číslo jednací: S424/2013/VZ-18026/2013/514/PJa

Instance I.
Věc Realizace dlouhodobé komunikační strategie na podporu spotřeby sladkovodních ryb a výrobků z nich v období 2013 – 2015
Účastníci
  1. Ministerstvo zemědělství ČR
  2. Comunica, a. s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 23. 10. 2013
Dokumenty file icon 2013_S424.pdf 121 KB

 

Číslo jednací:

Vyřizuje:

Brno 30. 9. 2013

ÚOHS-S424/2013/VZ-18026/2013/514/PJa

Ing. Jandek

 

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 10. 7. 2013 na návrh ze dne 10. 7. 2013, jehož účastníky jsou

· zadavatel – Česká republika – Ministerstvo zemědělství, IČO 00020478, Těšnov 17, 117 05 Praha 1,

· navrhovatel – Comunica, a. s., IČO 27216187, Pod Kotlářkou 151/3, 150 00 Praha 5,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele vymezené obsahem návrhu v nadlimitní veřejné zakázce „Realizace dlouhodobé komunikační strategie na podporu spotřeby sladkovodních ryb a výrobků z nich v období 2013 – 2015“, zadávané formou otevřeného řízení, jejíž oznámení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 7. 3. 2013 pod ev. č. 7302011030223, ve znění oprav provedených dne 25. 3. 2013 pod ev. č. 7302021030223, na návrh ze dne 10. 7. 2013,

vydává toto

usnesení:

I. Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – Comunica, a. s., IČO 27216187, Pod Kotlářkou 151/3, 150 00 Praha 5 – vzal dne 18. 9. 2013 svůj návrh ze dne 10. 7. 2013 zpět.

II. Řízení o rozkladu č. j. ÚOHS-R230/2013/VZ ze dne 9. 8. 2013 proti rozhodnutí č. j. ÚOHS-S424/2013/VZ-14229/2013/514/Pja ze dne 29. 7. 2013, o předběžném opatření, se podle § 88 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 66 odst. 1 písm. a) citovaného zákona zastavuje, neboť navrhovatel – Comunica, a. s., IČO 27216187, Pod Kotlářkou 151/3, 150 00 Praha 5 – vzal dne 18. 9. 2013 svůj návrh ze dne 10. 7. 2013 zpět.

Odůvodnění

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek (dále jen „Úřad“ a „zákon“), obdržel dne 10. 7. 2013 návrh navrhovatele –  Comunica, a. s., IČO 27216187, Pod Kotlářkou 151/3, 150 00 Praha 5, (dále jen „navrhovatel“) – na přezkoumání úkonů zadavatele – Česká republika – Ministerstvo zemědělství, IČO 00020478, Těšnov 17, 117 05 Praha 1 (dále jen „zadavatel“) – učiněných ve veřejné zakázce „Realizace dlouhodobé komunikační strategie na podporu spotřeby sladkovodních ryb a výrobků z nich v období 2013 - 2015“ (dále jen „zakázka“), jejíž oznámení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 7. 3. 2013 pod ev. č. 7302011030223, ve znění oprav provedených dne 25. 3. 2013 pod ev. č. 7302021030223. Součástí návrhu byl i návrh na vydání předběžného opatření podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona.

2. Dnem 10. 7. 2013, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele.

3. Účastníky správního řízení podle ustanovení § 116 zákona jsou

· zadavatel,

· navrhovatel.

4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům přípisem č. j. ÚOHS-S424/2013/VZ-13291/2013/514/PJa ze dne 18. 7. 2013 a usnesením č. j. ÚOHS-S424/2013/VZ-13292/2013/514/PJa ze dne 18. 7. 2013 Úřad určil účastníkům řízení lhůty, ve kterých byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a ve které byli oprávněni vyjádřit svá stanoviska v řízení a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí.

5. Dne 29. 7. 2013 vydal Úřad rozhodnutí č. j. ÚOHS-S424/2013/VZ-14229/2013/514/PJa, kterým nařídil předběžné opatření, ve kterém zadavateli uložil zákaz uzavřít smlouvu v předmětném řízení.

6. Dopisem datovaným dne 9. 8. 2013, který Úřad obdržel dne 14. 8. 2013, byl proti rozhodnutí č. j. ÚOHS-S424/2013/VZ-14229/2013/514/PJa ze dne 29. 7. 2013 podán zadavatelem rozklad (sp. zn. R230/2013/VZ).

7. Dne 18. 9. 2013 obdržel Úřad podání navrhovatele z téhož dne, jehož obsahem bylo zpětvzetí návrhu ze dne 10. 7. 2013 a to v celém rozsahu.

8. Podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel vzal svou žádost zpět.

9. Podle § 88 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), má správní orgán, který vydal rozhodnutí napadené rozkladem, předat spis se svým stanoviskem odvolacímu správnímu orgánu do 30 dnů ode dne doručení rozkladu.

10.  Podle § 88 odst. 2 správního řádu pokud před předáním spisu odvolacímu správnímu orgánu nastal některý z důvodů zastavení řízení uvedený v § 66 odst. 1 písm. a), e), f) nebo g) nebo v § 66 odst. 2 správního řádu, správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, řízení zastaví, ledaže by rozhodnutí o odvolání mohlo mít význam pro náhradu škody.

11.  Vzhledem k tomu, že navrhovatel vzal podaný návrh zpět před předáním spisu odvolacímu správnímu orgánu, a nastala tedy skutečnost, která je důvodem pro zastavení řízení podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu, Úřad rozhodl o zastavení řízení tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto usnesení. Z uvedeného důvodu Úřad rozhodl rovněž o zastavení řízení o rozkladu ze dne 9. 8. 2013, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto usnesení.

POUČENÍ

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží

1. Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha 1

Comunica, a. s., Pod Kotlářkou 151/3, 150 00 Praha 5

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz