číslo jednací: S15/2013/VZ-2733/2013/512/MHr

Instance I.
Věc Hotel Solenice - nový zdroj tepla s kotli na pelety
Účastníci
  1. Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, státní příspěvková organizace
  2. INSTALLTOP spol. s r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 66 odst. 1 písm. g) zák. č. 500/2004 Sb. - zastaveno
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 6. 3. 2013
Dokumenty file icon 2013_S015.pdf 131 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S15/2013/VZ-2733/2013/512/MHr

 

15. února 2013

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 31. 12. 2012 na návrh ze dne 28. 12. 2012, jehož účastníky jsou

· zadavatel – Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, státní příspěvková organizace, IČ 67779999, se sídlem Přípotoční 300/12, 101 01 Praha 10-Vršovice, v řízení před správním orgánem zastoupena na základě plné moci ze dne 4. 1. 2013 JUDr. Jindřichem Vítkem, Ph.D., advokátem zapsaným do seznamu advokátů České advokátní komory pod ev. č. 9459, se sídlem Nad Petruskou 1, 120 00 Praha 2,

· navrhovatel – INSTALLTOP spol. s r.o., IČ 48204676, se sídlem U cihelny 2128, 390 02 Tábor,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele vymezené obsahem návrhu učiněných v nadlimitní veřejné zakázce „Hotel Solenice - nový zdroj tepla s kotli na pelety“, zadávané v otevřeném řízení, jejíž oznámení bylo odesláno do Věstníku veřejných zakázek dne 16. 8. 2012 a bylo uveřejněno dne 21. 8. 2012 pod ev. č. 228856 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 25. 8. 2012 pod evidenčním číslem 2012/S 163-271256,

vydává toto

usnesení:

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť žádost navrhovatele – INSTALLTOP spol. s r.o., IČ 48204676, se sídlem U cihelny 2128, 390 02 Tábor – ze dne 28. 12. 2012 stala zjevně bezpředmětnou.

Odůvodnění

I. Zadávací řízení

1. Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, státní příspěvková organizace, IČ 67779999, se sídlem Přípotoční 300/12, 101 01 Praha 10-Vršovice, v řízení před správním orgánem zastoupena na základě plné moci ze dne 4. 1. 2013 JUDr. Jindřichem Vítkem, Ph.D., advokátem zapsaným do seznamu advokátů České advokátní komory pod ev. č. 9459, se sídlem Nad Petruskou 1, 120 00 Praha 2 (dále jen „zadavatel“), za účelem zadání nadlimitní veřejné zakázky „Hotel Solenice - nový zdroj tepla s kotli na pelety“ (dále jen „veřejná zakázka“), odeslala oznámení otevřeného řízení do Věstníku veřejných zakázek dne 16. 8. 2012 a které bylo uveřejněno dne 21. 8. 2012 pod ev. č. 228856 a v Úředním věstníku Evropské unie bylo uveřejněno dne 25. 8. 2012 pod evidenčním číslem 2012/S 163-271256.

2. Zadavatel rozhodl dne 3. 12. 2012 o vyloučení uchazeče INSTALLTOP spol. s r.o., IČ 48204676, se sídlem U cihelny 2128, 390 02 Tábor (dále jen „navrhovatel“ nebo „INSTALLTOP spol. s r.o.); oznámení o vyloučení bylo jmenovanému uchazeči doručeno dne 4. 12. 2012.

3. Proti rozhodnutí o vyloučení uchazeče INSTALLTOP spol. s r.o. podal jmenovaný uchazeč dne 12. 12. 2012 zdůvodněné námitky, přičemž požadoval opětovné zařazení do okruhu posuzovaných nabídek.

4. Zadavatel dne 27. 12. 2012 odeslal navrhovateli rozhodnutí o námitkách, ve kterém shledává námitky navrhovatele jako neopodstatněné a námitkám nevyhovuje.

5. S rozhodnutím zadavatele se navrhovatel neztotožnil, a proto podal dne 31. 12. 2012 návrh na přezkoumání úkonů zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).

6. Dnem 31. 12. 2012, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zahájeno správní řízení.

II. Řízení před správním orgánem

7. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům přípisem č. j. ÚOHS-S15/2013/VZ-670/2013/512/MHr ze dne 17. 1. 2013. K zajištění účelu správního řízení vydal Úřad usnesení č. j. ÚOHS-S15/2013/VZ-791/2013/512/MHr z téhož dne, v němž byla stanovena účastníkům lhůta, v níž byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, nebo vyjádřit v řízení své stanovisko, a lhůta, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Úřad týmž usnesením určil zadavateli lhůtu k předložení kompletní dokumentace o předmětné zakázce. Zadavatel předložil dokumentaci Úřadu dne 24. 1. 2013.

8. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou

o zadavatel,

o navrhovatel.

9. Dne 11. 1. 2013 Úřad obdržel vyjádření zadavatele, který uvádí, že vyřídil námitky v souladu s § 111 odst. 1 zákona, jelikož obdržel námitky navrhovatele dne 12. 12. 2012 a poslední den 10denní lhůty připadl na sobotu. Nejbližším pracovním dnem, kdy byl zadavatel povinen odeslat rozhodnutí o námitkách, pak byl čtvrtek 27. 12. 2012, což také učinil. Zadavatel nadále trvá na tom, že navrhovatelem nabízené kotle nesplňují požadavky vymezené zadávacími podmínkami.

10. Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S15/2013/VZ-1708/2013/512/MHr ze dne 24. 1. 2013 nařídil Úřad z moci úřední předběžné opatření, jímž zadavateli podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona uložil zákaz uzavřít smlouvu v předmětném zadávacím řízení a současně zamítl návrh navrhovatele na uložení předběžného opatření podle § 117 odst. 1 písm. b) zákona spočívajícího v pozastavení zadávacího řízení.

11. Dne 25. 1. 2013 byla Úřadu doručena žádost zadavatele o prodloužení lhůty k vyjádření, a to do 1. 2. 2013. Úřad usnesením č. j.  ÚOHS-S15/2013/VZ-1828/2013/512/MHr ze dne 29. 1. 2013 určil účastníkům řízení nové lhůty, v níž byli oprávněni navrhovat důkazy, vyjádřit v řízení své stanovisko nebo se vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

12. Zadavatel dopisem Úřadu sdělil, že dne 5. 2. 2013 rozhodl o zrušení předmětného zadávacího řízení, jelikož dospěl k závěru, že nevymezil dostatečně určitě technické požadavky na kotle v zadávací dokumentaci. Zrušení zadávacího řízení bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 11. 2. 2013.

13. Podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, správní orgán řízení o žádosti usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou.

14. Navrhovatel ve svém návrhu navrhoval, aby Úřad vrátil svým rozhodnutím společnost INSTALLTOP spol. s r.o. zpět do zadávacího řízení o předmětnou zakázku. Zadavatel však v průběhu správního řízení předmětné zadávací řízení zrušil, čímž se stal návrh zjevně bezpředmětným. Úřad proto rozhodl o zastavení řízení, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

Obdrží

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Nad Petruskou 1, 120 00 Praha 2

INSTALLTOP spol. s r.o., U cihelny 2128, 390 02 Tábor

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz