Dynamický nákupní systém lze využít pro uzavření rámcové dohody a také pro IT služby

9. 2. 2023
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna potvrdil správnost rozhodnutí prvního stupně ve věci zadávacího řízení „Zajištění ICT odborné role 36“, které zadával státní podnik Státní pokladna Centrum sdílených služeb. V rozhodnutí je řešena zejména otázka využití dynamického nákupního systému pro uzavření rámcové dohody i vhodnost tohoto systému pro nákup IT služeb.

Úřad v zadávacím řízení zahájeném na návrh dodavatele IBM Česká republika, spol. s r.o., konstatoval, že pokud je dynamický nákupní systém v souladu se zákonem zaveden prostřednictvím zadávacího řízení a následně v rámci zavedeného dynamického nákupního systému je uzavřena smlouva s rámcovým charakterem, resp. rámcová dohoda, je splněna zákonná podmínka provedení zadávacího řízení ve smyslu § 131 odst. 2 ZZVZ. Tato podmínka stanovuje, že „zadavatel může uzavřít rámcovou dohodu pouze na základě zadávacího řízení, které by byl oprávněn použít na veřejnou zakázku obdobného předmětu a předpokládané hodnoty“. Předseda Úřadu nyní tyto závěry potvrdil.

Podle předsedy Úřadu rámcové dohody, jejichž uzavření nepředstavuje zadání veřejné zakázky a které vymezují podmínky, za nichž budou zadány jednotlivé veřejné zakázky, lze obecně v dynamickém nákupním systému uzavírat. Je to možno odvodit z absence výslovného zákazu uzavírat rámcové dohody v dynamickém nákupním systému v současné české právní úpravě i v příslušné unijní zadávací směrnici. Úmysl zákonodárce zakázat tento postup pak neplyne z ustanovení § 131 zákona ani z důvodové zprávy k ZZVZ.

Podmínka uvedená v § 131 odst. 2 zákona je tedy splněna, když je rámcová dohoda uzavřena v rámci dynamického nákupního systému, pokud takový dynamický nákupní systém je zaveden na základě zadávacího řízení, které by byl zadavatel oprávněn použít na veřejnou zakázku obdobného předmětu a předpokládané hodnoty, odpovídající rámcové dohodě. V šetřeném případě se navíc nejednalo o typickou rámcovou dohodu, ale spíše o realizační smlouvu s odkládací podmínkou.

V případě uzavírání smluv s rámcovým prvkem v dynamickém nákupním systému se nebude jednat o rámcové dohody ve smyslu úpravy § 131 až § 137 zákona, které se tak přímo neuplatní, avšak je třeba v přiměřené míře respektovat omezení uvedená v těchto paragrafech. Důvodem, pro který se citovaná ustanovení neuplatní, je, že právní úprava v těchto ustanoveních obsažená vymezuje v podstatě podmínky, za kterých lze rámcovou dohodu použít jako podklad pro zadávání dílčích veřejných zakázek postupem mimo zadávací řízení. To je v případě dynamického nákupního systému, je-li zaveden v souladu se zákonem, již nepodstatné, neboť právní základ pro legální postup mimo zadávací řízení představuje už samotný dynamický nákupní systém.

U smluv s rámcovým prvkem uzavíraných v dynamickém nákupním systému je tedy obdobně jako v režimu dle § 131 až 137 zákona, třeba omezit maximální dobu trvání rámcové dohody tak, aby nepřiměřeně neuzavírala hospodářskou soutěž o veřejnou zakázku. Dynamický nákupní systém je totiž charakteristický právě tím, že je otevřený a dodavatelé do něj mohou kdykoliv přistoupit. Pokud by byla doba trvání rámcové smlouvy příliš dlouhá, pak by mohlo dojít k tomu, že přistupovat do systému pro dodavatele ztratí smysl. Uzavřená rámcová smlouva by totiž pokryla značnou část plnění. Tato část by pak byla fakticky vyhrazena pro určitý počet dodavatelů. Smysl dynamického nákupního systému by pak byl vlastně popřen.

Předseda Mlsna se vyjádřil také k otázce vhodnosti soutěžit IT služby v rámci dynamického nákupního systému, který má primárně sloužit k poptávání běžných služeb. Konstatoval, že v daném případě se sice jedná o poskytování značného rozsahu IT služeb, avšak bude se jednat o poskytování opakovaných, běžných IT služeb, které jsou na trhu dostupné. Z obsahu předmětu poptávaných služeb nevyplývá, že by se jednalo o služby, které by nebylo možno podřadit pod služby zadávané pomocí dynamického nákupního systému.

 

Tiskové oddělení ÚOHS
23/15 – R0165/2022

16. dubna 2024 / Úřad povolil skupině Colt převzít výrobce střeliva Sellier & Bellot a.s. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení spojení soutěžitelů Colt CZ Group SE a Sellier & Bellot a.s. (dále jen „skupina Colt“ a „S & B“). Spojení...

11. dubna 2024 / Memorandum o spolupráci ÚOHS a ČSÚ má pomoci se sdílením informací ve státní správě Předsedové Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Českého statistického úřadu Petr Mlsna a Marek Rojíček dnes v Praze podepsali memorandum o spolupráci obou úřadů. Vzájemná spolupráce...

10. dubna 2024 / Výroční zpráva 2023 – rekordní počet potrestaných zakázaných dohod i velký nárůst prověřených zakázek Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal svou výroční zprávu za rok 2023. V publikaci Úřad shrnuje výsledky své činnosti ve všech oblastech, v nichž má svěřenu věcnou působnost...

9. dubna 2024 / Díky zásahu ÚOHS umožní Zásilkovna sdílet výdejní místa konkurenci, zvýší se tak výběr pro spotřebitele Úřad pro ochranu hospodářské soutěže přijal závazky společnosti Zásilkovna s.r.o., v nichž se zavázala, že změní své smluvní podmínky pro provozovatele výdejních míst tak, aby tyto...

8. dubna 2024 / ÚOHS povolil fúzi v oblasti obranného průmyslu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení spojení soutěžitelů, v jehož důsledku společnost Piombino Group, a. s., která je součástí téhož podnikatelského...

5. dubna 2024 / Další distributor krmiv zakazoval nižší ceny, za omezování soutěže zaplatí přes 8 milionů korun Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svým prvostupňovým rozhodnutím společnosti Dibaq a.s. pokutu ve výši 8 656 000 korun za uzavírání zakázaných dohod o určování cen pro...

4. dubna 2024 / Úřad povolil spojení AŽD Praha se soutěžiteli Scarus Group a COLSYS Nemovitostní Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal prvostupňové rozhodnutí, jímž povolil soutěžiteli AŽD Praha s.r.o. získat výlučnou kontrolu nad společnostmi Scarus Group a.s. a COLSYS Nemovitostní...

3. dubna 2024 / Úřad uložil pokutu 72 milionů korun distributorovi výrobků Moulinex, Rowenta, Krups či Tefal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil společnosti Groupe SEB ČR s.r.o. pokutu ve výši 72 333 000 korun za zakázané dohody o určování cen pro další prodej, jejichž prostřednictvím...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
Přístup k dopravní infrastruktuře
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz