číslo jednací: S287/2013/VZ-15581/2013/511/KCh

Instance I.
Věc Vybavení interiérů a mobiliář depozitářů NK v Hostivaři
Účastníci
  1. Národní knihovna České republiky, s.p.o.
  2. Dřevozpracující výrobní družstvo
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 7. 9. 2013
Dokumenty file icon 2013_S287.pdf 132 KB

 

Č. j.: ÚOHS-S287/2013/VZ-15581/2013/511/KCh

 

19. srpna 2013

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném na návrh ze dne 13. 5. 2013, jehož účastníky jsou

· zadavatel – Národní knihovna České republiky, s.p.o., IČO 00023221, se sídlem Klementinum 190, 110 01 Praha – Staré Město, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 7. 11. 2012 JUDr. Jindrou Pavlovou, advokátkou, IČO 66231183, se sídlem Vinohradská 938/37, 120 00 Praha 2,

· navrhovatel – Dřevozpracující výrobní družstvo, IČO 00030520, se sídlem Stromořadí 1098, 677 51  Jaroměřice nad Rokytnou,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – Národní knihovna České republiky, s.p.o., IČO 00023221, se sídlem Klementinum 190, 110 01 Praha – Staré Město, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 7. 11. 2012 JUDr. Jindrou Pavlovou, advokátkou, IČO 66231183, se sídlem Vinohradská 938/37, 120 00 Praha 2 – při zadávání veřejné zakázky „Vybavení interiérů a mobiliář depozitářů NK v Hostivaři“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 29. 1. 2013 a ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 30. 1. 2013 pod evidenčním číslem 240015, vydává toto

 

usnesení:

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – Dřevozpracující výrobní družstvo, IČO 00030520, se sídlem Stromořadí 1098, 677 51  Jaroměřice nad Rokytnou – vzal dne 9. 8. 2013 svůj návrh ze dne 13. 5. 2013 zpět.

Odůvodnění

1. Dne 29. 1. 2013 odeslal zadavatel – Národní knihovna České republiky, s.p.o., IČO 00023221, se sídlem Klementinum 190, 110 01 Praha – Staré Město, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 7. 11. 2012 JUDr. Jindrou Pavlovou, advokátkou, IČO 66231183, se sídlem Vinohradská 938/37, 120 00 Praha 2 (dále jen „zadavatel“) – k uveřejnění oznámení o zahájení otevřeného řízení na veřejnou zakázku „Vybavení interiérů a mobiliář depozitářů NK v Hostivaři“; ve Věstníku veřejných zakázek bylo oznámení o zakázce uveřejněno dne 30. 1. 2013 pod evidenčním číslem 240015.

2. Předmětem veřejné zakázky, jak zadavatel uvedl v zadávací dokumentaci, byla dodávka a montáž zejména kancelářského nábytku střední třídy a dalšího interiérového vybavení kanceláří, studoven, zázemí pro pracovníky i návštěvníky, speciálních provozů (např. laboratoře), vstupní haly a recepce, jídelny a dalších provozů v obou objektech depozitářů, včetně atypických prvků, a to vše na základě zpracované projektové dokumentace, vycházející z investičního záměru a provozních požadavků zadavatele (přestěhování cca 200 pracovníků z Klementina). Cílem je vytvořit z obou budov jednolitý provozní celek s kvalitním prostředím pro knižní fondy, pracovníky knihovny i pro návštěvníky studovny.

3. Předpokládanou hodnotu stanovil zadavatel na 29 mil. Kč bez DPH. Jako základní hodnotící kritérium veřejné zakázky zadavatel zvolil nejnižší nabídkovou cenu.

4. Dne 2. 4. 2013 vydal zadavatel rozhodnutí o zrušení předmětného zadávacího řízení. Jako důvod zrušení uvedl „důvody zvláštního zřetele hodné“ ve smyslu § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a to konkrétně chybné vymezení hodnotícího kritéria. V odůvodnění tohoto rozhodnutí zadavatel mimo jiné uvedl: „Z výše uvedených skutečností je zřejmé, že zadavatel podcenil náročnost a specifika veřejné zakázky a nezpracoval zadávací podmínky tak, aby bylo možno spravedlivě, objektivně a v souladu se zákonem vybrat nejvhodnější nabídku na dodávku zboží a montáž. Zadavatel stanovil jediné hodnotící kritérium (cenu), ale současně bylo stanoveno v projektové dokumentaci v textové části pro posuzování nabídek další množství požadavků, které nebyly bohužel přeneseny do zadávací dokumentace, a nebylo vymezeno v zadávacích podmínkách, jak se má postupovat, pokud uchazeči tyto další požadavky nesplní. Z posouzených vzorků je už nyní zřejmé, že vítězný uchazeč (ale i ostatní uchazeči) nebude schopen řádně a kvalitně veřejnou zakázku plnit.“

5. Proti rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení, které mu bylo doručeno dne 8. 4. 2013, podal navrhovatel – Dřevozpracující výrobní družstvo, IČO 00030520, se sídlem Stromořadí 1098, 677 51 Jaroměřice nad Rokytnou (dále jen „navrhovatel“) – dne 22. 4. 2013 námitky, ve kterých uvedl, že zadavatel postupoval v rozporu se zákonem, když jako důvod zrušení zadávacího řízení uvedl příliš nízkou nabídkovou cenu ve čtyřech z pěti předložených nabídek, přestože nevyloučil žádného z uchazečů pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu. Dále byl dle něj nesprávný postup zadavatele při posuzování vzorků, které dle zadavatele byly v rozporu s projektovou dokumentací. Navrhovatel také namítal zadavatelův protizákonný postup, když jako důvod zrušení zadávacího řízení uvedl, že do zadávací dokumentace nebyly přeneseny požadavky uvedené v projektové dokumentaci v textové části, neboť projektová dokumentace byla součástí zadávacích podmínek.

6. Dne 2. 5. 2013 vydal zadavatel rozhodnutí o námitkách navrhovatele, v němž námitkám nevyhověl.

7. Vzhledem k tomu, že navrhovatel považoval rozhodnutí zadavatele ze dne 2. 5. 2013 o nevyhovění svým námitkám za učiněné v rozporu se zákonem, podal dne 13. 5. 2013 písemný návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, jako orgánu dohledu nad dodržováním zákona.

8. Úřad obdržel zmíněný návrh dne 13. 5. 2013 a tímto dnem bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

9. Účastníky řízení podle § 116 zákona jsou:

o zadavatel,

o navrhovatel.

10. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem ze dne 29. 5. 2013 č. j.  ÚOHS-S287/2013/VZ-9999/2013/511/MKl.

11. S ohledem na skutečnost, že Úřadu byl zároveň s návrhem navrhovatele doručen i návrh společnosti MY DVA group, a.s., IČO 29030684, se sídlem Osadní 1053/28, 170 00 Praha 7 - Holešovice, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 13. 5. 2013 Mgr. Adamem Sigmundem, advokátem, IČO 28227409, se sídlem Široká 36/5, 110 00 Praha 1 (dále jen „společnost MY DVA group“), který se týkal totožné veřejné zakázky a směřoval proti témuž úkonu zadavatele (rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení), Úřad dne 23. 7. 2013 usnesením č.j. ÚOHS-S286,287/2013/VZ-13839/2013/511/MKl správní řízení vedená o obou návrzích (tj. správní řízení vedené pod sp. zn. S286/2013/VZ/MKl o návrhu společnosti MY DVA group a správní řízení vedené pod sp.zn. S287/2013/VZ/MKl o návrhu navrhovatele) spojil.

12. Usnesením č.j. ÚOHS-S286,287/2013/VZ-13844/2013/511/MKl ze dne 23. 7. 2013 stanovil Úřad účastníkům řízení podle § 39 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a ve které byli oprávněni vyjádřit svá stanoviska v řízení a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí.

13. Dne 9. 8. 2013 bylo Úřadu doručeno podání navrhovatele ze dne 8. 8. 2013, kterým vzal navrhovatel svůj návrh na zahájení řízení ze dne 13. 5. 2013 zpět.

14. S ohledem na toto zpětvzetí návrhu byla tato část správního řízení, tj. řízení o návrhu navrhovatele, usnesením ze dne 13. 8. 2013 č.j. ÚOHS-S286,287/2013/VZ-15238/2013/511/KCh vyloučena ze společného správního řízení.

15. Podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu správní orgán řízení o žádosti usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost zpět.

16. Úřad vzhledem ke zpětvzetí návrhu rozhodl o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

Obdrží

1. JUDr. Jindra Pavlová, advokátka, Vinohradská 938/37, 120 00 Praha 2

2. Dřevozpracující výrobní družstvo, Stromořadí 1098, 677 51  Jaroměřice nad Rokytnou

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz