číslo jednací: S700/2012/VZ-23350/2012/512/MHr

Instance I.
Věc Zajištění komunálních služeb pro město Kopřivnice
Účastníci
  1. Město Kopřivnice
  2. SLUMEKO, s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 3. 1. 2013
Dokumenty file icon 2012_S700.pdf 145 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S700/2012/VZ-23350/2012/512/MHr

 

17. prosince 2012

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 19. 11. 2012 na návrh, jehož účastníky jsou

· zadavatel – město Kopřivnice, IČ 00298077, se sídlem Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice,

· navrhovatel – SLUMEKO, s.r.o., IČ 25376021, se sídlem Štefánikova 58/31, 742 21 Kopřivnice, v řízení před správním orgánem zastoupena na základě plné moci ze dne 1. 11. 2012 Mgr. Michaelem Münsterem, advokátem, zapsaným do seznamu advokátů České advokátní komory pod ev. č. 12402, IČ 71471499, spolupracujícího s Advokátní kanceláří Pyšný, Weber&Partneři, v.o.s., se sídlem Občanská 18, 710 00 Slezská Ostrava,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele vymezené obsahem návrhu učiněných při zadávání nadlimitní veřejné zakázky „Zajištění komunálních služeb pro město Kopřivnice“, zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo odesláno do informačního systému o veřejných zakázkách dne 13. 2. 2012 a bylo uveřejněno dne 23. 2. 2012 pod ev. č. 208171 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 6. 3. 2012 pod číslem 2012/S 45-074148, vydává toto

usnesení:

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – SLUMEKO, s.r.o., IČ 25376021, se sídlem Štefánikova 58/31, 742 21 Kopřivnice – vzal dne 10. 12. 2012 svůj návrh ze dne 19. 11. 2012 zpět.

Odůvodnění

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 19. 11. 2012 návrh navrhovatele – SLUMEKO, s.r.o., IČ 25376021, se sídlem Štefánikova 58/31, 742 21 Kopřivnice, v řízení před správním orgánem zastoupena na základě plné moci ze dne 1. 11. 2012 Mgr. Michaelem Münsterem, advokátem, zapsaným do seznamu advokátů České advokátní komory pod ev. č. 12402, IČ 71471499, spolupracujícího s Advokátní kanceláří Pyšný, Weber&Partneři, v.o.s., se sídlem Občanská 18, 710 00 Slezská Ostrava (dále jen „navrhovatel“) – na přezkoumání úkonů zadavatele – město Kopřivnice, IČ 00298077, se sídlem Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání nadlimitní veřejné zakázky „Zajištění komunálních služeb pro město Kopřivnice“, zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo odesláno do informačního systému o veřejných zakázkách dne 13. 2. 2012 a bylo uveřejněno dne 23. 2. 2012 pod ev. č. 208171 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 6. 3. 2012 pod číslem 2012/S 45-074148.

2. Dnem 19. 11. 2012, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Stejnopis návrhu doručil navrhovatel zadavateli taktéž dne 19. 11. 2012.

3. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

o zadavatel,

o navrhovatel.

4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení přípisem č. j. ÚOHS-S700/2012/VZ-22531/2012/512/MHr ze dne 30. 11. 2012. Usnesením č. j. ÚOHS-S700/2012/VZ22532/2012/512/MHr ze dne 30. 11. 2012 Úřad účastníkům řízení určil lhůty, ve kterých byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, vyjádřit své stanovisko v řízení, resp. vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí. Úřad týmž usnesením určil navrhovateli lhůtu k doplnění návrhu o doklad o složení kauce na účet Úřadu.

5. Dne 10. 12. 2012 obdržel Úřad podání navrhovatele z téhož dne, jehož obsahem bylo zpětvzetí návrhu na zahájení správního řízení ze dne 19. 11. 2012.

6. Podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost zpět.

7. S ohledem na skutečnost, že navrhovatel vzal svůj návrh zpět, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu  hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

Obdrží:

1. město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

2. Mgr. Michael Münster, advokát, Občanská 18, 710 00 Slezská Ostrava

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.gov.cz