číslo jednací: S728/2013/VZ-24152/2013/521/GSt

Instance I.
Věc Nákup klimatizací a zjištění servisu
Účastníci
  1. Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti
  2. COMPLETE CZ, spol. s r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 3. 1. 2014
Dokumenty file icon 2013_S728.pdf 235 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S728/2013/VZ-24152/2013/521/GSt

 

2013

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 22. 11. 2013 na návrh ze dne 20. 11. 2013, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti, IČO 00025429, se sídlem Vyšehradská 427/16, 128 00 Praha – Nové Město,
  • navrhovatel – COMPLETE CZ, spol. s r.o., IČO 26707829, se sídlem Legerova 1853/22, 120 00 Praha 2, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 22. 11. 2013 Mgr. Jiřím Švejnohou, DiS., advokátem, ev. č. ČAK 11349, se sídlem Korunní 2569/108a, 101 00 Praha 10,

ve věci veřejné zakázky „Nákup klimatizací a zjištění servisu“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě výzvy k podání nabídek ze dne 1. 8. 2013,

vydává toto

usnesení:

 

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – COMPLETE CZ, spol. s r.o., IČO 26707829, se sídlem Legerova 1853/22, 120 00 Praha 2 – vzal dne 6. 12. 2013 svůj návrh ze dne 20. 11. 2013 zpět.

 

Odůvodnění

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 22. 11. 2013 návrh navrhovatele – COMPLETE CZ, spol. s r.o., IČO 26707829, se sídlem Legerova 1853/22, 120 00 Praha 2, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 22. 11. 2013 Mgr. Jiřím Švejnohou, DiS., advokátem, ev. č. ČAK 11349, se sídlem Korunní 2569/108a, 101 00 Praha 10 (dále jen "navrhovatel"), na přezkoumání úkonů zadavatele – Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti, IČO 00025429, se sídlem Vyšehradská 427/16, 128 00 Praha – Nové Město (dále jen „zadavatel“) – učiněných ve veřejné zakázce „Nákup klimatizací a zjištění servisu“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě výzvy k podání nabídek ze dne 1. 8. 2013.

2. Dnem 22. 11. 2013, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve spojení s ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele.

3. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem č. j. ÚOHS-S728/2013/VZ-23708/2013/521/GSt ze dne 5. 12. 2013. Úřad dále usnesením č. j. ÚOHS-S728/2013/VZ-23710/2013/521/GSt z téhož dne mj. navrhovateli stanovil lhůtu k provedení úkonu, a to prokázání doručení stejnopisu návrhu ze dne 20. 11. 2013 zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž obdržel rozhodnutí zadavatele o námitkách ze dne 12. 11. 2013.

5. Dne 6. 12. 2013 obdržel Úřad podání navrhovatele z téhož dne, jehož obsahem je zpětvzetí návrhu na zahájení správního řízení ze dne 20. 11. 2013 v plném rozsahu.

6. Podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost zpět.

7. Vzhledem k tomu, že navrhovatel vzal dne 6. 12. 2013 svůj návrh ze dne 20. 11. 2013 zpět, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

Proti tomuto usnesení je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

v z. Mgr. Michal Kobza

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

Obdrží:

1. Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti, Vyšehradská 427/16, 128 00 Praha – Nové Město

2. Mgr. Jiří Švejnoha, DiS., advokát, Korunní 2569/108a, 101 00 Praha 10

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz