číslo jednací: S13/2014/VZ-1705/2014/521/GSt

Instance I.
Věc Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku – Komunikace Bílina - Kostomlaty
Účastníci
  1. Česká republika – Ministerstvo financí
  2. Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 14. 2. 2014
Dokumenty file icon 2014_S13.pdf 236 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S13/2014/VZ-1705/2014/521/GSt

 

4

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 30. 12. 2013 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Česká republika – Ministerstvo financí, IČO 00006947, se sídlem Letenská 525/15, 118 00 Praha – Malá Strana,
  • navrhovatel – Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, IČO 40233308, se sídlem Křižíkova 2393, 415 01 Teplice,

ve věci veřejné zakázky „Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku – Komunikace Bílina - Kostomlaty“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno do Věstníku veřejných zakázek dne 10. 6. 2013 pod ev. č. 353226 a uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie dne 14. 6. 2013 pod ev. č. 2013/S 114 – 193906,

vydává toto

usnesení:

 

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, IČO 40233308, se sídlem Křižíkova 2393, 415 01 Teplice – vzal dne 23. 1. 2014 svůj návrh ze dne 30. 12. 2013 zpět.

 

Odůvodnění

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 30. 12. 2013 návrh navrhovatele – Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, IČO 40233308, se sídlem Křižíkova 2393, 415 01 Teplice (dále jen "navrhovatel"), na přezkoumání úkonů zadavatele – Česká republika – Ministerstvo financí, IČO 00006947, se sídlem Letenská 525/15, 118 00 Praha – Malá Strana (dále jen „zadavatel“) – učiněných ve veřejné zakázce „Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku – Komunikace Bílina - Kostomlaty“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno do Věstníku veřejných zakázek dne 10. 6. 2013 pod ev. č. 353226 a uveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie dne 14. 6. 2013 pod ev. č. 2013/S 114 – 193906.

2. Dnem 30. 12. 2013, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve spojení s ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele.

3. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem č. j. ÚOHS-S13/2014/VZ-502/2014/521/GSt ze dne 20. 1. 2014.

5. Úřad rozhodnutím č. j. ÚOHS-S13/2014/VZ-1666/2014/521/GSt ze dne 23. 1. 2014 zamítnul návrh navrhovatele na vydání předběžného popatření, jímž by měl být zadavateli uložen zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení.

6. Dne 23. 1. 2014 obdržel Úřad rovněž podání navrhovatele ze dne 21. 1. 2014, jehož obsahem je zpětvzetí návrhu na zahájení správního řízení ze dne 30. 12. 2013 v plném rozsahu.

7. Podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost zpět.

8. Vzhledem k tomu, že navrhovatel vzal dne 23. 1. 2014 svůj návrh ze dne 30. 12. 2013 zpět, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

Proti tomuto usnesení je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

Obdrží:

1. Česká republika – Ministerstvo financí, Letenská 525/15, 118 00 Praha – Malá Strana

2. Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Křižíkova 2393, 415 01 Teplice

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz