číslo jednací: S756/2013/VZ-24658/2013/512/PDr

Instance I.
Věc Poskytování služeb monitoringu vozidel
Účastníci
  1. Česká republika – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
  2. Česká republika – Státní rostlinolékařská správa
  3. NAM systém, a. s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 66 odst. 1 písm. g) zák. č. 500/2004 Sb. - zastaveno
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 21. 1. 2014
Dokumenty file icon 2013_S756.pdf 263 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S756/2013/VZ-24658/2013/512/PDr

 

2. ledna 2014

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 6.12.2013, na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatelé –

o Česká republika – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, IČO 00020338, se sídlem Hroznová 63/2, 656 06 Brno,

o Česká republika – Státní rostlinolékařská správa, IČO 65349563, se sídlem Těšnov 17, 117 05 Praha 1,

kteří na základě smlouvy o sdružení ze dne 20.9.2013 vytvořili sdružení zadavatelů ve smyslu § 2 odst. 9 citovaného zákona,

  • navrhovatel – NAM systém, a.s., IČO 25862731, se sídlem U Pošty 1163/13, 735 64 Prostřední Suchá – Havířov,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele vymezených obsahem návrhu učiněných ve veřejné zakázce „Poskytování služeb monitoringu vozidel“, zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení, které bylo zahájeno na základě výzvy k podání nabídek ze dne 26.9.2013 a zveřejněné na profilu zadavatele, na návrh ze dne 6.12.2013,

vydává toto

 

usnesení:

 

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť žádost navrhovatele – NAM systém, a.s., IČO 25862731, se sídlem U Pošty 1163/13, 735 64 Prostřední Suchá – Havířov – ze dne 6.12.2013 se stala zjevně bezpředmětnou.

 

Odůvodnění

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel dne 6.12.2013 návrh navrhovatele – NAM systém, a.s., IČO 25862731, se sídlem U Pošty 1163/13, 735 64 Prostřední Suchá – Havířov (dále jen „navrhovatel“) – ze dne 6.12.2013 na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Česká republika – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, IČO 00020338, se sídlem Hroznová 63/2, 656 06 Brno, a Česká republika – Státní rostlinolékařská správa, IČO 65349563, se sídlem Těšnov 17, 117 05 Praha 1, kteří na základě smlouvy o sdružení ze dne 20.9.2013 vytvořili sdružení zadavatelů ve smyslu § 2 odst. 9 zákona (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Poskytování služeb monitoringu vozidel“, zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení, které bylo zahájeno na základě výzvy k podání nabídek ze dne 26.9.2013 a zveřejněné na profilu zadavatele.

2. Dnem 6.12.2013, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele.

3. Účastníky řízení podle § 116 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

4. Dne 11.12.2013 Úřad odeslal účastníkům řízení oznámení o zahájení správního řízení č. j. ÚOHS-S756/2013/VZ-24226/2013/512/PDr.

5. Úřad dne 16.12.2013 obdržel vyjádření zadavatele k návrhu ze dne 13.12.2013, který sděluje, že zadávací řízení na předmětnou veřejnou zakázku bylo rozhodnutím zadavatele ze dne 12.12.2013 zrušeno. Zrušení zadávacího řízení zadavatel oznámil uchazečům o předmětnou veřejnou zakázku tentýž den.

6. Podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou.

7. Navrhovatel se svým návrhem domáhal přezkoumání úkonu zadavatele – rozhodnutí o vyloučení navrhovatele z další účasti v zadávacím řízení ze dne 8.11.2013. Navrhovatel požaduje, aby Úřad zrušil rozhodnutí o vyloučení navrhovatele z další účasti v zadávacím řízení ze dne 8.11.2013 a uložil zadavateli provést nový výběr nejvhodnější nabídky.

8. Z dokumentace o veřejné zakázce Úřad zjistil, že zadavatel dne 12.12.2013 rozhodl o zrušení předmětného zadávacího řízení, které bylo uveřejněno dne 19.12.2013 ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky 376915.

9. K uvedenému Úřad uvádí, že podle § 118 odst. 1 zákona Úřad zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh nebo jen jednotlivý úkon zadavatele, nedodrží-li zadavatel postup stanovený pro zadání veřejné zakázky nebo pro soutěž o návrh, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky nebo návrhu, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy. S ohledem na skutečnost, že zadavatel dne 12.12.2013 rozhodl o zrušení zadávacího řízení, Úřad uvádí, že již nelze uložit nápravné opatření, ani dosáhnout cíle, kterého se navrhovatel svým návrhem domáhá. Z uvedeného důvodu se návrh navrhovatele na přezkoumání úkonů zadavatele ze dne 6.12.2013 stal zjevně bezpředmětným.

10.  Úřad vzhledem k výše uvedenému rozhodl podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu  hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

  

v z. Mgr. Michal Kobza

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží

1. Česká republika – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 63/2, 656 06 Brno

2. Česká republika – Státní rostlinolékařská správa, Těšnov 17, 117 05 Praha 1

3. NAM systém, a.s., U Pošty 1163/13, 735 64 Prostřední Suchá – Havířov

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz