číslo jednací: S249/2013/VZ-17985/2013/523/OPi

Instance I.
Věc Výstavba a provozování zimního stadionu v Bystřici nad Pernštejnem
Účastníci
  1. město Bystřice nad Pernštejnem
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok SŘ zastaveno
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 6. 11. 2013
Dokumenty file icon 2013_S249.pdf 250 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S249/2013/VZ-17985/2013/523/OPi

 

21.10.2013

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 2. 5. 2013 z moci úřední, jehož účastníkem je:

  • zadavatel – Město Bystřice nad Pernštejnem, IČO 00294136, se sídlem Příční 405, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných v zadávacím řízení zadavatelem označeném jako koncesní řízení „Výstavba a provozování zimního stadionu v Bystřici nad Pernštejnem“, jehož oznámení bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 24. 10. 2012 pod ev. č. 235900, vydává toto

usnesení:

Správní řízení vedené z moci úřední se podle § 66 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť odpadl jeho důvod.

 

Odůvodnění

 

I. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ ZADAVATELEM OZNAČENÉ JAKO KONCESNÍ ŘÍZENÍ

1. Město Bystřice nad Pernštejnem, IČO 00294136, se sídlem Příční 405, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem (dále jen „zadavatel“) uveřejnilo dne 24. 10. 2012 ve Věstníku veřejných zakázek oznámení o zahájení koncesního řízení pod ev. č. 235900 (dále jen „zadávací řízení“).

2. Předmětem zadávacího řízení je „výběr dodavatele stavby a provozovatele zimního stadionu v Bystřici nad Pernštejnem po dobu nejméně 15 let. Dodavatel stavby zajistí financování stavby zimního stadionu vlastními prostředky nebo bankovním financováním a bude stadion provozovat (v nájmu od města Bystřice nad Pernštejnem) po dobu alespoň 15 let, kdy ponese rizika poptávky po službách zimního stadionu v Bystřici nad Pernštejnem. Město Bystřice nad Pernštejnem bude vybranému dodavateli platit splátky za postavení a provozování stadionu po dobu maximálně 10 let, přičemž se město okamžitě stává vlastníkem postaveného zimního stadionu a nese na své náklady napojení objektu na sítě energií.“

3. Základním hodnotícím kritériem byla ekonomická výhodnost nabídky, přičemž dílčí hodnotící kritéria byla stanovena následovně:

a) Cena za práce architekta/projektanta

b) Cena za zhotovení díla – zimního stadionu; složena z těchto subkritérií:

  cena dle nabídkového rozpočtu stavby na DSP

  výše rezervy na vícepráce dané podrobnější dokumentací mezi stupni DSP a DPS

  cena financování výstavby zimního stadionu formou úvěru či z vlastních zdrojů uchazeče

  cena za bankovní záruku za výstavbu na 10 mil. Kč

c) Cena za pronájem stadionu – složena z těchto subkritérií:

  cena za nájem na 15 let dle kalkulace (mínus)

  cena za bankovní záruku za nájem a provozování na 2 mil. Kč

4. Z protokolu o otevírání obálek s dokumentací k prokázání kvalifikace uchazečů ze dne 19. 12. 2012 vyplývá, že zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání žádosti o účast v koncesním řízení (18. 12. 2012) 2 žádosti o účast. Oba zájemci splnili kvalifikaci a byli vyzvání k podání nabídek.

5. Z protokolu o otevírání obálek s nabídkami ze dne 20. 3. 2013 vyplývá, že zadavatel obdržel 2 nabídky.

6. Ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 26. 3. 2013 vyplývá, že hodnotící komise doporučila vybrat jako nejvhodnější nabídku uchazeče H+H TECHNIKA, spol. s r.o., IČO 49436686, se sídlem Netušilova 20, 614 00 Brno (dále jen „vybraný uchazeč“), o čemž zadavatel rozhodl rozhodnutím ze dne 8. 4. 2013.

II. POSTUP ÚŘADU PŘED ZAHÁJENÍM SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

7. Dne 28. 3. 2013 obdržel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) podnět, v němž stěžovatel upozorňuje na možné porušení zákona při zadávání předmětné veřejné zakázky zadavatelem označené jako koncesní řízení. Na základě obdrženého podnětu si Úřad od zadavatele vyžádal dokumentaci předmětného zadávacího řízení a stanovisko zadavatele k obsahu podnětu.

8. Z předložené dokumentace Úřad zjistil následující skutečnosti.

9. V čl. 5 kvalifikační dokumentace je uvedeno, že předpokládaný příjem koncesionáře za práce architekta/projektanta zajišťované koncesionářem činí 1 200 000,- Kč bez DPH, předpokládaný příjem koncesionáře ze stavby zimního stadionu činí 53 313 625,- Kč bez DPH a předpokládaný příjem koncesionáře z nájmu a provozování stadionu za 15 let činí 48 600 000,- Kč bez DPH.

10. Na základě výše uvedeného získal Úřad pochybnosti, zda koncesní smlouva naplňuje pojmové znaky dle § 16 zákona č. 139/2006 Sb., koncesní zákon, ve znění pozdějších předpisů, neboť, jak vyplývá z čl. 5 kvalifikační dokumentace, koncesionář nenese podstatnou část rizik spojených s braním užitků vyplývajících z poskytování služeb nebo z využívání provedeného díla, jelikož předpokládané platby od zadavatele koncesionáři ve výši 54 513 625,- Kč bez DPH za práce architekta/projektanta zajišťované koncesionářem a předpokládané platby za stavbu zimního stadionu převyšují předpokládané příjmy koncesionáře z nájmu a provozování stadionu ve výši 48 600 000,- Kč bez DPH.

11. Vzhledem k tomu, že Úřad na základě posouzení dokumentace předmětného zadávacího řízení získal pochybnosti, zda zadavatel nebyl povinen při zadávání předmětného zadávacího řízení postupovat v režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), resp. zda nebyl povinen uvedené zadávací řízení zadávat v jednom z druhů zadávacích řízení uvedených v § 21 odst. 1 zákona, zahájil dne 2. 5. 2013 správní řízení z moci úřední.

III. PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

12. Účastníkem správního řízení podle § 116 zákona je zadavatel.

13. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníku řízení přípisem č. j. ÚOHS-S249/2013/VZ-7898/2013/523/OPi ze dne 29. 4. 2013, v němž účastníka řízení seznámil se skutečnostmi, které budou podkladem pro rozhodnutí. Usnesením č. j. ÚOHS-S249/2013/VZ-7899/2013/523/OPi ze dne 29. 4. 2013 stanovil účastníku řízení lhůtu, v níž mohl navrhovat důkazy, či činit jiné návrhy, a lhůtu, ve které se mohl vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

14. Dne 2. 5. 2013, kdy bylo oznámení o zahájení správního řízení zadavateli doručeno, bylo zahájeno z moci úřední správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele.

15. Rozhodnutím o předběžném opatření č. j. ÚOHS-S249/2013/VZ-8002/2013/523/OPi ze dne 30. 4. 2013 uložil Úřad z moci úřední zadavateli dle § 117 odst. 1 písm. a) zákona zákaz uzavřít smlouvu v předmětném zadávacím řízení. Proti rozhodnutí o předběžném opatření podal zadavatel rozklad.

16. Dne 17. 5. 2013 zadavatel doručil Úřadu žádost o prodloužení lhůt stanovených usnesením č. j. ÚOHS-S249/2013/VZ-7899/2013/523/OPi ze dne 29. 4. 2013.

17. Úřad žádosti zadavatele vyhověl a usnesením č. j. ÚOHS-S249/2013/VZ-9160/2013/523/OPi ze dne 17. 5. 2013 uvedené lhůty prodloužil.

18. Rozhodnutím předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-R144/2013/VZ-16805/2013/310/LPa ze dne 5. 9. 2013 bylo zrušeno rozhodnutí o předběžném opatření č. j. ÚOHS-S249/2013/VZ-8002/2013/523/OPi ze dne 30. 4. 2013.

19. Dne 16. 9. 2013 bylo Úřadu doručeno podání zadavatele, jehož součástí byla smlouva uzavřená zadavatelem dne 11. 9. 2013 s vybraným uchazečem.

IV. ZÁVĚR ÚŘADU

20. Zadavatel doručil Úřadu dne 16. 9. 2013 podání, jehož součástí byla smlouva uzavřená zadavatelem dne 11. 9. 2013 s vybraným uchazečem.

21. Podle § 118 odst. 1 zákona nedodrží-li zadavatel postup stanovený pro zadání veřejné zakázky nebo pro soutěž o návrh, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky nebo návrhu, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, Úřad zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh nebo jen jednotlivý úkon zadavatele.

22. Úřad tedy může dle citovaného ustanovení zákona o veřejných zakázkách uložit nápravné opatření pouze tehdy, pokud nedošlo k uzavření smlouvy.

23. Podle § 66 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), řízení vedené z moci úřední správní orgán usnesením zastaví, jestliže zjistí, že u některého správního orgánu již před zahájením tohoto řízení bylo zahájeno řízení v téže věci, nebo jestliže v řízení, ve kterém nemohou pokračovat právní nástupci, odpadl jeho důvod, zejména jestliže účastník zemřel nebo zanikl, anebo zanikla věc nebo právo, jehož se řízení týká. Toto usnesení se pouze poznamená do spisu.

24. Vzhledem k výše uvedenému je tedy zřejmé, že odpadl důvod pro vedení správního řízení z moci úřední, neboť smlouva na realizaci veřejné zakázky zadavatelem označené jako koncesní řízení byla uzavřena a nápravy vydáním nápravného opatření již nelze dosáhnout. Nastala tedy skutečnost, která je důvodem pro zastavení správního řízení vedeného z moci úřední podle § 66 odst. 2 správního řádu.

25. Úřad vzhledem k výše uvedenému rozhodl o zastavení správního řízení vedeného z moci úřední podle § 66 odst. 2 správního řádu tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

 

 

otisk úředního razítka

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží:

Město Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.gov.cz