číslo jednací: S688/2012/VZ-24165/2012/521/VČe

Instance I.
Věc Výstavba počítačové sítě a silového napájení
Účastníci
  1. Generální ředitelství cel
  2. GATEWAY PLUS s.r.o.
  3. CESA a.s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 25. 1. 2013
Dokumenty file icon 2012_S688.pdf 126 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S688/2012/VZ-24165/2012/521/VČe

 

V Brně dne 7. ledna 2013

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 22. 11. 2012, na návrh ze dne 22. 11. 2012, jehož účastníky jsou

· zadavatel – Česká republika – Generální ředitelství cel, IČ 71214011, se sídlem Budějovická 1387/7, 140 00 Praha 4,

· navrhovatel – GATEWAY PLUS s.r.o., IČ 48534447, se sídlem Hornoměcholupská 476/8, 102 00 Praha 10,

· vybraný uchazeč – CESA a.s., IČ 13585096, se sídlem Jiřího Potůčka 250, 530 09 Pardubice,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele ve veřejné zakázce „Výstavba počítačové sítě a silového napájení“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě výzvy k podání nabídek ze dne 10. 9. 2012,

vydává toto

usnesení:

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – GATEWAY PLUS s.r.o., IČ 48534447, se sídlem Hornoměcholupská 476/8, 102 00 Praha 10 – vzal dne 18. 12. 2012 svůj návrh ze dne 22. 11. 2012 zpět.

Odůvodnění

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 22. 11. 2012 návrh navrhovatele – GATEWAY PLUS s.r.o., IČ 48534447, se sídlem Hornoměcholupská 476/8, 102 00 Praha 10 (dále jen „navrhovatel“), na přezkoumání úkonů zadavatele – Česká republika – Generální ředitelství cel, IČ 71214011, se sídlem Budějovická 1387/7, 140 00 Praha 4 (dále jen „zadavatel“) – učiněných ve veřejné zakázce „Výstavba počítačové sítě a silového napájení“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě výzvy k podání nabídek ze dne 10. 9. 2012.

2. Dnem 22. 11. 2012, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele.

3. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou

o zadavatel,

o navrhovatel,

o vybraný uchazeč - CESA a.s., IČ 13585096, se sídlem Jiřího Potůčka 250, 530 09 Pardubice.

4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem č. j. ÚOHS-S688/2012/VZ-23087/2012/521/VČe ze dne 10. 12. 2012. Úřad dále účastníkům řízení usnesením č. j. ÚOHS-S688/2012/VZ-23088/2012/521/VČe z téhož dne stanovil lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit v řízení své stanovisko, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Dále Úřad zadavateli stanovil lhůtu k podání informace o dalších úkonech, které provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení, lhůtu k předložení kompletní dokumentace o veřejné zakázce a lhůtu ke sdělení, zda uzavřel smlouvu na plnění šetřené veřejné zakázky, a případně předložení kopie této smlouvy. Navrhovateli stanovil Úřad tímtéž usnesením lhůtu k doplnění návrhu o doklad o složení kauce.

5. Dne 18. 12. 2012 obdržel Úřad podání navrhovatele ze dne 17. 12. 2012, jehož obsahem je zpětvzetí návrhu na zahájení správního řízení ze dne 22. 11. 2012.

6. Podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost zpět.

7. Vzhledem k tomu, že navrhovatel vzal dne 18. 12. 2012 svůj návrh ze dne 22. 11. 2012 zpět, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

 

 

 

 

 

 

Poučení

Proti tomuto usnesení je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží

1. Česká republika – Generální ředitelství cel, Budějovická 1387/7, 140 00 Praha 4

2. GATEWAY PLUS s.r.o., Hornoměcholupská 476/8, 102 00 Praha 10

3. CESA a.s., Jiřího Potůčka 250, 530 09 Pardubice

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz