číslo jednací: S505/2013/VZ-1657/2014/521/HKu

Instance I.
Věc Výběr implementátora Document Management System ČÚZK
Účastníci
  1. Česká republika – Český úřad zeměměřický a katastrální
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 66 odst. 2 zák. č. 500/2004 - zastaveno, odpadl důvod
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 30. 1. 2014
Dokumenty file icon 2013_S505.pdf 377 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S505/2013/VZ-1657/2014/521/HKu

 

30. ledna 2014

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení S505/2013/HKu zahájeném z moci úřední dne 20. 8. 2013, jehož účastníkem je

  • zadavatel – Česká republika – Český úřad zeměměřický a katastrální, IČO 00025712, se sídlem Pod sídlištěm 9/1800, 182 11 Praha 8,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných ve veřejné zakázce „Výběr implementátora Document Management System ČÚZK“, zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno do Věstníku veřejných zakázek dne 11. 10. 2011 pod ev. č. 60066423 a uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie dne 18. 10. 2011 pod ev. č. 2011/S 200-325798,

vydává toto

usnesení:

 

Správní řízení se podle § 66 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť odpadl důvod řízení.

 

Odůvodnění

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle ust. § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zahájil dne 20. 8. 2013 podle § 113 zákona ve spojení s ust. § 46 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) správní řízení z moci úřední o přezkoumání úkonů zadavatele – Česká republika – Český úřad zeměměřický a katastrální, IČO 00025712, se sídlem Pod sídlištěm 9/1800, 182 11 Praha 8 (dále jen „zadavatel“) – učiněných ve veřejné zakázce „Výběr implementátora Document Management System ČÚZK“, zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno do Věstníku veřejných zakázek dne 11. 10. 2011 pod ev. č. 60066423 a uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie dne 18. 10. 2011 pod ev. č. 2011/S 200-325798, neboť získal pochybnost, zda zadavatel postupoval při stanovení dílčích hodnotících kritérií v souladu s ust. § 78 odst. 4 zákona.

2. Účastníkem správního řízení podle § 116 zákona je:

  • zadavatel

3. Zahájení správního řízení oznámil Úřad zadavateli dopisem č. j. ÚOHS-S505/2013/VZ-15658/521/HKu ze dne 20. 8. 2013. Úřad dále zadavateli usnesením č. j. ÚOHS-S505/2013/VZ-15661/521/HKu z téhož dne stanovil lhůtu, v níž mohl navrhovat důkazy či činit jiné návrhy a vyjádřit své stanovisko v řízení, a lhůtu, ve které se mohl vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

4. Dne 15. 1. 2014 obdržel Úřad podání zadavatele ze dne 14. 1. 2014, v němž zadavatel Úřadu sdělil, že dne 13. 1. 2014 uzavřel smlouvu v předmětné veřejné zakázce s vítězným uchazečem.

5. Podle § 66 odst. 2 správního řádu správní orgán řízení vedené z moci úřední usnesením zastaví, jestliže zjistí, že u některého správního orgánu již před zahájením tohoto řízení bylo zahájeno řízení v téže věci, nebo jestliže v řízení, ve kterém nemohou pokračovat právní nástupci, odpadl jeho důvod, zejména jestliže účastník zemřel nebo zanikl, anebo zanikla věc nebo právo, jehož se řízení týká.

6. Předmětem správního řízení, zahájeného Úřadem z moci úřední dne 20. 8. 2013, je přezkum úkonů zadavatele učiněných v průběhu zadávacího řízení. V tomto řízení lze v případě zjištění porušení zákona zadavatelem ze strany Úřadu uložit nápravné opatření podle § 118 odst. 1 zákona, tj. zrušit zadávací řízení či jednotlivý úkon zadavatele (Nedodrží-li zadavatel postup stanovený pro zadání veřejné zakázky nebo pro soutěž o návrh, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky nebo návrhu a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, Úřad zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh nebo jen jednotlivý úkon zadavatele).

7. Vzhledem k tomu, že zadavatel v předmětné veřejné zakázce uzavřel smlouvu s vybraným uchazečem, odpadl tak důvod řízení zahájeného za účelem přezkumu úkonů zadavatele ve veřejné zakázce, neboť uzavřením smlouvy s vybraným uchazečem bylo předmětné zadávací řízení ukončeno, a i v případě, že by Úřad shledal pochybení na straně zadavatele, uložení nápravy formou zrušení úkonu zadavatele nebo celého zadávacího řízení již není možné. Z uvedeného tedy vyplývá, že v průběhu správního řízení nastaly okolnosti, v jejichž důsledku nelze o předmětu řízení rozhodnout.

8. Předmětné správní řízení je vedeno ve věci přezkoumání úkonů zadavatele. Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel uzavřel smlouvu s vybraným uchazečem a v případě zjištění nezákonného postupu zadavatele již není možné předmětné správní řízení ukončit některým z možných nápravných opatření podle § 118 odst. 1 zákona, Úřad konstatuje, že odpadl důvod předmětného správního řízení. S ohledem na výše uvedené Úřad rozhodl o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

Proti tomuto usnesení se nelze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat, neboť se jedná o usnesení, které se podle § 66 odst. 2 správního řádu pouze poznamenává do spisu.

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

K poznamenání do spisu S505/2013/HKu.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz