číslo jednací: S620/2012/VZ-3953/2013/514/JNv

Instance I.
Věc Kuks – Granátové jablko; Hospital – realizace obnovy
Účastníci
  1. Národní památkový ústav
  2. STRABAG a. s.
  3. GEOSAN GROUP a. s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 3. 4. 2013
Dokumenty file icon 2012_S620.pdf 133 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S620/2012/VZ-3953/2013/514/JNv

 

14. března 2013

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 25. 10. 2012 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou:

· zadavatel – Národní památkový ústav, IČ 75032333, Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

navrhovatel – společnosti

· STRABAG a. s., IČ 60838744, Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5,

· GEOSAN GROUP a. s., IČ 25671464, U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III,

které dne 3. 5. 2012 uzavřely smlouvu o sdružení za účelem podání společné nabídky, ve správním řízení zastoupené na základě plné moci ze dne 16. 10. 2012 JUDr. Vladimírem Tögelem, advokátem, IČ 12493031, Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Kuks – Granátové jablko; Hospital – realizace obnovy“, zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo uveřejněno v informačním systému o veřejných zakázkách dne 28. 3. 2012 pod ev. č. 7202011011081, ve znění oprav provedených dne 30. 3. 2012 pod ev. č. 7202021011081, ve znění oprav provedených dne 18. 5. 2012 pod ev. č. 7202011017182, ve znění oprav provedených dne 28. 5. 2012 pod ev. č. 7202011018446 a v Úředním Evropské unie dne 11. 4. 2012 pod zn. 2012/S 70-116118, ve znění oprav provedených dne 30. 5. 2012 pod zn. 2012/S 101-167617, ve znění oprav provedených dne 7. 6. 2012 pod zn. 2012/S 107-177842, ve znění oprav provedených dne 27. 7. 2012 pod zn. 2012/S 143-238920,

vydává toto

usnesení:

1. Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – společnosti – STRABAG a. s., IČ 60838744, Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, a GEOSAN GROUP a. s., IČ 25671464, U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III – vzal dne 27. 2. 2013 svůj návrh ze dne 25. 10. 2012 zpět.

2. Řízení o rozkladu č. j. ÚOHS-R53/2013/VZ ze dne 25. 2. 2013 proti rozhodnutí č. j. ÚOHS-S620/2012/VZ-2904/2013/514/JNv ze dne 14. 2. 2013, o zamítnutí návrhu navrhovatele – společností – STRABAG a. s., IČ 60838744, Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, a GEOSAN GROUP a. s., IČ 25671464, U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III – se podle § 88 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 66 odst. 1 písm. a) téhož zákona zastavuje, neboť jmenovaný navrhovatel vzal dne 27. 2. 2013 svůj návrh ze dne 25. 10. 2012 zpět.

Odůvodnění

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel dne 25. 10. 2012 návrh navrhovatele – společností – STRABAG a. s., IČ 60838744, Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, a GEOSAN GROUP a. s., IČ 25671464, U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, které dne 3. 5. 2012 uzavřely smlouvu o sdružení za účelem podání společné nabídky, ve správním řízení zastoupené na základě plné moci ze dne 16. 10. 2012 JUDr. Vladimírem Tögelem, advokátem, IČ 12493031, Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5 (dále jen „navrhovatel“), na přezkoumání úkonů učiněných zadavatelem – Národní památkový ústav, IČ 75032333, Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana (dále jen „zadavatel“) – při zadávání veřejné zakázky „Kuks – Granátové jablko; Hospital – realizace obnovy“, zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo uveřejněno v informačním systému o veřejných zakázkách dne 28. 3. 2012 pod ev. č. 7202011011081, ve znění oprav provedených dne 30. 3. 2012 pod ev. č. 7202021011081, ve znění oprav provedených dne 18. 5. 2012 pod ev. č. 7202011017182, ve znění oprav provedených dne 28. 5. 2012 pod ev. č. 7202011018446 a v Úředním Evropské unie dne 11. 4. 2012 pod zn. 2012/S 70-116118, ve znění oprav provedených dne 30. 5. 2012 pod zn. 2012/S 101-167617, ve znění oprav provedených dne 7. 6. 2012 pod zn. 2012/S 107-177842, ve znění oprav provedených dne 27. 7. 2012 pod zn. 2012/S 143-238920.

2. Dne 25. 10. 2012, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele.

3. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou

o zadavatel,

o navrhovatel.

4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům přípisem č. j. ÚOHS-S620/2012/VZ- 20953/2012/514/JNv ze dne 9. 11. 2012. Současně Úřad usnesením č. j. ÚOHSS620/ 2012/VZ-20966/2012/514/JNv ze dne 9. 11. 2012 určil účastníkům řízení lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a ve které byli oprávněni vyjádřit svá stanoviska v řízení a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí.

5. Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S620/2012/VZ-23127/2012/514/JNv ze dne 6. 12. 2012 zamítl Úřad návrh navrhovatele na nařízení předběžného opatření, neboť přezkoumal postup zadavatele při zadávání veřejné zakázky rovněž ve správním řízení vedeném pod sp. zn. S611/2012, ve kterém dne 23. 11. 2012 vydal rozhodnutí č. j. ÚOHS-S611/2012/VZ-22182/2012/514/JNv o předběžném opatření, kterým podle § 117 odst. 1 písm. b) zákona nařídil zadavateli pozastavit zadávací řízení „Kuks – Granátové jablko; Hospital – realizace obnovy“, a to až do doby nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bude správní řízení ukončeno.

6. Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S620/2012/VZ-2904/2013/514/JNv ze dne 14. 2. 2013 Úřad podle ustanovení § 118 odst. 5 písm. a) zákona zamítl návrh navrhovatele, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle § 118 odst. 1 nebo 2 citovaného zákona. Proti citovanému rozhodnutí podal navrhovatel přípisem ze dne 25. 2. 2013 rozklad, který Úřad obdržel téhož dne, a který zaevidoval pod č. j. ÚOHS-R53/2013/VZ.

7. Dne 27. 2. 2013 obdržel Úřad podání navrhovatele z téhož dne, jehož obsahem je zpětvzetí návrhu na zahájení správního řízení ze dne 25. 10. 2012.

8. Podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost zpět.

9. Podle § 88 odst. 1 správního řádu má správní orgán, který vydal rozhodnutí napadené rozkladem, předat spis se svým stanoviskem odvolacímu správnímu orgánu do 30 dnů ode dne doručení rozkladu.

10. Podle § 88 odst. 2 správního řádu pokud před předáním spisu odvolacímu správnímu orgánu nastal některý z důvodů zastavení řízení uvedený v § 66 odst. 1 písm. a), e), f) nebo g) nebo v § 66 odst. 2 správního řádu, správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, řízení zastaví, ledaže by rozhodnutí o odvolání mohlo mít význam pro náhradu škody.

11. Vzhledem k tomu, že navrhovatel vzal podaný návrh zpět před předáním spisu odvolacímu správnímu orgánu, a nastala tedy skutečnost, která je důvodem pro zastavení řízení podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu, Úřad rozhodl o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku 1. tohoto usnesení. Z uvedeného důvodu Úřad rozhodl rovněž o zastavení řízení o rozkladu ze dne 27. 2. 2013, jak je uvedeno ve výroku 2. tohoto usnesení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poučení

Proti tomuto usnesení je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží

1. Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

2. JUDr. Vladimír Tögel, advokát, Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

Přílohy

1. Název přílohy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.gov.cz