číslo jednací: S487/2013/VZ-17008/2013/513/KSt

Instance I.
Věc Administrace rozvojových projektů IOP v rámci 2., 10. a 11. výzvy
Účastníci
  1. Státní zdravotní ústav, příspěvková organizace
  2. ABC Works CZ s. r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok SŘ zastaveno
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 24. 10. 2013
Dokumenty file icon 2013_S487.pdf 252 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S487/2013/VZ-17008/2013/513/KSt

 

8. října 2013

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 8. 8. 2013 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Státní zdravotní ústav, příspěvková organizace, IČO 75010330, se sídlem Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10 – Vinohrady,
  • navrhovatel – ABC Works CZ s. r. o., IČO 28196210, se sídlem U kříže 632/24, Jinonice, 158 00 Praha 5,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných ve veřejné zakázce „Administrace rozvojových projektů IOP v rámci 2., 10. a 11. výzvy“ zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 21. 5. 2013 pod ev. č. 347746, ve znění oprav uveřejněných dne 22. 5. 2013,

vydává toto

usnesení:

 

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť žádost navrhovatele – ABC Works CZ s. r. o., IČO 28196210, se sídlem U kříže 632/24, Jinonice, 158 00 Praha 5 – ze dne 8. 8. 2013 se stala zjevně bezpředmětnou.

 

Odůvodnění

I. Zadávací řízení

1. Státní zdravotní ústav, příspěvková organizace, IČO 75010330, se sídlem Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10 – Vinohrady (dále jen „zadavatel“), uveřejnila dne 21. 5. 2013 ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 347746, ve znění oprav uveřejněných dne 22. 5. 2013 oznámení otevřeného zadávacího řízení za účelem zadání veřejné zakázky „Administrace rozvojových projektů IOP v rámci 2., 10. a 11. výzvy“ (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Podle bodu II.1.5) „Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)“ oznámení o zakázce zadavatel rozdělil šetřenou veřejnou zakázku na 2 části.

3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky podle bodu II.2.1) „Celkové množství nebo rozsah“ oznámení o zakázce činila 938 212,- Kč bez DPH.

4. Zadavatel v bodu IV.2.1) „Kritéria pro zadání zakázky“ oznámení o zakázce stanovil, že  hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky bude nejnižší nabídková cena.

5. Z protokolu o otevírání obálek ze dne 20. 6. 2013 vyplývá, že ve stanovené lhůtě podalo v části 1. nabídku 8 uchazečů a v části 2. nabídku 12 uchazečů. Všechny nabídky splnily požadavky stanovené v § 71 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

6. Z protokolu o jednání hodnotící komise vyplývá, že hodnotící komise na svém 2. jednání konaném dne 21. 6. 2013 vyřadila ze zadávacího řízení nabídku podanou uchazečem ABC Works CZ s. r. o., IČO 28196210, se sídlem U kříže 632/24, Jinonice, 158 00 Praha 5 (dále jen „navrhovatel“). Zadavatelovo rozhodnutí o vyloučení navrhovatele z další účasti v zadávacím řízení pro 1. i 2. část veřejné zakázky ze dne 3. 7. 2013 obdržel navrhovatel dne 10. 7. 2013.

7. Dne 25. 7. 2013 doručil navrhovatel zadavateli námitky ze dne 10. 7. 2013 proti rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení ze dne 3. 7. 2013. Po přezkoumání oprávněnosti námitek navrhovatele zadavatel námitky ze dne 10. 7. 2013 rozhodnutím ze dne 25. 7. 2013 podle § 110 odst. 7 zákona odmítl, neboť v nich nebyla uvedena újma, jaká navrhovateli v důsledku domnělého porušení zákona hrozí nebo vznikla. Rozhodnutí zadavatele bylo navrhovateli doručeno dne 29. 7. 2013.

8. Vzhledem ke skutečnosti, že podle navrhovatele zadavatel nerozhodl o námitkách v souladu s § 111 zákona v návaznosti na § 110 odst. 4 a 7 zákona, když odmítl námitky bez věcného přezkoumání, podal dne 8. 8. 2013 návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele (dále jen „návrh“) k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).

9. Dnem 8. 8. 2013, kdy Úřad obdržel uvedený návrh, bylo zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele. Zadavatel obdržel stejnopis návrhu rovněž dne 8. 8. 2013.

Obsah návrhu navrhovatele

10. Navrhovatel se v návrhu vyjádřil zejména k rozhodnutí zadavatele o jeho vyloučení z další účasti v zadávacím řízení. V rozhodnutí zadavatel uvedl, že jej ze zadávacího řízení vyloučil z důvodů neprokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů, když doložil seznam 6 referenčních zakázek, z nichž pouze 3 splňovaly podmínku řádně a úplně dokončené významné služby.  

11. Podle navrhovatele ze zadávací dokumentace a dodatečných informací č. 2 vyplývá, že zadavatel považuje za řádně a úplně dokončenou významnou službu i službu spojenou např. jen se zpracováním zjednodušení žádosti o platbu. Řádné a úplné dokončení služby tedy není vázáno na dokončení realizace celého projektu, nýbrž na provedení a dokončení každého jednoho typu poskytované služby. Navrhovatel ve své nabídce předložil pro každou část veřejné zakázky seznam tří významných služeb, přičemž se jednalo o kombinaci projektů, které byly dokončeny a které jsou realizovány. Tím prokázal, že v souhrnu vykonával všechny činnosti požadované zadavatelem.

12. Podle názoru navrhovatele zadavatel nedodržel postup stanovený zákonem, když nesprávně posoudil jím v nabídce předložené doklady k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů.

13. Na základě výše uvedených skutečností navrhovatel navrhl, aby Úřad vydal předběžné opatření, kterým by podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona zadavateli zakázal uzavřít smlouvu v zadávacím řízení. Současně navrhovatel navrhl, aby Úřad v souladu s § 118 zákona uložil zadavateli nápravné opatření spočívající ve zrušení rozhodnutí zadavatele o jeho vyloučení z další účasti v zadávacím řízení.

Vyjádření zadavatele k návrhu ze dne 14. 8. 2013

14. Zadavatel doručil Úřadu dne 16. 8. 2013 vyjádření k návrhu a návrh na zastavení řízení ze dne 14. 8. 2013, ve kterých mimo jiné uvedl, že rozhodnutím ze dne 3. 7. 2013 vyloučil navrhovatele z další účasti v zadávacím řízení z důvodu podání nepřijatelné nabídky, neboť neprokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů. Zadavatel podle zadávací dokumentace požadoval doložení řádně a úplně dokončených zakázek (služeb) a nikoliv řádně a dokončené činnosti v rámci významné zakázky (služby).

15. Zadavatel dále uvedl, že po přezkoumání zadávací dokumentace dospěl k závěru, že při jejím zpracování porušil zákon, když stanovil neodůvodněné technické kvalifikační předpoklady. V souladu s § 111 odst. 6 zákona zadavatel přijal nápravné opatření a zrušil zadávací řízení podle § 84 odst. 2 písm. e) zákona.

16. Na základě výše uvedených skutečností se zadavatel domnívá, že neporušil zákon, jak je uvedeno v návrhu, a navrhuje, aby Úřad správní řízení zastavil podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), neboť návrh se stal bezpředmětným.

II. Průběh správního řízení

17. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

18. Dne 9. 8. 2013 doručil zadavatel Úřadu své rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení a to obou jeho částí podle § 84 odst. 2 písm. e) zákona.

19. Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům pod č. j. ÚOHS-S487/2013/VZ-15618/2013/513/KSt dne 20. 8. 2013. Dále Úřad účastníkům řízení stanovil usnesením č. j. ÚOHS-S487/2013/VZ-15619/2013/513/KSt z téhož dne lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, vyjádřit svá stanoviska v řízení, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

20. Úřad pro úplnost uvádí, že s ohledem na skutečnost, že návrh navrhovatele se stal bezpředmětným podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu, nerozhodoval již o návrhu navrhovatele na vydání předběžného opatření, neboť není třeba zajistit účel řízení prostřednictvím nařízení předběžného opatření.

III. Závěry Úřadu

21. Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona případ z hlediska naplnění podmínek řízení a na základě vlastního zjištění rozhodl o zastavení řízení. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

22. Podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu, řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou.

23. Dne 9. 8. 2013 zadavatel Úřadu oznámil, že téhož dne rozhodl o zrušení zadávacího řízení podle § 84 odst. 2 písm. e) zákona z důvodu, že stanovil neodůvodněné technické kvalifikační předpoklady.

24. Jak Úřad zjistil, zadavatel uveřejnil oznámení o zrušení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek dne 14. 8. 2013.

25. S ohledem na skutečnost, že zadavatel dne 9. 8. 2013 rozhodl o zrušení zadávacího řízení, Úřad konstatuje, že se návrh navrhovatele na zrušení rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení ze dne 3. 7. 2013 stal zjevně bezpředmětným, neboť po zrušení zadávacího řízení nelze o návrhu meritorně rozhodnout, resp. nelze zrušit úkon zadavatele, jak se navrhovatel ve svém návrhu domáhal, tedy již nelze rozhodnout o nápravném opatření ve smyslu § 118 odst. 1 zákona.

26. K tomu Úřad rovněž uvádí, že zrušení zadávacího řízení je právní skutečnost, která odůvodňuje zastavení správního řízení a to podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu.

27. Na základě výše uvedených důvodů Úřad rozhodl o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

Proti tomuto usnesení je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

Obdrží:

1. Státní zdravotní ústav, příspěvková organizace, Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10 – Vinohrady

2. ABC Works CZ s. r. o., U kříže 632/24, Jinonice, 158 00 Praha 5

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz