číslo jednací: S487/2012/VZ-19901/2012/513/JNe

Instance I.
Věc Nájem mobilních kanceláří
Účastníci
  1. Státní úřad inspekce práce ČR
  2. VÍTKOVICE Doprava, a. s.
  3. HAVEX-auto s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 66 odst. 1 písm. g) zák. č. 500/2004 Sb. - zastaveno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 13. 11. 2012
Dokumenty file icon 2012_S487.pdf 127 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S487/2012/VZ-19901/2012/513/JNe

 

V Brně 25. října 2012

 

 


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném na návrh dne  17. 8. 2012, jehož účastníky jsou

· zadavatel - ČR – Státní úřad inspekce práce, IČ 75046962, se sídlem Horní náměstí 103/2, 746 01 Opava, jehož jménem jedná Mgr. Ing. Rudolf Hahn, generální inspektor,

· navrhovatel – VÍTKOVICE Doprava, a. s., IČ 25909339, se sídlem ulice 1. máje 3302/102 A, 703 00 Ostrava – Moravská Ostrava, jejímž jménem jedná Ing. Jan Světlík, předseda představenstva, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 6. 9. 2012 Mgr. Markem Gocmanem, advokátem, se sídlem 28. října 219/438, 709 00 Ostrava

· vybraný uchazeč – HAVEX-auto s.r.o., IČ 60108151, se sídlem Na bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1, jehož jménem jedná František Havlíček, jednatel,

 

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných ve veřejné zakázce „Nájem mobilních kanceláří“, zadávané v jednacím řízení s uveřejněním na základě výzvy ze dne 7. 5. 2012,

 

vydává toto

 

usnesení:

 

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť žádost se stala zjevně bezpředmětnou.

Odůvodnění

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 17. 8. 2012 návrh navrhovatele – VÍTKOVICE Doprava, a. s., IČ 25909339, se sídlem ulice 1. máje 3302/102 A, 703 00 Ostrava – Moravská Ostrava, jejímž jménem jedná Ing. Jan Světlík, předseda představenstva, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 6. 9. 2012 Mgr. Markem Gocmanem, advokátem, se sídlem 28. října 219/438, 709 00 Ostrava (dále jen „navrhovatel“), na přezkoumání úkonů zadavatele – ČR – Státní úřad inspekce práce, IČ 75046962, se sídlem Horní náměstí 103/2,  746 01 Opava, jehož jménem jedná Mgr. Ing. Rudolf Hahn, generální inspektor (dále jen „zadavatel“), učiněných ve veřejné zakázce  „Nájem mobilních kanceláří“, zadávané v jednacím řízení s uveřejněním na základě výzvy ze dne 7. 5. 2012.

2. Dnem 17. 8. 2012, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zahájeno správní řízení ve věci přezkoumávání úkonů zadavatele.

3. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

o zadavatel,

o navrhovatel,

o vybraný uchazeč – HAVEX-auto s.r.o., IČ 60108151, se sídlem Na bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1, jehož jménem jedná František Havlíček, jednatel (dále jen „vybraný uchazeč“).

4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení písemností č. j. ÚOHS-S487/2012/VZ-15969/2012/513/JNe ze dne 28. 8. 2012. Usnesením č. j. ÚOHS-S487/2012/VZ-15971/2012/513/JNe ze dne 28. 8. 2012 Úřad účastníkům řízení stanovil lhůty, ve kterých byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, vyjádřit své stanovisko v řízení, resp. vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí.

5. Správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele bylo zahájeno na základě návrhu navrhovatele, ve kterém se navrhovatel domáhá zrušení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 16. 7. 2012, neboť vybraný uchazeč dle jeho názoru nesplnil zadávací podmínky stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci.

6. Zadavatel v písemnosti ze dne 12. 10. 2012, které Úřad obdržel téhož dne, Úřadu sdělil, že ve věci veřejné zakázky „Nájem mobilních kanceláří“ byla dne 11. 10. 2012 podepsána Rámcová smlouva o poskytování motorových vozidel a nájmu mobilních kanceláří č. 1/2012 s vybraným uchazečem. Zadavatel současně Úřadu oznámil, že vybraný uchazeč zahájil dne 12. 10. 2012 na základě předané objednávky plnění smlouvy kompletováním 1. dodávky aut v počtu 35 kusů a závazným zajištěním dodání zbývajícího počtu u výrobce aut.

7. Podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žádost se stala zjevně bezpředmětnou.

8. S ohledem na skutečnost, že zadavatel uzavřel smlouvu na předmět plnění veřejné zakázky, Úřad konstatuje, že se návrh navrhovatele na uložení nápravného opatření, kterým by mělo být zrušeno rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, stal zjevně bezpředmětným.

9. Úřad vzhledem k výše uvedenému rozhodl o zastavení správního řízení podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu  hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

1. ČR – Státní úřad inspekce práce, Horní náměstí 103/2, 746 01 Opava

2. Mgr. Marek Gocman, advokát, 28. října 219/438, 709 00 Ostrava

3. HAVEX-auto s.r.o., Na bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz