číslo jednací: S705/2012/VZ-7143/2013/513/EDo

Instance I.
Věc Dům přírody Moravského krasu – EXPOZICE
Účastníci
 1. Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny
 2. Akad.mal. Alice Ulmová
 3. INTEREXPO BRNO, spol. s r. o.
 4. " M plus " spol.s r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 118 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb.
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 8. 5. 2013
Dokumenty file icon 2012_S705.pdf 476 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S705/2012/VZ-7143/2013/513/EDo

 

V Brně dne 18. dubna 2013

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 29.11.2012 na návrh ze dne 27.11.2012, jehož účastníky jsou:

 • zadavatel – Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny, IČO 62933591, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov,
 • navrhovatel –  
 • Akad.mal. Alice Ulmová, IČO 42583969, místem podnikání Útěchovská 12, 644 00 Brno,
 • INTEREXPO BRNO, spol. s r.o., IČO 18828744, se sídlem Kaštanová 505/70a, 620 00 Brno,

kteří na základě smlouvy o sdružení ze dne 4.10.2012 podali společnou nabídku, ve správním řízení dále zastoupeni na základě plné moci ze dne 7.11.2012 JUDr. Bohumírou Kestlovou, advokátkou, ev. č. ČAK 3137, Advokátní kancelář Kestlová & Rotterová, se sídlem Bolzanova 1, 110 00 Praha 1, adresa pro doručování Údolní 65, 602 00 Brno,

 • vybraný uchazeč – " M plus " spol.s r.o., IČO 43001432, se sídlem Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7 – Holešovice,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele ve věci nadlimitní veřejné zakázky „Dům přírody Moravského krasu – EXPOZICE“, zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 15.8.2012 a uveřejněno dne 16.8.2012 pod ev. č. 7202011028393 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 21.8.2012 pod evidenčním číslem 2012/S 159-265796, rozhodl takto:

 

I.

Zadavatel – Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny, IČO 62933591, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov – nedodržel postup stanovený v ust. § 76 odst. 6 v návaznosti na § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, když v rozporu se zákonem z důvodu možného získání výhody oproti ostatním uchazečům vyloučil z účasti v zadávacím řízení uchazeče –

 • Akad.mal. Alice Ulmová, IČO 42583969, místem podnikání Útěchovská 12, 644 00 Brno,
 • INTEREXPO BRNO, spol. s r.o., IČO 18828744, se sídlem Kaštanová 505/70a, 620 00 Brno,

kteří na základě smlouvy o sdružení ze dne 4.10.2012 podali společnou nabídku, ve správním řízení dále zastoupeni na základě plné moci ze dne 7.11.2012 JUDr. Bohumírou Kestlovou, advokátkou, ev. č. ČAK 3137, Advokátní kancelář Kestlová & Rotterová, se sídlem Bolzanova 1, 110 00 Praha 1, adresa pro doručování Údolní 65, 602 00 Brno, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

 

II.

Jako opatření k nápravě výše uvedeného postupu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle § 118 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ruší úkony zadavatele spočívající v posouzení a hodnocení nabídek zaznamenané v protokolu o prvním jednání hodnotící komise ze dne 8.10.2012 a ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 16.10.2012, rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče – Akad.mal. Alice Ulmová, IČO 42583969, a INTEREXPO BRNO, spol. s r.o., IČO 18828744, z účasti v zadávacím řízení ze dne 30.10.2012 a rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče – " M plus " spol.s r.o., IČO 43001432, se sídlem Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7 – Holešovice ze dne 30.10.2012, v zadávacím řízení a všechny následné úkony zadavatele v předmětném zadávacím řízení.

 

III.

Podle § 119 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 1 odst. 1 vyhlášky č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách, se zadavateli – Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny, IČO 62933591, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov,

 

ukládá uhradit náklady řízení ve výši 30 000 Kč (třicet tisíc korun českých).

 

Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

 

Odůvodnění

ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1. Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny, IČO 62933591, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov (dále jen „zadavatel“), odeslala podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dne 15.8.2012  do Věstníku veřejných zakázek a uveřejnila dne 16.8.2012 pod ev. č. 7202011028393 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 21.8.2012 pod evidenčním číslem 2012/S 159-265796 oznámení o zahájení nadlimitního otevřeného zadávacího řízení „Dům přírody Moravského krasu – EXPOZICE“ (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Zadavatel v bodě II.1.5) oznámení o zakázce stanovil, že předmětem zakázky je realizace vnitřní a vnější expozice návštěvnického střediska Dům přírody Moravského krasu včetně audiovizuální techniky, dle projektové dokumentace „Návštěvnické středisko Dům přírody Moravského krasu – Skalní mlýn - EXPOZICE“.

3. V bodě 12.1. zadávací dokumentace stanovil zadavatel, že k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů v souladu s ust. § 56 odst. 1 zákona požaduje mimo jiné předložit seznam členů realizačního týmu. U každé osoby bude uvedeno jméno a příjmení, vztah k dodavateli, počet let praxe v oblasti organizace a zajišťování realizace expozic a výstav. U každé osoby bude uvedena minimálně 1 řešená zakázka s uvedením pracovního zapojení a odpovědnosti osoby. Seznam bude zpracován a předložen formou čestného prohlášení, dle vzoru formuláře Přílohy č. 3.

4. V příloze č. 3 části 1 zadávací dokumentace nazvané „Seznam členů realizačního týmu – VZOR“ zmínil zadavatel jako požadovanou činnost/profesi v bodě 5. Korektor odborných textů a v bodě 12. Realizace obsahové části 3DMM – mapy.

5. V bodě 27.1. zadávací dokumentace stanovil zadavatel jako hodnotící kritérium nejnižší nabídkovou cenu včetně DPH.

6. Dle protokolu o otevírání obálek ze dne 8.10.2012 obdržel zadavatel celkem 3 nabídky.

7. Dle protokolu o prvním jednání hodnotící komise ze dne 8.10.2012 vyřadil zadavatel po provedeném posouzení nabídek nabídku uchazeče –

 • Akad.mal. Alice Ulmová, IČO 42583969, místem podnikání Útěchovská 12, 644 00 Brno,
 • INTEREXPO BRNO, spol. s r.o., IČO 18828744, se sídlem Kaštanová 505/70a, 620 00 Brno,

kteří na základě smlouvy o sdružení ze dne 4.10.2012 podali společnou nabídku, ve správním řízení dále zastoupeni na základě plné moci ze dne 7.11.2012 JUDr. Bohumírou Kestlovou, advokátkou, ev. č. ČAK 3137, Advokátní kancelář Kestlová & Rotterová, se sídlem Bolzanova 1, 110 00 Praha 1, adresa pro doručování Údolní 65, 602 00 Brno, (dále jen „navrhovatel“), jelikož navrhovatel prokázal splnění technického kvalifikačního požadavku dle bodu 12.1. zadávací dokumentace mj. tím, že do týmu zahrnul zaměstnance zadavatele RNDr. Ivana Baláka. Zadavatel vyřazení nabídky navrhovatele dále zdůvodnil, že navrhovatel dle jeho názoru získal oproti ostatním uchazečům výhodnější postavení, spočívající v tom, že jmenovaný zaměstnanec zadavatele disponuje (resp. může disponovat) informacemi, které jsou ostatním účastníkům soutěže nedostupné. Z tohoto důvodu hodnotící komise vyřadila jeho nabídku dle ust. § 76 odst. 1 zákona a navrhovatel musí být následně vyloučen dle ust. § 76 odst. 6 zákona.

8. Totožné zdůvodnění vyřazení nabídky navrhovatele jako v protokolu o prvním jednání hodnotící komise ze dne 8.10.2012 zopakoval zadavatel též ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 16.10.2012, v níž zároveň uvedl i výsledné pořadí nabídek po provedeném hodnocení nabídek. Na prvním místě se umístila nabídka uchazeče – " M plus " spol.s r.o., IČO 43001432, se sídlem Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7 – Holešovice, (dále jen „vybraný uchazeč“) s nabídkovou cenou ve výši 17 915 819,- Kč vč. DPH.

9. Rozhodnutím ze dne 30.10.2012 rozhodl zadavatel o vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení. Zadavatel zde uvedl, že „požadoval v zadávací dokumentaci splnění následujícího kvalifikačního požadavku v bodu 12.1.1 Seznam realizačního týmu, osoba Realizace obsahové části 3DMM – mapy Korektor odborných textů“. Zadavatel zde dále zmínil, že navrhovatel prokázal splnění kvalifikačního požadavku tím, že do týmu zahrnul i zaměstnance zadavatele RNDr. Ivana Baláka. Navrhovatel dle názoru zadavatele získal oproti ostatním uchazečům výhodnější postavení, spočívající v tom, že zaměstnanec zadavatele disponuje (resp. může disponovat) informacemi, které jsou ostatním účastníkům soutěže nedostupné. Navrhovatel tak může dle mínění zadavatele získat výhodu oproti ostatním uchazečům při zpracování nabídky. Tímto jeho úkonem vznikl z právního hlediska stav, který zadavatel posoudil jako porušení ust. § 6 zákona, a to porušení zásady zákazu diskriminace. Navrhovatel tedy dle zadavatele podal nepřijatelnou nabídku ve smyslu ust. § 22 odst. 1. písm. d) zákona, neboť z výše uvedených důvodů je jeho nabídka v rozporu se zákonem. Z tohoto důvodu musela být jeho nabídka vyřazena dle ust. § 76 odst. 1 zákona a navrhovatel musel být následně vyloučen dle ust. § 76 odst. 6 zákona. Pokud by zadavatel navrhovatele z další účasti v zadávacím řízení nevyloučil, porušil by dle svého mínění zákon, a to ust. § 6 zákona, neboť by jednomu z uchazečů umožnil výhodnější postavení s možným ovlivněním pořadí nabídek. V tomto směru odkazuje zadavatel na stávající judikaturu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), příkladmo na rozhodnutí sp.zn. S294/2006.

10. Rozhodnutím ze dne 30.10.2012 rozhodl zadavatel o výběru nejvhodnější nabídky vybraného uchazeče.

11. Písemností ze dne 13.11.2012 podal navrhovatel námitky proti rozhodnutí zadavatele o jeho vyloučení ze zadávacího řízení a o výběru nejvhodnější nabídky.

12. Vzhledem k tomu, že zadavatel svým rozhodnutím ze dne 21.11.2012, které bylo navrhovateli doručeno dne 22.11.2012, nevyhověl námitkám, podal navrhovatel dne 27.11.2012 návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele (dále jen „návrh“), který byl doručen Úřadu dne 29.11.2012. Zadavatel obdržel stejnopis návrhu dne 30.11.2012.

OBSAH NÁVRHU

13. V úvodu návrhu navrhovatel uvedl, že je přesvědčen, že podmínky pro rozhodnutí zadavatele o jeho vyloučení z další účasti v zadávacím řízení ve smyslu ust. § 76 odst. 1 zákona ve spojení s ust. § 76 odst. 6 zákona nejsou splněny. Navrhovatel je toho názoru, že jeho nabídka byla úplná a přijatelná. Sám zadavatel v napadeném rozhodnutí konstatuje, že navrhovatel prokázal splnění požadované kvalifikace. Navrhovatel podal nadto nabídku, která nejlépe splnila hodnotící kritérium nabídkové ceny a měla být proto vybrána jako nejvhodnější.

14. Navrhovatel ve svém návrhu poukázal na dle jeho názoru nesprávnou interpretaci ust. § 6 zákona zadavatelem, když uvedl, že nabídka navrhovatele porušila ust. § 6 zákona, avšak zákonná dikce hovoří jednoznačně v tom smyslu, že předmětné ustanovení zákona nemůže být v žádném případě porušeno uchazečem, ale toliko zadavatelem veřejné zakázky.

15. Navrhovatel se domnívá, že důvod pro jeho vyloučení dle ust. § 22 odst. 1 písm. d) zákona nebyl dán. Zákon ani žádný jiný právní předpis nevylučuje možnost zapojit do realizačního týmu osobu, která je v zaměstnaneckém poměru u zadavatele, zejména pak pokud se jedná o osobu, která je významnou vědeckou kapacitou a nepodílí se na procesu přípravy a zadávání veřejného zakázky. V oblasti ochrany přírody a krajiny je zcela běžné, že přední experti jsou často zaměstnáni u ústředních orgánů státní správy, přičemž vedle/v rámci tohoto pracovního poměru se věnují též vědecké činnosti. Navrhovatel měl zájem požadavek zadávací dokumentace ohledně angažování člena realizačního týmu - korektora odborných textů - naplnit zapojením skutečného experta na danou problematiku. Navrhovateli byl doporučen RNDr. Ivan Balák, který je odbornou veřejností vnímán jako jeden z předních expertů na oblast Moravského krasu v České republice. Až do doručení rozhodnutí zadavatele o jeho vyloučení z další účasti v zadávacím řízení navrhovateli vůbec nebylo známo, že je RNDr. Balák zaměstnancem zadavatele.

16. Navrhovatel dále podotkl, že bylo-li záměrem zadavatele vyloučit možnost zapojení jeho zaměstnanců do realizace předmětu zakázky, bylo na místě tento požadavek výslovně uvést v zadávací dokumentaci, stejně tak bylo jeho povinností specifikovat, kteří zaměstnanci se na přípravě a zadávání veřejné zakázky podílí. Zadávací dokumentace však ohledně RNDr. Baláka v tomto směru zcela mlčí (ačkoliv jiné osoby jsou jako autoři dokumentace v jejich jednotlivých částech uvedeny) a stanovuje toliko požadavek doložení odborné kvalifikace členů realizačního týmu, který byl navrhovatelem splněn. Navrhovatel stejně tak splnil i veškeré další požadavky, které zadávací dokumentace kladla na realizační tým.

17. Navrhovatel zmínil, že z napadeného rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení není zřejmé, co lze rozumět pod zadavatelem použitým pojmem "informace, které jsou ostatním uchazečům nedostupné". Veškeré relevantní informace o veřejné zakázce a jejím předmětu jsou obsaženy přímo v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Tyto dokumenty jsou dostupné všem uchazečům bez rozdílu a z těchto dokumentů také všichni uchazeči při přípravě a podávání nabídek vychází. Navrhovatel se v této souvislosti odvolal na rozhodnutí Úřadu č.j. S160/2008-12643/2008/520/AB ze dne 22.7.2008.

18. Navrhovatel dále uvedl, že RNDr. Balák je dle aktuálních informací navrhovatele zaměstnán u zadavatele v pozici informatika v oddělení technické správy dat a datové podpory a navrhovatel je přesvědčen, že RNDr. Balák se nepodílel na procesu zadávání předmětné veřejné zakázky ani na přípravě zadávací dokumentace a jejích příloh. Nemá tedy s veřejnou zakázkou ani procesem jejího zadávání nic společného, nemohl žádnými dalšími informacemi disponovat a nemohl tedy ani navrhovateli žádnou výhodu zjednat. Pokud by navrhovatel dodatečné informace potřeboval, dává mu zákon v podobě žádosti o dodatečné informace právní nástroj jak tyto informace získat. Stejné oprávnění přitom mají i ostatní uchazeči.

19. Navrhovatel má za to, že vydáním rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení se v rozporu s ust. § 6 odst. 1 zákona diskriminačního jednání dopouští zadavatel, který protiprávně zasahuje do garantované svobody navrhovatele zvolit odborného spolupracovníka, přičemž jeho postup nemá právní podklad v žádném zákonném ustanovení.

20. Navrhovatel zopakoval, že je přesvědčen, že se RNDr. Balák nepodílel ani na přípravě veřejné zakázky, ani na procesu jejího zadávání. Navrhovatel se s RNDr. Balákem zkontaktoval až po vyhlášení veřejné zakázky a tento nikdy navrhovateli nepředal ohledně veřejné zakázky žádné informace.

21. Navrhovatel doplnil, že zadavatel v napadeném rozhodnutí o vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení odkazuje na rozhodnutí Úřadu S294/2006, kde byl ale řešen naprosto odlišný právní případ, kdy zadavatel výslovně požadoval účast své dceřiné společnosti na plnění veřejné zakázky.

22. V návaznosti na shora uvedené navrhovatel namítá též nezákonnost rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky vybraného uchazeče s nabídkovou cenou 17 915 819,- Kč vč. DPH. Navrhovatel přitom ve své nabídce za splnění předmětu veřejné zakázky nabídl cenu 17 855 544,- Kč vč. DPH, tedy cenu o 60 275,- Kč výhodnější než nabídková cena vybraného uchazeče. Vzhledem ke skutečnosti, že jediným hodnotícím kritériem veřejné zakázky je nabídková cena, bylo na místě jako nejvhodnější nabídku vybrat nabídku navrhovatele, která je pro zadavatele nejvýhodnější, a nikoliv nabídku vybraného uchazeče.

23. Na základě všech shora uvedených skutečností má navrhovatel za to, že v zadávacím řízení došlo k postupu odporujícímu zákonu, kterým byl navrhovatel přímo poškozen na svých právech a který podstatně ovlivnil výběr nejvhodnější nabídky, a navrhuje proto, aby Úřad zrušil rozhodnutí zadavatele ze dne 30.10.2012 o vyloučení navrhovatele z další účasti v zadávacím řízení a rozhodnutí zadavatele ze dne 30.10.2012 o výběru nejvhodnější nabídky, a uložil zadavateli znovu provést posouzení a hodnocení nabídek.

24. Součástí návrhu navrhovatele ze dne 27.11.2012 byl rovněž návrh na vydání předběžného opatření, a to zákazu uzavřít smlouvu v zadávacím řízení podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona.

VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE K NÁVRHU

25. Vyjádření zadavatele k návrhu ze dne 6.12.2012 Úřad obdržel dne 7.12.2012. Ve svém vyjádření zadavatel uvádí, že svým rozhodnutím námitkám nevyhověl, neboť RNDr. Ivan Balák byl zařazen do realizačního týmu pro realizaci předmětu této veřejné zakázky, přičemž tento zaměstnanec zadavatele se podílel na procesu přípravy technických podkladů pro zadání předmětné veřejné zakázky, což je doložitelné z e-mailové komunikace jiných zaměstnanců zadavatele s RNDr. Ivanem Balákem. Dle zadavatele se RNDr. Ivan Balák podílel na formulaci technických požadavků zadavatele na obsah (vč. software) veřejné zakázky a na přípravě podkladů pro projektovou dokumentaci, která je součástí zadávací dokumentace. Z výše uvedeného tudíž vyplývá, že RNDr. Ivan Balák byl seznámen minimálně s technickou částí zadávacích podmínek pro veřejnou zakázku.

26. Zadavatel dále uvedl, že zvažoval nastalou situaci a došel k závěru, že s ohledem na okolnosti daného případu je teoreticky možné, že nabídka navrhovatele mohla být vyhotovena s přihlédnutím k informacím, které se navrhovatel mohl od zaměstnance zadavatele dozvědět ještě před vyhlášením zadávacího řízení, a že dále navrhovatel mohl získat informace, které byly ostatním uchazečům nedostupné, čímž mohl být zvýhodněn. Podle zadavatele se podanou nabídkou vytvořil stav nerovnosti v postavení uchazečů o veřejnou zakázku a došel tedy k závěru, že pokud by na danou situaci nereagoval, porušil by ust. § 6 zákona, a to zásadu rovného zacházení, neboť by nečinností vytvořil prostor pro zvýhodnění navrhovatele.

27. K argumentu navrhovatele, že zákon ani jiný předpis nevylučuje možnost zapojit do realizačního týmu uchazeče osobu, která je v zaměstnaneckém poměru u zadavatele, která se nepodílí na procesu přípravy a zadávání veřejné zakázky a k dalšímu tvrzení navrhovatele, že pokud by RNDr. Ivan Balák skutečně byl autorem či spoluautorem zadávací dokumentace, pak by jej zadavatel jistě uvedl v seznamu autorů, což se nestalo, zadavatel zopakoval, že se RNDr. Ivan Balák podílel na procesu přípravy zadání veřejné zakázky a že na této skutečnosti nic nemění ani to, že nebyl uveden v seznamu autorů zadávací dokumentace. V této souvislosti vyslovil zadavatel otázku, z jakého důvodu na podporu tohoto svého tvrzení neuvedl navrhovatel alespoň odkaz na vyjádření RNDr. Ivana Baláka, který by jistě tvrzení navrhovatele podpořil, pokud by toto tvrzení bylo pravdivé.

28. Zadavatel dále uvedl, že skutečnost, zda informace ostatním uchazečům nedostupné RNDr. Ivan Balák navrhovateli poskytl, je neprokazatelná. Zadavatel však navrhovatele nevyloučil z důvodu, že tyto informace prokazatelně měl, ale z důvodu, že byl vytvořen teoretický prostor pro to, aby tyto informace mít mohl. Úvaha zadavatele byla vyvozena opakem ze závěrů rozhodovací praxe ohledně porušení § 6 zákona zadavatelem, podle níž není nutné prokázat, zda k porušení tohoto ustanovení konáním (či opomenutím) zadavatele skutečně došlo, nýbrž k vyslovení porušení § 6 zákona je postačující, pokud dojde při zadávání veřejné zakázky k situaci, která má i jen teoretický potenciál postupu zadavatele spočívajícího v porušení ust. § 6 zákona. Podle názoru zadavatele tedy není nutné prokazovat, zda skutečně RNDr. Ivan Balák, který dle zadavatele informace nedostupné ostatním uchazečům měl, tyto informace skutečně navrhovateli poskytl.

29. Zadavatel podotýká, že pokud jde o odkaz na rozhodnutí Úřadu č.j. S160/2008 citované v návrhu, toto rozhodnutí řeší odlišnou situaci, a to případ, kdy se jedná o subdodavatele uchazeče, který se nepodílel na zpracování zadávací dokumentace, avšak v případě RNDr. Ivana Baláka se dle zadavatele jedná o osobu, která se na procesu přípravy veřejné zakázky podílela. K odkazu zadavatele na rozhodnutí Úřadu č.j. S294/2006, který navrhovatel zpochybňuje jako nepřípadný s tím, že toto rozhodnutí řeší odlišný právní případ, zadavatel uvádí, že si je toho vědom, odkaz na toto rozhodnutí uvedl proto, že definuje podstatu zvýhodnění jednoho uchazeče na úkor uchazečů ostatních.

30. Zadavatel své vyjádření uzavírá, že trvá na tom, že zákon neporušil a že nastalou situaci nemohl s přihlédnutím k ust. § 6 zákona řešit jinak, proto navrhuje, aby Úřad návrh zamítl.

31. K vyjádření zadavatele k návrhu ze dne 6.12.2012 přiložil zadavatel prohlášení zadavatele o účasti RNDr. Ivana Baláka na přípravě zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku ze dne 6.12.2012 ve znění, že zadavatel prohlašuje, že p. RNDr. Ivan Balák se podílel na přípravě zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku.

 

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

32. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

 • zadavatel,
 • navrhovatel,
 • vybraný uchazeč.

33. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení pod č.j. ÚOHS-S705/2012/VZ-23580/2012/513/EDo ze dne 14.12.2012. Úřad dále účastníkům řízení usnesením č.j. ÚOHS-S705/2012/VZ-23583/2012/513/EDo ze dne 14.12.2012 stanovil lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy, či činit jiné návrhy, a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí, a navrhovateli též lhůtu k provedení úkonu – doplnění návrhu o doklad o složení kauce v příslušné výši na účet Úřadu.

34. Dne 19.12.2012 obdržel Úřad od navrhovatele doklad o složení kauce v příslušné výši na účet Úřadu.

Vyjádření navrhovatele ze dne 7.1.2013

35. Dne 7.1.2013 obdržel Úřad vyjádření navrhovatele z téhož dne, v němž navrhovatel uvedl, že se neztotožňuje s vyjádřením zadavatele, který vyloučil navrhovatele z účasti na veřejné zakázce s poukazem na nezákonnost jeho nabídky, aniž by však jednoznačně konstatoval, z jakého důvodu je nabídka navrhovatele nezákonná. Rozhodnutí o vyloučení navrhovatele je proto zcela nepřezkoumatelné též z důvodu, že neobsahuje žádné konkrétní okolnosti, které odůvodňují závěr zadavatele o výhodnějším postavení navrhovatele či o informacích, kterými měl tento na úkor ostatních uchazečů disponovat

36. Navrhovatel dále podotkl, že zadavatel ve svém vyjádření sám uznává, že RNDr. Baláka neuvedl jako autora zadávací dokumentace (přestože je na mnoha místech dokumentace autorský tým uveden) a to přesto, že zároveň tvrdí, že RNDr. Balák se na zadávací dokumentaci významně podílel. Dle mínění navrhovatele bylo povinností zadavatele řádně uvést veškeré členy autorského týmu zadávací dokumentace a pokud zde RNDr. Balák uveden nebyl, nemohl navrhovatel vědět, že se na přípravě dokumentace podílel. RNDr. Balák navrhovateli nikdy nesdělil, že by se měl autorsky podílet na zadávací dokumentaci, proto setrvává navrhovatel na svém názoru, dle kterého se RNDr. Balák na přípravě veřejné zakázky nepodílel.

37. K prokázání uvedených tvrzení navrhovatel dokládá čestná prohlášení Ing. Otakara Medka, jednatele společnosti INTEREXPO BRNO, spol. s r.o., a ak. mal. Alice Ulmové, v totožném znění, že před vyhlášením veřejné zakázky neznali RNDr. Ivana Baláka a v rámci přípravy nabídky nevěděli, že RNDr. Balák je zaměstnancem zadavatele, že jim RNDr. Balák nesdělil žádné informace týkající se předmětné veřejné zakázky, které by je mohly zvýhodnit, a že veškeré informace získali zákonnou a standardní cestou ze zadávací dokumentace a dodatečných informací poskytnutých zadavatelem. Přestože je řízení u Úřadu primárně písemné, považuje navrhovatel za vhodné ve věci nařídit jednání a provést výslech RNDr. Ivana Baláka, ak. mal. Alice Ulmové a Ing. Otakara Medka, jednatele společnosti INTEREXPO BRNO, spol. s r.o.

38. Navrhovatel je přesvědčen, že veškeré závěry zadavatele jsou spekulativní, neboť sám zadavatel potvrzuje, že nemá žádné konkrétní informace, které by svědčily tomu, že navrhovatel věděl o zaměstnaneckém poměru RNDr. Baláka k zadavateli, stejně jako že by RNDr. Balák navrhovateli kdy předal jakékoliv informace týkající se plnění veřejné zakázky

39. Navrhovatel uvedl, že kontrolou Věstníku veřejných zakázek zjistil, že zadavatel veřejnou zakázku téhož názvu a předmětu plnění - Dům přírody Moravského krasu - EXPOZICE - již jednou v minulosti hodlal zadat, přičemž zadávací řízení zahájil pod ev. č. 60048707 dne 20.8.2010 a následně zrušil dne 29 9.2010. Přestože navrhovatel nemá k dispozici zadávací dokumentaci z roku 2010, z jednoduchého přezkoumání dat uvedených na jednotlivých přílohách zadávací dokumentace aktuální veřejné zakázky je zřejmé, že přinejmenším podstatná část příloh dokumentace pochází právě z období před zadávacím řízením z roku 2010, což svědčí o nepravdivosti tvrzení zadavatele, dle kterého mohl mít navrhovatel některé informace před ostatními uchazeči. Ve světle shora uvedeného je naopak zřejmé, že navrhovatel, který se původního zadávacího řízení neúčastnil a veškeré informace získal až ze zadávací dokumentace aktuální veřejné zakázky, byl znevýhodněn oproti případným uchazečům, kteří se účastnili již zadávacího řízení v roce 2010 a kteří již z tohoto řízení disponovali informacemi navrhovateli až do zveřejnění zadávací dokumentace aktuální veřejné zakázky nedostupnými.

40. Navrhovatel poukazuje na skutečnost, že postup zadavatele, kdy navrhovatele ze zadávacího řízení vyloučil bez možnosti se hájit na základě nepodložených spekulací, je ve zřejmém rozporu s konstantní judikaturou Evropského soudního dvora a Úřadu, dle které musí být uchazeči před jeho vyloučením vždy dán prostor přinejmenším pro vyjádření a osvědčení, že soutěž nebyla narušena. Blíže např. rozsudek Soudního dvora ze dne 3.3.2005, Fabricom SA proti Belgickému státu, který řešil případ, kdy se uchazeč přímo podílel na přípravných pracích veřejné zakázky a na který navázal Úřad ve svém rozhodnutí č.j. S220/2009-16376/2009/530/RKr ze dne 3.3.2010: „K doplnění návrhu, v němž navrhovatel mimo jiné uvádí, že společnosti Metroprojekt Praha a. s. a SUDOP Praha, a.s. se v minulosti podílely na přípravě podkladů týkajících se výstavby trasy I. D metra pro zadavatele, a tím mohly být oproti ostatním uchazečům zvýhodněny, Úřad uvádí, že podstata rozsudku ESD C-321/03 Fabricom SA je v tom, že osoby, jež vykonaly určité přípravné práce, nemohou být automaticky vyloučeny ze zadávacího řízení, aniž by takovým osobám bylo umožněno prokázat, že jimi nabyté zkušenosti nemohly narušit soutěž.“

41. Navrhovatel uzavřel, že při zpracování nabídky zákon neporušil, a proto žádá, aby Úřad rozhodl v souladu s podaným návrhem.

42. Dne 11.1.2013 nahlédl po předchozí písemné žádosti zástupce navrhovatele do spisu týkajícího se předmětného správního řízení, o čemž byl vyhotoven protokol.

43. Dne 11.1.2013 obdržel Úřad od navrhovatele originály výše zmíněných čestných prohlášení Ing. Otakara Medka, jednatele společnosti INTEREXPO BRNO, spol. s r.o., a ak. mal. Alice Ulmové, a dále rovněž originál čestného prohlášení RNDr. Ivana Baláka ze dne 8.1.2013 ve znění, že RNDr. Ivan Balák před vyhlášením předmětné veřejné zakázky neznal žádnou osobu účastnící se sdružení navrhovatele, že byl navrhovatelem kontaktován až po zahájení předmětného zadávacího řízení a zabývali se pouze jeho odbornou kvalifikací chráněnou autorským zákonem, nikoli jeho zaměstnaneckým poměrem u zadavatele a že navrhovateli nikdy nesdělil žádné informace týkající se předmětné veřejné zakázky a navrhovatel tak nemohl být zvýhodněn na úkor jiných uchazečů.

44. Vybraný uchazeč se ve stanovené lhůtě ke správnímu řízení nevyjádřil.

Nařízení předběžného opatření

45. Rozhodnutím o předběžném opatření č.j. ÚOHS-S705/2012/VZ-713/2013/513/EDo ze dne 14. ledna 2013 Úřad zakázal zadavateli uzavřít smlouvu v zadávacím řízení.

Doplnění vyjádření navrhovatele

46. Dne 18.1.2013 obdržel Úřad doplnění podání od navrhovatele, jehož přílohou bylo čestné prohlášení RNDr. Ivana Baláka ze dne 17.1.2013, v němž jmenovaný prohlašuje, že nebyl členem žádného autorského či jiného týmu podílejícího se na přípravě zadávací dokumentace pro předmětnou veřejnou zakázku a že nebyl seznámen se zadávací dokumentací pro předmětnou veřejnou zakázku.

ZÁVĚRY ÚŘADU

47. Úřad přezkoumal na základě ustanovení § 112 a následujících zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace o zadání šetřené veřejné zakázky, dokumentů předložených zadavatelem a na základě vlastního zjištění rozhodl, že zadavatel při zadávání šetřené veřejné zakázky nedodržel postup stanovený zákonem, když vyloučil navrhovatele z účasti v zadávacím řízení, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

48. Ustanovení § 6 odst. 1 zákona uvádí, že zadavatel je povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

49. Dle § 74 odst. 1 zákona pro posouzení a hodnocení nabídek v otevřeném řízení, užším řízení, soutěžním dialogu a ve zjednodušeném podlimitním řízení a pro předběžné hodnocení nabídek v jednacím řízení s uveřejněním ustanoví veřejný zadavatel hodnotící komisi. Činí-li hodnotící komise ve vztahu k dodavatelům úkony podle tohoto zákona, platí, že tyto úkony činí jménem zadavatele.

50. Dle § 74 odst. 7 zákona členové hodnotící komise nesmí být ve vztahu k veřejné zakázce a k uchazečům podjati, zejména se nesmí podílet na zpracování nabídky, se zřetelem k výsledku zadávacího řízení jim nesmí vzniknout osobní výhoda nebo újma, nesmí mít osobní zájem na zadání veřejné zakázky a s uchazeči je nesmí spojovat osobní ani pracovní či jiný obdobný poměr. O své nepodjatosti učiní člen hodnotící komise písemně prohlášení veřejnému zadavateli na počátku prvního jednání hodnotící komise nebo na počátku jednání, na němž je poprvé v hodnotící komisi přítomen. Pro tento účel sdělí veřejný zadavatel členovi hodnotící komise před prvním jednáním identifikační údaje uchazečů, kteří podali nabídky.

51. Dle § 74 odst. 8 zákona vznikne-li důvod k podjatosti některého člena hodnotící komise v průběhu její činnosti, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit veřejnému zadavateli. Veřejný zadavatel v takovém případě vyloučí člena hodnotící komise z další účasti v hodnotící komisi. Vznikne-li veřejnému zadavateli pochybnost o nepodjatosti některého člena hodnotící komise, postupuje obdobně. V takovém případě vyzve předseda hodnotící komise k činnosti v hodnotící komisi za vyloučeného člena jeho náhradníka.

52. Dle § 76 odst. 1 zákona hodnotící komise posoudí nabídky uchazečů z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 písm. d) zákona. Nabídky, které tyto požadavky nesplňují, musí být vyřazeny. Jestliže nedošlo k vyřazení všech variant nabídky, nepovažuje se nabídka za vyřazenou. Ke zjevným početním chybám v nabídce, zjištěným při posouzení nabídek, které nemají vliv na nabídkovou cenu, hodnotící komise nepřihlíží.

53. Dle § 76 odst. 6 zákona uchazeče, jehož nabídka byla při posouzení nabídek hodnotící komisí vyřazena, vyloučí veřejný zadavatel bezodkladně z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodů veřejný zadavatel uchazeči bezodkladně písemně oznámí.

54. Dle § 80 odst. 1 zákona o posouzení a hodnocení nabídek pořídí hodnotící komise písemnou zprávu, která obsahuje seznam posouzených nabídek, seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny spolu s uvedením důvodu, popis způsobu hodnocení zbývajících nabídek s odůvodněním, výsledek hodnocení nabídek, popis hodnocení jednotlivých nabídek v rámci všech hodnotících kritérií, a údaj o složení hodnotící komise.

55. Po přezkoumání předložené dokumentace Úřad konstatuje, že v dokumentu „Doplnění realizačního týmu v souladu s ustanovením § 56 odst. 1 zákona externími pracovníky dle smlouvy o dílo a smlouvy o smlouvě budoucí“ ze dne 3.10.2012, který byl součástí nabídky navrhovatele, je mimo jiné uvedeno: RNDr. Ivan Balák, Univerzita JEP, Fakulta přírodovědecká, doložen doklad o vzdělání, odborný pracovník pro: 3D modely, 3DMM – mapy, odborné korektury, grafika, modely, texty, diorámata. Součástí nabídky navrhovatele byla dále smlouva o uzavření budoucí smlouvy o dílo ze dne 25.9.2012 uzavřená mezi Akad.mal. Alicí Ulmovou, IČO 42583969, místem podnikání Útěchovská 12, 644 00 Brno, jako objednatelem a RNDr. Ivanem Balákem jako zhotovitelem, jejímž předmětem je uzavření budoucí smlouvy o dílo mezi budoucím objednatelem a budoucím zhotovitelem pro akci Interaktivní expozice „Dům přírody Moravského krasu – EXPOZICE“ v termínu do 10 dnů po oficiálním skončení výběrového řízení. Z obsahu nabídky navrhovatele je tedy patrné, že RNDr. Ivan Balák byl součástí realizačního týmu navrhovatele při přípravě nabídky pro předmětnou veřejnou zakázku.

56. Co se týče vztahu zadavatele a RNDr. Ivana Baláka, Úřad zjistil z veřejné  webové stránky zadavatele (viz http://www.ochranaprirody.cz/wps/portal/cs/aopkcr/kontakty ze dne 13.12.2012), že byl RNDr. Ivan Balák  u zadavatele zařazen na pozici informatik, GIS, v Oddělení technické správy dat a datové podpory. V současné době se jmenovaný jako zaměstnanec zadavatele na jeho webových stránkách nevyskytuje. Po přezkoumání dokumentace k veřejné zakázce Úřad konstatuje, že RNDr. Ivan Balák nebyl zadavatelem v zadávací dokumentaci ani v žádných jiných podkladech vztahujících se k předmětnému zadávacímu řízení nikde uveden.

57. Při svém rozhodování Úřad zohlednil prohlášení zadavatele o účasti RNDr. Ivana Baláka na přípravě zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku ze dne 6.12.2012 ve znění, že zadavatel prohlašuje, že p. RNDr. Ivan Balák se podílel na přípravě zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku, na straně jedné a na straně druhé jednak čestná prohlášení Ing. Otakara Medka, jednatele společnosti INTEREXPO BRNO, spol. s r.o., a ak. mal. Alice Ulmové, v totožném znění, že před vyhlášením veřejné zakázky neznali RNDr. Ivana Baláka a v rámci přípravy nabídky nevěděli, že RNDr. Balák je zaměstnancem zadavatele, že jim RNDr. Balák nesdělil žádné informace týkající se předmětné veřejné zakázky, které by je mohly zvýhodnit, a že veškeré informace získali zákonnou a standardní cestou ze zadávací dokumentace a dodatečných informací poskytnutých zadavatelem, a jednak čestné prohlášení RNDr. Ivana Baláka ze dne 8.1.2013 ve znění, že RNDr. Ivan Balák před vyhlášením předmětné veřejné zakázky neznal žádnou osobu účastnící se sdružení navrhovatele, že byl navrhovatelem kontaktován až po zahájení předmětného zadávacího řízení a zabývali se pouze jeho odbornou kvalifikací chráněnou autorským zákonem, nikoli jeho zaměstnaneckým poměrem u zadavatele a že navrhovateli nikdy nesdělil žádné informace týkající se předmětné veřejné zakázky a navrhovatel tak nemohl být zvýhodněn na úkor jiných uchazečů.

58. Při svém rozhodování Úřad vzal dále v potaz čestné prohlášení RNDr. Ivana Baláka ze dne 17.1.2013, v němž jmenovaný prohlašuje, že nebyl členem žádného autorského či jiného týmu podílejícího se na přípravě zadávací dokumentace pro předmětnou veřejnou zakázku a že nebyl seznámen se zadávací dokumentací pro předmětnou veřejnou zakázku. S ohledem na čestné prohlášení RNDr. Ivana Baláka ze dne 17.1.2013, čestné prohlášení RNDr. Ivana Baláka ze dne 8.1.2013, na čestná prohlášení Ing. Otakara Medka a ak. mal. Alice Ulmové, a na fakt, že RNDr. Ivan Balák nebyl zadavatelem v zadávací dokumentaci ani v žádných jiných podkladech vztahujících se k předmětnému zadávacímu řízení nikde uveden, neobstojí prohlášení zadavatele o účasti RNDr. Ivana Baláka na přípravě zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku ze dne 6.12.2012 jako relevantní podklad opravňující zadavatele k vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení z důvodu, že navrhovatel do svého týmu zahrnul zaměstnance zadavatele RNDr. Ivana Baláka, který dle zadavatele může disponovat informacemi, které jsou ostatním účastníkům soutěže nedostupné.

59. Úřad konstatuje, že čestné prohlášení RNDr. Ivana Baláka ze dne 17.1.2013 vyvrací tvrzení zadavatele o podílu jmenovaného na  přípravě zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce. Vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení zadavatelem z toho důvodu, že navrhovatel do svého týmu zahrnul zaměstnance zadavatele RNDr. Ivana Baláka, u něhož se navíc neprokázalo, že by se jakkoli podílel na přípravě zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce, tak shledává Úřad neopodstatněným.

60. Zadavatel při posouzení nabídky navrhovatele nejednal v souladu s § 76 odst. 1 a odst. 6 zákona, když tuto nabídku vyřadil, ačkoli u ní nevznikly pochybnosti ohledně splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách, a když navrhovatele následně vyloučil z účasti v zadávacím řízení, což vedlo také k porušení ust. § 6 zákona, neboť zadavatel navrhovateli v rozporu se zásadou rovného zacházení a zásadou zákazu diskriminace upřel možnost účastnit se dále zadávacího řízení. Nabídková cena navrhovatele přitom činila 17 855 544,- Kč vč. DPH, a tedy byla nižší než nabídková cena vybraného uchazeče ve výši 17 915 819,- Kč vč. DPH, a vzhledem k hodnocení nabídek podle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny, je tak pravděpodobné, že by nabídka navrhovatele mohla být vybrána jako nejvhodnější, kdyby navrhovatel nebyl vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Postup zadavatele vedoucí k vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, protože pokud by zadavatel postupoval v souladu se zákonem, mohlo být výsledné pořadí nabídek jiné.

61. Úřad v této souvislosti odkazuje také na znění rozsudku Soudního dvora ze dne 3.3.2005 ve spojených věcech C-21/03 a C-34/03, Fabricom SA proti Belgickému státu, kde bylo mimo jiné judikováno, že směrnice 89/665 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek na dodávky a stavební práce, a konkrétněji její čl. 2 odst. 1 písm. a) a článek 5, jakož i směrnice 92/13 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se uplatňování pravidel Společenství pro postupy při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací, a konkrétněji její články 1 a 2, brání tomu, aby zadavatel mohl odmítnout až do konce přezkoumání nabídek, aby se řízení účastnil nebo podal nabídku podnik propojený s osobou pověřenou výzkumem, pokusy, studiem nebo vývojem stavebních prací, dodávek nebo služeb, přestože na dotaz zadavatele v tomto ohledu tento podnik tvrdí, že nečerpá z tohoto důvodu neoprávněnou výhodu, jež by narušovala obvyklé podmínky soutěže. Dále zde bylo judikováno, že zadavatelovo odmítnutí možnosti podat nabídku v zadávacím řízení může vést k neoprávněnému odsunutí možnosti dotčených osob vykonávat práva, která jim byla přiznána právem Společenství a je také v rozporu s cílem směrnic spočívajícím v ochraně uchazečů ve vztahu k zadavatelům.

62. V návaznosti na znění rozsudku Soudního dvora ze dne 3.3.2005 ve spojených věcech C-21/03 a C-34/03, Fabricom SA proti Belgickému státu, (viz bod 61 odůvodnění rozhodnutí)  Úřad pro úplnost doplňuje, že i kdyby RNDr. Ivan Balák coby zaměstnanec zadavatele participoval na přípravě zadávací dokumentace a následně by byl součástí realizačního týmu navrhovatele při přípravě jeho nabídky a její následné realizaci, tak by tato skutečnost sama o sobě automaticky nezakládala důvod pro vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení. Úřad konstatuje, že zákon danou situaci explicitně neřeší. Zákonem upravený institut podjatosti by mohl nastat pouze tehdy, pokud by subjekt participující na přípravě nabídky uchazeče byl zároveň členem hodnotící komise zadavatele, jak je upraveno v ust. § 74 odst. 7 zákona, pročež také každý člen hodnotící komise musí o své nepodjatosti učinit písemně prohlášení zadavateli na počátku prvního jednání hodnotící komise nebo na počátku jednání, na němž je poprvé v hodnotící komisi přítomen. Nastalá situace by pak musela být řešena v souladu s ust. § 74 odst. 8 zákona tak, že by zadavatel v takovém případě vyloučil člena hodnotící komise z další účasti v hodnotící komisi, vznikla-li by zadavateli pochybnost o nepodjatosti některého člena hodnotící komise.

63. Úřad upozorňuje, že v případě možné podjatosti člena hodnotící komise zákon tuto situaci řeší nutným vyloučením tohoto člena z další účasti v hodnotící komisi, tedy nikoli vyloučením uchazeče, k němuž má člen hodnotící komise jistý vztah, z další účasti v zadávacím řízení. Analogicky by proto ani eventuální participace zaměstnance zadavatele (který též figuruje v nabídce uchazeče) na přípravě zadávací dokumentace neměla být kladena k tíži uchazeče, který mnohdy ani neví a nemá možnost se dozvědět fakt, že jistý subjekt, kterého v dobré víře zapojil do přípravy své nabídky, participoval na přípravě zadávací dokumentace k téže veřejné zakázce, pokud v ní navíc ani není uveden jako jeden z autorů. Je proto primárně na zadavateli, aby si svého zaměstnance či smluvního partnera zavázal tak, aby k takové situaci nemohlo dojít, zejména pokud se jedná o významného experta na danou problematiku, jejichž počet je v daném regionu zřejmě omezený, a zadavatel požaduje po uchazečích v rámci prokazování kvalifikace garanci zapojení určitého počtu odborníků na problematiku, která je předmětem veřejné zakázky.

64. Úřad dodává, že vzhledem k písemnému charakteru správního řízení a dodaným podkladům, které vzal Úřad v potaz a jež jsou součástí správního spisu, neshledal Úřad nezbytným nařídit ve věci jednání a provést výslech RNDr. Ivana Baláka, ak. mal. Alice Ulmové a Ing. Otakara Medka, jak navrhoval navrhovatel.

65. Na základě výše uvedených skutečností dospěl Úřad k závěru, že zadavatel nedodržel postup stanovený v ust. § 76 odst. 6 zákona v návaznosti na § 6 zákona, když v rozporu se zákonem z důvodu možného získání výhody oproti ostatním uchazečům vyloučil z účasti v zadávacím řízení navrhovatele, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, protože pokud by zadavatel postupoval v souladu se zákonem, mohlo být výsledné pořadí nabídek jiné.

66. Z uvedeného důvodu rozhodl Úřad tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí.

Uložení nápravného opatření

67. Podle § 118 odst. 1 zákona nedodrží-li zadavatel postup stanovený pro zadání veřejné zakázky, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, Úřad uloží nápravné opatření tím, že zruší zadání veřejné zakázky nebo jen jednotlivý úkon zadavatele, jinak řízení zastaví.

68. Úřad v průběhu správního řízení zjistil, že zadavatel nedodržel postup stanovený v ust. § 76 odst. 6 zákona v návaznosti na § 6 zákona, když z účasti v zadávacím řízení vyloučil navrhovatele, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, protože pokud by zadavatel postupoval v souladu se zákonem, mohlo být výsledné pořadí nabídek jiné.

69. Úřad dále uvádí, že při rozhodování podle § 118 odst. 1 zákona je povinen na základě zjištěných skutečností uvážit, jaké nápravné opatření má zvolit k dosažení nápravy stavu, a to při dodržení základních zásad procesu zadávání, tj. transparentnosti zadávání veřejných zakázek a dodržování zásad stejného zacházení a nediskriminace uchazečů o veřejné zakázky. Vzhledem k tomu, že zadavatel pochybil při vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení, Úřad zrušil příslušné úkony zadavatele spočívající ve vyřazení nabídky navrhovatele a jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení zaznamenané v protokolu o prvním jednání hodnotící komise ze dne 8.10.2012 a ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 16.10.2012, v rozhodnutí o vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení ze dne 30.10.2012 a v rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 30.10.2012 a vrátil tak celé zadávací řízení do stádia nového posouzení a hodnocení nabídek.

70. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem rozhodl Úřad tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí.

Náklady řízení

71. Podle § 119 odst. 2 zákona je součástí rozhodnutí Úřadu podle § 118 též rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení (dále jen „náklady řízení“). Náklady řízení se platí paušální částkou, kterou stanoví prováděcí předpis. Prováděcí právní předpis vyhláška č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách (dále jen „vyhláška“), stanoví v § 1 odst. 1, že paušální částku nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, je zadavatel povinen uhradit v případě, že Úřad rozhodl podle § 118 zákona o zrušení zadání veřejné zakázky nebo jen jednotlivého úkonu zadavatele, a to ve výši 30 000,- Kč.

72. Vzhledem k tomu, že Úřad tímto rozhodnutím úkony zadavatele související s posouzením a hodnocením nabídek a výběrem nejvhodnější nabídky zrušil, rozhodl Úřad o uložení povinnosti uhradit náklady řízení, jak je uvedeno ve výroku III. tohoto rozhodnutí. Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 19-24825621/0710, variabilní symbol 2012000705.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 otisk úředního razítka

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží

1. Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov

2. JUDr. Bohumíra Kestlová, Advokátní kancelář Kestlová & Rotterová, Údolní 65, 602 00 Brno

3. " M plus " spol.s r.o., Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7 – Holešovice

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz