číslo jednací: S0338/2015/KD-31259/2016/852/P

Instance I.
Věc Koordinování postupu při podávání nabídek ve výběrových řízeních na zakázky pro objekty Owner´s Villa, Airport Lounge a Kids Club Recreation Centre
Účastníci
 1. LACHMAN INTERIER DESIGN, s. r. o.
 2. AM INTERIÉR, a. s.
 3. SOLLUS NÁBYTEK, s. r. o.
Typ správního řízení Dohody
Výrok § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže
Rok 2015
Datum nabytí právní moci 14. 9. 2016
Dokumenty file icon 2015_S0338_KD.pdf 683 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S0338/2015/KD-31259/2016/852/PBe

 

23. 8. 2016

 


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0338/2015/KD, jež bylo zahájeno dne 9. 6. 2015 z moci úřední ve smyslu § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, ve věci možného porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, jehož účastníky jsou společnosti:

 

 • LACHMAN INTERIER DESIGN, s.r.o., se sídlem Plumlovská 522/44, 796 01 Prostějov, IČO 46995480, zastoupená na základě plné moci ze dne 23. 5. 2016 JUDr. Luďkem Krajhanzlem, advokátem ev. č. ČAK: 7543, Vyroubal Krajhanzl Školout, advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Na Příkopě 22, 110 00 Praha 1,
 • AM INTERIÉR, a.s., se sídlem Záhumení V 322, Louky, 763 02 Zlín, IČO 25302922, a 
 • SOLLUS NÁBYTEK, s.r.o., se sídlem Tučapy 58, PSČ 683 01, IČO 26268965, zastoupená na základě plné moci ze dne 11. 6. 2015 advokátní kanceláří Strelička & Partners, advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Veselá 163/12, Brno 602 00,

 

vydává v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

toto

 

ROZHODNUTÍ

 

I.

Účastníci řízení, společnosti 

 • LACHMAN INTERIER DESIGN, s.r.o., se sídlem Plumlovská 522/44, 796 01 Prostějov,    IČO 46995480, a 
 • AM INTERIÉR, a.s., se sídlem Záhumení V 322, Louky, 763 02 Zlín, IČO 25302922  

tím, že v období nejpozději od 6. 4. 2013 do 3. 7. 2013, a 

účastník řízení, společnost 

 • SOLLUS NÁBYTEK, s.r.o., se sídlem Tučapy 58, PSČ 683 01, IČO 26268965              

tím, že v období nejpozději od 8. 4. 2013 do 3. 7. 2013 

prostřednictvím vzájemných kontaktů koordinovali svůj postup při podávání nabídek ve výběrových řízeních na zakázky pro objekty Owner´s Villa na adrese Fushivelavaru Island Noon Atol, Maldives, Airport Lounge na adrese Hulhulé Island, North Malé Atol, Maldives a Kids Club Recreation Centre na adrese Fushivelavaru Island Noon Atol, Maldives zadávané společností TECHO a.s., se sídlem U Továren 770/1b, 102 00 Praha, IČO: 49240056, a to tak, aby  

zakázku pro objekt Owner´s Villa na adrese Fushivelavaru Island Noon Atol, Maldives, získala společnost AM INTERIÉR, a.s., se sídlem Záhumení V 322, Louky, 763 02 Zlín, IČO 25302922,  

zakázky pro objekt Airport Lounge na adrese Hulhulé Island, North Malé Atol, Maldives a pro objekt Kids Club Recreation Centre na adrese Fushivelavaru Island Noon Atol, Maldives, získala společnost LACHMAN INTERIER DESIGN, s.r.o., se sídlem Plumlovská 522/44, 796 01 Prostějov, IČO 46995480, 

jednali ve vzájemné shodě, čímž ovlivnili výsledek uvedených zadávacích řízení a narušili hospodářskou soutěž na trhu výroby a instalace interiérového zařízení na zakázku v České republice, a tím ve výše uvedeném období porušili zákaz uvedený v § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a dopustili se správního deliktu dle § 22a odst. 1 písm. b) tohoto zákona.

 

II.

Podle § 7 odst. 1 č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, se účastníkům řízení, společnostem  

 • LACHMAN INTERIER DESIGN, s.r.o., se sídlem Plumlovská 522/44, 796 01 Prostějov,    IČO 46995480, 
 • AM INTERIÉR, a.s., se sídlem Záhumení V 322, Louky, 763 02 Zlín, IČO 25302922, a  
 • SOLLUS NÁBYTEK, s.r.o., se sídlem Tučapy 58, PSČ 683 01, IČO 26268965  

plnění zakázaného a neplatného jednání ve vzájemné shodě specifikovaného ve výroku I. tohoto rozhodnutí do budoucna zakazuje.

 

III.

Dle § 22a odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, se účastníku řízení, společnosti LACHMAN INTERIER DESIGN, s.r.o., se sídlem Plumlovská 522/44, 796 01 Prostějov, IČO 46995480, za správní delikt uvedený ve výroku I. ukládá pokuta v celkové výši 2.266.000,-Kč (slovy: dva milióny dvě stě šedesát šest tisíc korun českých).

Uložená pokuta je splatná do 90 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.

 

IV.

Dle § 22a odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, se účastníku řízení, společnosti AM INTERIÉR, a.s., se sídlem Záhumení V 322, Louky, 763 02 Zlín, IČO 25302922, za správní delikt uvedený ve výroku I. ukládá pokuta v celkové výši 461.000,-Kč (slovy: čtyři sta šedesát jedna tisíc korun českých).

Uložená pokuta je splatná do 90 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.

 

V.

Dle § 22a odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, se účastníku řízení, společnosti SOLLUS NÁBYTEK, s.r.o., se sídlem Tučapy 58, PSČ 683 01, IČO 26268965, za správní delikt uvedený ve výroku I. ukládá pokuta v celkové výši 936.000,-Kč (slovy: devět set třicet šest tisíc korun českých).

Uložená pokuta je splatná do 90 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.

 

VI.

Dle § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, ve znění pozdějších předpisů, se účastníkům řízení, společnostem:  

 • LACHMAN INTERIER DESIGN, s.r.o., se sídlem Plumlovská 522/44, 796 01 Prostějov,    IČO 46995480, 
 • AM INTERIÉR, a.s., se sídlem Záhumení V 322, Louky, 763 02 Zlín, IČO 25302922, a 
 • SOLLUS NÁBYTEK, s.r.o., se sídlem Tučapy 58, PSČ 683 01, IČO 26268965  

ukládá, každému jednotlivě, povinnost uhradit náklady řízení paušální částkou 2.500,- Kč (slovy dva tisíce pět set korun českých).

Náklady řízení jsou splatné do 15 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.

 

Odůvodnění

 

I.               Zahájení správního řízení a jeho dosavadní průběh

 

1.             Správní řízení sp. zn. ÚOHS-S0338/2015/KD (dále jen „správní řízení“) bylo zahájeno dne 9. 6. 2015 pro možné porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon“), které Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) spatřoval „v jednání ve vzájemné shodě a/nebo dohodě soutěžitelů spočívající ve vzájemné koordinaci postupu ve výběrových řízeních na zajištění výroby, dodání a montáže interiérových komponentů v průběhu roku 2013 pro soukromého investora – Gladonia Maldives Pvt.Ltd zastoupeného společností TECHO a.s., se sídlem U Továren 770/1b, 102 00 Praha, IČO: 49240056 do objektu Owner´s villa na adrese Fushivelavaru Island Noon Atol, Maldives, objektu Airport Lounge na adrese Hulhulé Island, North Malé Atol, Maldives a do objektu Kids Club Recreation Centre na adrese Fushivelavaru Island Noon Atol, Maldives. Cílem nebo výsledkem tohoto jednání účastníků mohlo být narušení hospodářské soutěže v oblasti výroby, dodání a montáže interiérů.“.

 

2.             Úřad se výše uvedeným jednáním začal zabývat na základě podnětu ze dne 12. 3. 2015, podaného u Úřadu dne 18. 3. 2015 Policií České republiky, KŘP Olomouckého kraje, odboru hospodářské kriminality (dále jen „Policie ČR“). Úřad v něm byl informován o možném koordinovaném jednání společností LACHMAN INTERIER DESIGN, s.r.o. se sídlem Plumlovská 522/44, 796 01 Prostějov, IČO 46995480 (dále jen „LACHMAN“),  SOLLUS NÁBYTEK, s.r.o., se sídlem Tučapy 58, PSČ 683 01, IČO 26268965 (dále jen „SOLLUS“) a AM INTERIÉR, a.s., se sídlem Záhumení V 322, Louky, 763 02 Zlín, IČO 25302922 (dále jen „AM INTERIÉR“) v souvislosti s výběrovými řízeními na níže uvedené zakázky k zajištění výroby, dodání a montáže interiérových komponentů do objektů budovaných v rámci výstavby turistického resortu na Maledivách.

 

3.             Podezření Policie ČR na protiprávní jednání účastníků řízení se týkalo tří výběrových řízení, která byla zadávána společností TECHO a.s., se sídlem U Továren 770/1b, 102 00 Praha, IČO: 49240056 (dále jen „TECHO“ nebo „zadavatel“) zastupující soukromého investora – Gladonia Maldives Pvt.Ltd. Výběrová řízení se konala v roce 2013 a týkala se zajištění výroby, dodání a provedení montáže atypického nábytku a interiérových komponentů do objektů: Owner´s Villa na adrese Fushivelavaru Island Noon Atol, Maldives (dále jen „Owner´s Villa“), Airport Lounge na adrese Hulhulé Island, North Malé Atol, Maldives (dále jen „Airport Lounge“) a Kids Club Recreation Centre na adrese Fushivelavaru Island Noon Atol, Maldives (dále jen „KCR“) (společně dále jen „zakázky“).

 

4.             Policie ČR ve svém podnětu poukázala na postup společností AM INTERIÉR, LACHMAN a SOLLUS ve výběrových řízeních, při kterém mělo docházet ke vzájemné koordinaci cen při podávání nabídek. Konkrétně mělo dojít k tomu, že společnosti AM INTERIÉR, LACHMAN a SOLLUS byly zadavatelem vyzvány k předložení nabídek do výše uvedených výběrových řízení, přičemž v jejich průběhu mezi účastníky řízení docházelo při vypracovávání nabídek k nedovolené spolupráci. Spolupráce mezi jednotlivými uchazeči měla spočívat ve vzájemném předávání informací o nabízených cenách za poptávaná plnění. Účastníci řízení si mezi sebou měli předávat nabídkové rozpočty, které k jednotlivým zakázkám zpracovávali, a společně spolupracovat při stanovování cen, za které budou svá plnění nabízet, tak, aby zakázku získal předem určený uchazeč.

 

5.             Úřad umožnil účastníkům správního řízení v jeho průběhu nahlížet do spisu. Tohoto práva využili soutěžitelé LACHMAN a SOLLUS.[1]

 

6.             Úřad vyzval dne 24. 8. 2015 účastníky řízení k vyjádření, zda mají zájem vstoupit do tzv. procedury narovnání.[2] Účastníci řízení o využití této procedury před vydáním sdělení výhrad dle § 21b zákona neprojevili zájem.[3]

 

7.             Dne 17. 5. 2016 vydal Úřad Výhrady k dohodě (dále též „sdělení výhrad“).[4] Všem účastníkům řízení bylo po vydání sdělení výhrad umožněno seznámit se s podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim, případně navrhnout další dokazování. Účastníci řízení práva na seznámení se s podklady rozhodnutí využili.[5]

 

8.             Po sdělení výhrad, ve kterém byly Úřadem shrnuty základní skutkové okolnosti případu a jejich právní hodnocení, obdržel Úřad dne 11. 7. 2016 od účastníků řízení LACHMAN a AM INTERIÉR žádosti o snížení pokuty ve smyslu § 22ba zákona.[6] Následně Úřad dne 12. 7. 2016 obdržel žádost o snížení pokuty ve smyslu § 22ba zákona také od účastníka řízení SOLLUS.[7] Všichni účastníci řízení bezvýhradně a bezpodmínečně uznali svoji odpovědnost za spáchaný delikt, jehož skutkové okolnosti a právní hodnocení byly uvedeny ve sdělení výhrad. Současně deklarovali, že nebudou navrhovat doplnění dokazování ani provedení dalších procesních úkonů a rovněž akceptovali výši pokuty, jak byla specifikována ve sdělení výhrad.

 

9.             Úřad žádosti účastníků správního řízení o snížení pokuty v souladu s § 22ba odst. 7 zákona projednal. Účastníci řízení splnili podmínky potřebné k tomu, aby Úřad mohl ukončit řízení o deliktu s využitím procedury narovnání.

 

II.             Charakteristika účastníků řízení

 

Společnost LACHMAN

 

10.         Společnost LACHMAN je obchodní společností zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, pod spisovou značkou C 57289, dne 12. 1. 1993. Jejími společníky jsou Ing. EDVARD LACHMAN (obchodní podíl 17 %), Ing. Hubert LACHMAN (obchodní podíl 11 %), Irena Lachmanová (obchodní podíl 11 %), Hana Lachmanová (obchodní podíl 16 %), Jana Lachmanová (obchodní podíl 9 %), Ing. arch. MAREK LACHMAN (obchodní podíl 10 %), PATRIK LACHMAN (obchodní podíl 10 %), Ing. PETR LACHMAN (obchodní podíl 8 %) a RUDOLF LACHMAN (obchodní podíl 8 %). Pan Ing. EDVARD LACHMAN, Ing. HUBERT LACHMAN a PATRIK LACHMAN jsou zároveň jejími jednateli.

 

11.         Společnost LACHMAN se zabývá zejména obchodní činností a výrobou nábytku a dodávkou kompletních interiérových celků.[8]

 

12.         Společnost LACHMAN má 85% podíl ve společnosti LACHMAN STYL s.r.o., se sídlem Plumlovská 522/44, 796 01 Prostějov, IČO 25301888, (dále jen „LACHMAN STYL s.r.o.“), která sídlí na stejné adrese jako společnost LACHMAN. Pan Ing. EDVARD LACHMAN, Ing. HUBERT LACHMAN byli ve sledované období také jednateli společnosti LACHMAN STYL s.r.o. Základní pracovní náplní společnosti LACHMAN STYL s.r.o. jsou dodávky stavebního charakteru, se zaměřením na vnitřní vestavby kanceláří a obchodních jednotek (výstavba bytových a nebytových budov).

 

13.         Společnost LACHMAN v současné sobě vykonává kontrolu nad dceřinou společností LACHMAN STYL s.r.o. a tvoří s ní jednoho soutěžitele ve smyslu § 2 odst. 1 zákona (dále též „soutěžitel LACHMAN“).  

 

Společnost SOLLUS

 

14.         Společnost SOLLUS je obchodní společností zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, pod spisovou značkou C 40753, dne 10. 12. 2001. Jejími společníky, každý s 50% obchodním podílem, jsou pan Mgr. JIŘÍ ŠILHÁNEK a paní HANA ŠILHÁNKOVÁ, kteří jsou zároveň i jejími jednateli.

 

15.         Společnost se zabývá podnikatelskou činností spočívající ve výrobě nábytku. Nosným programem jsou komplexní dodávky interiérů hotelů, obchodů, kanceláří, veřejných prostor, bytů a rodinných domů, dále také stavebních prvků jako jsou fasády nebo terasy či výroba solitérních kusů nábytku.[9]

 

16.         Společnost SOLLUS je soutěžitelem z pohledu § 2 odst. 1 zákona (dále též „soutěžitel SOLLUS“).

  

Společnost AM INTERIÉR

 

17.         Společnost AM INTERIÉR je obchodní společností zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, pod spisovou značkou B 2008, dne 19. 6. 1996. Její základní kapitál ve výši 5 000 000,- Kč tvoří 50 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě. Jediným akcionářem byl ve sledovaném období pan ANTONÍN MALÚŠ, který je zároveň jediným členem představenstva. Společnost se zabývá zejména výrobou atypických interiérů a stavebně truhlářských výrobků.[10]

 

18.         U společnosti AM INTERIÉR byl Krajským soudem v Brně dne 11. 9. 2015 zjištěn úpadek dlužníka a insolvenčním správcem byl stanoven Mgr. Alexander Nett, advokát, AK Praha, Ječná 1, IČO: 71346538.[11] Dne 10. 12. 2015 uvedený soud povolil reorganizaci dlužníka.[12]

 

19.         Společnost AM INTERIÉR je soutěžitelem z pohledu § 2 odst. 1 zákona (dále též „soutěžitel AM INTERIÉR“).

 

III.           Zjištěné skutečnosti a důkazy

 

III. 1     Obecná charakteristika vzájemných kontaktů mezi účastníky řízení a jejich účasti na zakázkách pro společnost TECHO

 

20.         Všichni tři shora uvedení soutěžitelé působí především v oblasti zakázkové výroby nábytku a interiérových celků, ve které poskytují komplexní služby zákazníkům převážně ze soukromého sektoru.

 

21.         Zakázku spočívající ve výrobě, dodání a instalaci nábytku a interiérového vybavení na míru do objektů turistického resortu budovaného na Maledivách pro investora společnost Gladonia Maldives Pvt. Ltd. (dále jen „Investor“) realizovala společnost TECHO. Ta výrobu nábytku a provedení montáže některých interiérových komponentů zajišťovala formou subdodávek, a to prostřednictvím účastníků řízení. Subdodávky byly rozděleny do jednotlivých zakázek dle objektů, do kterých se měla dodávka nábytku a interiéru uskutečnit.[13]

 

22.         Společnost TECHO k zajištění výroby a provedení montáže interiérových komponentů v jednotlivých zakázkách v rámci výstavby turistického resortu na Maledivách vybírala jednotlivé subdodavatele prostřednictvím výběrových řízení. V případě  posuzovaných zakázek Owner´s Villa, Airport Lounge a KCR proběhlo vždy samostatné výběrové řízení, kdy společnost TECHO zasílala poptávky přímo účastníkům řízení.

 

23.         Účastníci řízení se společností TECHO spolupracovali v oblasti výroby nábytku a interiérů na zakázku již v minulosti.[14] Lze uvést, že obchodní kontakty mezi účastníky řízení a společností TECHO byly dlouhodobějšího charakteru.[15]

 

24.         Mezi soutěžiteli LACHMAN, AM INTERIÉR a SOLLUS docházelo v rámci zakázek na výrobu nábytku a interiérů do objektů v turistickém resortu na Maledivách ke spolupráci, která plynula z nezbytné koordinace prováděného plnění, spočívající mimo jiné také v instalaci nábytku a interiérů přímo v objektech turistického resortu na Maledivách. Mezi zmíněnými soutěžiteli docházelo v rámci zakázek realizovaných pro společnost TECHO také k častým vzájemným dvoustranným kontaktům. Z podkladů obsažených ve správním spise je zřejmá vzájemná spolupráce mezi účastníky řízení, například ve formě realizace subdodávek v některých zakázkách.[16]

 

25.         Všichni tři soutěžitelé v turistickém resortu na Maledivách pro společnost TECHO kromě zakázek Owner´s Villa, Airport Lounge a KCR realizovali výrobu nábytku a interiérů také do jiných objektů budovaných v rámci předmětného resortu.[17]

 

III. 2     Posuzované zakázky

 

26.         Úřad posuzoval podnět a dokumenty, které mu postoupila Policie ČR, z hlediska možného porušení soutěžních předpisů. Úřad prošetřil zakázky Owner´s Villa, Airport Lounge a KCR a postup soutěžitelů ve výběrových řízeních na tyto zakázky organizovaných společností TECHO. Výsledek šetření je podrobně popsán v následující části tohoto rozhodnutí.

 

27.         Úřad dále popisuje zjištěné skutečnosti a důkazy obsažené ve správním spisu, a to především podklady a informace postoupené Policií ČR spolu s předmětným podnětem. Policie ČR tyto podklady shromáždila v rámci vyšetřování trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže.[18] V souvislosti se šetřením provedla Policie ČR prohlídky obchodních prostor účastníků řízení,[19] při nichž zajistila listinné podklady a elektronickou komunikaci. Část podkladů poskytla Policii ČR v průběhu vyšetřování společnost TECHO.[20] Když Policie ČR konstatovala, že se podezření z trestného činu nepotvrdí, věc se souhlasem dozorujícího státního zástupce odložila[21] a následně ji spolu se spisovým materiálem, který v ní vedla, postoupila Úřadu.

 

28.         Na další skutečnosti, které Úřad ověřil až v průběhu vedení správního řízení, je poukázáno dále v textu tohoto rozhodnutí tam, kde se o ně Úřad opírá ve vztahu k určité prokazované věci. 

 

III. 2. 1. Zakázka Owner´s Villa[22] – klíčové důkazy převzaté od Policie ČR

 

29.         Smlouva o dílo uzavřená mezi soutěžitelem AM INTERIÉR a společností TECHO na zakázku Owner’s Villa včetně příloh s celkovou cenou za dílo 6.137.867,- Kč a termínem dokončení 17. 6. 2013.[23]

 

30.         Dokument obsahující přehled nabídnutých cen v tendru společnosti TECHO na zakázku Owner’s Villa, v němž jsou u jednotlivých položek rozpočtu doplněny nabídkové ceny soutěžitelů AM INTERIÉR, SOLLUS a LACHMAN, přičemž nejnižší nabídková cena pochází od AM INTERIÉR.[24]

 

31.         Interní dokument společnosti TECHO nadepsaný „Vyhodnocení tendru na zakázku Owner’s Villa[25], ve kterém je stručně popsán průběh poptávkového řízení včetně cen nabídnutých účastníky řízení na uvedenou zakázku, a to cen nabídnutých na základě první poptávky a dále v jejich upravené verzi po sjednocení předmětu nabídky tak, aby byly vzájemně porovnatelné.

 

32.         Email ze dne 7. 4. 2013 s předmětem „CN – VOBD+OW“ od AM INTERIÉR, odesílatel […jméno…], zaslaný ve 14 hodin 14 minut společnosti TECHO s přílohou obsahující nabídkovou cenu 6.127.565,- Kč za zakázku Owner’s Villa s upozorněním, že u některých položek z rozpočtu nebyla doposud cena stanovena.[26]

 

33.         Email ze dne 8. 4. 2013 od SOLLUS, odesílatel […jméno…], zaslaný ve 12 hodin 36 minut společnosti TECHO s přílohou obsahující cenovou nabídku na zakázku Owner’s Villa ve výši 7.897.694,- Kč a harmonogram plnění a s poznámkou, že by bylo možné při použití jiného materiálu docílit finanční úspory.[27]

 

34.         Email ze dne 9. 4. 2013 od LACHMAN, odesílatelka […jméno…], zaslaný v 6 hodin 37 minut společnosti TECHO s přílohou obsahující cenovou nabídku pouze na část zakázky Owner’s Villa ve výši 5.715.462,- Kč.[28]

 

35.         Kopie faktury č. 13 388 vystavená AM INTERIÉR společnosti TECHO na částku 6.472.992,- Kč (cit.): „…za konečnou dodávku a montáž dle smlouvy o dílo a změnového listu ZL25 na akci: „Fushivelavaru Island Noonu Atoll, Maldives – Villa Owners…“.[29]

 

36.         Dokument získaný od společnosti TECHO s názvem „Cenová nabídka č. 104 ze dne 15. 4. 2013“ společnosti AM INTERIÉR na „FOH Furniture – VOBD VILLA FURNITURE FOR GLADONIA MALDIVES Pvt. Ltd.“(Owner´s Villa) znějící na celkovou částku 1.633.389,- Kč.[30]

 

37.         Pokyn společnosti TECHO ke změně č. 13 rozsahu prováděného díla Owner’s Villa ze dne 30. 5. 2013, kdy došlo k úpravě některých položek ve smlouvě o dílo uzavřené se soutěžitelem AM INTERIÉR a cena prováděného díla se tak zvýšila o 109.470,- Kč.[31]

 

38.         Pokyn společnosti TECHO ke změně č. 15 rozsahu prováděného díla Owner’s Villa ze dne 18. 6. 2013, kdy došlo k úpravě některých položek ve smlouvě o dílo uzavřené se soutěžitelem AM INTERIÉR a cena prováděného díla se tak zvýšila o 183.290,- Kč.[32]

 

39.         Pokyn společnosti TECHO ke změně č. 20 rozsahu prováděného díla Owner’s Villa ze dne 8. 8. 2013, kdy došlo k úpravě některých položek ve smlouvě o dílo uzavřené se soutěžitelem AM INTERIÉR a cena prováděného díla se tak zvýšila o 14.520,- Kč.[33]

 

40.         Pokyn společnosti TECHO ke změně č. 25 rozsahu prováděného díla Owner’s Villa ze dne 10. 9. 2013, kdy došlo k úpravě některých položek ve smlouvě o dílo uzavřené se soutěžitelem AM INTERIÉR a cena prováděného díla se tak zvýšila o 27.845,- Kč.[34]

 

41.         Dva nabídkové rozpočty soutěžitele SOLLUS na provedení díla Owner’s Villa, a to ze dne 8. 4. 2013 na částku 7.897.694,- Kč, který byl předán společnosti TECHO, a rozpočet s uvedenou částkou 8.910.902,- Kč, který byl poskytnut soutěžiteli AM INTERIÉR.[35]

 

42.         Email ze dne 4. 4. 2013 s předmětem „NÁVŠTĚVA SOLLUS – PONDĚLÍ 8. 4. 2013“ od odesílatele […jméno…] zaslaný v 16 hodin 55 minut v rámci soutěžitele AM INTERIÉR příjemci […jméno…] a […jméno…], znějící (cit.): „Návštěva v SOLLUSU je předběžně dohodnutá na 10,00 hod. v pondělí 8. 4. 2013 za účelem domluvy, kolik co oni zdraží v náš prospěch na objektu OWNER VILLA.“.[36]

 

43.         Email ze dne 6. 4. 2013 s předmětem „CN Maledivy OV první část“ od AM INTERIÉR, odesílatel […jméno…], zaslaný v 15 hodin 0 minut […jméno…] (LACHMAN) s připojenou přílohou obsahující cenovou nabídku soutěžitele AM INTERIÉR k zakázce Owner´s Villa (3.488.080,- Kč) ve znění (cit.): „…v příloze posílám slíbenou CN na akci OV Maledivy dle dohody. Rozbor: - ceny jsou, které budeme odesílat (musíme se domluvit, s jakou cenou půjdete Vy)… - montáž Vám ještě po celkovém součtu OV + VOBD pošleme s dopracovanou konečnou cenou ji vč. VOBD, kterou budu dělat zítra dopoledne…, …během zítřka Vám pošleme závěrečnou CN.“.[37]

 

44.         Email ze dne 7. 4. 2013 s předmětem „FW: CN – VOBD+OW“, kterým […jméno…] přeposlal ve 14 hodin 26 minut […jméno…] (oba AM INTERIÉR) svůj email z téhož dne, odeslaný ve 14 hodin 25 minut […jméno…], ke kterému byl připojen soubor obsahující cenovou nabídku soutěžitele AM INTERIÉR k zakázce Owner’s Villa (6.127.565,- Kč), znějící (cit.): „…v příloze naleznete cenovky na OWNERS VILLU, které šly dnes ráno od nás na TECHO. Zbytek telefonicky…“.[38]

 

45.         Email ze dne 8. 4. 2013 s předmětem „CN – OV“ od soutěžitele SOLLUS, odesílatel […jméno…], zaslaný ve 12 hodin 42 minut […jméno…] v kopii […jméno…] (oba AM INTERIÉR), s připojenou přílohou „Cenová nabídka – TECHO a.s. – Owner Villa – 8. 4. 2013.xls“ obsahující cenovou nabídku soutěžitele SOLLUS (8.910.902,- Kč) k zakázce Owner´s Villa a znějící (cit.): „Zasílám dle dohody :o)…“.[39]

 

46.         Email ze dne 8. 4. 2013 s předmětem „RE: CN – OV“ od soutěžitele AM INTERIÉR, odesílatel […jméno…] zaslaný ve 14 hodin 15 minut […jméno…] (SOLLUS) obsahující poděkování za zaslání cenové nabídky soutěžitele SOLLUS k zakázce Owner’s Villa.[40]

 

47.         Email ze dne 9. 4. 2013 s předmětem „Fw: Lachman_nabídka Maledivy_OV_8.4.2013“ od soutěžitele LACHMAN, odesílatel […jméno…], zaslaný v 8 hodin 55 minut […jméno…] (AM INTERIÉR) s připojenou přílohou obsahující cenovou nabídku soutěžitele LACHMAN (5.715.192,- Kč) k zakázce Owner´s Villa.[41] 

 

III. 2. 2. Zakázka Airport Lounge – klíčové důkazy převzaté od Policie ČR

 

48.         Smlouva o dílo uzavřená mezi soutěžitelem LACHMAN a společností TECHO na zakázku Airport Lounge včetně příloh s celkovou cenou za dílo 1.217.445,- Kč a termínem dokončení 31. 8. 2013.[42]

 

49.         Cenové nabídky na Airport Lounge soutěžitelů AM INTERIÉR ze dne 28. 6. 2013 (1.482.172,‑ Kč),[43] SOLLUS ze dne 28. 6. 2013 (1.637.772,- Kč)[44] a LACHMAN za dne 3. 7. 2013 (1.807.362,- Kč)[45] získané od společnosti TECHO.

 

50.         Cenová nabídka na Airport Lounge soutěžitele LACHMAN za dne 24. 7. 2013 (1.175.751,- Kč) získaná od společnosti TECHO.[46]

 

51.         Interní dokument společnosti TECHO s názvem „FOH Furniture – AIRPORT LOUNGE“ obsahující přehled nabídnutých cen v tendru na zakázku Airport Lounge, v němž jsou u jednotlivých položek rozpočtu uvedeny celkové nabídkové ceny soutěžitelů AM INTERIÉR (1.118.054,98,- Kč), SOLLUS (1.267.966,9,- Kč) a LACHMAN (1.093.388,01,- Kč).[47]

 

52.         Interní dokument společnosti TECHO nadepsaný „Vyhodnocení tendru na zakázku Airport Lounge (AL)[48], ve kterém je stručně popsán průběh poptávkového řízení včetně cen nabídnutých účastníky řízení k uvedené zakázce, a to cen nabídnutých na základě první poptávky a dále v jejich upravené verzi po sjednocení předmětu nabídky tak, aby byly vzájemně porovnatelné.

 

53.         Email ze dne 28. 6. 2013 s předmětem „Cenová nabídka – tender documentation for airport lounge interior“, odesílatel […jméno…] (SOLLUS), zaslaný v 11 hodin 4 minuty […jméno…] (TECHO) s přílohou „Cenová nabídka – Techo a.s. – Maledivy – Airport lounge – 28.6.2013.xls“ obsahující nabídkovou cenu 1.637.772,- Kč.[49]

 

54.         Email ze dne 28. 6. 2013 s předmětem „CN airport lounge velaa maledives“, odesílatel […jméno…] (AM INTERIÉR), zaslaný v 9 hodin 53 minut […jméno…] ([…funkce…], TECHO), […jméno…] ([…funkce…], TECHO) a […jméno…] ([…funkce…], TECHO) s přílohou v elektronické podobě „CN-TECHO_Airport lounge_Maledives_13-06-27.xls“ obsahující nabídkovou cenu 1.482.172,- Kč.[50]

 

55.         Email ze dne 3. 7. 2013 s předmětem „nabídka Maledivy_Airport Lounge“, odesílatel […jméno…] (LACHMAN), zaslaný v 16 hodin 1 minuta […jméno…] (TECHO) a […jméno…] (TECHO) s přílohami v elektronické podobě „Sumář – Airport Lounge – 3 7 2013.xls; 130703_rozpočet Lachman_Airport lounge – atyp.ods; 130703_rozpočet – MONTÁŽ_AIRPORT Lounge_Maledivy.xls“ s nabídkovou cenou 1.807.362,- Kč.[51]

 

56.         Kopie faktury č. 13010301 vystavená soutěžitelem LACHMAN společnosti TECHO na částku 195.750,- Kč za „…montáž dle SOD na akci „Fushivelaavaru Island Noonu Atoll, Maledives – Airport Lounge…“.[52]

 

57.         Kopie faktury č. 13010300 vystavená soutěžitelem LACHMAN společnosti TECHO na částku 906.610,5,- Kč za „…dodávku dle SOD a Změnového listu na akci „Fushivelaavaru Island Noonu Atoll, Maledives – Airport Lounge dle příloh…“.[53]

 

58.         Pokyn společnosti TECHO ke změně č. 1 rozsahu prováděného díla Airport Lounge ze dne 26. 8. 2013, kdy došlo k úpravě některých položek ve smlouvě o dílo uzavřené se soutěžitelem LACHMAN, čímž se cena díla zvýšila o 7.400,- Kč.[54]

 

59.         Kopie objednávky č. 13200942 ze dne 1. 8. 2013 soutěžitele LACHMAN na výrobu části vybavení pro Airport Lounge - „Villa Beach Residence“ vystavená dodavateli AM INTERIÉR na plnění (subdodávku) ve výši 116.310,- Kč.[55]

 

60.         Kopie faktury č. 13 278 soutěžitele AM INTERIÉR na částku 84.855,17 Kč za dodávku atypického nábytku dle objednávky č. 13200942 ze dne 1. 8. 2013 na akci Airport Lounge vystavená odběrateli LACHMAN.[56]

 

61.         Email ze dne 28. 6. 2013 s předmětem „CN airport lounge velaa maledives“ od AM INTERIÉR, odesílatel […jméno…], zaslaný v 10 hodin 8 minut […jméno…] (SOLLUS), znějící (cit.): „…dle naší včerejší dohody Ti zasílám cenovku na objekt Airport Lounge Maledives. Takto šla na Techo. Přidej tedy 9 %...“ s přílohou obsahující cenovou nabídku společnosti AM INTERIÉR k zakázce Airport Lounge (1.482.172,- Kč).[57]

 

62.         Email ze dne 28. 6. 2013 s předmětem „RE: CN airport lounge velaa maledives“ od SOLLUS, odesílatel […jméno…], zaslaný v 10 hodin 18 minut […jméno…] (AM INTERIÉR), obsahující kvitující odpověď na výzvu k navýšení nabídkové ceny pro TECHO o 9 %, (cit.): „Děkuji, zařídím…“.[58]

 

63.         Email ze dne 1. 7. 2013 s předmětem „FW: CN airport lounge velaa maledives“ od AM INTERIÉR, odesílatel […jméno…], zaslaný v 13 hodin 50 minut na adresu […jméno…]@lachman.cz, obsahující cenovou nabídku AM INTERIÉR na zakázku Airport Lounge a email s výzvou AM INTERIÉRu vůči soutěžiteli SOLLUS ke zvýšení nabídkových cen o 9 %.[59]

 

64.         Email ze dne 24. 7. 2013 s předmětem „nabídka Lachman_Maledivy - Aurport Lounge – 24. 7. 2013“, odesílatel […jméno…] (LACHMAN), zaslaná v 15 hodin 18 minut […jméno…] a na adresu […jméno…]@techo.cz s přílohami „Sumář – Aurport Lounge – 24.7.2013.xls; 130724_rozpočet Lachman_Airport lounge – atyp.ods; 130724_rozpočet – MONTÁŽ_AIRPORT Lounge_Maledivy (1).xls“, které obsahovaly upravenou cenovou nabídku společnosti LACHMAN na Airport Lounge (nabídková cena 1.175.751,- Kč).[60]

 

65.         Email ze dne 30. 7. 2013 s předmětem „tabulka prvků Maledivy Airport Lounge“ od soutěžitele LACHMAN, odesílatel […jméno…], zaslaný v 7 hodin 33 minut […jméno…] (AM INTERIÉR), znějící (cit.): „…dle pokynu […jméno…] Vám v příloze posílám tabulku prvků Malediy_Airport Lounge…“ s přílohou obsahující položkový rozpočet několika prvků atypického nábytku s uvedením celkové ceny 227.670,- Kč.[61]

 

66.         Email ze dne 5. 8. 2013 s předmětem „zálohová faktura_Airport Lounge“ od AM INTERIÉR, odesílatel […jméno…], zaslaný v 10 hodin 58 minut […jméno…], znějící (cit.): „…v příloze Vám posílám zálohovou fakturu na výrobu části Malediv – Airport Lounge, děkujeme za úhradu…“ s přílohou obsahující zálohovou fakturu na subdodávku vystavenou AM INTERIÉR odběrateli LACHMAN na částku 42.221,- Kč s textem (cit.): „Účtujeme Vám zálohovou fakturu dle objednávky č. 132000942 ze dne 1. 8. 2013 na akci: „Fushivelaavaru Island Noonu Atoll, Maldives – Airport Lounge“…“.[62] 

 

III. 2. 3. Zakázka KCR – klíčové důkazy převzaté od Policie ČR

 

67.         Smlouva o dílo uzavřená mezi společností TECHO a LACHMAN na zakázku KCR včetně příloh[63] s celkovou cenou za dílo 3.282.606,- Kč a termínem dokončení 1. 7. 2013.

 

68.         Interní dokument společnosti TECHO s názvem „FOH Furniture – KIDS CLUB and RECREATION CENTER FURNITURE...“ obsahující přehled nabídnutých cen v tendru na zakázku KCR, v němž jsou u jednotlivých položek rozpočtu doplněny nabídkové ceny společností AM INTERIÉR (3.323.272,6 Kč), SOLLUS (3.119.242,4 Kč) a LACHMAN (2.917.535,0 Kč).[64]

 

69.         Interní dokument společnosti TECHO nadepsaný „Vyhodnocení tendru Kid´s club and Recreation (KCR)“ od společnosti TECHO, ve kterém je stručně popsán průběh poptávkového řízení včetně cen nabídnutých účastníky řízení k uvedené zakázce, a to cen nabídnutých na základě první poptávky a dále ve verzi, kdy společnost TECHO upravila nabídkový rozpočet jednotlivých soutěžitelů tak, aby byly nabídky vzájemně porovnatelné (srovnávala ceny položek, které měli všichni tři soutěžitelé uvedeny ve svém rozpočtu).[65]

 

70.         Email ze dne 8. 4. 2013 s předmětem „FUSHI – KCR - rozpočet“, odesílatel […jméno…] (LACHMAN), zaslaný ve 12 hodin 30 minut […jméno…] a […jméno…] (TECHO) s přílohami „130408_FUSHI–KCR-montáž.xls, 130408_FUSHI–KCR-rozpočet.ods“ obsahující nabídkovou cenu 2.993.795,- Kč.[66]

 

71.         Email ze dne 9. 4. 2013 s předmětem „CN Kids club Maledivy“, odesílatel […jméno…] (AM INTERIÉR), zaslaný v 10 hodin 37 minut […jméno…] a v kopii […jméno…] a […jméno…] (TECHO) s přílohou „093CN-KCR_Kids club_Recreation centre_13-04-09.xlsx“ obsahující nabídkovou cenu 3.323.273,- Kč.[67]

 

72.         Email ze dne 10. 4. 2013 s předmětem „Cenová nabídka – Maledivy, objekt KCR“, odesílatel […jméno…] (SOLLUS), zaslaný v 8 hodin 31 minut […jméno…] a v kopii […jméno…] (TECHO) s přílohou „Cenová nabídka – Techo a.s. – KCR interiér 9.4.2013 – 9.4.2013.xls“ obsahující nabídkovou cenu 3.501.109,- Kč.[68]

 

73.         Kopie faktury č. 13010266 vystavená soutěžitelem LACHMAN společnosti TECHO na částku 2.356.438,68 Kč za „…zboží dle SOD a Změnového listu na akci „Fushivelaavaru Island Noonu Atoll, Maledives – Kids Club and Recreation dle příloh…“.[69]

 

74.         Kopie faktury č. 13010267 a vystavená soutěžitelem LACHMAN společnosti TECHO na částku 576.612,- Kč za „…montáž dle SOD na akci „Fushivelaavaru Island Noonu Atoll, Maledives – Kids Club and Recreation dle přílohy...“.[70]

 

75.         Pokyn společnosti TECHO ke změně č. 1 rozsahu prováděného díla KCR ze dne 27. 6. 2013, kdy došlo k úpravě některých položek ve smlouvě o dílo uzavřené se soutěžitelem LACHMAN a cena díla se tak snížila o 23.661,- Kč.[71]

 

76.         Kopie objednávky č. 13200610 ze dne 9. 5. 2013 vystavená soutěžitelem LACHMAN dodavateli AM INTERIÉR k subdodávce „Kids Club Recreation dle přílohy“ za cenu 972.626,‑ Kč s přílohou obsahující určení, které položky ze zakázky KCR vyrobí společnost LACHMAN a které položky vyrobí AM INTERIÉR.[72]

 

77.         Kopie faktury č. 13 213 soutěžitele AM INTERIÉR na částku 972.626,- Kč vystavená za dodávku atypického nábytku dle objednávky č. 13200610 ze dne 9. 5. 2013 na akci KCR soutěžiteli LACHMAN.[73]

 

78.         Email ze dne 8. 4. 2013 s předmětem „RE: CN – VOBD+OW[74] od společnosti LACHMAN, odesílatel […jméno…], zaslaný v 12 hodin 33 minut […jméno…] (AM INTERIÉR), znějící (cit.): „…Na oplátku posílám KCR, rozpočty, které jsme odeslali my…“ s přílohami „130408_FUSHI-KCR-montáž.xls; 130408_FUSHI-KCR-rozpocet.ods“ obsahujícími tabulkový rozpočet společnosti LACHMAN k zakázce KCR (2.993.795,- Kč).[75]

 

79.         Email ze dne 9. 4. 2013 s předmětem „KCR“ od AM INTERIÉR, odesílatel […jméno…], zaslaný v 11 hodin 39 minut […jméno…] (SOLLUS), znějící (cit.): „…posílám dle dohody naši cenu na objekt KCR, která šla do TECHA. Prosím smaž nějaké ty naše jména atd., atd., abychom se neprozradili…“ s přílohou „093CN-KCR_Kids club_Recreation centre_13-04-09.xls“ obsahující rozpočet společnosti AM INTERIÉR k zakázce KCR (3.323.273,- Kč).[76]

 

80.         Email ze dne 10. 4. 2013 s předmětem „CN KCR“ od SOLLUS, odesílatel […jméno…], zaslaný v 8 hodin 27 minut […jméno…] (AM INTERIÉR), znějící (cit.): „Takto to budu odesílat…“ s přílohou „Cenová nabídka – TECHO a. s. – KCR interiér 10.4.2013.xls“ a obsahující rozpočet společnosti SOLLUS k zakázce KCR (4.051.154,- Kč).[77]

 

81.         Email ze dne 15. 4. 2013 s předmětem „FW: CN KCR“ od AM INTERIÉR, odesílatel […jméno…], zaslaný v 16 hodin 2 minuty […jméno…], znějící (cit.): „…Markova cena v příloze…“ s přílohou „Cenová nabídka – TECHO a. s. – KCR interiér 10.4.2013.xls“ obsahující rozpočet společnosti SOLLUS k zakázce KCR (4.051.154,- Kč).[78]

 

82.         Email ze dne 15. 4. 2013 s předmětem „CN Kids club Maledivy“ od AM INTERIÉR, odesílatel […jméno…], zaslaný v 16 hodin 14 minut […jméno…], znějící (cit.): „Zde v příloze naše cena na KCR…“ s přílohou „093CN-KCR_Kids club_Recreation centre_13-04-09.xls“ obsahující rozpočet společnosti AM INTERIÉR k zakázce KCR (3.323.273,- Kč).[79]

 

83.         Email ze dne 15. 4. 2013 s předmětem „Fw: 130415_doplnění_KCR“, odesílatel […jméno…] (LACHMAN), zaslaný ve 14 hodin 7 minut […jméno…] (AM INTERIÉR) v kopii na […jméno…] s přílohou „130415_Lachman_KCR_VV_doplněn požadavek.xls“ obsahující cenovou nabídku společnosti LACHMAN na KCR ve výši celkem 2.448.094,- Kč.[80]

 

84.         Email ze dne 19. 4. 2013 s předmětem „doplněná nabídka KCR_Maledivy“, odesílatel […jméno…] (LACHMAN), zaslaný v 11 hodin 23 minut […jméno…] (AM INTERIÉR) s přílohami „Rozpočet – MONTÁŽ_KIDS Club_Maledivy_19.4.2013.xls; 130418_Lachman_KCR_VV_komentáře TECHO.xls“ obsahující cenovou nabídku společnosti LACHMAN na KCR ve výši 2.810.975,- Kč za nábytek a zařízení interiéru a 674.400,- Kč za montáž.[81]

 

85.         Email ze dne 25. 4. 2013 s předmětem „KCR“ od společnosti LACHMAN, odesílatel […jméno…], zaslaný v 16 hodin 6 minut […jméno…] (AM INTERIÉR) a […jméno…] v kopii, znějící (cit.): „…Po tlf.komunikaci s […jméno…] posílám tabulku s prvky a cenami, co a za co bychom u vás chtěli vyrobit. Vzal jsem ceny, na které nás TECHáci stlačili a ponížil jsem to o 10% - tak jsem došel maximálním cenám v tabulce, za které to potřebuje vyrobit a dodat k nám na dvorek…“ s přílohou „130425-KCR-AM.xls“ obsahující položkový rozpočet k zakázce KCR s uvedením ceny 1.143.051,- Kč s poznámkami u jednotlivých položek, zda budou vyráběny soutěžitelem LACHMAN nebo budou pořízeny formou subdodávky od AM INTERIÉR.[82]

 

86.         Email ze dne 12. 5. 2013 s předmětem „ZÁKLADNÍ INFO K Z.Č. Z-1321-001“, odesílatel […jméno…] (AM INTERIÉR), zaslaný ve 14 hodin 44 minut na adresu firma@aminterier.cz, znějící (cit.): „…zasílám Vám základní info … - objekt K.C.R. Maledivy. 1.) – zakázku děláme jako subdodavatelé pro firmu LACHMAN, nikoliv pro TECHO… 2.) – TECHO nesmí vědět, že tuto zakázku děláme pro fu. LACHMAN, a neměl by se to dozvědět ani např. JAFHOLZ[83] atd…“.[84]

 

87.         Email ze dne 22. 5. 2013 s předmětem „RE: KCR“ od soutěžitele LACHMAN, odesílatel […jméno…], zaslaný v 15 hodin 40 minut […jméno…] (AM INTERIÉR), znějící (cit.): „…Jen info: v pátek příští týden pojede […jméno…] [[…funkce…] společnosti TECHO] na Moravu – k nám a jak jsem vytušil asi i k vám (kvůli owner vile), tak by neměl u vás vidět někde zkompletované prvky na KCR (rozložené to nepozná)…“.[85]

 

88.         Email ze dne 24. 5. 2013 s předmětem „Zlín, termíny expozic, vzorky PU…“ od soutěžitele LACHMAN, odesílatel […jméno…], zaslaný v 9 hodin 14 minut […jméno…] (AM INTERIÉR), znějící (cit.): „…Plánuju, že bych se chtěl k vám zajet podívat na ty věci, které pro nás vyrábíte na KCR…“[86] s přílohou obsahující tabulku s termíny expedice pro jednotlivé položky ze zakázky KCR a s označením toho, které položky pro soutěžitele LACHMAN vyrobí AM INTERIÉR.[87] 

 

III. 3 Hodnocení zjištěných skutečností

 

89.         Soutěžitelé AM INTERIÉR, LACHMAN a SOLLUS v rámci výstavby turistického resortu na Maledivách realizovali v letech 2012 a 2013 mimo zakázky Owner´s Villa, Airport Lounges a KCR pro společnost TECHO také zakázky na dodání nábytku a interiérů pro další objekty v resortu. Ve finančním vyjádření se jednalo o zakázky celkem za více než 140 miliónů Kč.[88]   

 

III. 3. 1. Owner´s Villa

 

90.         Společnost TECHO účastníky tohoto správního řízení oslovila s poptávkou na zakázku Owner’s Villa na začátku dubna 2013.[89]

 

91.         Dne 4. 4. 2013 byl v rámci soutěžitele AM INTERÉR zaslán email s informací o přípravě schůzky týkající se kooperace ve výběrovém řízení na zakázku Owner’s Villa mezi AM INTERIÉR a SOLLUS, tj. o plánovaném jednání (na den 8. 4. 2013 v 10 hodin) obou soutěžitelů ohledně cen, za které bude plnění ve výběrovém řízení na zakázku nabídnuto soutěžitelem SOLLUS.

 

92.         Dne 6. 4. 2013 zaslal soutěžitel AM INTERIÉR soutěžiteli LACHMAN email obsahující  neúplnou cenovou nabídku soutěžitele AM INTERIÉR na zakázku Owner´s Villa (3.488.080,‑ Kč) spolu s připojenou výzvou k uzavření dohody o cenách; s textem: "musíme se domluvit, s jakou cenou půjdete Vy", tj. jakou cenu zadavateli zakázky společnosti TECHO nabídne soutěžitel LACHMAN.[90]

 

93.         Dne 7. 4. 2013 ve 14 hodin 14 minut soutěžitel AM INTERIÉR předložil zadavateli cenovou nabídku na zakázku Owner’s Villa (s cenou 6.127.565,- Kč včetně montáže) s upozorněním, že u některých položek ceny nebyly stanoveny.[91]

 

94.         Dne 7. 4. 2013 ve 14 hodin 25 minut poslal soutěžitel AM INTERIÉR email obsahující svoji cenovou nabídku k zakázce Owner’s Villa, kterou zaslal zadavateli, také soutěžiteli LACHMAN.[92]

 

95.         Dne 8. 4. 2013 ve 12 hodin 36 minut soutěžitel SOLLUS předložil společnosti TECHO cenovou nabídku na zakázku Owner’s Villa (s cenou 7.897.694,- Kč včetně montáže).[93] Poté, ve 12 hodin 42 minut téhož dne, soutěžitel SOLLUS, zaslal cenovou nabídku na zakázku Owner´s Villa s cenou ve výši 8.910.902,- Kč včetně montáže soutěžiteli AM INTERIÉR, a to spolu s odkazem, že tak činí dle jejich předchozí dohody.[94]

 

96.         Dne 9. 4. 2013 v 6 hodin 36 minut soutěžitel LACHMAN předložil společnosti TECHO cenovou nabídku na zakázku Owner’s Villa (s cenou 5.715.462,- Kč včetně montáže).[95] Tato nabídka však neobsahovala ocenění všech položek rozpočtu pro zakázku Owner´s Villa. Poté, v 8 hodin 55 minut téhož dne, soutěžitel LACHMAN elektronicky zaslal uvedenou cenovou nabídku také soutěžiteli AM INTERIÉR.[96]

 

97.         Z nabídek předložených ve výběrovém řízení na zakázku Owner’s Villa se zadavateli, společnosti TECHO, po vyhodnocení a srovnání cen u položek, které byly nabízeny všemi třemi soutěžiteli,[97] jako cenově nejvýhodnější jevila nabídka od soutěžitele AM INTERIÉR.[98]

 

98.         V rámci výběrového řízení na zakázku Owner´s Villa při následujících jednáních (po předložení nabídek) soutěžitele AM INTERIÉR se společností TECHO, která se týkala rozsahu, kvalitativních požadavků na předmět plnění a dalších podmínek realizace zakázky Owner´s Villa, docházelo ještě k dodatečným úpravám předmětu plnění zakázky i ke změnám nabídkové ceny na zakázku.[99]

 

99.         Smlouvu o dílo na zakázku Owner’s Villa společnost TECHO uzavřela v druhé polovině dubna 2013 se společností AM INTERIÉR. Smluvní cena za dílo činila 6.137.867,- Kč, termín dokončení výroby byl stanoven na 17. 6. 2013[100] a termín dokončení montáže v turistickém resortu a předání díla na 10. 9. 2013.[101] Soutěžitel AM INTERIÉR začal plnit zakázku na Owner’s Villa, přičemž v průběhu jejího plnění došlo z podnětu společnosti TECHO k některým dílčím změnám v prováděném díle.[102]

 

100.     Z výše uvedeného plyne, že uvedení soutěžitelé od 6. 4. 2013 do 9. 4. 2013 koordinovali svůj postup při podávání nabídek do výběrového řízení na zakázku Owner´s Villa, aby v něm zvítězil soutěžitel AM INTERIÉR. Vzájemná koordinace spočívala v tom, že soutěžitel AM INTERIÉR předal dne 6. 4. 2013 svoji cenovou nabídku na zakázku Owner´s Villa soutěžiteli LACHMAN včetně textu "musíme se domluvit, s jakou cenou půjdete Vy" (tj. včetně návrhu k uzavření dohody o cenách, které zadavateli ve výběrovém řízení bude nabízet soutěžitel LACHMAN). Soutěžitel AM INTERIÉR dne 7. 4. 2013 poté, co svoji nabídku zaslal zadavateli zakázky, ji znovu předal soutěžiteli LACHMAN. Soutěžitel LACHMAN, který podal svou cenovou nabídku zadavateli dne 9. 4. 2013, tak nabídku zadavateli podal již se znalostí nabídkové ceny konkurenta - soutěžitele AM INTERIÉR. Soutěžitel LACHMAN dne 9. 4. 2013 po doručení nabídky zadavateli ji předal soutěžiteli AM INTERIÉR. Soutěžitel SOLLUS dne 8. 4. 2013 po doručení cenové nabídky zadavateli ji také předal soutěžiteli AM INTERIÉR a to včetně odkazu „Zasílám dle dohody“, tj. že tak činí na základě vzájemné dohody.

 

101.     Soutěžitelé se navzájem tímto postupem prokazatelně v období od 6. 4. 2013 do 9. 4. 2013 informovali o cenách, které nabídnou, resp. nabídli ve zmíněném výběrovém řízení. Uvedené informace o  cenách ve výběrovém řízení si poskytovali především prostřednictvím dvoustranné emailové komunikace tak, že soutěžitelé SOLLUS a LACHMAN komunikovali se soutěžitelem AM INTERIÉR, který jednání koordinoval. V rámci komunikace si předávali rovněž rozpočty na zakázku s cenami, za které zadavateli plnění nabízeli a zprostředkovali si vzájemné srozumění, že nejvýhodnější cenovou nabídku podá soutěžitel AM INTERIÉR.

 

102.     Úřad předpokládá, že ke koordinovanému jednání soutěžitelů s vysokou pravděpodobností docházelo v průběhu výběrového řízení na zakázku Owner´s Villa též telefonicky a při osobních schůzkách soutěžitelů a to po celou dobu výběrového řízení. Účastníci řízení dosáhli koordinací svých nabídek toho, že ve výběrovém řízení na zakázku Owner´s Villa zvítězil soutěžitel AM INTERIÉR, který pak následně zakázku rovněž, byť s dílčími úpravami, plnil.

  

III. 3. 2. Airport Lounge

 

103.     Společnost TECHO účastníky tohoto správního řízení oslovila s poptávkou na zakázku Airport Lounge v polovině května 2013.[103]

 

104.     Dne 28. 6. 2013 v 9 hodin 53 minut soutěžitel AM INTERIÉR předložil společnosti TECHO cenovou nabídku na zakázku Airport Lounge (s cenou 1.482.172,- Kč včetně montáže).[104]

 

105.     Dne 28. 6. 2013 v 10 hodin 8 minut přeposlal soutěžitel AM INTERIÉR svoji cenovou nabídku na zakázku Airport Lounge také soutěžiteli SOLLUS, s požadavkem aby zadavateli, společnosti TECHO, podal na zakázku Airport Lounge nabídku navýšenou o 9 % oproti nabídce soutěžitele AM INTERIÉR.[105] Soutěžitel SOLLUS v odpovědi slíbil, že uvedený požadavek zařídí.[106]

 

106.     Dne 28. 6. 2013 v 11 hodin 4 minuty soutěžitel SOLLUS předložil zadavateli cenovou nabídku na objekt Airport Lounge (s cenou 1.637.772,- Kč včetně montáže).[107]

 

107.     Dne 1. 7. 2013 ve 13 hodin 50 minut předal soutěžitel AM INTERIÉR email obsahující výše uvedenou komunikaci se soutěžitelem SOLLUS (9% navýšení nabídky soutěžitele SOLLUS na zakázku) spolu s cenovou nabídku soutěžitele AM INTERIÉR na zakázku Airport Lounge soutěžiteli LACHMAN.[108]

 

108.     Dne 3. 7. 2013 v 16 hodin 1 minuta soutěžitel LACHMAN předložil zadavateli cenovou nabídku na zakázku Airport Lounge (s cenou 1.807.362,- Kč včetně montáže).[109] Tato nabídka obsahovala nacenění více položek, než nabídky soutěžitelů AM INTERIÉR a SOLLUS.

 

109.     V nabídkách, které zadavateli doručili dne 28. 6. 2015 soutěžitelé AM INTERIÉR a SOLLUS, chybělo nacenění některých položek slepého rozpočtu (například položky pro vstupní dveře, stoly) nebo nacenění některých položek rozpočtu nebylo úplné a bylo vyžadováno další zpřesnění poptávané položky ze strany zadavatele.[110] Z tohoto důvodu byly první podané nabídky vůči sobě bez úprav neporovnatelné a celková cena soutěžitele LACHMAN byla zdánlivě oproti nabídkám soutěžitelů AM INTERIÉR a SOLLUS vyšší. Po úpravě nabídkových rozpočtů jednotlivých soutěžitelů zadavatelem tak, aby nabídky byly vzájemně srovnatelné (srovnávány pouze ceny položek, které byly v rozpočtech všech tří soutěžitelů), byla cenově nejvýhodnější nabídkou pro zadavatele právě nabídka od soutěžitele LACHMAN, kterou tento soutěžitel podával se znalostí nabídek ostatních dvou soutěžitelů do této zakázky.[111]

 

110.     V rámci posuzovaného výběrového řízení na zakázku Airport Lounge po dalších jednáních jednotlivých soutěžitelů se společností TECHO, která se týkala harmonogramu výroby, rozsahu, kvalitativních požadavků na předmět plnění a dalších podmínek realizace uvedené zakázky, došlo k dodatečné úpravě předmětu plnění zakázky a k úpravě nabídkové ceny na zakázku.[112]

 

111.     Dne 24. 7. 2013 v 15 hodin 18 minut předložil soutěžitel LACHMAN společnosti TECHO upravenou nabídku na zakázku Airport Lounge (cena 1.175.751,- Kč včetně montáže).[113]

 

112.     Smlouvu o dílo na zakázku Airport Lounge společnost TECHO uzavřela na přelomu července a srpna 2013 se soutěžitelem LACHMAN. Smluvní cena za dílo činila 1.217.445,- Kč, termín dokončení výroby byl stanoven na den 31. 8. 2013[114] a termín dokončení montáže v turistickém resortu a předání díla na den 10. 11. 2013.[115] V průběhu plnění zakázky Airport Lounge došlo z podnětu společnosti TECHO k některým dílčím změnám v prováděném díle.[116] Část plnění u této zakázky pro vítězného soutěžitele LACHMAN subdodavatelsky provedl soutěžitel AM INTERIÉR.[117]

 

113.     Z výše uvedeného plyne, že soutěžitelé AM INTERIÉR, SOLLUS a LACHMAN koordinovali od 28. 6. 2013 do 3. 7. 2013 svůj postup při podávání nabídek do výběrového řízení na zakázku Airport Lounge tak, aby v něm zvítězil soutěžitel LACHMAN. Koordinaci činili tím způsobem, že soutěžitel AM INTERIÉR předal dne 28. 6. 2013 svoji cenovou nabídku na zakázku Airport Lounge soutěžiteli SOLLUS, který poté, co se seznámil s cenami na zakázku nabízenými tímto soutěžitelem, přislíbil předložit zadavateli nabídku na zakázku s cenou navýšenou o 9 % oproti ceně soutěžitele AM INTERIÉR, což také posléze učinil a reflektoval tímto postupem požadavek soutěžitele AM INTERIÉR. Soutěžitel AM INTERIÉR pak dne 1. 7. 2013 soutěžitele LACHMAN informoval o cenách, které nabídl ve zmíněném výběrovém řízení, a zároveň mu předal informace o výše uvedené výzvě zaslané soutěžiteli SOLLUS, aby navýšil cenu zakázky. Soutěžitel LACHMAN tak dne 3. 7. 2013 podal zadavateli svou cenovou nabídku se znalostí cen ostatních soutěžitelů a toho, které položky byly v jejich nabídkách naceněny, čímž dovršil, předcházející koordinaci postupu v zakázce Airport Lounge s ostatními dvěma soutěžiteli. Tímto soutěžitelé AM INTERIÉR, SOLLUS a LACHMAN v období od 28. 6. 2013 do 3. 7. 2013 navzájem koordinovali své nabídky do výběrového řízení na zakázku Airport Lounge a zkoordinované nabídky ve dnech 28. 6. 2013 a 3. 7. 2013 také zadavateli podali. Část plnění pro vítěze zakázky Airport Lounge pak provedl formou subdodávky AM INTERIÉR.

 

114.     Soutěžitelé si navzájem výše popsaným postupem předávali informace o nabídnutých cenách do výběrového řízení prostřednictvím emailové komunikace tak, že soutěžitelé SOLLUS a LACHMAN komunikovali se soutěžitelem AM INTERIÉR, který jednání koordinoval.

 

115.     Úřad předpokládá, že ke koordinaci postupu soutěžitelů s vysokou pravděpodobností docházelo v průběhu celého výběrového řízení na zakázku Airport Lounge, a to též telefonicky a při osobních schůzkách soutěžitelů. Soutěžitelé dosáhli koordinací svých nabídek toho, že ve výběrovém řízení na zakázku Airport Lounge zvítězil soutěžitel LACHMAN, který pak následně zakázku rovněž, byť s dílčími úpravami, plnil. 

 

III. 3. 3. KCR

 

116.     Společnost TECHO účastníky řízení oslovila s poptávkou na zakázku KCR začátkem dubna 2013.[118]

 

117.     Dne 8. 4. 2013 ve 12 hodin 30 minut soutěžitel LACHMAN předložil zadavateli cenovou nabídku na objekt KCR (s cenou 2.993.795,- Kč včetně montáže).[119]

 

118.     Dne 8. 4. 2013 ve 12 hodin 33 minut soutěžitel LACHMAN zaslal soutěžiteli AM INTERIÉR email obsahující nabídkový rozpočet na zakázku KCR (2.993.795,- Kč), který soutěžitel LACHMAN předložil ve výběrovém řízení zadavateli.[120]

 

119.     Dne 9. 4. 2013 v 10 hodin 37 minut soutěžitel AM INTERIÉR předložil zadavateli cenovou nabídku na objekt KCR (s cenou 3.323.273,- Kč včetně montáže).[121]

 

120.     Dne 9. 4. 2013 v 11 hodin 39 minut soutěžitel AM INTERIÉR odeslal soutěžiteli SOLLUS email obsahující cenovou nabídku soutěžitele AM INTERIÉR do výběrového řízení na zakázku KCR (3.323.273,- Kč), která byla zaslána společnosti TECHO, spolu s odkazem na jejich předchozí dohodu a žádostí, aby změnil jména a další údaje a nedošlo tak k prozrazení jejich vzájemné dohody.[122]

 

121.     Před zasláním nabídky na zakázku KCR zadavateli dne 10. 4. 2013 soutěžitel SOLLUS zaslal emailem v 8 hodin 27 minut svou cenovou nabídku (ve výši 4.051.154,- Kč) soutěžiteli AM INTERIÉR spolu s informací, že takto ji bude odesílat.[123]

 

122.     Dne 10. 4. 2013 v 8 hodin 31 minut soutěžitel SOLLUS předložil zadavateli cenovou nabídku na objekt KCR (s cenou 3.501.109,- Kč včetně montáže).[124] Tato nabídka soutěžitele SOLLUS předložená zadavateli obsahovala nižší celkovou cenu, než která byla v 8 hodin 27 minut téhož dne předána soutěžiteli AM INTERIÉR.

 

123.     V rámci posuzovaného výběrového řízení na zakázku KCR při následujících jednáních jednotlivých soutěžitelů se společností TECHO, která se týkala rozsahu, kvalitativních požadavků na předmět plnění a dalších podmínek realizace uvedené zakázky, docházelo k dalšímu cenovému vyjednávání se zadavatelem zakázky, rozšíření předmětu plnění a tím i ke změnám nabídkových cen za plnění.[125]

 

124.     Z emailové komunikace, která se opakovaně uskutečnila po podání výše uvedených prvních nabídek na zakázku KCR, mezi soutěžitelem LACHMAN a soutěžitelem AM INTERIÉR a která trvala nejméně do 19. 4. 2013,[126] je zřejmé, že mezi nimi docházelo k průběžné výměně informací o nabídkových cenách těchto soutěžitelů na zakázku KCR i v období hodnocení nabídek zadavatelem, kdy stále probíhala cenová vyjednání o zakázce KCR se zadavatelem s tím, že vlastní plnění i předmět plnění zakázky byly v tomto období postupně doplňovány či upřesňovány.

 

125.     Smlouvu o dílo na zakázku KCR společnost TECHO uzavřela na konci měsíce dubna 2013 se soutěžitelem LACHMAN. Smluvní cena za dílo činila 3.282.606,- Kč, termín dokončení výroby byl stanoven na den 1. 7. 2013[127] a termín dokončení montáže v turistickém resortu a předání díla na den 10. 9. 2013.[128] V průběhu plnění zakázky KCR došlo z podnětu společnosti TECHO k některým dílčím změnám v prováděném díle.[129] Část plnění pro vítězného soutěžitele LACHMAN subdodavatelsky provedl soutěžitel AM INTERIÉR,[130] přičemž tuto skutečnost se snažili před zadavatelem, společností TECHO, udržet v tajnosti.[131]

 

126.     Z výše uvedeného plyne, že soutěžitelé AM INTERIÉR, SOLLUS a LACHMAN koordinovali od 8. 4. 2013 do 19. 4. 2013 svůj postup při podávání nabídek do výběrového řízení na zakázku KCR tak, aby v něm zvítězil soutěžitel LACHMAN. Koordinace spočívala v tom, že soutěžitel LACHMAN předal dne 8. 4. 2013 svoji cenovou nabídku na zakázku KCR, kterou předtím doručil zadavateli, také soutěžiteli AM INTERIÉR. AM INTERIÉR předal dne 9. 4. 2013 svoji cenovou nabídku, kterou předtím doručil zadavateli zakázky KCR, také soutěžiteli SOLLUS, který se tak mohl seznámit s cenami na zakázku nabízenými uvedeným soutěžitelem. Soutěžitel SOLLUS před tím, než zadavateli podal svou nabídku, ji přeposlal soutěžiteli AM INTERIÉR a informoval ho, že takto ji bude posílat zadavateli. Zadavateli poté předložil nabídku s nižší cenou, než o které informoval soutěžitele AM INTERIÉR, nicméně vyšší než byly nabídky soutěžitelů LACHMAN a AM INTERIÉR, jejichž výši již v době podání své nabídky znal. Dále si soutěžitelé AM INTERIÉR a LACHMAN navzájem nejméně ve dnech 15. 4. 2013 a 19. 4. 2013 předali informace o cenách, které na zakázku KCR nabídli zadavateli ve zmíněném výběrovém řízení při dalších (po podání původních nabídek) jednáních nad výslednou cenou zakázky. Soutěžitel AM INTERIÉR rovněž předal dne 15. 4. 2013 soutěžiteli LACHMAN nabídku s cenami na zakázku, které získal dne 10. 4. 2013 od soutěžitele SOLLUS.

 

127.     Uvedené informace o cenách do tohoto výběrového řízení si soutěžitelé poskytovali především prostřednictvím dvoustranné emailové komunikace. V rámci komunikace si předávali rozpočty na zakázku s cenami, za které zadavateli plnění nabízeli.

 

128.     Úřad předpokládá, že ke koordinaci postupu soutěžitelů s vysokou pravděpodobností docházelo v průběhu celého výběrového řízení na zakázku KCR, a to též telefonicky a při osobních schůzkách soutěžitelů. Soutěžitelé dosáhli koordinací svých nabídek toho, že ve výběrovém řízení na zakázku KCR zvítězil soutěžitel LACHMAN, který pak následně zakázku rovněž, byť s dílčími úpravami, plnil, přičemž subdodavatelsky pro něj část plnění poskytoval soutěžitel AM INTERIÉR. Tuto skutečnost se tito dva soutěžitelé snažili před zadavatelem zakázky udržet v tajnosti. 

 

IV.           Právní posouzení

 

IV. 1. Použité znění zákona

 

129.     Protiprávnost určitého jednání se posuzuje dle právní normy platné v době spáchání deliktu, není-li pozdější právní úprava pro účastníka řízení příznivější. Za dobu spáchání deliktu se pak považuje okamžik jeho dokonání, neboť teprve tehdy je uskutečněno jednání, jež je předmětem právního posouzení.

 

130.     Úřad protiprávnost jednání účastníků řízení z hlediska hmotněprávního posuzoval podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění platném v době spáchání deliktu, tj. v roce 2013. Poslední novelizace uvedeného zákona nabyla účinnosti dne 1. 12. 2012. V daném případě z toho důvodu protiprávnost jednání Úřad posuzoval dle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 360/2012 Sb., tj. dle aktuálně účinného znění zákona. 

 

IV. 2. Právní posouzení jednání účastníků řízení

 

131.     Úřad se předně zabýval tím, zda společnosti AM INTERIÉR, LACHMAN a SOLLUS jsou soutěžiteli ve smyslu zákona.

 

132.     Soutěžitelem se dle § 2 odst. 1 zákona rozumí fyzické a právnické osoby, jejich sdružení, sdružení těchto sdružení a jiné formy seskupování, a to i v případě, že tato sdružení a seskupení nejsou právnickými osobami, pokud se účastní hospodářské soutěže nebo ji mohou svou činností ovlivňovat, i když nejsou podnikateli. Dle ustálené judikatury a v kontextu práva hospodářské soutěže pojem „soutěžitel“ zahrnuje jakýkoliv subjekt vykonávající hospodářskou činnost nezávisle na právním postavení tohoto subjektu a způsobu jeho financování. Hospodářskou činností je jakákoli činnost spočívající v nabízení zboží nebo poskytování služeb na daném trhu.[132]

 

133.     Úřad shledal, že společnosti AM INTERIÉR, LACHMAN a SOLLUS, jakožto podnikatelé působící na trhu a tím pádem účastnící se hospodářské soutěže, jsou soutěžiteli ve smyslu zákona.[133]

 

134.     Dále se Úřad zabýval tím, zda jednání soutěžitelů AM INTERIÉR, LACHMAN a SOLLUS je zakázanou dohodou (largo sensu) dle zákona a tím, v jaké formě byla tato dohoda spáchána.

 

135.     V souladu s § 3 odst. 1 zákona dohody mezi soutěžiteli, rozhodnutí jejich sdružení a jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě (dále jen „dohody“), jejichž cílem nebo výsledkem je narušení hospodářské soutěže, jsou zakázané a neplatné, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak, nebo pokud Úřad nepovolí prováděcím právním předpisem z tohoto zákazu výjimku.[134] Patří mezi ně především dohody výslovně uvedené v § 3 odst. 2 písm. a) až f) zákona, jako např. dohody o cenách, rozdělení trhu apod., tento výčet je však pouze demonstrativní.

 

136.     Dohodou se rozumí jakékoli ujednání (konsensuální akt), z něhož vyplývá shoda projevů vůle dotčených soutěžitelů určitým způsobem v budoucnu jednat, a tedy omezit své vlastní soutěžní rozhodování a svobodu jednání.[135] U protisoutěžních dohod proto není vyžadována konkrétní forma či jiné formální náležitosti vztahující se k projevení vůle účastníků dohody navenek. Dle rozhodnutí Evropské komise ve věci Polypropylene[136] bylo k této otázce výslovně konstatováno, že (cit.): „…dohoda existuje tehdy, jestliže se strany dohodnou na plánu, který omezuje nebo je pravděpodobně s to omezit jejich obchodní svobodu tím, že určí směry jejich vzájemného jednání nebo zdržení se určitého jednání na trhu. Nejsou zapotřebí ani smluvní sankce ani donucovací postupy…". Pod legislativní zkratku „dohoda“ řadí § 3 odst. 1 zákon také jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě.

 

137.     Jednání ve vzájemné shodě oproti dohodě v užším smyslu představuje formu koordinace mezi soutěžiteli, kteří, aniž by dosáhli stádia uzavření dohody, vědomě nahrazují rizika vzájemné konkurence praktickou kooperací, a to v rozporu s požadavky na hospodářskou nezávislost.[137] Na základě rozsudku Nejvyššího správního soudu ve věci Pekaři[138] je možné konstatovat, že jako jednání ve vzájemné shodě může být kvalifikováno jednání soutěžitelů, jestliže je založeno na společném plánu a mezi jednáním a výsledkem jednání je příčinná souvislost. Pro kvalifikaci jednání jako jednání ve vzájemné shodě však není dle Nejvyššího správního soudu nezbytné zjištění, že byl vypracován plán společného postupu, postačí, pokud soutěžitelé pouze komunikují nebo se účastní jednání, které usnadňuje koordinaci jejich obchodní politiky. Za jednání ve vzájemné shodě se považuje určitý společně koordinovaný postup soutěžitelů, kterému předcházejí jak přímé, tak nepřímé vzájemné kontakty mezi těmito soutěžiteli, jejichž cílem je preventivní odstranění nejistoty o budoucím chování konkurentů a díky kterým je jejich nezávislé soutěžní jednání nahrazováno nedovolenou kooperací. Shoda vůle jako nutný předpoklad uzavření dohody v užším slova smyslu je nahrazen koordinací, která může mít rozmanitou formu: od zpracování společného plánu až po pouhou výměnu informací. Podle uvedeného rozsudku Nejvyššího správního soudu ve věci Pekaři koncept jednání ve vzájemné shodě brání soutěžitelům v obcházení zákazu uvedeného v § 3 odst. 1 zákona za pomoci spolupráce, která by nenaplňovala všechny znaky dohod v užším smyslu nebo rozhodnutí sdružení soutěžitelů.

 

138.     Jednání ve vzájemné shodě představuje takový způsob jednání na trhu, který předpokládá vzájemné slaďování jednání (záměr jednat) mezi soutěžiteli, poté následné jednání (realizace sladěného záměru) soutěžitelů na trhu a příčinnou souvislost mezi těmito dvěma prvky. Jednání ve shodě tedy v sobě zahrnuje nejprve koordinaci stran odstraňující vzájemné pochybnosti o jejich budoucím soutěžním chování, dále faktický projev této koordinace na trhu a konečně kauzální nexus je spojující.

 

139.     Z judikatury dále vyplývá, že v případě, že se soutěžitel účastní, či je obeznamován s výsledky jednání, na kterých konkurenční soutěžitelé koordinují své chování na trhu, může být shledán odpovědným za protisoutěžní zakázanou dohodu i v případě, že jeho vlastní chování na trhu se liší od toho, co bylo s ostatními soutěžiteli dohodnuto,[139] případně se sám neúčastnil na všech skutečnostech naplňujících znaky zakázané dohody,[140] stejně tak ani nevědomost soutěžitele o některých schůzkách týkajících se koordinovaného jednání na trhu nelze považovat za důvod, pro který by bylo možno zpochybňovat jeho účast na kartelu jako celku.[141] Skutečnost, že soutěžitel nedodržuje postupy dohodnuté s ostatními konkurenčními soutěžiteli na jednáních, která mají zjevně protisoutěžní cíl a kterých se účastnil, či o jejichž výsledcích byl informován, jej nezbavuje plné odpovědnosti za účast v zakázané dohodě. Jeho odpovědnost by byla vyloučena pouze v případě, že by se veřejně distancoval od toho, co bylo dohodnuto.[142] Za takové distancování lze považovat například ukončení účasti na dalších jednáních, či výslovné přání nebýt na takováto další jednání zván.

 

140.     Vzhledem ke svému cíli jsou protisoutěžní především takzvané dohody s tvrdým jádrem. To jsou takové dohody, které jsou již ze své podstaty způsobilé narušit hospodářskou soutěž. Jedná se zejména o horizontální dohody o určování cen, rozdělení trhu, rozdělení zákazníků a omezování produkce.[143] Speciálním typem zakázaných dohod s tvrdým jádrem, jsou dohody směřující k ovlivnění výsledků veřejných soutěží a výběrových řízení skrze předem dohodnutou účast, případně neúčast některých uchazečů, nebo prostřednictvím obsahově sladěného podání nabídek, zejména co se nabídkových cen týče, tzv. bid-rigging. Nebezpečí těchto dohod spočívá ve vyvolání dojmu skutečné soutěže mezi uchazeči o zakázku, přičemž poptávající/zadavatel má zpravidla omezené možnosti, jak takové jednání odhalit. K narušení hospodářské soutěže dochází již samotnou koordinací mezi soutěžiteli při účasti na výběrovém řízení (okruh účastníků soutěže, nabídkové ceny apod.), neboť tak dochází ke zkreslení hospodářské soutěže. Uvedené dohody popírají smysl a přínos výběrového řízení pro poptávajícího/zadavatele, především v podobě „vysoutěžené“ nižší ceny, a patří k nejnebezpečnějším praktikám narušujícím hospodářskou soutěž. Pokud předložená nabídka není výsledkem individuálního ekonomického výpočtu, ale znalosti nabídky jiného uchazeče nebo sladěného postupu mezi nimi, je soutěž vyloučena, či přinejmenším omezena a narušena. Dohody typu bid-rigging bývají pravidelně zaměřeny na veřejné zakázky, kde narůstá jejich společenská škodlivost, nicméně tento typ dohod je považován za dohody s protisoutěžním cílem bez ohledu na to, z jakého rozpočtu je zadavatelem financováno poptávané plnění, tj. i když jimi nejsou dotčeny veřejné rozpočty.

 

141.     Úřad shledal na základě důkazů popsaných výše, že mezi soutěžiteli probíhala při přípravě jejich jednotlivých nabídek komunikace, která vedla k vzájemnému srozumění a ujištění se ohledně jejich budoucího chování v dalším průběhu výběrového řízení (fáze slaďování). Na základě dosaženého srozumění ohledně budoucího (očekávatelného) postupu v jednotlivých výběrových řízeních skutečně došlo ke sladěnému jednání ve formě koordinovaného podání nabídek soutěžitelů tak, aby vždy v příslušné zakázce zvítězil předem určený soutěžitel. U posuzovaného jednání týkajícího se jednotlivých zakázek Owner´s Villa, Airport Lounge a KCR má tedy Úřad za prokázané naplnění podmínky vzájemných kontaktů (slaďování záměru) a následné realizace sladěného záměru. Dle Úřadu v důsledku kontaktů mezi účastníky řízení došlo u posuzovaných zakázek ke sladění záměru chovat se na trhu ve výše uvedených výběrových řízeních určitým způsobem, což bylo následně na trhu i skutečně realizováno.

 

142.     Dané jednání soutěžitelů ve shodě ve výběrových řízeních na uvedené zakázky cíleně směřovalo k narušení hospodářské soutěže, jelikož soutěžitelé věděli na základě vzájemné komunikace a výměny informací o nabídkách v příslušné zakázce vždy předem, zda v ní zvítězí či nezvítězí (případně, jakou cenu mají podat, aby zvítězili či nezvítězili). Svým jednáním úmyslně eliminovali smysl výběrového řízení a dosáhli zamýšleného výsledku u zmiňovaných zakázek pomocí koordinace.

 

143.     V daném správním řízení tak Úřad shledal výše popsané jednání soutěžitelů AM INTERIÉR, LACHMAN a SOLLUS protiprávním a toto jednání soutěžitelů kvalifikuje jako jednání ve vzájemné shodě spočívající v koordinaci postupu při podávání nabídek do výběrových řízení společnosti TECHO na zakázky Owner´s Villa, Airport Lounge a KCR s cílem narušit hospodářskou soutěž.

 

144.     Dle ustálené judikatury správních soudů,[144] je pro oblast správního trestání možná analogická aplikace pravidel stanovených trestním právem v případech, kdy správní právo určitou otázku vůbec neřeší a takový výklad nevede k újmě účastníka řízení ani k újmě na hodnotách, na jejichž vytváření a ochraně je veřejný zájem.

 

145.     Dle ustanovení § 116 trestního zákoníku se pokračováním v trestném činu rozumí takové jednání, jehož jednotlivé dílčí útoky vedené jednotným záměrem naplňují, byť i v souhrnu, skutkovou podstatu stejného trestného činu, jsou spojeny stejným nebo podobným způsobem provedení a blízkou souvislostí časovou a souvislostí v předmětu útoku.[145]

 

146.     Dle Nejvyššího správního soudu[146] podmínky dle výše citovaného ustanovení trestního zákoníku musí být splněny kumulativně, neboť každá z nich tvoří nedílnou součást závěru o pokračování protiprávního jednání více útoky. U pokračování v deliktu tedy dílčí útoky musí současně a) naplňovat skutkovou podstatu stejného deliktu, b) vykazovat souvislost časovou a v předmětu útoku, c) být spojeny stejným nebo obdobným způsobem provedení a d) být vedeny jednotným záměrem pachatele.

 

147.     Jednotlivé dílčí útoky ve vztahu k zakázkám Owner´s Villa, Airpot Lounge a KCR, které by samy o sobě představovaly samostatné delikty, s ohledem na to, že naplňují stejnou skutkovou podstatu (narušení hospodářské soutěže uzavřením zakázané dohody soutěžitelů), k jejich provedení došlo stejným způsobem (koordinací nabídek prostřednictvím dvoustranné výměny informací o cenách a nabídkách), souvisejí spolu časově (docházelo k nim v období cca od počátku dubna 2013 do začátku července 2013) i z hlediska jejich cíle (tj. předem určit, který ze soutěžitelů zvítězí v jednotlivé zakázce Owner´s Villa, Airpot Lounge a KCR) a byly vedeny společným záměrem (vyloučit vzájemnou soutěž o nabídky Owner´s Villa, Airpot Lounge a KCR), společně tvoří jeden pokračující delikt.

 

148.     Časově Úřad vymezil trvání protiprávního jednání soutěžitelů jako období, kdy mezi soutěžiteli docházelo k prokázané koordinované výměně informací o cenách a ke vzájemné spolupráci při podávání nabídek v jednotlivých výběrových řízeních. V posuzovaném případě se jedná o období, ve kterém došlo k prokázanému předávání uvedených informací prostřednictvím dvoustranné emailové komunikace mezi soutěžiteli. Konkrétně pak k jednotlivým dílčím útokům, které by samy o sobě naplňovaly znaky samostatných deliktů  mezi soutěžiteli, docházelo od 6. 4. 2013 do 9. 4. 2013 v případě zakázky Owner´s Villa, od 8. 4. 2013 do 19. 4. 2013 v případě zakázky KCR a od 28. 6. 2013 do 3. 7. 2013 v případě zakázky Airport Lounge.

 

149.     Z hlediska času lze pokračující deliktní jednání soutěžitelů AM INTERIÉR a LACHMAN vymezit obdobím od jejich prvního koordinování nabídek do zakázky Owner´s Villa, tedy od 6. 4. 2013[147] do dne, kdy došlo k podání poslední prokázané koordinované nabídky zadavateli v rámci zakázky Airport Lounge, a to soutěžitelem LACHMAN dne 3. 7. 2013.[148] U soutěžitele SOLLUS účast na pokračujícím deliktním jednání trvala od jeho zapojení se do koordinovaného jednání v zakázce Owner´s Villa, tedy od 8. 4. 2013[149] do ukončení koordinace se soutěžitelem AM INTERIÉR v rámci zakázky Airport Lounge, tedy do 3. 7. 2013.[150] V tomto období se totiž zmiňovaní soutěžitelé (soutěžitel SOLLUS až od 8. 4. 2013), zapojili do společné komunikace s  cílem odstranit nejistotu o svém vzájemném budoucím chování ve výběrových řízeních na zakázky Owner´s Villa, Airport Lounge a KCR a tím umožnili koordinaci svého postupu v těchto výběrových řízeních a nezávislé soutěžní jednání nahradili nedovolenou kooperací.

 

150.     Úřad rovněž zvažoval, zda posuzované jednání soutěžitelů nemá pouze zanedbatelný dopad ve smyslu § 3 odst. 1 zákona, dále zda nesplňuje podmínky stanovené v § 3 odst. 4 zákona, případně zda jsou dány dle §4 odst. 1 podmínky stanovené blokovými výjimkami přijatými na základě nařízení Evropské komise nebo Rady Evropské unie.

 

151.     Hardcore dohody, mezi které se řadí zejména dohody o cenách mezi soutěžiteli a o rozdělení trhu, jsou natolik závažným porušením zákona, že je jednak nelze považovat za dohody se zanedbatelným dopadem na soutěž (de minimis),[151] a taktéž s největší pravděpodobností nebudou splňovat kumulativní podmínky stanovené v § 3 odst. 4 zákona, umožňující vynětí ze zákazu ve smyslu § 3 odst. 1 zákona jinak zakázané dohody.[152] Hardcore dohody obecně rovněž nemohou splňovat podmínky stanovené blokovými výjimkami přijatými na základě nařízení Evropské komise nebo Rady Evropské unie.

 

152.     Úřad konstatuje, že s ohledem na skutečnost, že posuzované jednání soutěžitelů AM INTERIÉR, LACHMAN a SOLLUS ve vzájemné shodě při podávání nabídek do výběrových řízení Owner´s Villa, Airpot Lounge a KCR představuje hardcore dohodu a cílové narušení hospodářské soutěže, neuplatní se u něj (bez ohledu na velikost tržních podílů účastníků dohody) pravidlo de minimis, resp. nespadá mezi dohody, jejichž dopad na soutěž je zanedbatelný (jež nejsou považovány za zakázané). Posuzované jednání ve vzájemné shodě taktéž nesplňuje podmínky pro vynětí ze zákazu dohod dle § 3 odst. 4 zákona, zejména pak podmínky tam stanovené pod písm. a) a b)[153] a taktéž nejsou naplněny podmínky pro uplatnění některé z blokových výjimek přijatých na základě nařízení Evropské komise nebo Rady Evropské unie.

 

153.     Úřad se také zabýval otázkou, zda posuzované jednání soutěžitelů mohlo mít vliv na obchod mezi členskými státy, neboť v případě protisoutěžního jednání, jež má podstatný vliv na obchod mezi členskými státy, tj. je u něj splněna podmínka existence unijního prvku, aplikuje Úřad hmotné právo podle čl. 101 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“).

 

154.     Jednání soutěžitelů AM INTERIÉR, LACHMAN a SOLLUS ve vzájemné shodě se týkalo tří specifických výběrových řízení zadavatele se sídlem v České republice, s plněním ve třetí zemi, přičemž všechna tato výběrová řízení byla na plnění s relativně nízkou hodnotou z pohledu možného narušení obchodu mezi členskými státy. Úřad též přihlédl k obratům a nízkým tržním podílům všech soutěžitelů (k vymezení a určení dotčeného trhu viz následující kapitola). Úřad proto uzavírá, že neshledal dostatečné indicie o tom, že by předmětné jednání bylo přímo, nebo nepřímo, skutečně, či potenciálně způsobilé ovlivnit obchod mezi členskými státy Evropské unie, resp. mělo unijní rozměr, a neaplikoval na ně proto článek 101 SFEU.  

 

V.            Relevantní trh

 

155.     Zákon v § 2 odst. 2 definuje relevantní trh jako trh zboží,[154] které je z hlediska své charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území. Relevantní trh se tedy vymezuje z hlediska věcného (výrobkového), geografického a časového.[155]

 

156.     Při vymezení relevantního trhu vycházel Úřad z předmětu správního řízení a hodnotil, jaké oblasti se posuzované jednání soutěžitelů týkalo. 

 

V. 1. Věcný relevantní trh

 

157.     Při vymezení relevantního trhu z hlediska věcného je třeba vycházet zejména z pohledu toho, komu je zboží určeno a k jakému účelu zboží slouží. Možnost substituce určitého zboží z pohledu koncového uživatele je tak základním kritériem pro určení, do jakého relevantního trhu předmětné zboží patří.

 

158.     V posuzovaném případě se deliktní jednání soutěžitelů, jejichž předmět podnikání tvoří zejména truhlářská výroba, týkalo výroby nábytku a interiérových komponentů na zakázku, tj. výroba nábytku a interiéru na míru podle projektové dokumentace dodané zadavatelem zakázky, a jeho montáž na místě určení přímo v objektu, pro který byl individuálně projektován. Jednalo se o výrobu  nábytku a interiérových komponentů ze dřeva na míru s originálním designem a vysokým podílem přidané hodnoty. Tento nábytek a interiérové komponenty byly určeny pro objekty v nově budovaném hotelovém komplexu na ostrově Fushivelavaru v souostroví atolů Malediv. Konkrétní rozpis položek vyráběných v rámci zakázek Owner´s Villa, Airport Lounge a KCR je vymezen v příloze příslušné smlouvy o dílo[156] a v projektové dokumentaci zpracované ke každé z uvedených zakázek.

 

159.     Z uvedených dokumentů je zřejmé, že plněním výše uvedených zakázek byla výroba volných prvků dřevěného nábytku, například stolů, židlí, skříní, skříněk pod umyvadlo, recepčních pultů, kuchyňských linek apod., a vestavných prvků interiéru, například dveří, podhledů, podkladů pro zrcadla nebo skla, větracích mřížek, rámů zrcadel, krytů světel apod., a jejich instalace na místa, pro která byly dle projektu určeny. Nábytek a prvky interiéru byly vyrobeny z dřevěného materiálu (masivu, dýhy, překližky apod.) a v povrchové úpravě, která odpovídala konkrétnímu řešení odrážejícímu požadavky (funkční, estetické aj.) společnosti TECHO a Investora. Nábytek a interiérové prvky byly dodány včetně nezbytného příslušenství (kování, madla, úchyty, kotvící a spojovací materiál). 

 

160.     Nábytek a prvky interiéru se u posuzovaných zakázek vyráběl z aglomerovaných desek, překližek, dýh a předem zpracovaného (upraveného) dřeva, to vše z obnovitelné suroviny, kterou dodává dřevozpracující průmysl. Výrobní postupy používané při výrobě nábytku jsou obvyklé postupy používané při tvarování materiálu a montáži dílů, včetně řezání, formování a laminování. Důležitým aspektem výrobního procesu je design nábytku vycházející z estetických a funkčních požadavků. Postupy používané při výrobě nábytku se podobají postupům v oblasti výroby vestavných prvků interiéru, které zahrnují rovněž řezání pilou, hoblování, obrábění, laminování a sestavování dřevěných výrobků. Na začátku takového výrobního postupu výroby nábytku nebo vestavných prvků interiéru je výše uvedená surovina, která může být dále řezána nebo obráběna soustruhy či jinými tvarovacími stroji.

 

161.     Z hlediska klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) výroba interiérového zařízení spadá do dvou oddílů klasifikace ekonomických činností vedených Českým statistickým úřadem.[157] Uvedená klasifikace obsahuje pod oddílem CZ-NACE 31Výroba nábytku jedi­nou skupinu 31.0 se stejným názvem. V oddílu CZ-NACE 16Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku obsahuje třídu 16.23Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství, která pokrývá výrobu interiérového zařízení mimo nábytek. Instalace interiérového zařízení spadá do samostatného oddílu CZ-NACE 43Specializované stavební činnosti do třídy 43.32Truhlářské práce.

 

162.     Obecně lze nábytek označit za produkt truhlářské výroby, kdy se jedná o vnitřní zařízení bytových a veřejných interiérů, zpravidla přenosné, plnící potřeby člověka při pobytu v interiéru a tento prostor dekorativně upravuje. Nábytkem nejsou stavebně truhlářské výrobky (okna, dveře, podlahy, dřevěné schody, obklady stěn a stropů, příčky, podlahové soklíky nebo přechodové lišty). V posuzovaném případě byl předmětem plnění zakázek jak dřevěný nábytek, tak i vestavné prvky interiéru, tj. stavebně truhlářské výrobky, (obklady stěn, stropů, dveře, pulty, příčky apod.) včetně jejich instalace. Obecně se produkty truhlářské respektive stavebně truhlářské výroby souhrnně značí pojmem interiérové zařízení (vybavení).

 

163.     Z hlediska poptávkového je třeba konstatovat, že oblast výroby nábytku a interiérových prvků na zakázku se vyznačuje specifickou povahou, která vyplývá především ze způsobu, jakým jsou dodavatelé těchto prací vybíráni. Tedy uplatnění výše uvedeného obecného pravidla, že rozhodujícím kritériem při vymezení relevantního trhu je možnost substituce z pohledu koncového uživatele, je problematické, neboť zákazník zpravidla požaduje konkrétní interiérové zařízení v úpravě, které odpovídá objektu, do kterého je instalováno, a účelu, kterému má sloužit, a je tak vymezeno jedinečnými vlastnostmi, designem, funkčností, preferencemi zákazníka atd. Zákazník zpravidla vedle výroby nábytku a interiérových prvků na zakázku požaduje obvykle také jeho instalaci na místě určení. Montáž atypického interiérového zařízení (nábytku a interiérových komponentů) je tudíž standardní službou, která je zákazníkům vedle samotné výroby poskytována.

 

164.     Zákazníci, kteří poptávají určité konkrétní specifické řešení svého interiérového vybavení, se obvykle se svými požadavky obracejí na společnosti, které působí v oblasti výroby a montáže nábytku na zakázku. Na základě jejich nabídek pak volí konkrétního dodavatele. Rovněž však není neobvyklé, že součástí požadavku není jen realizace konkrétního předem vybraného navrženého vybavení, ale poptávka může být spojena rovněž s požadavkem samotného návrhu interiérového řešení. Poptávka je v této oblasti podnikání tvořena na základě výběru z více společností poskytujících služby výroby a instalace interiérů, příp. spojené s jeho vlastním návrhem, kdy zákazník vybírá prostřednictvím výběru z nabídek, které mu na základě jeho představ nabídnou jednotliví soutěžitelé, které osloví. Tento systém lze charakterizovat jako zakázkový, či aukční.

 

165.     Jak Úřad uvedl výše, předmět plnění posuzovaných zakázek tvořily výroba a instalace atypického interiérového zařízení (nábytku a interiérových komponentů) vyráběného podle požadavků zadavatele. Naopak se nejednalo o interiérové zařízení nebo jeho část vyráběné sériově, které by bylo široce dostupné, například v maloobchodní síti, a které by bylo určené širokému okruhu potenciálních uživatelů a vhodné pro jakýkoli interiér.

 

166.     Vzhledem k použitým materiálům a obdobným postupům výroby, k nimž je zapotřebí podobných speciálních znalostí nebo se provádějí za pomoci obdobných specifických strojů a zařízení, Úřad upustil od případného podrobnějšího členění relevantního trhu, neboť by to nebylo, pokud jde o předmět řízení, účelné a nemělo vliv na právní posouzení jednání účastníků řízení.

 

167.     Úřad pro účely tohoto správního řízení na základě výše uvedeného vymezil relevantní trh z hlediska věcného jako trh výroby a instalace interiérového zařízení na zakázku 

 

V. 2. Geografický relevantní trh

 

168.     Geografický relevantní trh zahrnuje území, kde jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.

 

169.     Vzhledem k jazykovým, logistickým, legislativním požadavkům, vyjednávacím možnostem v průběhu poptávkových řízení, možnosti provedení operativních změn předmětu plnění v průběhu poptávkového řízení či při samotném plnění a také vzhledem k možnosti dohledu a průběžné kontroly stavu plnění zakázky při její realizaci zákazníci z České republiky primárně s poptávkou na výrobu a instalaci interiérového zařízení oslovují společnosti se sídlem v České republice.

 

170.     Úřad neshledal žádné důvody pro členění území České republiky na menší celky či oblasti, které by ve vztahu k výrobě a instalaci interiérového zařízení na zakázku a v souladu s uvedenou zákonnou definicí relevantního trhu vykazovaly natolik specifické podmínky (ve srovnání s jinými územími), aby je bylo potřeba vymezovat jako samostatné geografické trhy.

 

171.     Úřad proto vymezil geografický relevantní trh jako území celé České republiky. 

 

V. 3. Postavení účastníků řízení na relevantním trhu

 

172.     Soutěžitelé LACHMAN[158], AM INTERIÉR[159] a SOLLUS[160] k žádosti Úřadu uvedli, že svoje tržní podíly na trhu výroby a instalace interiérového zařízení na zakázku hodnotí jako velmi malé.

 

173.     Dle vyjádření soutěžitele SOLLUS v roce 2013 v oblasti výroby nábytku dle informací zpracovaných Ministerstvem průmyslu a obchodu působilo přibližně 9.336 subjektů a tržby za prodej vlastních výrobků a služeb činily v tomto oboru přibližně 30 mld. Kč.[161] Úřad ověřil tento údaj na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu[162] a dospěl k názoru, že údaje přibližně odpovídají, nicméně zahrnují veškerý objem výroby nábytku, tj. zakázkovou i sériovou výrobu nábytku, a naopak nezahrnují výrobu interiérového zařízení. Soutěžitel SOLLUS ve svém vyjádření odkazuje také na informace získané z webového vyhledávače,[163] podle kterého ve výrobě zakázkového nábytku působí v České republice přibližně 4.900 subjektů. Úřad ověřil na webových stránkách Českého statistického úřadu,[164] že v roce 2013 působilo v oblasti výroby nábytku přibližně 7.254 subjektů[165] a tržby za prodej vlastních výrobků a služeb činily v tomto oboru přibližně 34 mld. Kč.[166] Pro účely tohoto řízení jsou uvedené údaje zcela dostačující, neboť na jejich základě lze dostatečně určitě odhadnout hodnotu společného tržního podílu všech tří soutěžitelů, a to s ohledem na jimi poskytnuté obraty za rok 2013.  

 

174.     Soutěžitel LACHMAN uvedl celkový obrat v roce 2013 za obchodní činnost a výrobu nábytku a dodávku interiérových celků ve výši 143.904.000,- Kč, z toho obrat za výrobu nábytku ve výši 141.666.000,- Kč.[167] Soutěžitel AM INTERIÉR uvedl celkový obrat za návrh, výrobu a dodání interiérového zařízení za rok 2013 ve výši 73.763.000,- Kč.[168] Soutěžitel SOLLUS uvedl celkový obrat za rok 2013 ve výši 58.948.412,‑ Kč.[169] Z uvedených hodnot ve vztahu k objemu výroby nábytku v ČR je zřejmé, že společný tržní podíl soutěžitelů v roce 2013 nemohl přesáhnout 1 % na dotčeném relevantním trhu.  

 

V. 4. Dopad na relevantní trh

 

175.     Jak Úřad shora konstatoval, v posuzovaném případě se prokazatelně jedná o dohodu (largo sensu), jež má narušení hospodářské soutěže jako svůj cíl. U takových dohod se presumuje jejich potenciálně negativní dopad na soutěž; pro účely deklarace jejich protiprávnosti Úřad tedy nemusí zkoumat jejich skutečný negativní dopad na relevantní trh. Ačkoli se Úřad nemusel dopadem zabývat, dospěl k závěru, že sladěný postup účastníků řízení měl za následek vyloučení hospodářské soutěže mezi uchazeči o zakázky Owner´s Villa, Airport Lounge a KCR a mohl mít za následek navýšení cen dotčených zakázek pro zadavatele. 

 

VI.          Odpovědnost účastníků řízení

 

176.     Adresátem právních norem českého soutěžního práva je soutěžitel. Definice pojmu soutěžitel je chápána velmi extenzivně – je legislativní zkratkou pro prakticky jakékoli entity, které se (alespoň nepřímo) účastní hospodářské soutěže.[170] Obdobnou úlohu plní v evropském soutěžním právu pojem podnik. V rozsudku Česká rafinérská[171] Nejvyšší správní soud konstatoval, že pojem „soutěžitel“ použitý v zákoně o ochraně hospodářské soutěže odpovídá pojmu „podnik“ ve SFEU. Při výkladu pojmu soutěžitel z hlediska aplikace zákona tak lze vycházet i z unijní judikatury.

 

177.     Z unijní judikatury vyplývá, že pojmem podniku je v soutěžním právu třeba rozumět hospodářskou jednotku, i když se po právní stránce příslušná hospodářská jednotka sestává z několika osob, ať již fyzických či právnických.[172] Obdobně je vymezen obsah pojmu podnik např. v rozhodnutí Tribunálu ve věci Shell,[173] kde soud uvedl, že pojem podnik směřuje na hospodářské jednotky sestávající z jednotné organizace osobních, hmotných a nehmotných prvků, které dlouhodobě sledují specifický hospodářský cíl a mohou přispět ke spáchání protiprávního jednání.

 

178.     Přestože adresátem norem soutěžního práva je soutěžitel, resp. podnik, je nutné přisuzovat porušení soutěžních pravidel vždy určité fyzické nebo právnické osobě, neboť pouze s ní je možné vést správní řízení. Jak uvádí unijní judikatura: „… pro účely uplatnění a výkonu rozhodnutí Komise v oblasti práva hospodářské soutěže je nezbytné označit jako osobu, jíž je rozhodnutí určeno, entitu s právní subjektivitou.[174] Základním pravidlem je tedy princip osobní odpovědnosti,[175] jehož podstatou je přičtení odpovědnosti za protiprávní jednání té fyzické nebo právnické osobě, která provozuje podnik podílející se na kartelové dohodě.[176]

 

179.     Vzhledem k výše uvedenému Úřad činí společnosti LACHMAN, AM INTERIÉR a SOLLUS odpovědnými za jednání ve vzájemné shodě spočívající v koordinaci postupu při podávání nabídek do výběrových řízení společnosti TECHO na zakázky Owner´s Villa, Airport Lounge a KCR s cílem ovlivnit jejich výsledek, neboť tyto společnosti se dopustily zakázaného jednání.[177]

 

180.     Odpovědnost za protisoutěžní jednání spočívající v uzavření zakázané dohody narušující soutěž je odpovědností objektivní. Zákon Úřadu neukládá, aby u osob, které hodlá za porušení hmotněprávních ustanovení zákona sankcionovat, zkoumal zavinění. Úřad posouzení subjektivní stránky jednání účastníků řízení obecně provádí, nicméně toto rozhodnutí je vydáváno v rámci naplnění podmínek procedury narovnání ze strany účastníka řízení. V těchto rozhodnutích Úřad dle své konstantní rozhodovací praxe formu zavinění nezkoumá. Jde o dlouhodobou a ustálenou praxi Úřadu, která naplňuje legitimní očekávání účastníků řízení. 

 

VII.        Závěrečné shrnutí skutkových okolností a jejich právní kvalifikace

 

181.     Účastníci správního řízení, soutěžitelé LACHMAN od 6. 4. 2013 do 3. 7. 2013, AM INTERIÉR od 6. 4. 2013 do 3. 7. 2013 a SOLLUS od 8. 4. 2013 do 3. 7. 2013, tím že prostřednictvím vzájemných kontaktů koordinovali svůj postup při podávání nabídek do výběrových řízení společnosti TECHO na zakázky Owner´s Villa, Airport Lounge a KCR, jednali ve vzájemné shodě, čímž narušili hospodářskou soutěž na trhu výroby a instalace interiérového zařízení na zakázku v České republice, a tím porušili zákaz uvedený v § 3 odst. 1 zákona a dopustili se správního deliktu dle § 22a odst. 1 písm. b) zákona. Jednání účastníků řízení hodnotí Úřad jako jediný pokračující delikt, který se posuzuje pro účely sankce jako jediný skutek. 

 

VIII.      Odůvodnění pokut

 

182.     Podle § 22a odst. 2 zákona se za správní delikt podle § 22a odst. 1 písm. b) zákona uloží pokuta do 10 000 000 Kč nebo 10 % z čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období, není-li dále stanoveno, že se za správní delikt podle § 22a odst. 1 písm. b) zákona pokuta neuloží.

 

183.     Podle § 22b odst. 2 zákona se při určení výměry pokuty právnické osobě přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán, a s ohledem na dikci tohoto ustanovení také k subjektivní stránce deliktu, tedy skutečnosti, zda k porušení zákona došlo úmyslným jednáním soutěžitele či pouze z nedbalosti. Úřad zohledňuje další specifika případu, která jsou vzhledem ke svému charakteru pro stanovení výše pokuty relevantní.[178]

 

184.     Při stanovení konkrétní výše pokut jednotlivým účastníkům řízení Úřad postupoval dle „Zásad postupu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže při stanovování výše pokut podle § 22 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění“ (dále též „Zásady“).[179]

 

185.     Stanovení konkrétní výše pokuty v mezích zákona je věcí správního uvážení Úřadu,[180] které se odvíjí od posouzení skutkových okolností daného případu. Uvedené dokládá i tento závěr Nejvyššího správního soudu, sp. zn. 7 As 15/2013: „Nelze po správních orgánech očekávat přesné zdůvodnění, proč byla uložena pokuta zrovna ve výši 200.000 Kč a nikoliv například ve výši 210.000 Kč. Podstatou správní uvážení je, že s ohledem na pestrost možných situací není možné nastavit žádný univerzální vzorec pro výpočet konkrétní výše pokuty. Pokud by tomu tak bylo, zahrnul by jej bezesporu zákonodárce přímo do zákona. Z hlediska soudního přezkumu je rozhodné, že výše pokuty byla uložena v zákonném rozmezí a řádně zdůvodněna, bylo přihlédnuto ke všem zákonným hlediskům a úvahy žalované se pohybují v mezích správního uvážení.

 

186.     Dle judikatury českých soudů[181] musí konkrétní forma postihu a jeho výše působit natolik silně, aby od podobného jednání odradila i jiné nositele obdobných zákonných povinností, jaké svědčí účastníkům řízení, zároveň musí být postih dostatečně znatelný v materiální sféře účastníků řízení, resp. soutěžitelů, aby v něm byla obsažena jeho represivní funkce, nesmí však být pro soutěžitele likvidační. Uložená pokuta by tedy měla plnit zároveň jak funkci represivní, tak funkci preventivní.

 

187.     Základním východiskem pro stanovení pokut v přiměřené výši je skutečnost, že trest by měl odpovídat povaze a závažnosti správního deliktu, za nějž je ukládán. Při určení konkrétních výší pokut je třeba zohlednit jak typovou, tak konkrétní závažnost jednání, jež je předmětem správního řízení. V rámci individualizace správní sankce musejí být zohledněny všechny významné skutečnosti a při stanovení pokut v řízení s více účastníky je třeba rovněž dodržet princip spravedlivého a proporcionálního rozložení pokuty mezi všechny delikventy.

 

188.     Dále Úřad uvádí, že toto rozhodnutí je vydáváno v rámci naplnění podmínek procedury narovnání ze strany účastníků řízení. V těchto rozhodnutích Úřad dle své konstantní rozhodovací praxe nezkoumá formu zavinění.

 

189.     Úřad rovněž u každého soutěžitele přihlíží při stanovení výše pokuty k jeho aktuální hospodářské situaci, resp. k jeho celkovému čistému obratu dosaženému v posledním ukončeném účetním období, přičemž zjišťuje, zda stanovená částka pokuty nepřesáhne 10 % z tohoto obratu.

 

190.     Podle ustálené judikatury správních soudů se trestnost správních deliktů řídí obdobnými principy jako trestnost trestných činů a na správní trestání lze přiměřeně vztáhnout principy trestního práva.

 

191.     Toto rozhodnutí je vydáno ve věci porušení § 3 odst. 1 zákona ve výběrových řízeních na zakázky Owner´s Villa, Airport Lounge a KCR, neboť dle zjištění Úřadu soutěžitelé jednali ve vzájemné shodě spočívající v koordinaci činnosti konkurentů při tendrech (bid‑rigging).  Délka trvání porušení zákona na daném relevantním trhu byla kratší než 1 rok, což Úřad zohlednil v závažnosti deliktu tak, že koeficient času stanovil ve výši 1,00.[182]

 

192.     Posuzované jednání spadá do kategorie tzv. kartelů s tvrdým jádrem, které představují nejzávažnější formy protisoutěžních jednání. Úřad je proto považuje v souladu se Zásadami za velmi závažné porušení zákona, které umožňuje soutěžitelům zejména získávat zakázky za vyšší ceny. V daném případě navíc k plnění dohody (largo sensu) s výše popsanými dopady skutečně došlo.

 

193.     Tato skutečnost má vliv na výchozí podíl základní částky pokutu, který Úřad v případě velmi závažného deliktu může dle Zásad stanovit ve výši do 3 % z obratu na relevantním trhu za poslední ukončené účetní období trvání kartelu.[183]

 

194.     Úřad pro stanovení základní částky pokuty u všech účastníků řízení vychází z hodnoty prodejů dosažených jednotlivými soutěžiteli na trhu výroby a instalace interiérového zařízení na zakázku za poslední ukončené účetní období, v němž se dotyčný soutěžitel zúčastnil protisoutěžního jednání, tj. za rok 2013.

 

195.     V předmětné věci je podstatné to, že Úřad zjistil, že se účastníci řízení dopustili jednání, které se týkalo pouze jediného zadavatele; společnosti TECHO, předmětné jednání se uskutečnilo v omezeném časovém období (šlo o skutek spíše krátkodobého charakteru) a  relevantní trh byl zasažen jen v menší míře. Právě s ohledem na uvedené skutečnosti Úřad ohodnotil jednání účastníků řízení s ohledem na individuální závažnost takového jednání výší 2 % z hodnot prodejů. Je totiž představitelné, že v praxi mohou existovat závažnější jednání, která se budou např. vyznačovat větší mírou zasažení relevantního trhu.

 

196.     Úřad zohlednil délku posuzovaného deliktního jednání každého účastníka řízení, a dále individuálně zohlednil případné přitěžující nebo polehčující okolnosti, které byly důvodem pro zvýšení nebo snížení pokuty nad, resp. pod úroveň základní částky, čemuž se věnuje níže, zvlášť u jednotlivých soutěžitelů.

 

197.     Dále Úřad uvádí, že projednal žádosti účastníků správního řízení o snížení pokuty v souladu s § 22ba odst. 7 zákona. Všichni tři účastníci řízení bezvýhradně a bezpodmínečně uznali svoji odpovědnost za spáchaný delikt, jehož skutkové okolnosti a právní hodnocení byly uvedeny ve sdělení výhrad, a rovněž akceptovali výši pokuty, kterou Úřad ve sdělení výhrad uvedl. Jelikož účastníci řízení splnili podmínky pro aplikaci ustanovení § 22ba odst. 2 zákona potřebné k tomu, aby ve správním řízení o deliktu mohla být využita procedura narovnání, Úřad přistoupil u všech účastníků řízení ke snížení pokut o 20 %.

 

198.     Úřad dále při stanovování pokuty přihlédl u každého účastníka řízení rovněž k jeho aktuální finanční a majetkové situaci a posoudil také, zda výsledná výše pokuty nepřesahuje zákonnou maximální výši 10 % celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období, viz níže zvlášť u jednotlivých soutěžitelů. 

 

VIII. 1. Společnost LACHMAN

 

199.     Soutěžitel LACHMAN dosáhl v roce 2013 na trhu výroby a instalace interiérového zařízení na zakázku na území České republiky objemu prodejů ve výši 141.666.000,- Kč.[184] Celkový čistý obrat soutěžitele LACHMAN za poslední ukončené účetní období, tzn. v roce 2015, byl ve výši 212.482.449,- Kč.[185]

 

200.     Úřad vyhodnotil protiprávní jednání společnosti LACHMAN jako velmi závažné jednání. Tzv. bid-rigging spadá do kategorie tzv. hardcore narušení hospodářské soutěže a výchozí podíl hodnoty prodejů dle Zásad stanovil Úřad ve výši 2 % (blíže viz výše).

 

201.     Základní částka pokuty pro společnost LACHMAN (po zohlednění časového koeficientu ve výši 1,00) tedy činí 2.833.320,- Kč.

 

202.     Vzhledem ke splnění všech podmínek v rámci postupu dle § 22ba odst. 2 zákona Úřad snížil uvedenou částku o 20 %.

 

203.     Výsledná částka pokuty pro společnost LACHMAN po zaokrouhlení na celé tisíce dolů činí 2.266.000,- Kč. Tato částka představuje cca 1,07 % celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem LACHMAN v roce 2015, a pokuta v této výši tedy nepřevyšuje 10 % z celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období, ani ji Úřad s ohledem na její výši a na ekonomické údaje týkající se soutěžitele nepovažuje za likvidační.[186] 

 

VIII. 2. Společnost AM INTERIÉR

 

204.     Soutěžitel AM INTERIÉR dosáhl v roce 2013 na trhu výroby a instalace interiérového zařízení na zakázku na území České republiky objemu prodejů ve výši 73.763.000,- Kč.[187] Celkový čistý obrat soutěžitele AM INTERIÉR za poslední ukončené účetní období, tzn. v roce 2015, byl ve výši 5.763.000,- Kč.[188]

 

205.     U společnosti AM INTERIÉR byl dne 11. 9. 2015 zjištěn úpadek dlužníka, ustanoven insolvenční správce, nařízeno přezkumné jednání a svolána schůze věřitelů.[189] Dne 10. 12. 2015 Krajský soud rozhodl o způsobu řešení úpadku a povolil reorganizaci dlužníka AM INTERIÉR.[190] Dne 29. 6. 2016 insolvenční soud rozhodl na základě znaleckého posudku o ceně majetkové podstaty dlužníka AM INTERIÉR.[191] Do doby vydání tohoto rozhodnutí nebyl reorganizační plán dlužníkem předložen.

 

206.     Úřad vyhodnotil protiprávní jednání společnosti AM INTERIÉR jako velmi závažné jednání a výchozí podíl hodnoty prodejů dle Zásad stanovil Úřad ve výši 2 % z obratu na relevantním trhu za poslední ukončené účetní období trvání kartelu (blíže viz výše).

 

207.     Základní částka pokuty pro společnost AM INTERIÉR (po zohlednění časového koeficientu ve výši 1,00) tedy činí 1.475.260,- Kč.

 

208.     Výsledná částka pokuty pro společnost AM INTERIÉR po zaokrouhlení na celé tisíce dolů činí 1.475.000,- Kč. Pokuta v této výši převyšuje 10 % celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem AM INTERIÉR za poslední ukončené účetní období (tj. rok 2015); ve vztahu k celkovému čistému obratu soutěžitele AM INTERIÉR představuje podíl 25,59 %.

 

209.     Vzhledem k tomu, že výše pokuty vypočítaná Úřadem přesahuje 10 % celkového čistého obratu soutěžitele za poslední ukončené účetní období, byla její výše upravena na 10 % z celkového čistého obratu soutěžitele za poslední ukončené účetní období, a to na částku 576.300,- Kč.

 

210.     Vzhledem ke splnění všech podmínek v rámci postupu dle § 22ba odst. 2 zákona Úřad snížil uvedenou částku o 20 %.

 

211.     Výsledná částka pokuty pro společnost AM INTERIÉR po zaokrouhlení na celé tisíce dolů činí 461.000,- Kč.

 

212.     Úřad s ohledem na její výši, současný stav řešení úpadku společnosti AM INTERIÉR a na ekonomické údaje, zejména na výsledek hospodaření dosažený v roce 2015 ve výši 8.218.000,- Kč, týkající se soutěžitele, nepovažuje pokutu za likvidační.[192] 

 

VIII. 3. Soutěžitel SOLLUS

 

213.     Soutěžitel SOLLUS dosáhl v roce 2013 na trhu výroby a instalace interiérového zařízení na zakázku na území České republiky objemu prodejů ve výši 58.510.000,- Kč.[193] Celkový čistý obrat soutěžitele SOLLUS za poslední ukončené účetní období, tzn. v roce 2015, byl ve výši 51.726.000,- Kč.[194]

 

214.     Úřad vyhodnotil protiprávní jednání společnosti SOLLUS jako velmi závažné jednání. Výchozí podíl hodnoty prodejů dle Zásad stanovil Úřad ve výši 2 % z obratu na relevantním trhu za poslední ukončené účetní období trvání kartelu (blíže viz výše).

 

215.     Základní částka pokuty pro společnost SOLLUS (po zohlednění časového koeficientu ve výši 1,00) tedy činí 1.170.200,- Kč.

 

216.     Vzhledem ke splnění všech podmínek v rámci postupu dle § 22ba odst. 2 zákona Úřad snížil uvedenou částku o 20 %.

 

217.     Výsledná částka pokuty pro společnost SOLLUS po zaokrouhlení na celé tisíce dolů činí 936.000,- Kč. Tato částka představuje cca 1,81 % celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem v roce 2015, a pokuta v této výši tak nepřevyšuje 10 % z celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období, ani ji Úřad s ohledem na její výši a na ekonomické údaje týkající se soutěžitele nepovažuje za likvidační.[195] 

 

VIII. 4. Úhrada pokuty

 

218.     Účastníci řízení provedou úhradu pokuty na účet Celního úřadu pro Jihomoravský kraj, číslo účtu 3754-17721621/0710, jako variabilní symbol se uvede identifikační číslo účastníka řízení.

  

VIII. 5. Zákaz plnění dohody

 

219.     V souladu s § 7 odst. 1 zákona uložil Úřad zákaz plnění dohody popsané ve výroku I. tohoto rozhodnutí do budoucna, jak je uvedeno ve výrokové části II. tohoto rozhodnutí. 

 

IX.           Náklady řízení

 

220.     Vzhledem k tomu, že Úřad v rámci správního řízení dospěl k závěru, že účastníci řízení LACHMAN, AM INTERIÉR a SOLLUS porušili § 3 odst. 1 zákona, je splněna podmínka v § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, k uložení náhrady nákladů těmto účastníkům řízení. S ohledem na délku a rozsah provedeného dokazování má Úřad za to, že se jednalo o zvlášť složitý případ, a proto určil paušální částku nákladů řízení, jež je každý z uvedených účastníků povinen uhradit, ve výši 2.500,‑ Kč.

 

221.     Náklady řízení je každý z uvedených účastníků řízení povinen uhradit do 15 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí. Náklady se hradí na účet Úřadu vedený u České národní banky v Brně, číslo účtu 19-24825621/0710, konstantní symbol 1148, číslo variabilního symbolu je pro každého účastníka řízení odlišné, pro účastníka řízení LACHMAN: 2015010338, pro účastníka řízení AM INTERIÉR: 2015020338 a pro účastníka řízení SOLLUS: 2015030338. 

 

X.             Závěr

 

222.     Ze všech shora podaných důvodů Úřad konstatuje, že bylo prokázáno spáchání správního deliktu dle zákona, spočívající v uzavření zakázané dohody narušující hospodářskou soutěž a tedy v rozporu s § 3 odst. 1 zákona, a proto rozhodl v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.  

 

 Poučení

 

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení dle § 152 odst. 1 a odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

 

                                                           otisk úředního razítka

 

 

 

JUDr. Hynek Brom

I. místopředseda Úřadu

 

 

 

Obdrží:

 

JUDr. Luděk Krajhanzl, advokát

Vyroubal Krajhanzl Školout, advokátní kancelář, s.r.o.

Na Příkopě 22

110 00 Praha 1

 

AM INTERIÉR, a.s.

Záhumenní V 322, Louky

763 02 Zlín

 

Strelička & Partners, advokátní kancelář, s.r.o.

Veselá 163/12

602 00 Brno

 

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1] Viz l.č. 3485, 3495 a 3837 správního spisu vedeného pod sp. zn. S0338/2015/KD (dále jen „správní spis“).

[2] Blíže viz Oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 8. Listopadu 2013 o proceduře směřující k urychlení průběhu správního řízení využitím institutu žádosti o snížení pokuty dle § 22ba zákona o ochraně  hospodářské soutěže (procedura narovnání).

[3] Viz l.č. 3838-3840 správního spisu.

[4] L.č. 4005 a násl. správního spisu.

[5] Viz l.č. 4043-4046 správního spisu.

[6] Viz l.č. 4053-4054 správního spisu.

[7] Viz l.č. 4055 správního spisu.

[8] Viz l.č. 3826 správního spisu.

[9] Viz l.č. 3502 správního spisu.

[10] Viz l.č. 3766 správního spisu.

[11] Viz usnesení Krajského soudu v Brně, č.j. KSBR 40 INS 26333/2014-A-28 ze dne 10. 9. 2015.

[12] Viz usnesení Krajského soudu v Brně, č.j. KSBR 40 INS 26333/2014-B-17 ze dne 4. 12. 2015.

[13] Seznam všech subdodávek (jednotlivých zakázek, které zajišťovali účastníci řízení) viz l.č. 813 správního spisu.

[14] Viz l.č. 805 správního spisu.

[15] Viz tamtéž.

[16] O vzájemných kontaktech týkajících se poskytování subdodávek mezi soutěžiteli svědčí např. l.č. 1331-1339, 3505, 3767 a 3827 správního spisu.

[17] Například viz l.č. 813, 880-919, 966-974 správního spisu.  

[18] Podle § 248 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „trestní zákoník“).

[19] Na základě příkazu k domovní prohlídce vydaného dle § 83 zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

[20] Například viz l.č. 964-1168 správního spisu.

[21] Podle § 159a odst. 1 písm. a) zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

[22] Konkrétně se jedná o komplex objektů - objekt Owner’s Villa, centrální dvoupodlažní část, a k ní po obou stranách připojené objekty One bedroom villa DELUXE (VOBD).

[23] Viz l.č. 815-857, 1070-1112 správního spisu.

[24] LACHMAN 5.221.692,- Kč, SOLLUS 6.370.230,- AM INTERIÉR 4.769.930, Kč, viz l.č. 962-963 správního spisu.

[25] Viz l.č. 981-984, 1002-1006, 1430-1440 a 1442-1453 správního spisu.

[26] Viz l.č. 1020, 1024, 1441-1446 a 1571-1574 správního spisu.

[27] Viz l.č. 1022 a 1024 správního spisu.

[28] Viz l.č. 1021, 1024 a 1616-1620 správního spisu.

[29] Viz l.č. 1035 správního spisu.

[30] Viz l.č. 1113 správního spisu.

[31] Viz l.č. 1128-1132 správního spisu.

[32] Viz l.č. 1119, 1122-1127 správního spisu.

[33] Viz l.č. 1120-1121 správního spisu.

[34] Viz l.č. 1114-1118 správního spisu.

[35] Viz l.č. 1372-1383 správního spisu.  

[36] Viz l.č. 1454 správního spisu.

[37] Viz l.č. 1523-1525 správního spisu.

[38] Viz l.č. 1455-1458 správního spisu.

[39] Viz l.č. 1459-1465 správního spisu.

[40] Viz l.č. 1526 správního spisu.

[41] Viz l.č. 1466-1470 správního spisu.

[42] Viz l.č. 858-879, 1048-1069 a 1300-1304 správního spisu.

[43] Viz l.č. 1597-1598 správního spisu.

[44] Viz l.č. 1012 správního spisu.

[45] Viz l.č. 975-980 správního spisu.

[46] Viz l.č. 1417-1418 správního spisu.

[47] Viz l.č. 958 a 1416 správního spisu.

[48] Viz l.č. 975-980 a 1424-1430 správního spisu.

[49] Viz l.č. 1012, 1024 správního spisu.

[50] Viz l.č. 1013, 1024 a 1597-1598 správního spisu.

[51] Viz l.č. 1014, 1024 a 1622-1626 správního spisu.

[52] Viz l.č. 1042 správního spisu.

[53] Viz l.č. 1043-1044 správního spisu.

[54] Viz l.č. 1046-1147 správního spisu.

[55] Viz l.č. 1335-1336 správního spisu.

[56] Viz l.č. 1359 správního spisu.

[57] Viz l.č. 1512-1513 správního spisu.

[58] Viz l.č. 1565 správního spisu.

[59] Viz l.č. 1601-1605 správního spisu.

[60] Viz l.č. 1627-1628 správního spisu.

[61] Viz l.č. 1566-1567 správního spisu.

[62] Viz l.č. 1534-1535 správního spisu.

[63] Viz l.č. 920-953 a 1133-1166, 1313-1317 správního spisu.

[64] Viz l.č. 959, 1415 správního spisu.

[65] Viz l.č. 992-998, 1447-1453 správního spisu.

[66] Viz l.č. 1019 správního spisu.

[67] Viz l.č. 1018 správního spisu.

[68] Viz l.č. 1017 správního spisu.

[69] Viz l.č. 1038-1039 správního spisu.

[70] Viz l.č. 1040 správního spisu.

[71] Viz l.č. 1167-1168 správního spisu.

[72] Viz l.č. 1331, 1338-1339 správního spisu.

[73] Viz l.č. 1358 správního spisu.

[74] Uvedená zpráva je odpovědí na email obsahující nabídkové rozpočty k zakázce Owner´s Villa, které […jméno…] (AM INTERIÉR) zaslal společnosti LACHMAN dne 7. 4. 2013, viz l.č. 1455 -1458 správního spisu.

[75] Viz l.č. 1536-1553 správního spisu.

[76] Viz l.č. 1575-1576 správního spisu.

[77] Viz l.č. 1473-1477 správního spisu.

[78] Viz l.č. 1577-1581 správního spisu.

[79] Viz l.č. 1582-1583 správního spisu.

[80] Viz l.č. 1478-1483 správního spisu.

[81] Viz l.č. 1484-1486 správního spisu.

[82] Viz l.č. 1487-1488 správního spisu.

[83] Společnost JAF HOLZ spol. s r.o., se sídlem Pustiměřská 717/9, Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov, je jedním z velkých obchodníků se dřevem a dřevěnými materiály v ČR, poskytuje služby od přířezu a ohraňování materiálu až po prodej celých nábytkových dílců.

[84] Viz l.č. 1496 správního spisu.

[85] Viz l.č. 1556 správního spisu.

[86] Viz l.č. 1556 správního spisu.

[87] Viz l.č. 1558-1559 správního spisu.

[88] Viz l.č. 813 správního spisu.

[89] Viz l.č. 981 správního spisu.

[90]  Viz l.č. 1523-1525 správního spisu.

[91] Viz l.č. 1571-1574 správního spisu.

[92] Viz l.č. 1455-1458 správního spisu.

[93] Viz l.č. 1022 a 1024 správního spisu.

[94] Viz l.č. 1459-1465 správního spisu.

[95] Viz l.č. 1616-1620 správního spisu. V případě cenové nabídky soutěžitele LACHMAN k zakázce Owner´s Villa, která byla zadavateli doručena dne 9. 4. 2013, ze zjištěných skutečností vyplývá, že soutěžitel LACHMAN při podání uvedené nabídky již disponoval informacemi o cenách obsažených v nabídkovém rozpočtu soutěžitele AM INTERIÉR, přičemž podal nabídku horší, než byla jemu známá nabídka soutěžitele AM INTERIÉR.

[96] Viz l.č. 1466-1470 správního spisu.

[97] Opticky nejnižší celkovou cenu na zakázku Owner´s Villa obsahovala nabídka podaná soutěžitelem LACHMAN, nicméně tato nabídka neobsahovala, na rozdíl od nabídek ostatních účastníků řízení, ocenění všech položek rozpočtu zakázky Owner´s Villa. Při hodnocení předložených nabídek tak zadavatel provedl srovnání cen pouze těch položek, které byly oceněny všemi účastníky řízení.

[98] Viz l.č. 981-984, 1002-1006, 1430-1440 nebo 1442-1453 správního spisu.

[99] Viz l.č. 981 správního spisu.

[100] Viz l.č. 817 správního spisu.

[101] Dle harmonogramu plnění obsaženého v předmětné smlouvě, viz l.č. 840 správního spisu.

[102] Viz výše uvedené pokyny ke změně rozsahu prováděného díla.

[103] Viz l.č. 975 správního spisu.

[104] Viz l.č. 1597-1598 správního spisu.

[105] Viz l.č. 1512-1513 správního spisu.

[106] Viz l.č. 1565 správního spisu.

[107] Viz l.č. 977 a 1012 správního spisu.

[108] Viz l.č. 1601-1605 správního spisu.

[109] Viz l.č. 975, 978-980 a 1014 správního spisu.

[110] Viz poznámky uvedené v nabídce soutěžitele AM INTERIÉR, kterou doručil dne 28. 5. 2013 zadavateli, l.č 976 správního spisu.

[111] Viz l.č. 958 a 975 správního spisu. Zadavatel pro možnost porovnání všech tří nabídek některé položky nabídek vypustil tak, aby nabídky byly navzájem souměřitelné.

[112] Viz l.č. 975 nebo 1627-1628 správního spisu.

[113] Viz l.č. 1627-1628 správního spisu.

[114] Viz l.č. 860 správního spisu.

[115] Dle harmonogramu plnění obsaženého v předmětné smlouvě, viz l.č. 872 správního spisu.

[116] Viz výše uvedené pokyny ke změně rozsahu prováděného díla l.č. 1046-1147 správního spisu.

[117] Viz objednávka č. 13200942 se seznamem subdodávaných položek vystavená soutěžitelem LACHMAN a faktura č. 13278 vystavená soutěžitelem AM INTERIÉR l.č. 1336-1337 respektive l.č. 1359 správního spisu nebo viz emailová komunikace uvedených soutěžitelů l.č. 1534-1535 nebo 1566-1567 správního spisu.

[118] Viz l.č. 992 správního spisu.

[119] Viz l.č. 996-998 a 1019 správního spisu.

[120] Viz l.č. 1536-1553 správního spisu.

[121] Viz l.č. 993 a 1018 správního spisu.

[122] Viz l.č. 1575-1576 správního spisu.

[123] Viz l.č. 1473-1477 správního spisu.

[124] Viz l.č. 994-995 a 1017 správního spisu.

[125] Viz l.č. 992 správního spisu.

[126] Například  email ze dne 15. 4. 2013 odeslaný ve 14 hodin 7 minut obsahující cenovou nabídku soutěžitele LACHMAN ve výši celkem 2.448.094,- Kč, adresovaný AM INTERIÉR, viz l.č. 1478-1483 správního spisu, email ze dne 15. 4. 2013 odeslaný v 16 hodin 2 minuty soutěžitelem AM INTERIÉR obsahující cenovou nabídku soutěžitele SOLLUS s položkovým rozpočtem k zakázce KCR (4.051.154,- Kč), adresovaný soutěžiteli LACHMAN, viz l.č. 1577-1581 správního spisu, email ze dne 15. 4. 2013 odeslaný ve 16 hodin 14 minut soutěžitelem AM INTERIÉR obsahující jeho cenovou nabídku ve výši celkem 3.323.273,- Kč, zaslaný soutěžiteli LACHMAN, viz l.č. 1582-1583 správního spisu a email ze dne 19. 4. 2013 odeslaný v 11 hodin 23 minut soutěžitelem LACHMAN s cenovou nabídkou soutěžitele LACHMAN ve výši 3.485.375,- Kč, zaslaný soutěžiteli AM INTERIÉR viz l.č. 1484-1486 správního spisu.

[127] Viz l.č. 822 správního spisu.

[128] Dle harmonogramu plnění obsaženého v předmětné smlouvě, viz l.č. 935 správního spisu.

[129] Výše uvedený pokyn ke změně rozsahu prováděného díla, viz l.č. 1167-1168 správního spisu.

[130] Objednávka č. 13200610 ze dne 9. 5. 2013 nebo faktura č. 13 213 soutěžitele AM INTERIÉR, viz l.č. 1338-1339 respektive l.č. 1358 správního spisu. V příloze uvedené objednávky jsou vyznačeny konkrétní položky ze zakázky KCR, které pro soutěžitele LACHMAN vyrobil AM INTERIÉR. Email ze dne 25. 4. 2013 se přílohou obsahující položkový rozpočet k zakázce KCR s vyznačením toho, které položky budou vyrobeny soutěžitelem AM INTERIÉR nebo LACHMAN, a s uvedením ceny 1.143.051,- Kč za tuto subdodávku. Způsob určení cen je popsán soutěžitelem LACHMAN v předmětném emailu, viz l.č. 1487-1488 správního spisu a email ze dne 24. 5. 2013 od soutěžitele LACHMAN zaslaný AM INTERIÉR s přílohou obsahující tabulku s termíny expedice pro jednotlivé položky ze zakázky KCR a s označením toho, které položky vyrábí AM INTERIÉR, viz l.č. 1558-1559 správního spisu.

[131] V emailu ze dne 12. 5. 2013 zaslaném v rámci soutěžitele AM INTERIÉR je uvedeno, že skutečnost, že část plnění zakázky KCR pro soutěžitele LACHMAN provádí AM INTERIÉR, by se zadavatel – společnost TECHO neměl dozvědět, viz  l.č. 1496 správního spisu. O závěru, že soutěžitelé LACHMAN a AM INTERIÉR mají zájem vzájemnou spolupráci na plnění zakázky KCR před společností TECHO udržet v tajnosti, svědčí také email ze dne 22. 5. 2013, kterým pan […jméno…] sděluje […jméno…] (AM INTERIÉR) informaci o tom, že zástupce společnosti TECHO hodlá brzy navštívit prostory soutěžitele AM INTERIÉR a „…neměl by u vás vidět někde zkompletované prvky na KCR (rozložené to nepozná)…“, viz l.č. 1556 správního spisu.

[132] Pojem soutěžitel může označovat i hospodářskou jednotku skládající se z několika osob, právnických či fyzických (např. mateřských a dceřiných společností), viz například rozsudek Soudního dvora C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P až C-208/02 P a C-213/02 P ze dne 28. 6. 2005 ve věci Dansk Rørindustri a další v. Komise (odst. 112 a násl.). 

[133] Blíže viz část II. tohoto rozhodnutí.

[134] Zákaz uvedený v § 3 odst. 1 zákona je shodný se zákazem vyjádřeným v čl. 101 odst. 1 Smlouvy o fungování EU (dřívější čl. 81 SES), pro výklad tohoto ustanovení je proto relevantní i unijní judikatura. 

[135] Viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ve věci Stavební spořitelny, sp. zn. 1 Afs 78/2008 ze dne 25. 2. 2009, odst. 47.

[136] Viz rozhodnutí Evropské komise č. IV/31.149 ze dne 23. 4. 1986 ve věci Polypropylene [1986], OJ L 230, odst. 81. 

[137] Srov. rozsudek Soudního dvora Evropské unie C 40 až 48, 50, 54 až 56, 111, 113, 114/73 ze dne 16. 12. 1975 ve věci Coöperatieve Vereniging "Suiker Unie" UA [1975] ECR 1663, odst. 26. 

[138] Rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn. 5Afs 40/2007 ze dne 30. 9. 2008. 

[139] Rozsudek Tribunálu T-334/94 ve věci Sarrio v Commission [1998] ECR II-01439, odstavec 118. 

[140] Viz rozsudek Soudního dvora Evropské unie C-49/92 P ve věci Anic Partecipazioni, [1999] ECR I-4125, odstavec 87; rozsudek Tribunálu T-295/94 ve věci Buchmann, [1998] ECR II-813, odstavec 121, rozsudek Tribunálu T-99/04 ve věci AC-Treuhand, [2008] ECR II-1501, body 130 a 131. 

[141] Rozsudek Krajského soudu sp.zn. 62Ca 22/2007 ze dne 27. 4. 2007. 

[142] Např. viz rozsudek Tribunálu T-12/89 ve věci Solvay, [1992] ECR II-907, odstavec 98; rozsudek Tribunálu T-141/89 ve věci TréfileuropeSales, [1995] ECR II-791, odstavec 85; rozsudek Tribunálu T-7/89 ve věci Hercules Chemicals, [1991] ECR II-1711, odstavec 232; rozsudek Tribunálu T-25/95 ve věci Cement, [2000] ECR II-491, odstavec 1389; rozsudek Soudního dvora Evropské unie C-204/00 P ve věci Aalborg Portland, [2004] ECR I-123, odstavce 83 a 84; rozsudek Tribunálu T-99/04 ve věci AC-Treuhand, [2008] ECR II-1501, odstavec 108. 

[143] Viz body 21 a 23 Oznámení Komise, Pokyny o použitelnosti čl. 81 odst. 3 Smlouvy, publikované v Úředním věstníku číslo C 101, 27. 4. 2004, str. 97-118.  

[144] Viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn 1 As 27/2008 – 67 ze dne 16. 4. 2008.

[145] Na rozdíl od pokračujícího deliktu je delikt trvající charakterizován vyvoláním protiprávního stavu a poté jeho udržováním, dále shodností protisoutěžního cíle, který je po celé období naplňován, totožností (stejností) jednotlivých soutěžitelů, kteří jsou si vědomi, že se podílí na společném cíli jednání, byť se může i okruh zúčastněných soutěžitelů v čase postupně vyvíjet (např. přistoupení k dohodě, zakládání společných podniků, likvidace společnosti). 

[146] Viz rozsudek Nejvyššího správního soudu sp.zn. 8 As 66/2011 – 74 ze dne 1. 3. 2012.

[147] K prvnímu koordinovanému jednání došlo dne 6. 4. 2013, kdy soutěžitel AM INTERIÉR zaslal soutěžiteli LACHMAN svou cenovou nabídku spolu s výzvou k uzavření dohody o cenách na zakázku Owner´s Villa.

[148] Blíže viz část III. 3. 2. tohoto rozhodnutí.

[149] Ke koordinovanému jednání soutěžitelů AM INTERIÉR a LACHMAN se soutěžitel SOLLUS přidal dne 8. 4. 2013, kdy svoji cenovou nabídku na zakázku Owner’s Villa, kterou doručil zadavateli zakázky, přeposlal také soutěžiteli AM INTERIÉR, blíže viz část III. 3. 1. tohoto rozhodnutí.

[150] Viz komunikace mezi AM INTERIÉR a SOLLUS ze dne 28. 6. 2013, blíže v části III. 3. 2. tohoto rozhodnutí.

[151] Viz Oznámení Úřadu o dohodách, jejichž dopad na soutěž je zanedbatelný (uveřejněno na stránkách Úřadu), z judikatury např. rozsudek Krajského soudu v Brně sp. zn. 62 Af 61/2011 ze dne 12. 6. 2013. Dle § 3 odst. 1 zákona in fine nejsou považovány za zakázané dohody, jejichž dopad na hospodářskou soutěž je zanedbatelný. Takové dohody jsou vyňaty ze zákazu a není třeba, aby tato skutečnost byla příslušnou soutěžní autoritou konstatována, vynětí však nedopadá na nejzávažnější narušení hospodářské soutěže, tzv. dohody s tvrdým jádrem (hardcore). V evropské judikatuře např. rozhodnutí Soudního dvora EU C-226/11 ve věci Expedia ze dne 13. 12. 2012. 

[152] Podle § 21d odst. 1 zákona navíc leží důkazní břemeno tvrzení o aplikovatelnosti výjimky dle § 3 odst. 4 zákona na účastnících řízení. 

[153] Účastníci řízení splnění podmínek stanovených v § 3 odst. 4 zákona neprokázali.

[154] Legislativní zkratka „zboží" je konkretizována v § 1 odst. 1 zákona; zahrnuje výrobky a služby. 

[155] Srov. též Sdělení Evropské komise o definici relevantního trhu pro účely práva hospodářské soutěže Společenství publikované v Úředním věstníku C 372/5 ze dne 9. 12. 1997. 

[156] Viz l.č. 815-857, 858-879 a 920-953 správního spisu. 

[157] Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) vedených dostupné z https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_ekonomickych_cinnosti_cz_nace.

[158] Viz l.č. 3826 správního spisu.

[159] Viz l.č. 3766 správního spisu.

[160] Viz l.č. 3503 a 3504 správního spisu.

[161] Viz tamtéž.

[162] Viz Panorama zpracovatelského průmyslu ČR 2013 dostupné z http://www.mpo.czúdokument154179.html, l.č. 3843-3969 správního spisu.

[163] Viz l.č. 3503 a 3504 správního spisu.

[164] Údaje dostupné z https://www.czso.cz/csu/czso/ekonomicke-vysledky-prumyslu-cr-2013.

[165] Viz l.č 3971 správního spisu.

[166] Viz l.č. 3970 správního spisu.

[167] viz l.č. 3826 správního spisu.

[168] Viz l.č. 3766 správního spisu.

[169] Převážně za komplexní dodávky interiérů a nábytek, viz l.č. 3502 správního spisu.

[170] Viz rozsudek Krajského soudu v Brně ve věci Česká lékařská komora, sp. zn. 29 Ca 110/2003 ze dne 31. 3. 2005, str. 51. 

[171] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ve věci Česká rafinérská, sp. zn. 5 As 61/2005 ze dne 29. 10. 2007, str. 192. 

[172] Viz rozsudek Soudního dvora Evropské unie 170/83 ze dne 12. 7. 1984 ve věci Hydrotherm [1984], ECR-2999, odst. 11. 

[173] Rozsudek Tribunálu T-11/89 ze dne 10. 3. 1992 ve věci Shell [1992], ECR II-757, odst. 311. 

[174] Srov. např. rozsudek Tribunálu T-112/05 ze dne 12. 12. 2007 ve věci Akzo Nobel [2007], ECR II-05049, odst. 59. 

[175] Viz rozsudek Soudního dvora Evropské unie C-280/06 ze dne 11. 12. 2007 ve věci ETI SpA [2007], ECR I-10893, odst. 39. 

[176] Viz rozsudek Soudního dvora Evropské unie C-49/92 P ze dne 8. 7. 1999 ve věci Anic Partecipazioni [1999], ECR-I-4125, odst. 78 a 145. 

[177] Blíže viz část IV. 2 tohoto rozhodnutí. 

[178] Srov. rozsudek Krajského soudu v Brně sp. zn. 62 Ca 20/2006 ze dne 29. 5. 2007 ve věci Telefónica O2, str. 72.

[179] Dostupné z internetových stránek Úřadu na https://www.uohs.cz/cs/legislativa/hospodarska-soutez.html.

[180] Jak výslovně konstatoval Nejvyšší správní soud: „Otázku posouzení horní hranice maximálně možné pokuty a samotného algoritmu jejího výpočtu je totiž třeba zásadně odlišovat. Druhá z uvedených se totiž odehrává plně v mezích správního uvážení žalovaného [roz. Úřadu].“, viz rozsudek č.j. 5 Afs 69/2012-240 ze dne 16. 12. 2013 ve věci Kartel pekařů, odst. 54. 

[181] Viz např. rozsudek Krajského soudu v Brně, č.j. 62 Ca 27/2006-171 ze dne 6. 4. 2007 ve věci ČSAD Liberec. 

[182] Dle bodu 31 Zásad se koeficient času se stanoví úměrně k počtu let trvání deliktu, přičemž v případě deliktu trvajícího méně než rok je roven jedné.

[183] Viz bod 29 Zásad.

[184] Viz l.č. 3826 správního spisu.

[185] Dle součtu obratů společnosti LACHMAN INTERIER DESIGN, s.r.o. a společnosti LACHMAN STYL s.r.o., viz l.č. 4062 správního spisu.

[186] Úřad vychází z ekonomických údajů sdělených účastníkem řízení, viz l.č. 3825-3833 a 4062 správního spisu, a dále z údajů dostupných v Obchodním rejstříku, viz l.č. 3986-4004. 

[187] Viz l.č. 3763-3774 a 3818-3819 správního spisu.

[188] Viz l.č. 3980-3985 správního spisu.

[189] Viz usnesení Krajského soudu v Brně, čj. KSBR 40 INS 26333/2014-A-28 ze dne 10. 9. 2015.

[190] Viz usnesení Krajského soudu v Brně, č.j. KSBR 40 INS 26333/2014-B-17 ze dne 4. 12. 2015.

[191] Dle usnesení Krajského soudu v Brně, č.j. KSBR 40 INS 26333/2014-B-49 ze dne 29. 6. 2016 cena majetkové podstaty dlužníka AM INTERIÉR činila 32.942.000,- Kč.

[192] Úřad vychází z ekonomických údajů sdělených účastníkem řízení, viz l.č. 3763-3774, 3789-3824 a 3975-3985 správního spisu. 

[193] Viz l.č. 3532 správního spisu.

[194] Viz l.č. 4061 správního spisu.

[195] Úřad vychází z ekonomických údajů sdělených účastníkem řízení, viz l.č. 3500-3762 a 4060-4061 správního spisu. 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz