číslo jednací: S673/2013/VZ-34/2014/521/VČe

Instance I.
Věc Dodávka zkapalněného uhlovodíkového plynu
Účastníci
  1. Česká republika – Nejvyšší kontrolní úřad
  2. Flaga s. r. o.
  3. PRIMAGAS s. r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 66 odst. 1 písm. g) zák. č. 500/2004 Sb. - zastaveno
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 31. 1. 2014
Dokumenty file icon 2013_S673.pdf 262 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S673/2013/VZ-34/2014/521/VČe

 

13. ledna 2014

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 29. 10. 2013, na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Česká republika – Nejvyšší kontrolní úřad, IČO 49370227, se sídlem Jankovcova 1518/2, 170 00 Praha – Holešovice,
  • navrhovatel – Flaga s.r.o., IČO 47917091, se sídlem Nádražní 47, 693 01 Hustopeče,
  • vybraný uchazeč – PRIMAGAS s.r.o., IČO 47118008, se sídlem Na Pankráci 30, 140 00 Praha 4,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele ve veřejné zakázce „Dodávka zkapalněného uhlovodíkového plynu“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě výzvy k podání nabídek ze dne 10. 9. 2013, 

vydává toto

 

usnesení: 

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť se žádost stala zjevně bezpředmětnou.

 

Odůvodnění

 

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 29. 10. 2013 návrh navrhovatele – Flaga s.r.o., IČO 47917091, se sídlem Nádražní 47, 693 01 Hustopeče, (dále jen „navrhovatel“) na přezkoumání úkonů zadavatele – Česká republika – Nejvyšší kontrolní úřad, IČO 49370227, se sídlem Jankovcova 1518/2, 170 00 Praha – Holešovice, (dále jen „zadavatel“) – učiněných ve veřejné zakázce „Dodávka zkapalněného uhlovodíkového plynu“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě výzvy k podání nabídek ze dne 10. 9. 2013.

2. Dnem 29. 10. 2013, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“) zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele.

3. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou

  • zadavatel,
  • navrhovatel,
  • vybraný uchazeč – PRIMAGAS s.r.o., IČO 47118008, se sídlem Na Pankráci 30, 140 00 Praha 4 (dále jen „vybraný uchazeč“).

4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení dopisem č. j. ÚOHS-S673/2013/VZ-22116/2013/521/VČe ze dne 14. 11. 2013. Usnesením č. j. ÚOHS-S673/2013/VZ-22243/2013/521/VČe ze dne 18. 11. 2013 stanovil Úřad účastníkům řízení lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit své stanovisko v řízení. Usnesením byla dále zadavateli stanovena lhůta k podání informace Úřadu o dalších úkonech, které zadavatel provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení.

5. Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S673/2013/VZ-24006/2013/521/VČe ze dne 9. 12. 2013 Úřad rozhodl o zamítnutí návrhu na vydání předběžného opatření, jímž by mělo být zadavateli zakázáno uzavřít smlouvu v zadávacím řízení.

6. Dne 19. 12. 2013 obdržel Úřad od zadavatele informaci o úkonech provedených zadavatelem v průběhu správního řízení, v níž sděluje, že dne 18. 12. 2013 byla uzavřena smlouva s vybraným uchazečem a dne 19. 12. 2013 byla smlouva uveřejněna na profilu zadavatele.

7. Podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou.

8. Podle ust. § 118 odst. 1 zákona nedodrží-li zadavatel postup stanovený pro zadání veřejné zakázky nebo pro soutěž o návrh, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky nebo návrhu, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, Úřad zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh nebo jen jednotlivý úkon zadavatele.

9. Ve svém návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele ze dne 29. 10. 2013 navrhovatel navrhuje, aby Úřad předmětné zadávací řízení zrušil.

10. S ohledem na skutečnost, že zadavatel dne 18. 12. 2013 uzavřel smlouvu na předmět plnění veřejné zakázky, Úřad konstatuje, že se návrh („žádost“ v terminologii správního řádu, pozn. Úřadu) navrhovatele, jímž se domáhal zrušení zadávacího řízení, stal zjevně bezpředmětným.

11. Úřad vzhledem k uvedenému rozhodl podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

 

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží

1. Česká republika – Nejvyšší kontrolní úřad, Jankovcova 1518/2, 170 00 Praha – Holešovice

2. Flaga s.r.o., Nádražní 47, 693 01 Hustopeče

3. PRIMAGAS s.r.o., Na Pankráci 30, 140 00 Praha 4

 

 

 

Vypraveno dne

 

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz