číslo jednací: S709/2012/VZ-3927/2013/521/SWa

Instance I.
Věc Integrační nástroje, vstupní a výstupní subsystém
Účastníci
  1. Český statistický úřad ČR
  2. NESS Czech s. r. o.
  3. Asseco Central Europe, a. s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 26. 3. 2013
Dokumenty file icon 2012_S709.pdf 123 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S709/2012/VZ-3927/2013/521/SWa

 

7. března 2013

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 30. 11. 2012 na návrh ze dne 29. 11. 2012, jehož účastníky jsou

· zadavatel – Česká republika – Český statistický úřad, IČO 00025593, se sídlem Na padesátém 3268/81, 100 82 Praha 10 – Strašnice, ve správním řízení zastoupený na základě plné moci ze dne 6. 12. 2012 společností MT Legal, s. r. o., advokátní kancelář, IČO 28305043, se sídlem Jakubská 1, 602 00 Brno, s adresou pro doručování: Karolíny Světlé 25, 110 00 Praha 1,

· navrhovatel – NESS Czech s. r. o., IČO 45786259, se sídlem V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 27. 12. 2012 společností ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s. r. o., IČO 28468414, se sídlem Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4,

· vybraný uchazeč – Asseco Central Europe, a. s., IČO 27074358, se sídlem Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných ve veřejné zakázce „Integrační nástroje, vstupní a výstupní subsystém“, zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 26. 6. 2012 a uveřejněno pod evid. č. 222570 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 10. 7. 2012 pod evid. č. 2012/S 130-216568,

 

vydává toto

 

usnesení:

 

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – NESS Czech s. r. o., IČO 45786259, se sídlem V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4 – vzal dne 28. 2. 2013 svůj návrh ze dne 29. 11. 2012 zpět.

 

 

Odůvodnění

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) obdržel návrh navrhovatele – NESS Czech s. r. o., IČO 45786259, se sídlem V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 27. 12. 2012 společností ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s. r. o., IČO 28468414, se sídlem Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4 (dále jen „navrhovatel“) – ze dne 29. 11. 2012 na přezkoumání úkonů zadavatele – Česká republika – Český statistický úřad, IČO 00025593, se sídlem Na padesátém 3268/81, 100 82 Praha 10 – Strašnice, ve správním řízení zastoupený na základě plné moci ze dne 6. 12. 2012 společností MT Legal, s. r. o., advokátní kancelář, IČO 28305043, se sídlem Jakubská 1, 602 00 Brno, s adresou pro doručování: Karolíny Světlé 25, 110 00 Praha 1 (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Integrační nástroje, vstupní a výstupní subsystém“, zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 26. 6. 2012 a uveřejněno pod evid. č. 222570 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 10. 7. 2012 pod evid. č. 2012/S 130-216568.

 

2. Dnem 30. 11. 2012, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

 

1.  

2.  

3. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

· zadavatel,

· navrhovatel,

· vybraný uchazeč – Asseco Central Europe, a. s., IČO 27074358, se sídlem Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4.

 

4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům dopisem č. j. ÚOHS-S709/2012/VZ-23582/2012/521/SWa ze dne 14. 12. 2012. Úřad dále účastníkům řízení usnesením č. j. ÚOHS-S709/2012/VZ-23585/2012/521/SWa ze dne 14. 12. 2012 stanovil lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit v řízení své stanovisko, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Uvedeným usnesením Úřad stanovil zadavateli lhůtu k provedení úkonu − podání informace Úřadu o dalších úkonech, které zadavatel provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení.

5. Dne 28. 2. 2013 Úřad obdržel podání navrhovatele z téhož dne, jehož obsahem bylo zpětvzetí návrhu na zahájení správního řízení ze dne 29. 11. 2012.

6. Podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“) řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost zpět.

7. S ohledem na skutečnost, že navrhovatel vzal dne 28. 2. 2013 svůj návrh ze dne 29. 11. 2012 zpět, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu  hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží

1. MT Legal, s. r. o., advokátní kancelář, Karolíny Světlé 25, 110 00 Praha

2. ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s. r. o., Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4

3. Asseco Central Europe, a. s., Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4

 

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz