číslo jednací: S714/2012/VZ-4922/2013/514/MDl

Instance I.
Věc Dodávka serverů pro platformu Microsoft Windows v roce 2012
Účastníci
  1. Generální finanční ředitelství ČR
  2. Dell Computer, spol. s r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 66 odst. 1 písm. g) zák. č. 500/2004 Sb. - zastaveno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 19. 4. 2013
Dokumenty file icon 2012_S714.pdf 129 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S714/2012/VZ-4922/2013/514/MDl

 

2. dubna 2013

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 3. 12. 2012 na návrh ze dne 30. 11. 2012, jehož účastníky jsou:

· zadavatel – Česká republika – Generální finanční ředitelství, IČ 72080043, se sídlem Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1,

· navrhovatel – Dell Computer, spol. s r. o., IČ 45272808, se sídlem V Parku 2325/16, 148 00 Praha 11,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných v nadlimitní veřejné zakázce „Dodávka serverů pro platformu Microsoft Windows v roce 2012“, zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo uveřejněno v informačním systému o veřejných zakázkách dne 25. 9. 2012 pod ev. č. 7202011032582 a v Úředním Evropské unie dne 28. 9. 2012 pod ev. č. 2012/S 187-307602, vydává toto

usnesení:

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť se žádost stala zjevně bezpředmětnou.

Odůvodnění

I. Průběh zadávacího řízení

1. Zadavatel – Česká republika – Generální finanční ředitelství, IČ 72080043, se sídlem Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 (dále jen „zadavatel“) – uveřejnil podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v informačním systému o veřejných zakázkách dne 25. 9. 2012 pod ev. č. 7202011032582 a v Úředním Evropské unie dne 28. 9. 2012 pod ev. č. 2012/S 187-307602 oznámení otevřeného řízení za účelem zadání nadlimitní veřejné zakázky „Dodávka serverů pro platformu Microsoft Windows v roce 2012“ (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Dne 19. 11. 2012 podala společnost Dell Computer, spol. s r. o., IČ 45272808, se sídlem V Parku 2325/16, 148 00 Praha 11 (dále jen „navrhovatel“), námitky proti rozhodnutí o vyloučení ze dne 15. 11. 2012. Zadavatel rozhodnutím ze dne 22. 11. 2012 podaným námitkám nevyhověl.

3. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal dne 30. 11. 2012 návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).

4. Dne 3. 12. 2012, kdy Úřad obdržel uvedený návrh, bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení. Zadavatel obdržel návrh rovněž dne 3. 12. 2012.

II. Řízení před správním orgánem

5. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

o zadavatel,

o navrhovatel.

6. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení přípisem č. j. ÚOHS-S747/2012/VZ-23460/2012/514/MDl ze dne 12. 12. 2012. Současně Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S747/2012/23467/2012/514/MDl ze dne 12. 12. 2012 určil účastníkům řízení lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, a oprávněni vyjádřit v řízení své stanovisko a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

7. Dne 13. 3. 2013 obdržel Úřad vyjádření zadavatele z téhož dne, kde zadavatel uvedl, že rozhodl o zrušení předmětného zadávacího řízení. Přílohou uvedeného vyjádření je rozhodnutí zadavatele ze dne 13. 3. 2013 o zrušení zadávacího řízení s odkazem na ustanovení § 84 odst. 2 písm. d) zákona, a to z důvodu, že odpadly důvody pro pokračování v zadávacím řízení v důsledku podstatné změny okolností, které nastaly v době od zahájení zadávacího řízení a které zadavatel s přihlédnutím ke všem okolnostem nemohl předvídat a ani je nezpůsobil.

III. Závěry Úřadu

8. Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona případ z hlediska naplnění podmínek řízení, po zhodnocení všech podkladů a na základě vlastního zjištění, rozhodl o zastavení řízení. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

9. Podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou.

10. Zadavatel zrušil předmětné zadávací řízení s odkazem na ustanovení § 84 odst. 2 písm. d) zákona, a to z důvodu, že nastaly u zadavatele po zahájení předmětného zadávacího řízení podstatné změny, zejména změny v organizaci zadavatele, v souvislosti se vstoupením platnosti zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, od 1. 1. 2013, přičemž tyto změny výrazně ovlivňují počet a HW konfiguraci serverových zařízení, které byly předmětem dané veřejné zakázky.

11. Jelikož v průběhu správního řízení zadavatel předmětné zadávací řízení zrušil, zanikla tak veřejná zakázka, která měla být Úřadem přezkoumána. Návrh („žádost“ v terminologii správního řádu, pozn. Úřadu) se tak stal zjevně bezpředmětným, a Úřad proto rozhodl usnesením podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu o zastavení řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

POUČENÍ

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

otisk úředního razítka

 

 

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží

1. Dell Computer, spol. s r. o., V Parku 2325/16, 148 00 Praha 11

2. Česká republika – Generální finanční ředitelství, Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz