číslo jednací: S719/2012/VZ-1711/2013/513/ZMa

Instance I.
Věc Zajištění provozu vybraných energetických zařízení určených k výrobě a rozvodu tepla
Účastníci
  1. Armádní Servisní, příspěvková organizace
  2. ERDING, a.s.
  3. AB Facility a.s.
  4. Bartoň a Partner s.r.o.
  5. KRASPO, spol. s r.o.
  6. VV TOP s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok SŘ zastaveno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 14. 2. 2013
Dokumenty file icon 2012_S719.pdf 107 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S719/2012/VZ-1711/2013/513/ZMa

 

24. 1. 2013

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 6. 12. 2012 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou:

· zadavatel – Armádní Servisní, příspěvková organizace, IČ 60460580, se sídlem Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice,

· navrhovatel – ERDING, a.s., IČ 25512455, se sídlem Kosmákova 2195/28, 615 00 Brno-město, ve správním řízení dále zast. na základě plné moci ze dne 5. 12. 2012 JUDr. Vladimírem Töglem, advokátem, IČ 12493031, se sídlem Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5 – Smíchov,

· vybraný uchazeč v části č. 1 veřejné zakázky – „Provoz TZ – oblast Čechy“ – společnosti:

o AB Facility a.s., IČ 24172413, se sídlem Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha-Vršovice,

o Bartoň a Partner s.r.o., IČ 26810093, se sídlem Chválkovice 580, 779 00 Olomouc,

které dne 23. 8. 2012 uzavřely smlouvu o sdružení za účelem podání společné nabídky,

· vybraný uchazeč v části č. 2 veřejné zakázky – „Provoz TZ – oblast Morava“ – společnosti:

o KRASPO, spol. s r.o., IČ 60725281, se sídlem Hybešova 259/21, 602 00 Brno – Staré Brno,

o VV TOP s.r.o., IČ 49977202, se sídlem Podolská 1739/28, 628 00 Brno-Líšeň,

které dne 5. 9. 2012 uzavřely smlouvu o sdružení za účelem podání společné nabídky,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných ve veřejné zakázce „Zajištění provozu vybraných energetických zařízení určených k výrobě a rozvodu tepla“ zadávané v otevřeném řízení, jejíž oznámení bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 26. 6. 2012 pod ev. č. 7202011022239, ve znění oprav ze dne 28. 8. 2012 pod ev. č. 7202011017274, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 6. 7. 2012 pod evidenčním číslem 2012/S 128-212816, ve znění oprav ze dne 7. 9. 2012 pod ev. č. 2012/S 172-284801,

rozhodl takto:

Správní řízení se podle § 117a písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů zastavuje, neboť navrhovatel – ERDING, a.s., IČ 25512455, se sídlem Kosmákova 2195/28, 615 00 Brno-město – nesložil s podáním návrhu ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže kauci ve výši podle § 115 odst. 1 citovaného zákona.

Odůvodnění

1. Armádní Servisní, příspěvková organizace, IČ 60460580, se sídlem Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice (dále jen „zadavatel“), uveřejnila podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve Věstníku veřejných zakázek dne 26. 6. 2012 pod ev. č. 7202011022239, ve znění oprav ze dne 28. 8. 2012 pod ev. č. 7202011017274, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 6. 7. 2012 pod evidenčním číslem 2012/S 128-212816, ve znění oprav ze dne 7. 9. 2012 pod ev. č. 2012/S 172-284801, oznámení otevřeného řízení za účelem zadání veřejné zakázky „Zajištění provozu vybraných energetických zařízení určených k výrobě a rozvodu tepla“ (dále jen „veřejná zakázka“). Z uvedeného oznámení vyplývá, že veřejná zakázka byla rozdělena na dvě části, a to na část č. 1 „Provoz TZ – oblast Čechy“ a část č. 2 „Provoz TZ – oblast Morava“.

2. Zadavatel stanovil lhůtu pro doručení nabídek na 18. 9. 2012. V rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 23. 10. 2012 zadavatel rozhodl, že nejvhodnější nabídku v části veřejné zakázky č. 1 „Provoz TZ – oblast Čechy“ podaly společnosti AB Facility a.s., IČ 24172413, se sídlem Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha-Vršovice a Bartoň a Partner s.r.o., IČ 26810093, se sídlem Chválkovice 580, 779 00 Olomouc, které za účelem podání společné nabídky uzavřely dne 23. 8. 2012 smlouvu o sdružení (dále jen „vybraný uchazeč v části č. 1 veřejné zakázky“). V témže rozhodnutí zadavatel rozhodl, že nejvhodnější nabídkou v části veřejné zakázky č. 2 „Provoz TZ – oblast Morava“, byla společná nabídka společností KRASPO, spol. s r.o., IČ 60725281, se sídlem Hybešova 259/21, 602 00 Brno – Staré Brno a VV TOP s.r.o., IČ 49977202, se sídlem Podolská 1739/28, 628 00 Brno-Líšeň, které za účelem podání společné nabídky uzavřely dne 5. 9. 2012 smlouvu o sdružení (dále jen „vybraný uchazeč v části č. 2 veřejné zakázky“).

3. Uchazeč ERDING, a.s., IČ 25512455, se sídlem Kosmákova 2195/28, 615 00 Brno-město, ve správním řízení dále zast. na základě plné moci ze dne 5. 12. 2012 JUDr. Vladimírem Töglem, advokátem, IČ 12493031, se sídlem Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5 – Smíchov (dále jen „navrhovatel“), podal dne 12. 11. 2012 námitku proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a námitku proti otevírání obálek s nabídkami a posouzení a hodnocení nabídek, které zadavatel obdržel dne 13. 11. 2012. V námitkách navrhovatel poukazuje zejména na skutečnost, že návrh smlouvy předložený vybraným uchazečem v části č. 2 veřejné zakázky nebyl podepsán osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče, přičemž zadavatel porušil zásadu transparentnosti, když výše uvedenou skutečnost nezaznamenal do protokolu o otevírání obálek, a zásadu transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, když vybranému uchazeči v části č. 2 veřejné zakázky umožnil dodatečně doložit návrh smlouvy podepsaný osobami oprávněnými jednat jménem členů tohoto sdružení.

4. Po přezkoumání oprávněnosti obdržených námitek zaslal zadavatel navrhovateli dne 22. 11. 2012 rozhodnutí, kterým námitkám navrhovatele nevyhověl. Rozhodnutí o námitkách obdržel navrhovatel dne 26. 11. 2012, a protože s obsahem rozhodnutí nesouhlasil, podal v téže věci návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).

Řízení před Úřadem

5. Dne 6. 12. 2012 zaslal navrhovatel Úřadu návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele v předmětné veřejné zakázce. Zadavatel obdržel stejnopis návrhu dne 6. 12. 2012.

6. Úřad obdržel návrh navrhovatele dne 6. 12. 2012 a tímto dnem bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele.

7. Účastníky správního řízení jsou:

o zadavatel,

o navrhovatel,

o vybraný uchazeč v části č. 1 veřejné zakázky,

o vybraný uchazeč v části č. 2 veřejné zakázky.

8. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení pod č. j. ÚOHS-S719/2012/VZ- 23364/2012/513/ZMa dne 14. 12. 2012. Současně Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S719/2012/VZ- 23369/2012/513/ZMa ze dne 14. 12. 2012 stanovil účastníkům řízení lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a ve které byli oprávněni vyjádřit svá stanoviska v řízení a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí. Současně Úřad tímto usnesením určil navrhovateli lhůtu k doplnění návrhu o doklad o složení kauce podle § 115 odst. 1 zákona.

Závěry Úřadu

9. Úřad přezkoumal náležitosti návrhu a na základě zjištěných skutečností konstatuje, že návrh na přezkoumání úkonů zadavatele ve věci předmětné veřejné zakázky nesplňuje podmínky stanovené v § 114 odst. 3 zákona, a proto správní řízení zastavil.

10. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

11. Návrh musí podle § 114 odst. 3 zákona vedle obecných náležitostí podání obsahovat označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli hrozí nebo vznikla újma na jeho právech, návrhy na provedení důkazů, a čeho se navrhovatel domáhá. Součástí návrhu je doklad o složení kauce podle § 115 a v případě návrhu zasílaného Úřadu před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku rovněž doklad o doručení námitek zadavateli a doklad o opětovném složení jistoty podle § 67 odst. 4.

12. Podle § 115 odst. 1 zákona je navrhovatel povinen složit na účet Úřadu kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 2 000 000 Kč. V případě, že není možné stanovit nabídkovou cenu navrhovatele nebo že nabídková cena, která je předmětem hodnocení, je při zadávání rámcové smlouvy stanovena pouze jako cena za jednotku plnění nebo v případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy, je navrhovatel povinen složit 100 000 Kč. Bankovní spojení Úřad uveřejní na své internetové adrese.

13. Jestliže podle § 117a písm. b) zákona nebyla s podáním návrhu složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 a navrhovatel kauci nesloží ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem, Úřad zahájené řízení zastaví.

14. Dne 6. 12. 2012 podal navrhovatel návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, jehož součástí však nebyl doklad o složení kauce v požadované výši.

15. Vzhledem k tomu, že součástí návrhu navrhovatele nebyl doklad o složení kauce v požadované výši na účet Úřadu a ani z bankovních výpisů Úřadu nevyplývalo, že kauce byla na jeho účet složena, stanovil Úřad navrhovateli usnesením č. j. ÚOHS-S719/2012/VZ- 23369/2012/513/ZMa ze dne 14. 12. 2012 lhůtu ke složení kauce a k doložení dokladu o jejím složení do sedmi dnů od doručení tohoto usnesení.

16. Současně Úřad upozornil navrhovatele na skutečnost, že jestliže nebyla s podáním návrhu složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona a navrhovatel kauci nesloží ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem, Úřad zahájené řízení podle § 117a písm. b) zákona zastaví.

17. Uvedené usnesení bylo navrhovateli doručeno dne 17. 12. 2012.

18. Úřad konstatuje, že navrhovatel nedoložil doklad o složení kauce na účet Úřadu s podáním návrhu ani ve lhůtě stanovené Úřadem ani později, a tudíž návrh neobsahuje všechny zákonem stanovené náležitosti, mezi které patří podle § 114 odst. 3 zákona mimo jiné i doklad o složení kauce podle § 115 zákona.

19. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nesložil s podáním návrhu ani v dodatečné lhůtě kauci, rozhodl Úřad podle § 117a písm. b) zákona o zastavení řízení, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.


Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

otisk úředního razítka

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží

1. Armádní Servisní, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice

2. JUDr. Vladimír Tögel, Ostrovského 253/3, Praha 5 – Smíchov

3. AB Facility a.s., Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha-Vršovice

4. Bartoň a Partner s.r.o., Chválkovice 580, 779 00 Olomouc

5. VV TOP s.r.o., Podolská 1739/28, 628 00 Brno-Líšeň

6. KRASPO, spol. s r.o., Hybešova 259/21, 602 00 Brno – Staré Brno 

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz