669564 (dále jen „Pražská teplárenská LPZ“), a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat.

4.             Posuzovaná transakce tak představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 a) zákona, neboť podle tohoto ustanovení se za spojení soutěžitelů považuje rovněž situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jednoho soutěžitele, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.

5.             Dále se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.

 

II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů

 

6.             Společnost Veolia Energie ČR, která je kontrolována společností Société de Participations et d´Investissements Diversifiés 2, se sídlem ve Francouzské republice, je součástí podnikatelské skupiny Veolia, v jejímž čele stojí společnost VEOLIA ENVIRONNEMENT S.A., se sídlem ve Francouzské republice (dále jen „Skupina Veolia“). Skupina Veolia celosvětově působí ve třech hlavních sektorech, jimiž jsou i) energetické služby, ii) nakládání s odpady a iii) vodohospodářské služby.

7.             Na území České republiky společnost Veolia Energie ČR působí především v oblastech přenesené správy sítí dálkového vytápění, provozu vlastních sítí dálkového vytápění (primárními a/nebo sekundárními tepelnými sítěmi), výroby elektrické energie a velkoobchodu s elektrickou energií, maloobchodního prodeje elektrické energie, distribuce elektřiny a poskytování podpůrných služeb elektrizační soustavy České republiky. Dále tato společnost působí v omezeném rozsahu v oblasti obchodování s emisními povolenkami.

8.             Společnost Veolia Energie ČR kontroluje na území České republiky, přímo či nepřímo, zejména společnosti Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. (působící v oblasti výroby, distribuce a rozvodu tepelné energie, stlačeného vzduchu, elektřiny a dusíku), Veolia Komodity ČR, s.r.o. (činnou v oblasti obchodu s elektřinou a plynem), AmpluServis, a.s. (působící v oblastech výroby a opravy technických zařízení, zvláště zařízení energetických, a související výrobní činnosti), Veolia Energie Kolín, a.s. (působící v oblasti výroby, distribuce a rozvodu tepelné energie a výroby elektřiny), Veolia Energie Mariánské Lázně, s.r.o. (působící v oblasti výroby, distribuce a rozvodu tepelné energie) a OLTERM & TD Olomouc, a.s. (působící v oblasti výroby a rozvodu tepelné energie).

9.             Společnost Pražská teplárenská LPZ je před uskutečněním posuzované transakce výlučně kontrolována společností Pražská teplárenská. Společnost Pražská teplárenská LPZ je na území České republiky činná zejména v oblasti výroby a dodávky tepla pro sítě dálkového vytápění v Praze, specificky pro několik oddělených tepelných sítí na levém břehu Vltavy (ve směru toku řeky) a dvou tepelných sítí na pravém břehu Vltavy, dále v oblasti výroby elektrické energie a v oblasti obchodování s emisními povolenkami.

 

III. Dopady spojení

 

10.         Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.

11.         Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje nabývaný soutěžitel, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele či na ně vertikálně navazují nebo jim předcházejí.

12.         Jak už bylo výše uvedeno, společnost Pražská teplárenská LPZ se zabývá především výrobou a dodávkou tepla pro sítě dálkového vytápění v Praze, a to konkrétně pro několik oddělených tepelných sítí na levém břehu řeky Vltavy (ve směru toku řeky) a dvě tepelné sítě na pravém břehu řeky Vltavy. Společnost Pražská teplárenská LPZ provozuje dvě teplárny (Veleslavín a Juliska), které vyrábějí teplo, jež je následně dodáváno prostřednictvím primárních a sekundárních tepelných sítí zákazníkům, kteří jsou připojeni k těmto sítím. K jednotlivým primárním sítím společnosti Pražská teplárenská LPZ zásobovaným z teplárny Veleslavín nebo Juliska jsou připojeny i sekundární sítě provozované jinými dodavateli tepla (včetně společnosti Veolia Energie ČR) prostřednictvím výměníků tepla. Tito dodavatelé nakupují teplo od společnosti Pražská teplárenská LPZ a následně jej dodávají koncovým zákazníkům prostřednictvím svých sekundárních sítí.

13.         Společnost Pražská teplárenská LPZ dále provozuje několik blokových kotelen, z nichž je teplo dodáváno koncovým zákazníkům prostřednictvím jejích primárních a sekundárních tepelných sítí. Dvě z těchto tepelných sítí (přičemž každá je zásobovaná teplem vyrobeným v blokové kotelně) se nacházejí na pravém břehu řeky Vltavy, a to v Komořanech a v Újezdu nad Lesy. Veškeré další blokové kotelny a související primární a sekundární sítě, stejně jako teplárny a na ně navazující tepelné sítě, které náleží společnosti Pražská teplárenská LPZ, se nacházejí na levém břehu řeky Vltavy. Rovněž tak k některým primárním tepelným sítím společnosti Pražská teplárenská LPZ zásobovaným z blokových kotelen jsou připojeny sekundární sítě, které jsou provozovány jinými soutěžiteli (včetně společnosti Veolia Energie ČR).

14.         Společnost Pražská teplárenská LPZ působí také v oblasti výroby elektrické energie, kterou vyrábí v kogeneraci s tepelnou energií v teplárně Veleslavín. Takto vyrobená elektřina je využívána především interně v rámci společnosti Pražská teplárenská LPZ, zbývající elektřina je prodávána ostatním společnostem v rámci skupiny, do níž před uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů náleží společnost Pražská teplárenská LPZ.

15.         Společnost Pražská teplárenská LPZ také v omezeném rozsahu působí v oblasti obchodování s emisními povolenkami.

16.         Společnost Veolia Energie ČR působí na trhu centralizovaného zásobování teplem v několika městech České republiky,[1] ve kterých vyrábí a dodává teplo koncovým zákazníkům. Tato společnost provozuje nejen větší teplárny, které jsou připojeny k jí vlastněným tepelným sítím, ale také velké množství blokových kotelen, přičemž teplo v nich vyráběné je dodáváno koncovým zákazníkům prostřednictvím jejích primárních a sekundárních sítí. Společnost Veolia Energie ČR dále provozuje několik blokových výměníků tepla a sekundárních tepelných sítí, do kterých je dodáváno teplo z primárních tepelných sítí vlastněných různými soutěžiteli, včetně společnosti Pražská teplárenská LPZ v Praze.

17.         V Praze společnost Veolia Energie ČR provozuje sekundární sítě v různých lokalitách na levém břehu řeky Vltavy, z nichž některé jsou připojeny na primární sítě provozované společností Pražská teplárenská LPZ, které jsou zásobovány tepelnými zdroji společnosti Pražská teplárenská LPZ, a to: i) teplárnou Veleslavín, ii) blokovou kotelnou ve Zbraslavi, iii) blokovou kotelnou Barrandov 3 a iv) blokovou kotelnou v Radotíně.

18.         Zatímco činnost společnosti Pražská teplárenská LPZ v rámci trhů centralizovaného zásobování teplem spočívá ve výrobě tepelné energie a distribuci a dodávkách tepla prostřednictvím primárních a sekundárních tepelných sítí připojených k předmětnému tepelnému zdroji, společnost Veolia Energie ČR působí pouze na úrovni distribuce a dodávek tepelné energie koncovým zákazníkům prostřednictvím sekundárních tepelných sítí, které jsou připojeny ke čtyřem různým primárním sítím společnosti Pražská teplárenská LPZ. Oba spojující se soutěžitelé tedy v Praze provozují sekundární rozvodné tepelné sítě, nicméně tyto nejsou vzájemně propojené.

19.         Dále společnost Veolia Energie ČR provozuje velké množství lokálních decentralizovaných kotelen, které nejsou připojeny k tepelné síti, neboť vyrábějí a dodávají teplo do jednotlivých budov.

20.         Společnost Veolia Energie ČR také vyrábí elektřinu a v omezeném rozsahu působí i v oblasti obchodování s emisními povolenkami.

21.         Z uvedených skutečností vyplývá, že činnost spojujících se soutěžitelů se překrývá zejména v oblasti centralizovaného zásobování teplem, výroby elektrické energie a velkoobchodu s elektrickou energií a dále v oblasti obchodování s emisními povolenkami.

22.         V oblasti centralizovaného zásobování teplem jsou k některým primárním sítím společnosti Pražská teplárenská LPZ v Praze, na levém břehu řeky Vltavy, prostřednictvím výměníků připojeny sekundární sítě společnosti Veolia Energie ČR. Jedná se primární sítě připojené k i) teplárně Veleslavín, ii) blokové kotelně ve Zbraslavi, iii) blokové kotelně Barrandov 3 a iv) blokové kotelně v Radotíně. Činnosti spojujících se soutěžitelů tak na sebe navazují i vertikálně.

23.         Úřad se ve své předchozí rozhodovací praxi oblastí výroby a dodávek tepla již zabýval a ve svých rozhodnutích[2] ji vymezil z hlediska produktového jako trh centralizovaného zásobování tepelnou energií, který je odlišný od dalších způsobů vytápění, například vytápění tuhými palivy, plynem, nebo elektřinou, přičemž konstatoval, že zastupitelnost mezi jednotlivými typy vytápění je velice omezená z důvodu časové a finanční náročnosti změny systému vytápění.

24.         Co se týče geografického vymezení relevantního trhu pro oblast výroby a dodávek tepelné energie, je tento, s ohledem na síťový charakter tohoto odvětví, vázán na tepelnou rozvodnou síť, prostřednictvím níž je teplo distribuováno ke konečným zákazníkům (jednotlivé tepelné rozvodné sítě přitom nejsou vzájemně propojeny). Tato skutečnost pak vede k omezení geografického trhu pouze na území lokality, v níž se daná rozvodná síť nachází.

25.         Geografickými relevantními trhy pro posuzované spojení soutěžitelů jsou jednotlivé tepelné sítě (primární i sekundární), kterými disponují na území Prahy spojující se soutěžitelé.

26.         Na úrovni výroby a dodávek tepla primárními sítěmi působí ve všech výše zmíněných lokalitách pouze společnost Pražská teplárenská LPZ, která má v těchto primárních sítích [95 - 100]% tržní podíl. Na tyto primární sítě jsou napojeny sítě sekundární, které jsou provozovány různými subjekty, včetně obou spojujících se soutěžitelů. V rámci těchto sekundárních sítí má každý jednotlivý subjekt provozující danou sekundární síť také [95 - 100]% tržní podíl. V důsledku uskutečnění posuzovaného spojení nedojde k významným změnám, neboť koncoví zákazníci budou i nadále odebírat teplo od společností, k jejichž tepelným sítím jsou připojeni. S ohledem na skutečnost, že tam, kde sekundární sítě společnosti Veolia Energie ČR navazují na primární rozvodnou síť společnosti Pražská teplárenská LPZ, společnost Veolia Energie ČR odebírá veškeré teplo od společnosti Pražská teplárenská LPZ již nyní, nedochází k podstatné změně na trhu ani z důvodu naznačeného vertikálního propojení činností spojujících se soutěžitelů.

27.         Dalšími oblastmi, kde se činnost spojujících se soutěžitelů překrývá, jsou oblast výroby a velkoobchodu s elektrickou energií a oblast obchodování s emisními povolenkami. Z předchozí rozhodovací praxe Úřadu vyplývá, že obě tyto oblasti mohou tvořit samostatné věcné relevantní trhy.[3] Geograficky Úřad v předchozích rozhodnutích vymezil relevantní trh v oblasti výroby a velkoobchodu s elektrickou energií územím České republiky,[4] co se týče vymezení relevantního trhu v oblasti obchodování s emisními povolenkami, je tento z pohledu geografického tvořen územím Evropské unie, jak vyplývá z rozhodovací praxe Evropské komise.[5]

28.         Jelikož však posuzované spojení soutěžitelů nevzbuzuje obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže při jakkoli vymezeném relevantním trhu v oblastech výroby a velkoobchodního prodeje elektrické energie a obchodování s emisními povolenkami, a to jak z hlediska věcného, tak i z hlediska geografického, ponechal Úřad otázku přesného vymezení relevantních trhů otevřenou.

29.         Tržní podíl společnosti Veolia Energie ČR v roce 2015 v oblasti výroby a velkoobchodu s elektrickou energií na území České republiky nepřekročil [0 - 5] %. Tržní podíl společnosti Pražská teplárenská LPZ za uvedené období byl proto zanedbatelný a nepřesáhl cca [0 - 5] %. V této oblasti působí na území České republiky řada konkurenčních společností, z nichž největší je společnost ČEZ.

30.         Velmi malých tržních podílů dosahují spojující se soutěžitelé také v oblasti obchodování s emisními povolenkami, společnost Veolia Energie ČR dosahuje na území České republiky tržního podílu cca [0 - 5] % a nabývaná společnost Pražská teplárenská LPZ tržního podílu menšího než [0 - 5] %, jejich tržní podíly v rámci Evropské unie jsou menší.

 

IV. Závěr

 

31.         Po zhodnocení všech skutečností dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v oblasti centrálního zásobování teplem, neboť uskutečněním posuzovaného spojení nedojde k podstatné změně v této oblasti. V oblastech výroby a velkoobchodního prodeje elektrické energie a obchodování s emisními povolenkami dosahují spojující se soutěžitelé velmi nízkých tržních podílů. Úřad proto rozhodl o povolení posuzovaného spojení soutěžitelů v souladu s § 16 odst. 2 zákona tak, jak je uvedeno ve výroku, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.

 

Poučení

 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

 

 

 

Otisk úředního razítka

 

 

 

 

 

JUDr. Hynek Brom

I. místopředseda Úřadu

 

 

 

 

 

 

Obdrží

Mgr. Robert Němec, LL.M.

PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář

Jáchymova 2

110 00 Praha 1

IDDS: 5pcgssn

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

 

 

Právní moc: 26. 5. 2016.[1] Například Ostrava, Karviná, Petřvald, Havířov, Opava, Olomouc, Nový Jičín, Přerov, Frýdek-Místek, Krnov, Kolín, Mariánské Lázně, Vlašim, Roudnice nad Labem, Horní Planá, Beroun, Kladno, Poděbrady, Karlovy Vary a Praha.

[2] Viz rozhodnutí Úřadu S330/2006 ENERGIE Holding/Teplárna Liberec a část podniku United Energy.

[3] Viz například rozhodnutí Úřadu S492/2011 ČEZ/Energotrans.

[4] Viz například rozhodnutí Úřadu S492/2011 ČEZ/Energotrans.

[5]Viz například rozhodnutí Evropské komise M.5224 EDF/British Energy nebo M.5793 DALKIA CZ/NWR Energy.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz