číslo jednací: S19/2013/VZ-2817/2013/514/MDl

Instance I.
Věc Podpora pedagogů mateřských škol
Účastníci
  1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
  2. Inovace výuky, o. p. s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok SŘ zastaveno
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 2. 3. 2013
Dokumenty file icon 2013_S013_1.pdf 137 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S19/2013/VZ-2817/2013/514/MDl

 

Brno 13. února 2013

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 31. 12. 2012 na návrh ze dne 31. 12 2012, jehož účastníky jsou

· zadavatel – Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, IČ 00022985, Karmelitánská 7, 118 12 Praha 1,

· navrhovatel – Inovace výuky, o. p. s., IČ 24164593, Milady Horákové 109B, 160 00 Praha 6, ve správném řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 11. 12. 2012 Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kanceláří, s. r. o., IČ 28360125, Mezníkova 273/13, 616 00 Brno,

ve věci nadlimitní veřejné zakázky „Podpora pedagogů mateřských škol“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 31. 3. 2012 a uveřejněno v informačním systému o veřejných zakázkách dne 2. 4. 2012 pod ev. č. 7202010012542, ve znění oprav provedených dne 10. 4. 2012 pod ev. č. 7202011013508 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 10. 4. 2012 pod zn. 2012/S 76-125647,

rozhodl takto:

Správní řízení se podle § 117a písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť s podáním návrhu nebyla složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 citovaného zákona a navrhovatel – Inovace výuky, o. p. s., IČ 24164593, Milady Horákové 109B, 160 00 Praha 6 – kauci nesložil ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Odůvodnění

I. Zadávací řízení

1. Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, IČ 00022985, Karmelitánská 7, 118 12 Praha 1 (dále jen „zadavatel“), uveřejnila podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v informačním systému o veřejných zakázkách dne 2. 4. 2012 pod ev. číslem 7202011010942, pod ev. č. 7202010012542, ve znění oprav provedených dne 10. 4. 2012 pod ev. č. 7202011013508 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 10. 4. 2012 pod zn. 2012/S 76-125647 oznámení otevřeného řízení za účelem zadání nadlimitní veřejné zakázky „Podpora pedagogů mateřských škol“ (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Inovace výuky, o. p. s., IČ 24164593, Milady Horákové 109B, 160 00 Praha 6, ve správném řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 11. 12. 2012 Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kanceláří, s. r. o., IČ 28360125, Mezníkova 273/13, 616 00 Brno (dále jen „navrhovatel“), podala dne 11. 12. 2012 námitky proti rozhodnutí zadavatele ze dne 21. 11. 2012, kterým zrušil předmětné zadávací řízení.

3. Zadavatel podaným námitkám rozhodnutím ze dne 20. 12. 2012 nevyhověl. Rozhodnutí o nevyhovění námitkám obdržel navrhovatel dne 21. 12. 2012. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí o námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal dopisem ze dne 31. 12. 2012 návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele (dále jen „návrh“) k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).

II. Obsah návrhu

4. Navrhovatel v návrhu namítá, že zadavatel neoprávněně zrušil předmětné zadávací řízení, neboť nebyly splněny zákonem stanovené podmínky pro využití postupu podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) zákona.

5. Podle navrhovatele postup podle výše uvedeného ustanovení zákona je možný pouze za kumulativního splnění podmínek, a to že musí dojít ke zrušení daného zadávacího řízení bez zbytečného odkladu (poté, co nastal důvod, o který se zrušení zadávacího řízení opírá), a zrušit zadávací řízení lze pouze tehdy, pokud se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. Navrhovatel je toho názoru, že nebyly v daném případě obě tyto podmínky kumulativně splněny, tak jak je zákon vyžaduje.

6. Navrhovatel má za to a poukazuje na skutečnost, že zadavatel již v době zahájení zadávací řízení věděl, že dojde ke změně Rámcového vzdělávacího pro předškolní vzdělávání a měl tuto skutečnost reflektovat již v zadávacích podmínkách předmětného zadávacího řízení. Zejména vzhledem k této situaci, má navrhovatel za to, že zadavatel nebyl oprávněn zrušit předmětné zadávací řízení.

III. Vyjádření zadavatele

7. Zadavatel ve svém vyjádření ze dne 7. 1. 2013, jež bylo Úřadu doručeno dne 10. 1. 2013, uvádí, že dne 1. 9. 2012 vstoupilo v účinnost Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se zásadně změnily vnější potřeby zadavatele vztahující se k předškolnímu vzdělávání, což zapříčinilo, že předmětné zadávací řízení v současné podobě neodpovídá nové platné úpravě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, a tedy ani potřebám zadavatele.

8. Zadavatel má za to, že svým postupem navrhovateli žádnou újmu nezpůsobil, a to i z důvodu, že zrušení zadávacího řízení a rizika s tím spojená jsou podnikatelským rizikem uchazečů, kteří se zadávacího řízení účastní.

9. Ve vztahu ke zrušení předmětného zadávacího řízení má zadavatel za to, že nelze po zadavateli spravedlivě požadovat, aby v předmětném zadávacím řízení pokračoval, neboť zadávací podmínky a požadavky zadavatele, tak jak jsou v předmětné veřejné zakázce nastaveny, v návaznosti na nové Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, neodpovídají aktuálním potřebám zadavatele.

IV. Řízení před správním orgánem

10. Dne 31. 12. 2012 podal navrhovatel u Úřadu návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele ve veřejné zakázce „Podpora pedagogů mateřských škol“.

11. Dnem 31. 12. 2012 bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení ve věci přezkoumávání úkonů zadavatele Úřadem.

12. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

o zadavatel,

o navrhovatel.

13. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení dopisem č. j. ÚOHS-S19/2013/VZ-823/2013/514/MDl ze dne 14. 1. 2013. Současně Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S19/2013/VZ-824/2013/514/MDl ze dne 14. 1. 2013 účastníkům řízení určil lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a ve které byli oprávněni vyjádřit svá stanoviska v řízení a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí. Současně Úřad tímto usnesením určil navrhovateli lhůtu k doplnění návrhu o doklad o složení kauce podle § 115 odst. 1 zákona.

14. Usnesením č. j. ÚOHS-S19/2013/VZ-1457/2013/514/MDl ze dne 22. 1. 2013 prodloužil účastníkům řízení lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit v řízení své stanovisko, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí, a to z důvodu žádosti zadavatele ze dne 21. 1. 2013.

V. Vyjádření navrhovatele ze dne 21. 1. 2013

15. Úřad obdržel dne 21. 1. 2013 vyjádření navrhovatele, ve kterém uvádí, že Úřadem stanovená kauce jím nebude uhrazena, avšak i nadále trvá na tvrzeních uvedených v návrhu.

16. Současně navrhovatel doplnil návrh o další skutečnosti vztahující se k tvrzením obsažených v návrhu, zejména předložením důkazů, a to Opatření mistra školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 30. 3. 2012, vč. jeho příloh.

VI. Vyjádření zadavatele ze dne 28. 1. 2013

17. Úřad obdržel dne 28. 1. 2013 vyjádření zadavatele, ve kterém Úřadu zejména navrhuje, aby Úřad dané správní řízení zastavil, neboť návrh podaný navrhovatelem nemá náležitosti podle § 114 zákona.

18. Zadavatel se dále v krátkosti vyjádřil k tvrzením obsažených ve vyjádření navrhovatele, a tyto dementuje. Současně zadavatel upozorňuje na skutečnost, že navrhovatel jako důkaz předložil dokument – Opatření VŘ Sekce IV/I33/33/2012, který podle jeho informací nebyl publikován ani nebyl nikým vyžádán podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

VII. Závěry Úřadu

19. Úřad přezkoumal náležitosti návrhu a na základě zjištěných skutečností konstatuje, že spolu s návrhem na přezkoumání úkonů zadavatele ve věci předmětné veřejné zakázky, ani později, nebyla složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona, a proto správní řízení podle § 117a  písm. b) zákona zastavil. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

20. Návrh musí podle ustanovení § 114 odst. 3 zákona vedle obecných náležitostí podání, obsahovat označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli hrozí nebo vznikla újma na jeho právech, návrhy na provedení důkazů, a čeho se navrhovatel domáhá. Součástí návrhu je mimo jiné doklad o složení kauce podle § 115 zákona

21. Podle § 115 odst. 1 zákona je navrhovatel povinen s podáním návrhu složit na účet Úřadu kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 2 000 000 Kč. V případě, že není možné stanovit nabídkovou cenu navrhovatele nebo že nabídková cena, která je předmětem hodnocení, je při zadávání rámcové smlouvy stanovena pouze jako cena za jednotku plnění nebo v případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy, je navrhovatel povinen složit 100 000 Kč. Bankovní spojení Úřad uveřejní na své internetové adrese. Podle § 117a odst. b) zákona Úřad zahájené řízení zastaví, jestliže nebyla s podáním návrhu složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona a navrhovatel kauci nesloží ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem.

22. Dne 31. 1. 2012 podal navrhovatel návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, jehož součástí však nebyl doklad o složení kauce v požadované výši. Podle § 115 odst. 1 zákona činí kauce ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele. Částku kauce v zákonem stanovené výši byl navrhovatel povinen s podáním návrhu složit na účet Úřadu.

23. Vzhledem k tomu, že součástí návrhu navrhovatele nebyl doklad o složení kauce v požadované výši na účet Úřadu, a ani z bankovních výpisů Úřadu nevyplývalo, že kauce byla na jeho účet složena, stanovil Úřad navrhovateli usnesením č. j. ÚOHS-S19/2013/VZ-824/2013/514/MDl ze dne 14. 1. 2013 lhůtu ke složení kauce a k doložení dokladu o jejím složení do pěti dnů ode dne doručení tohoto usnesení.

24. Současně Úřad upozornil na skutečnost, že jestliže nebyla s podáním návrhu složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona a navrhovatel kauci nesloží ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem, Úřad zahájené řízení podle § 117a písm. b) zákona zastaví.

25. Shora citované usnesení Úřadu bylo navrhovateli podle doručenky datové zprávy doručeno dne 16. 1. 2013. Lhůta k doplnění návrhu o doklad o složení kauce podle § 115 odst. 1 zákona marně uplynula dne 22. 1. 2013

26. Úřad konstatuje, že navrhovatel nedoložil doklad o složení kauce na účet Úřadu ani  s podáním návrhu, ani ve lhůtě stanovené Úřadem usnesením č. j. ÚOHS-S19/2013/VZ-824/2013/514/MDl ze dne 14. 1. 2013. Nedodržel tak zákonem stanovenou podmínku pro podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, kterou je podle ustanovení § 114 odst. 3 zákona mimo jiné i doklad o složení kauce podle § 115 odst. 1 zákona.

27. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nedoplnil návrh o doklad o složení kauce podle ustanovení § 115 odst. 1 zákona ve lhůtě stanovené Úřadem, rozhodl Úřad podle § 117a písm. b) zákona o zastavení správního řízení, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

otisk úředního razítka

 

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží

1. Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s. r. o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno

2. Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitánská 7, 118 12 Praha 1

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz